Landstingslov nr. 5 af 27. marts 2006 om ændring af landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland
(Tilmeldingspligt til Grønlands Erhvervsregister for selskaber og bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om salg uden for fast forretningssted i forbindelse med turistbesøg m.v.)

 

§ 1

I landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland foretages følgende ændringer:


1.
§ 5, stk. 1, nr. 1, affattes således:
"1) de er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hjemsted i Grønland og   tilmeldt Grønlands Erhvervsregister,".

2. § 5, stk. 2, affattes således:
"Stk. 2. Er selskabet under stiftelse, kan det uanset bestemmelsen i stk. 1, når det er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Det Grønlandske Erhvervsregister drive virksomhed, indtil registreringen kan foretages.".

3. I § 5, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
"Det er endvidere en betingelse, at selskabet er tilmeldt Grønlands Erhvervsregister."

4. I § 5, stk. 4, indsættes som 4. pkt.:
"Filialerne skal være tilmeldt Grønlands Erhvervsregister for at kunne drive næringsvirksomhed i Grønland.".

5. § 11, stk. 1, affattes således:
"§ 11. Fysiske og juridiske personer kan, uden for de i § 12 nævnte tilfælde også uagtet at betingelserne for at drive næring ikke er opfyldt, uden for fast forretningssted ved ombæring, salg fra trækvogne, varevogne, telte eller andre midlertidige forretningssteder, eller ved brætsalg m.v. sælge".

6. I § 13 indsættes som stk. 3:
"Stk. 3. I forbindelse med særlige arrangementer m.v. rettet mod turister, kan Landsstyret fastsætte nærmere regler om undtagelse af næringsvirksomhed i medfør af bestemmelserne i denne lov.".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. april 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006
Hans Enoksen

/

Siverth K. Heilmann


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)