Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 13. februar 2006 om Boligklagenævnets virksomhed

I medfør af § 82, stk. 5, og § 83, stk. 6, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger fastsættes:

 

Boligklagenævnets virksomhed

§ 1. Der nedsættes et Boligklagenævn, som træffer endelig administrativ afgørelse i klagesager mellem udlejer og lejer af Grønlands Hjemmestyres og kommunernes udlejningsboliger.
Stk. 2. Det landsstyreområde, hvorunder boligområdet hører, yder sekretariatsbistand til Boligklagenævnet.

§ 2. Sekretariatet har til opgave at:
1) Besvare skriftlige, telefoniske og personlige henvendelser til Boligklagenævnet.
2) Bistå formanden med at oplyse og forberede sager til behandling i Boligklagenævnet.

§ 3. Afgørelser, som sekretariatet er bemyndiget til at træffe på vegne af Boligklagenævnet, skal protokolleres og skriftligt meddeles formanden senest 1 uge efter, at afgørelse er truffet.

§ 4. Afholdelse af besigtigelse i forbindelse med forberedelse af klagesagen kan medføre, at fristerne, der i øvrigt gælder for Boligklagenævnets sagsbehandling, forrykkes.

 

Mødefrekvens og forretningsorden

§ 5. Boligklagenævnet træffer afgørelse på et nævnsmøde.
Stk. 2. Senest 4 uger før nævnsmødet skal hvert medlem af Boligklagenævnet modtage indstillingen fra formanden vedrørende hver enkelt sag i såvel fysisk form som i elektronisk form.

§ 6. Boligklagenævnet træffer afgørelse på grundlag af formandens indstilling.
Stk. 2. Formanden kan i særlige tilfælde beslutte at udsætte sagens afgørelse, hvis det under nævnsmødet viser sig, at der er behov for at oplyse sagen yderligere.

§ 7. Nævnsmøde afholdes mindst 5 gange årligt, eller når formanden skønner, at det er nødvendigt. Ved mindst ét nævnsmøde årligt, skal Boligklagenævnet fysisk træde sammen.
Stk. 2. Formanden indkalder til nævnsmøde med mindst 2 ugers varsel.
Stk. 3. Formanden kan beslutte, at flere klager vedrørende det samme lejeforhold skal behandles på samme nævnsmøde med henblik på at træffe en samlet og integreret afgørelse.

§ 8. Formanden skal ved nævnsmødets begyndelse redegøre for antallet og indholdet af de afgørelser, som er truffet af sekretariatet.

§ 9. Der føres en protokol over Boligklagenævnets møder.
Stk. 2. Protokollen skal oplyse om følgende:
1) Det samlede antal sager der skal behandles på nævnsmødet.
2) Hvorvidt den af formanden fremlagte indstilling til nævnet er tiltrådt.
3) Boligklagenævnets afgørelse.
4) Begrundelsen for Boligklagenævnets afgørelse.
5) Hjemlen for Boligklagenævnets afgørelse.
Stk. 3. Protokollen afleveres af formanden til sekretariatet senest 1 uge efter afholdelse af nævnsmødet.
Stk. 4. Protokollen skal opbevares i sekretariatet i såvel fysisk form som elektronisk form.

§ 10. Senest 2 uger efter der er truffet en afgørelse på et nævnsmøde, skal afgørelsen være kommet frem til lejer og udlejer. I samme forbindelse gør Boligklagenævnet opmærksom på muligheden for indbringelse af afgørelsen for domstolene.

§ 11. Indebærer Boligklagenævnets afgørelse, at udlejer har pligt til at foretage visse handlinger, skal dette ske senest 2 uger efter, at Boligklagenævnets afgørelse er kommet frem i henhold til § 10.

 

Mødepligt

§ 12. Er formanden eller et nævnsmedlem lovligt forhindret i at deltage i et nævnsmøde, skal formandens eller nævnsmedlemmets suppleant give møde i stedet.
Stk. 2. Deltager formanden, et nævnsmedlem eller disses suppleanter ikke i et nævnsmøde trods gyldig indkaldelse, skal Landsstyret senest 2 uger efter nævnsmødets afholdelse orienteres herom af Boligklagenævnets formand. Efter orienteringen skal Landsstyret give vedkommende en skriftlig irettesættelse.
Stk. 3. I tilfælde af gentagne udeblivelser kan Landsstyret beslutte at tilbagekalde udpegelsen af vedkommende.
Stk. 4. Den indstillingsberettigede skal indstille en ny person til Boligklagenævnet senest 3 uger efter, at udpegelsen er tilbagekaldt efter stk. 3.

 

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. februar 2006
Jørgen Wæver Johansen

/

Dorthe Johannsen