Landstingslov nr. 19 af 20. november 2006 om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.
(Telemøder)

 

§ 1

I landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., som ændret ved landstingslov nr. 6 af 12. juni 1995 og landstingslov nr. 8 af 14. november 2004 foretages følgende ændring:

1. § 12, stk. 2, affattes således:
"Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager i mødet. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra et medlem træffe beslutning om, at medlemmet kan deltage i mødet ved brug af telekommunikationsteknologier.".

2. I § 14 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
"Stk. 3. Borgmesteren sikrer, at beslutningsreferatet underskrives af deltagerne i mødet.".

3. § 23, stk. 2, affattes således:
"Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Et udvalg er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager i mødet. Udvalget kan efter anmodning fra et medlem træffe beslutning om, at medlemmet kan deltage i mødet ved brug af telekommunikations-teknologier.".

4. I § 23, stk. 3, indsættes som nyt pkt.:
"Udvalgets formand sikrer, at beslutningsreferatet underskrives af deltagerne i mødet.".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2007.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. november 2006
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)