Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 28. marts 2006 om Skattedirektoratets nettolønsregister

I henhold til § 34 b, stk. 1, og § 111 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som blandt andet er ændret ved landstingslov nr. 2 af 2. maj 1996 og senest ændret ved landstingslov nr. 2 af 27. marts 2006 fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på grønlandske passagerskibe med en bruttotonnage på 1.100 eller derover, som sejler i krydstogts- eller kombinationssejlads, og som ønskes optaget i Skattedirektoratets nettolønsregister.

 

Registreringsmyndigheden og anmeldelse til registrering

§ 2. Registreringsforretningerne, det vil sige optagelse og udslettelse i Skattedirektoratets nettolønsregister, udføres af Skattedirektoratet.
Stk. 2. Skattedirektoratets nettolønsregister føres elektronisk.

§ 3. Ejeren af et grønlandsk passagerskib, der ønsker passagerskibet optaget i Skattedirektoratets nettolønsregister, skal fremsende en skriftlig anmeldelse til Skattedirektoratet.
Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om passagerskibets navn, hjemsted, passagerskibets bruttotonnage samt hvorvidt passagerskibets anvendelse og fart er i overensstemmelse med § 34 b, stk. 2, i landstingslov om indkomstskat.
Stk. 3. Anmeldelsen skal vedlægges dokumentation for, at det udtrykkeligt fremgår af overenskomster eller aftaler om løn- og arbejdsvilkår for alle ansatte på passagerskibet, at de kun gælder for sådan beskæftigelse.
Stk. 4. Optages passagerskibet i Skattedirektoratets nettolønsregister, vil optagelsesdagen være den dag, hvor den skriftlige anmeldelse er modtaget, medmindre ejeren ønsker optagelse fra en senere dato.

§ 4. Ejeren af et passagerskib, som er registreret i Skattedirektoratets nettolønsregister, skal straks anmelde ændringer af de oplysninger, som er afgivet i medfør af § 3, stk. 2 og 3.

 

Udslettelse af Skattedirektoratets nettolønsregister

§ 5. Et passagerskib udslettes af Skattedirektoratets nettolønsregister, såfremt:
1) Ejeren af passagerskibet skriftligt anmoder herom.
2) Betingelserne i § 34 b i landstingslov om indkomstskat ikke længere er opfyldt.
3) Passagerskibet ophugges, forliser eller forsvinder.

§ 6. Udslettelse af Skattedirektoratets nettolønsregister efter § 5, nr. 2, må ikke finde sted, forinden der af Skattedirektoratet er sendt meddelelse herom til passagerskibets ejer, og der er forløbet en frist på 10 dage fra meddelelsens afsendelse.

 

Foranstaltning

§ 7. Ved overtrædelse af § 4 kan der idømmes bøde.
Stk. 2. For overtrædelse, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bøde.

 

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. marts 2006
Josef Motzfeldt

/

Kaare Hagemann