Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 1. december 2006 om indberetning af oplysninger om indkomstskat til skatteforvaltningen

I henhold til § 33, § 35, § 36, stk. 2, § 37, stk. 2, § 38, § 39, stk. 3, § 56, stk. 1 og § 83 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter fastsættes:

 

Oplysning om A-indkomst

§ 1. Ved afgivelse af oplysninger efter §§ 30-32 i landstingslov om forvaltning af skatter skal de oplysningspligtige benytte de af skatteforvaltningen udarbejdede blanketter (angivelse af løn, pension m.v., lønsedler og oplysninger om indhandling).
Stk. 2. Skatteforvaltningen kan give en oplysningspligtig tilladelse til at afgive de i stk. 1 nævnte oplysninger i digital form. Skatteforvaltningen kan i tilladelsen lempe oplysningskravene samt fastsætte krav til standard, format, opstilling af oplysninger og andre forhold af betydning for skatteforvaltningens behandling af oplysningerne.

 

Kontoførendes indberetninger

§ 2. Banker, sparekasser, andelskasser, bankierer, vekselerere, advokater og andre, der modtager indskud til forrentning, skal til brug ved skatteligningen hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om størrelsen af ydede eller godskrevne renter eller andet afkast til de enkelte kontohavere i det foregående år, datoen for rentetilskrivningen med videre samt størrelsen af det indestående beløb ved udløbet af det foregående år. Skatteforvaltningen kan bestemme, at tilsvarende oplysninger skal afgives af andre, der som led i deres virksomhed forrenter midler tilhørende en anden person.
Stk. 2. Skatteforvaltningen fastsætter, på hvilken måde indberetninger efter stk. 1 skal afgives. Indberetningerne skal indeholde oplysning om kontobetegnelse, herunder kontoens art, kontohaverens navn, adresse samt personnummer, virksomhedens identifikationsnummer (GER-nr.), virksomhedsnummer (CVR-nr.) eller stamnummer for erhvervsvirksomhed (SE-nr.). Skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere retningslinier om indberetning vedrørende kontohavere, der hverken har et personnummer eller et virksomhedsnummer.
Stk. 3. Oplysningspligten omfatter også konti med videre, der ophæves i løbet af året. For sådanne konti indberettes indestående ved ophævelsen.
Stk. 4. Når praktiske forhold taler derfor, og oplysningerne har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteforvaltningen fritage eller lempe for oplysningspligten efter stk. 1 og 2 for enkelte eller grupper af oplysningspligtige eller for visse kontoarter, ligesom skatteforvaltningen kan fastsætte en mindstegrænse for de beløb, der skal indberettes.
Stk. 5. Den oplysningspligtige skal underrette kontohaveren om størrelsen af de beløb, der indberettes. Underretning til kontohaveren skal ske senest den 1. februar i året efter det kalenderår, oplysningen vedrører.

§ 3. Den, der som led i sin virksomhed yder eller formidler lån mod forrentning, skal uden opfordring til brug for skatteligningen foretage årlige indberetninger til skatteforvaltningen herom.
Stk. 2. Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af låntager og oplysninger om konto- og låneforholdet. For det enkelte låneforhold skal oplyses
1) lånetype,
2) tilskrevne eller forfaldne renter,
3) markering af renter i låneforhold, hvor der er ubetalte forfaldne renter vedrørende det kalenderår, der går forud for det kalenderår, hvorom der i øvrigt foretages indberetning,
4) markering af renter i låneforhold, hvor eftergivelse af gæld er sket i det år, hvorom indberetning i øvrigt foretages, eller i tidligere år,
5) løbende provisioner med videre,
6) reservefonds- og administrationsbidrag,
7) størrelsen af skattepligtige udlodninger fra realkreditinstitutters reservefonde, for så vidt udlodningen skal indtægtsføres af modtageren i udbetalingsåret,
8) dato for rentetilskrivning,
9) gæld per 31. december, og
10) kursværdien af gælden per 31. december, når lånet er ydet på grundlag af børsnoterede obligationer.
Stk. 3. Når praktiske forhold taler derfor, og oplysningen har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteforvaltningen fritage for eller lempe oplysningspligten.
Stk. 4. Hvis betalingerne vedrørende udlån forvaltes af en oplysningspligtig efter § 4, gælder indberetningspligten efter stk. 1 ikke.

§ 4. Banker, sparekasser, andelskasser, finansieringsselskaber, vekselerere, bankierer, advokater og andre, der som led i deres erhverv modtager pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning, skal til brug ved skatteligningen hvert år uden opfordring indberette de i stk. 2 nævnte oplysninger til skatteforvaltningen.
Stk. 2. Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af såvel låntager og depothaver som depotet samt oplysninger om låneforholdet. For den enkelte låntager og depothaver skal oplyses
1) tilskrevne eller forfaldne renter,
2) markering af renter i låneforhold, hvor eftergivelse af gæld er sket i det år, hvorom indberetning i øvrigt foretages, eller i tidligere år,
3) restgæld per 31. december og
4) kursværdien af restgæld per 31. december, hvor det fastsættes af skatteforvaltningen efter stk. 3.
Stk. 3. Når praktiske forhold taler derfor og oplysningen har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteforvaltningen fritage for eller lempe oplysningspligten.

 

Kontohavere med ophold eller bopæl i Grønland

§ 5. Den, der opretter konto som nævnt i § 36, stk. 1, i landstingslov om forvaltning af skatter, skal godtgøre rigtigheden af de givne oplysninger, ved overfor den kontoførende at forevise pas eller personnummerbevis eller anden fra offentlig myndighed hidrørende legitimation. I forbindelse med oplysninger ompersonnummer, GER-nr., CVR-nr. eller SE-nr. som nævnt i § 37, stk. 1, i landstingslov om forvaltning af skatter skal der gives oplysning om kontohaverens navn og adresse.
Stk. 2. Kontoen kan ikke oprettes før den, der ønsker at oprette kontoen, har meddelt de i stk. 1 nævnte oplysninger.
Stk. 3. Ændres de i stk. 1 nævnte oplysninger, der er nødvendige til identifikation af kontohaver, skal denne, inden 1 måned underrette den kontoførende oplysningspligtige om ændringen.
Stk. 4. For selskaber, foreninger, legater og andre kontohavere, der hverken har personnummer, GER-nr., CVR-nr. eller SE-nr., oplyses personnummer på formanden eller en anden person, der er berettiget til at handle på kontohaverens vegne.

 

Kontohavere med ophold eller bopæl uden for Grønland

§ 6. For konti som nævnt i § 36, stk. 1, i landstingslov om forvaltning af skatter tilhørende personer, selskaber og foreninger med videre, der er bosat eller opholder sig uden for Grønland eller ikke har opholdt sig i Grønland i over 3 måneder, oplysespersonnummer, GER-nr., CVR-nr. eller SE-nr. kun såfremt, der er tildelt kontohaveren sådant nummer. I øvrigt oplyses kontohaverens navn, adresse og hjemland.

Indberetninger vedrørende pensioner

§ 7. Pensionskasser, livs- og pensionsforsikringsselskaber og andre der udbetaler løbende pensioner eller løbende livbetingede forsikringsydelser, skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen de oplysninger som nævnt i § 39, stk. 1 og 2, i landstingslov om forvaltning af skatter samt oplysninger til identifikation af ejeren af pensionsordningen.
Stk. 2. Enhver der etablerer en pensionsordning som nævnt i §§ 39 og 40 i landstingslov om indkomstskat, skal til de oplysningspligtige give sådanne oplysninger til identifikation af ordningens ejer (kontohaver), herunder personnummer, som er nødvendige til opfyldelse af indberetningspligten, samt godtgøre rigtigheden af de afgivne oplysninger.
Stk. 3. En pensionsordning kan kun oprettes, hvis der meddeles de i stk. 2 nævnte oplysninger. Hvis der sker ændringer i de i stk. 2 nævnte forhold, skal der gives meddelelse til den oplysningspligtige om ændringerne inden 1 måned.

 

Indberetning om forvaltede midler og lån

§ 8. Den, der som led i sin virksomhed modtager aktier i depot til forvaltning, skal hvert år foretage indberetning til skatteforvaltningen om det udbytte af deponerede børsnoterede aktier med videre, der er udloddet i det forudgående kalenderår.
Stk. 2. Indberetninger i henhold til stk. 1 skal for hver udbyttemodtager omfatte følgende oplysninger:
1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.
2) Identifikation af udbyttemodtageren, i det omfang denne oplysning er kendt.
3) Størrelsen af det udloddede udbytte i årets løb.
4) Hvilket land den udbyttegivende aktie med videre er udstedt i, når aktien med videre er børsnoteret.
Stk. 3. Den, for hvem deponeringen som nævnt i stk. 1 er foretaget, skal oplyse den indberetningspligtige om sin identitet, herunder om sit personnummer, GER-nummer, CVR-nr. eller SE-nr.
Stk. 4. Den, der modtager udbytte fra en aktie med videre som nævnt i stk. 2, skal oplyse den indberetningspligtige om sin identitet, herunder om sit personnummer, GER-nr., CVR-nr. eller SE-nr. Dette gælder dog ikke, hvis udbyttemodtageren som følge af selskabsretlige regler er fritaget for at blive registreret i det udloddende selskab eller forening med videre.
Stk. 5. Når praktiske forhold taler derfor, og oplysningerne har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteforvaltningen fritage eller lempe for oplysningspligten efter stk. 1-4 for enkelte eller grupper af oplysningspligtige.

§ 9. Den, der som led i sin virksomhed modtager aktier i depot til forvaltning, skal hvert år foretage indberetning til skatteforvaltningen om de i det forudgående kalenderår deponerede børsnoterede aktier med videre, såfremt deponeringen er foretaget for en person.
Stk. 2. Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger om den enkelte aktie med angivelse af aktiens identitet:
1) Kursværdien ved udgangen af kalenderåret.
2) Udbytte af aktien udloddet i årets løb samt oplysning om, i hvilket land aktien er udstedt.
Stk. 3. Den, der som led i sin virksomhed formidler handel med aktier, skal hvert år foretage indberetning til skatteforvaltningen om afståelser af børsnoterede aktier med videre formidlet i det forudgående kalenderår, når afståelsen er formidlet for en person. Indberetningen skal omfatte oplysninger om aktiens identitet, afståelsestidspunktet samt afståelsessummen for aktien.
Stk. 4. Den, for hvem deponeringen er foretaget eller afståelsen formidlet, skal oplyse den indberetningspligtige om sin identitet, herunder om sit personnummer.
Stk. 5. Når praktiske forhold taler derfor, og oplysningerne har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteforvaltningen fritage eller lempe for oplysningspligten efter stk. 1-4 for enkelte eller grupper af oplysningspligtige.

§ 10. Offentlige kasser, realkreditinstitutter, værdipapircentraler, aktieselskaber, banker, sparekasser, andelskasser, investeringsforeninger, vekselerere og andre, som indløser rentekuponer eller tilskriver renter vedrørende obligationer, skal til brug ved skatteligningen mindst én gang årligt uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om beløbsstørrelsen af den enkelte obligationsejers indløste rentekuponer eller tilskrevne renter det foregående år og om den pågældende obligations betegnelse og kursværdi ved samme års udløb samt oplysninger som nævnt i stk. 3 og 4.
Stk. 2. På samme måde som nævnt i stk. 1 skal oplysning gives om indfrielse af udbyttekuponer vedrørende investeringsbeviser i investeringsforeninger eller tilskrivning på indskud i kontoførende investeringsforeninger samt investeringsbevisernes respektive den kontoførende investeringsforenings betegnelse, herunder art og virke, og kursværdien ved årets udgang. Skatteforvaltningen kan endvidere bestemme, at indberetningspligtige som nævnt i stk. 1 indbyrdes skal afgive oplysninger til brug for opfyldelse af indberetningspligten overfor skatteforvaltningen. På tilsvarende måde skal oplysning endvidere gives om indfrielse af obligationer, der er udstedt uden pålydende rente eller med en pålydende rente under mindsterenten, jf. landstingslov om indkomstskat § 18, stk. 3.
Stk. 3. Et medlem af en kontoførende investeringsforening skal til brug for foreningens indberetning af tilskrivninger på medlemmets indskud efter stk. 1 og 2 eller til brug for foreningens indberetning om hævninger efter § 11 efter anmodning oplyse foreningen om relevante skattemæssige principper, medlemmet anvender ved indkomstopgørelsen, herunder om den pågældende næringsbeskattes.
Stk. 4. Den, der begærer indløsning af rente- eller udbyttekupon eller oprettelse af en konto i en værdipapircentral, skal i en af skatteforvaltningen fastsat form underrette indløsningsstedet eller det kontoførende institut om ejerens identitet og godtgøre rigtigheden af de givne oplysninger. Kuponen må ikke indløses og renten ikke udbetales, før indløsningsstedet eller det kontoførende institut har fået de nævnte oplysninger.

§ 11. Den, der formidler overdragelsen eller erhververen eller overdrageren, jf. stk. 3, skal give Skatteforvaltningen oplysning om overdragelse af obligationer og rentekuponer, herunder oplysning om overdragelse af obligationer, der er udstedt uden pålydende rente eller med en pålydende rente under mindsterenten, jf. § 18, stk. 3, i landstingslov om indkomstskat. Det samme gælder om overdragelse af investeringsbeviser og udbyttekuponer vedrørende sådanne samt om hævninger, herunder om tidspunktet for den enkelte hævning, af indestående i en kontoførende investeringsforening, samt den til den enkelte hævning svarende del af urealiseret fortjeneste eller tab på den kontoførende investeringsforenings værdipapirer på tidspunktet for hævningen. Skatteforvaltningen kan pålægges parterne pligt til at oplyse personnummer med videre som nævnt i § 10, stk. 4.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på indgåelse af aftaler om eller overdragelse af terminskontrakter, køberetter og salgsretter, når en af aftaleparterne er en person.
Stk. 3. Den, der som led i sit erhverv handler med eller formidler overdragelse af de i stk. 1 og 2 nævnte værdipapirer eller kontrakter, er indberetningspligtig efter stk. 1. Det samme gælder den, der har det som sit erhverv at indgå eller formidle aftaler om sådanne kontrakter. Indberetning om hævning fra en konto i en kontoførende investeringsforening foretages dog af foreningen. Overdrages de i stk. 1 og 2 nævnte værdipapirer eller kontrakter mellem parter, der ikke er indberetningspligtige efter 1. pkt., eller indgås der aftale herom og formidles overdragelsen eller aftalen ikke af en sådan indberetningspligtig, skal indberetningen foretages af den part, der erhverver værdipapiret eller kontrakten.
Stk. 4. Overdrages de i stk. 1 nævnte værdipapirer og kontrakter, eller indgås aftale om en kontrakt som nævnt i stk. 2, mellem en fysisk eller juridisk person hjemmehørende her i landet eller som driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet (indlænding) og en udenlandsk fysisk eller juridisk person, der ikke er indberetningspligtig efter stk. 3, 1. pkt., og formidles overdragelsen eller aftalen ikke af en sådan indberetningspligtig, påhviler indberetningspligten indlændingen.
Stk. 5. En erhverver eller overdrager, der ikke opfylder en ham pålagt oplysningspligt, kan anses for skattepligtig af indberettede renter og udbytter vedrørende den overdragne obligation med videre eller kupon.

§ 12. Når praktiske forhold taler derfor, og oplysningen har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteforvaltningen fritage for eller lempe oplysningspligten for enkelte eller grupper af oplysningspligtige eller for enkelte eller grupper af obligationsejere med videre.

 

Foranstaltninger

§ 13. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 1, stk. 1, § 2, stk. 1-3 og 5, § 3, stk. 1 og 2, § 4, stk. 1 og 2, § 5, stk. 1, 3 og 4, § 7, stk. 1 og 2, § 8, stk. 1-4, § 9, stk. 1-4, § 10 og § 13, stk. 1-4, kan idømmes bøde.

 

Ikrafttrædelse

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 23. august 1986 om skattemæssig kontrol med renteindtægter m.m. i pengeinstitutter m.fl.
Grønlands Hjemmestyre, den
1. december 2006
Josef Motzfeldt

/

Kaare Hagemann