Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 2. november 2006 om kommunernes borgerbetjening på skatteområdet

I medfør af § 8 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter fastsættes:

 

Opgaver

§ 1. Kommunen varetager opgaver af informationsmæssig og vejledningsmæssig karakter ved personlige henvendelser fra borgere og virksomheder vedrørende hele skatteområdet for skatteforvaltningen. Opgaverne kan varetages af en funktion i kommunen, som også modtager andre henvendelser fra borgerne, eksempelvis en kvikskranke, en borgerservice funktion, folkeregisteret eller lignende.
Stk. 2. Kommunen samarbejder med, og henviser til det regionskontor i skatteforvaltningen, som kommunens borgere og virksomheder er tilknyttet. Kommunen bistår borgere og virksomheder fra andre kommuner i det omfang de henvender sig.
Stk. 3. Kommunalbestyrelserne underretter det lokale regionskontor om, hvor opgaven placeres og om hvem, der er daglig ansvarlig for kommunens borgerbetjening på skatteområdet.

 

Vejledning og information samt brugen af digitale løsninger

§ 2. Kommunen skal udlevere blanketter, informationsmateriale med videre vedrørende skatteområdet, og er borgere og virksomheder behjælpelig med at hente det ønskede materiale på skatteforvaltningens hjemmeside

§ 3. Kommunen yder i videst muligt omfang borgeren og virksomheden vejledning i brug af det kommunikationsudstyr, som stilles til rådighed for kommunikation med skatteforvaltningen, og i brug af skatteforvaltningens elektroniske tjenester.

 

Udskrivning af skattekort og andet materiale

§ 4. Kommunen skal efter anmodning fra skatteforvaltningen, udskrive skattekort og andet materiale til borgere og virksomheder.

 

Videreformidling af forespørgsler m.v.

§ 5. Kommunen videreformidler henvendelser på skatteområdet, som falder uden for opgaverne nævnt i §§ 1-4, til skatteforvaltningen.
Stk. 2. Kommunen skal, i videst muligt omfang, tilbyde straks at videreformidle henvendelser efter stk. 1, således at borgeren eller virksomheden umiddelbart kan få svar fra skatteforvaltningen. Kommunen kan, på vegne af borgeren eller virksomheden, forespørge skatteforvaltningen eller tilbyde borgeren eller virksomheden at blive kontaktet af skatteforvaltningen. Skatteforvaltningen kan ikke henvise henvendelser vedrørende skatteområdet til kommunen.

 

Samarbejde med skatteforvaltningen

§ 6. I byer, hvor skatteforvaltningen har etableret et regionskontor, varetages opgaverne nævnt i §§ 1-4 af regionskontoret. Har kommunen i disse byer oprettet en egentlig borgerservice funktion, kan skatteforvaltningen stille en medarbejder til rådighed for denne funktion med henblik på varetagelse af opgaverne nævnt i §§ 1-4.
Stk. 2. I byer, hvor skatteforvaltningen ikke har etableret et regionskontor, stiller skatteforvaltningen kommunikationsudstyr til rådighed til brug for borgere og virksomheders kommunikation med skatteforvaltningen. Udstyret stilles til rådighed på kommunekontoret.
Stk. 3. I bygder benyttes bygdeservicekontorernes almindelige kommunikationsudstyr.
Stk. 4. Skatteforvaltningen holder kommunen informeret om anvendelsen af skatteforvaltningens kommunikationsudstyr og elektroniske tjenester.
Stk. 5. Skatteforvaltningen stiller blanketter, informationsmateriale med videre, som ikke er elektronisk tilgængelige, til rådighed for kommunen

§ 7. Skatteforvaltningen kan indgå aftale med kommunen om, at kommunen i et begrænset nærmere aftalt omfang udfører andre opgaver for skatteforvaltningen.

 

Økonomi

§ 8. Skatteforvaltningen afholder udgifter til etablering og drift af kommunikationsudstyr og etablering af datalinjer og lignende i byer, hvor skatteforvaltningen ikke har etableret et regionskontor.
Stk. 2. Skatteforvaltningen afholder udgifter til trykning og forsendelse af blanketter, informationsmateriale med videre til kommunen.
Stk. 3. For varetagelse af opgaverne nævnt i §§ 1-5 i kommuner, hvor skatteforvaltningen ikke har etableret et regionskontor, overfører skatteforvaltningen senest den 30. juni et beløb til kommunen. Skatteforvaltningen kan fastsætte beløbet på grundlag af en overassistents årsløn på sidste skalatrin uden tillæg (SIK-overenskomst) med tillæg af et overhead på 45,30 procent efter følgende fordelingsnøgle:
1) kommuner med 3.000 eller flere indbyggere 1,00 medarbejder,
2) kommuner med 2.500 men under 3.000 indbyggere 0,90 medarbejder,
3) kommuner med 2.000 men under 2.500 indbyggere 0,80 medarbejder,
4) kommuner med 1.500 men under 2.000 indbyggere 0,70 medarbejder,
5) kommuner med 1.000 men under 1.500 indbyggere 0,60 medarbejder,
6) kommuner med 750 men under 1.000 indbyggere 0,50 medarbejder,
7) kommuner med 200 men under 750 indbyggere 0,25 medarbejder,
8) kommuner med mindre end 200 indbyggere 0,10 medarbejder.
Stk. 4. Vederlag for varetagelse af opgaver som nævnt i § 7 fastsættes ved aftale mellem kommunen og skatteforvaltningen. Vederlaget skal mindst svare til kommunens udgifter til medarbejdernes løn i det pågældende antal arbejdstimer med tillæg af 45,30 procent.

 

Ikrafttrædelse

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. november 2006
Josef Motzfeldt

/

Kaare Hagemann