Lovgivning

2006

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret
(Pensionsordning i form af ratepension eller livslang pension samt udbetalingsmulighed for pensionsbidrag på grund af høj alder. Pensionsbidrag til landstingssuppleanter. Landstingsmedlemmers indkvartering.)

Landstingslov nr. 2 af 27. marts 2006 om ændring af landstingslov om indkomstskat
(Nettoløn for personer, der erhverver lønindtægt fra passagerskibe, som er optaget i Skattedirektoratets nettolønsregister)

Landstingslov nr. 3 af 27. marts 2006 om ændring af landstingslov om havne- og krydstogtpassagerafgift
(Forhøjelse af passagerafgift for krydstogtskibe samt pakkerejseafgift)

Landstingslov nr. 4 af 27. marts 2006 om ændring af landstingslov om lotteriafgift
(Præcisering af hæftelsesforhold for betaling af afgift samt indførelse af selvskyldnerhæftelse for bestyrelsesmedlemmer)

Landstingslov nr. 5 af 27. marts 2006 om ændring af landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland
(Tilmeldingspligt til Grønlands Erhvervsregister for selskaber og bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om salg uden for fast forretningssted i forbindelse med turistbesøg m.v.)

Landstingslov nr. 6 af 28. marts 2006 om finanslov for 2006

Landstingslov nr. 7 af 1. juni 2006 om fordeling af tips- og lottomidler

Landstingslov nr. 8 af 1. juni 2006 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde samt landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret
(Partitilskuddets forhøjelse og opdeling i grundtilskud og mandattilskud, samt ophævelse af landstingsmedlemmernes retskrav på individuelle orienteringsrejser)

Landstingslov nr. 9 af 1. juni 2006 om tillægsbevilling for 2005

Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006 om arbejdsmarkedsafgift

Landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter

Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat

Landstingslov nr. 13 af 2. november 2006 om børneopsparing

Landstingslov nr. 14 af 2. november 2006 om ændring af visse landstingslove om afgifter m.v.
(Konsekvensændringer som følge af centralisering af skatteforvaltningen og præcisering af kontrolbestemmelse)

Landstingslov nr. 15 af 20. november 2006 om fiskerifinansieringspulje

Landstingslov nr. 16 af 20. november 2006 om ændring af landstingslov om frie grundskoler og hjemmeundervisning mv.
(Mulighed for anlægslån ved opførelse af skolebygninger)

Landstingslov nr. 17 af 20. november 2006 om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik
(Nye uddannelser under Ilisimatusarfik)

Landstingslov nr. 18 af 20. november 2006 om ændring af landstingslov om landstinget og landsstyret
(Landstingets adgang til oplysninger vedrørende helt eller delvist hjemmestyreejede aktieselskaber)

Landstingslov nr. 19 af 20. november 2006 om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.
(Telemøder)

Landstingslov nr. 20 af 20. november 2006 om kommerciel og forskningsmæssig anvendelse af biologiske ressourcer

Landstingslov nr. 21 af 22. november 2006 om finanslov for 2007

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 13. januar 2006 om tilladelse til salg og håndtering af håndkøbsmedicin i detailhandelsvirksomheder

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. januar 2006 om administration af ansøgninger om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld, konvertering af lån samt omlægningslån

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2006 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 13. februar 2006 om Boligklagenævnets virksomhed

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. februar 2006 om ydelser og brugerbetaling i sundhedsvæsenet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 16. februar 2006 om tilsyn med det sociale område

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 28. marts 2006 om Skattedirektoratets nettolønsregister

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 19. juni 2006 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2007

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 5. juli 2006 om reklamer og sponsorering i radio og tv

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 5. juli 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 5. juli 2006 om rapportering ved indhandling af fangst- og fåreavlsprodukter

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 5. juli 2006 om rapportering af fangster og indhandlinger i kystnært fiskeri

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 10. august 2006 om fastlæggelse af principper for fordeling af omkostninger til udregning af enhedsomkostninger for el, vand og kollektiv varme

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 18. august 2006 om bygningsmyndigheden

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 21. august 2006 om eksplosive stoffer

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 13. september 2006 om tandpleje

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 13. september 2006 om ændring af bilag 1 til landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 13. september 2006 om sundhedsvæsenets ydelser til personer med bopæl på Færøerne eller i Danmark under midlertidigt ophold i Grønland

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 14. september 2006 om betaling for børns ophold i kommunal daginstitution og i kommunalt formidlet dagpleje

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 5. oktober 2006 om fastsættelse af sommertid

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros

Hjemmestyret bekendtgørelse nr. 21 af 2. november 2006 om overførelse af sagsakter

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 2. november 2006 om kommunernes borgerbetjening på skatteområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 1. december 2006 om børneopsparing

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 1. december 2006 om forretningsorden for Skatterådet med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 1. december 2006 om indberetning af oplysninger om indkomstskat til skatteforvaltningen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. december 2006 om krav til det skattemæssige årsregnskab med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 1. december 2006 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 1. december 2006 om skatteforvaltningens nettolønsregister

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 1. december 2006 om Sundhedsvæsenets Visitationsnævn

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 18. december 2006 om kontrol med havgående fiskeri

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 29. december 2006 om kvoter for fiskeri i 2006

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption
(Forlængelse af forældreorloven)

Landstingsforordning nr. 2 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om anlæg, vedligeholdelse og drift m.v. af Hjemmestyrets havneanlæg
(Delegation af lokal, funktionel havnemyndighed til private virksomheder)

Landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om revalidering
(Udvidelse af revalidendens aktivitetsmuligheder, tilbud om optræning eller uddannelse udvides til at gælde alle revalidender, og revalideringsperioden nedsættes til 2 år)

Landstingsforordning nr. 4 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed
(Opkrævning af koncessionsafgift, ændring af bopælskriterium samt produktion af lokale nyhedsprogrammer)

Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse

Landstingsforordning nr. 6 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om lægemidler
(Hjemmel til at Lægemiddelkomiteen løbende kan godkende lægemidler)

Landstingsforordning nr. 7 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelse
(Rettelse af tekniske mangler)

Landstingsforordning nr. 8 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand
(Udvidelse af bemyndigelse til Landsstyret, udvidelse af sanktionsmuligheder, regler for ransagning og opkrævning af gebyrer)

Landstingsforordning nr. 9 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge
(Præcisering af hjemmelsregel vedrørende plejefamiliers forhold)

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst

Landstingsforordning nr. 11 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.
(Debitorskifte, afvikling af lån samt ophævelse af bestemmelser om støtte til fiskeri og fangst)

Landstingsforordning nr. 12 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen
(10 års undervisningspligt)

Landstingsforordning nr. 13 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap
(Hjemmel til driftstilskud)

Landstingsforordning nr. 14 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger
(Ændring af 7-års regel for overtagelse af personalebolig, bestemmelse om restlejers retsstilling ved omdannelse til henholdsvis andels- eller ejerboliger, præcisering af udlejers økonomiske tilsyn, præcisering af Boligklagenævnets kompetence samt tekniske ændringer af enkelte bestemmelser.)

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

Landstingsforordning nr. 16 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser m.v.
(Klar hjemmel til at sundhedsvæsenet kan opkræve betaling for ydelser m.m.)

Landstingsforordning nr. 17 af 20. november 2006 om telekommunikation og teletjenester