Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 21. august 2006 om eksplosive stoffer

I medfør af § 25, stk. 1, og § 26, stk. 2, i landstingsforordning nr. 6 af 30. oktober 1992 om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand fastsættes:

 

Kapitel 1
Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter, i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, overdragelse, opbevaring, transport, køb og anvendelse af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande samt indretning af virksomheder, hvor sådanne stoffer og genstande opbevares, benyttes eller tilvirkes.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke:
1) Minedrift eller anden form for råstofefterforskning og –indvinding, idet ethvert vilkår vedrørende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande i forbindelse med minedrift eller anden form for råstofefterforskning og –indvinding fastsættes af den koncessionsgivende myndighed.
2) De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande samt ammunition, som er beregnet til militærets eller politiets brug.
3) Fyrværkeri, nødsignaler og harpungranater.
4) Ammunition til skydevåben.

 

Definitioner

§ 3. I bekendtgørelsen forstås ved:
1) Eksplosivstoffer: Faste eller flydende stoffer eller blandinger af stoffer, der ved kemisk reaktion er i stand til at udvikle gasser med en temperatur, et tryk og med en sådan hastighed, at de forårsager skader på omgivelserne.
2) Pyrotekniske stoffer: Stoffer eller blandinger af stoffer, der er beregnet til at frembringe en virkning ved varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination af disse som følge af ikke-detonerende, selvforbrændende, eksoterme, kemiske reaktioner.
3) Eksplosive genstande: Genstande, der indeholder et eller flere eksplosivstoffer og/eller pyrotekniske stoffer.
4) Stoffer og genstande: Stoffer og genstande, der ikke er omtalt i nr. 1-3, men som er fremstillet med henblik på at frembringe en praktisk virkning ved eksplosion eller en pyroteknisk virkning.
5) Spræng- og tændmidler: Sådanne anordninger, som tilfører den nødvendige aktiveringsenergi til andre spræng- eller tændmidler eller til den egentlige ladning, så detonering kan ske.
6) Sprængstofmagasin: Sprængstofcontainer, sprængstofkiste, sprængstofskab, bygning og underjordisk lager.
7) Primære eksplosivstoffer: Et eksplosivstof, som har særlig stor følsomhed overfor påvirkning såsom varme, friktion og/eller stød. Primære eksplosivstoffer kaldes også tændstoffer eller initialstoffer. På grund af initieringsevnen er de specielt egnede til at bringe drivstoffer og eksplosivstoffer til eksplosion eller pyrotekniske stoffer til antændelse.
8) Sekundære eksplosivstoffer: Et eksplosivstof, som er relativt ufølsomt overfor påvirkninger såsom varme, friktion og/eller stød. Sekundære eksplosivstoffer kaldes også drivstoffer eller krudt.
9) Forenelighedsgruppe B: Klassificerede genstande, der indeholder primære eksplosivstoffer, og som ikke har mindst to effektive sikkerhedsanordninger. Indbefattet er visse genstande, som for eksempel detonatorer til sprængning, detonatorsamlinger og fænghætter, selvom disse ikke indeholder primære eksplosivstoffer.
10) Forenelighedsgruppe D: Klassificerede sekundære eksplosivstoffer, sortkrudt eller genstande, der indeholder et sekundært detonerende eksplosivstof, i alle tilfælde uden egne initieringsmidler og uden en drivladning, eller genstande, der indeholder et primært eksplosivstof, og som er forsynet med mindst to effektive sikkerhedsanordninger.
11) Forenelighedsgruppe S: Klassificerede stoffer eller genstande, der er pakket eller konstrueret således, at en mulig farlig virkning som følge af fejlfunktionering begrænser sig til kolliet, medmindre emballagen er blevet ødelagt ved brand. I hvilket tilfælde alle trykbølgevirkninger og udslyngning af sprængstykker er begrænset i et sådant omfang, at de ikke i væsentlig grad er til gene eller hindring for brandslukning eller andet redningsarbejde i umiddelbar nærhed af kolliet.

§ 4. Ved virksomhed som tilvirker de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande forstås også et mobilt anlæg, som er beregnet til blanding af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande.
Stk. 2. Ved overdragelse i denne bekendtgørelse forstås også salg.
Stk. 3. Ved entreprenørens plads forstås entreprenørens forretningssted/lager eller der, hvor arealtildeling er opnået.
Stk. 4. Det i denne bekendtgørelse nævnte om klassificering af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande henviser til klassificeringen i den Europæiske Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej/Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande er alle klassificeret i fareklasse 1 i ADR.

 

Kapitel 2
Indretning af virksomheder

§ 5. Før tilvirkning af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande må påbegyndes, skal det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer godkende virksomhedens indretning.
Stk. 2. Ansøgning om godkendelse efter stk. 1 indsendes til landsstyreområdet for eksplosive stoffer vedlagt dokumentation for, at:
1) Der rådes over tilstrækkeligt personale og udstyr til, at tilvirkningen kan ske under betryggende forhold.
2) Tilvirkningen vil ske i overensstemmelse med almindelige standarder for tilvirkning af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande.
3) Der foreligger en plan for service og vedligeholdelse af udrustningen.
4) Ansøgeren råder over et godkendt sprængstofmagasin, hvori de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande kan opbevares.

§ 6. Til forebyggelse af brand og eksplosion kan landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer meddele afslag på ansøgning om godkendelse af en virksomheds indretning, såfremt godkendelse skønnes at medføre betydelig risiko for skade på mennesker, dyr eller fast ejendom.

§ 7. For virksomheder, som tilvirker de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, finder bilag 1 anvendelse.
Stk. 2. Ved behandling af den enkelte ansøgning, jf. § 5, stk. 2, kan det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer bestemme, at andre sikkerhedsafstande skal gælde for virksomheder, der tilvirker de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, der vedrører specielle sprængningsarbejder, eller hvis forholdene i øvrigt tilsiger det.

 

Kapitel 3
Overdragelse

§ 8. Det er forbudt at overdrage de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande i Grønland uden tilladelse fra det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer.
Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan kun meddeles til erhvervsmæssig overdragelse.

§ 9. Tilladelse til overdragelse af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande meddeles efter forudgående ansøgning til den, som råder over et tilstrækkeligt antal godkendte sprængstofmagasiner i forhold til mængden, som ønskes lagerført.
Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 indsendes til landsstyreområdet for eksplosive stoffer.

§ 10. Ved ansøgning om tilladelse, jf. § 9, stk. 1, skal ansøger oplyse den præcise type af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, som overdragelsen vil angå.
Stk. 2. Det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer kan meddele afslag på ansøgning om tilladelse, såfremt den i ansøgningen anførte type af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, ikke kan godkendes på grund af for eksempel deres egenskaber og kvalitet.

§ 11. De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, som overdrages i Grønland, skal være CE-mærket.

§ 12. Enhver, som har tilladelse til at overdrage de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande skal sikre, at:
1) Overdragelse af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande kun sker til den, som har tilladelse i medfør af § 76. Tilladelsen skal forevises ved hver udlevering.
2) Udleveringen sker i overensstemmelse med §§ 48-50.
Stk. 2. Den, som har tilladelse efter § 9, stk. 1, skal ved hver udlevering notere den udleverede mængde på bagsiden af købers tilladelse til at købe og anvende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande.

 

Kapitel 4
Opbevaring, udpegning af ansvarlig leder samt godkendelse af sprængstofmagasiner


Fælles bestemmelser

§ 13. Det er forbudt at opbevare de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande uden tilladelse fra det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer.
Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til at opbevare de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, jf. stk. 1, indsendes til landsstyreområdet for eksplosive stoffer sammen med ansøgning om godkendelse af sprængstofmagasin, jf. § 14, stk. 2.

§ 14. Opbevaring af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande skal ske i et godkendt sprængstofmagasin, medmindre andet er bestemt i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af sprængstofmagasin, jf. stk. 1, udfærdiges på ansøgningsskemaet i bilag 2 og indsendes til landsstyreområdet for eksplosive stoffer.
Stk. 3. Der meddeles godkendelse af sprængstofmagasin, såfremt ansøgningen indeholder:
1) Navnet på ansøger.
2) Oplysninger om den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet og dennes 2 stedfortrædere, jf. § 16 og § 17, stk. 1.
3) Dokumentation i form af plantegninger for, at bekendtgørelsens krav er opfyldt i henseende til sprængstofmagasinets placering.
4) Fotos af sprængstofmagasinet, indefra og udefra.
5) Kopi af arealtildelingen fra arealmyndigheden vedrørende arealet, hvor sprængstofmagasinet er placeret.
6) Angivelse af, efter hvilke regler sprængstofmagasinet er verificeret, jf. § 15.
Stk. 4. Ved meddelelse af godkendelse, jf. stk. 3, meddeles samtidig hvor stor en mængde, der må opbevares i sprængstofmagasinet.
Stk. 5. Det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer kan ved meddelelse af godkendelse, jf. stk. 3 stille krav, herunder krav om at:
1) Der etableres et alarmsystem, som er tilstrækkeligt til at modvirke indbrud eller forsøg herpå.
2) Der etableres særlige adgangs- og adfærdsrestriktioner, herunder opstilling af vejbom på vejen førende til sprængstofmagasinet.
3) Der etableres foranstaltninger, så et affyret projektil fra en jagtriffel ikke kan gennembryde sprængstofmagasinet.
Stk. 6. Enhver ændring af et allerede godkendt sprængstofmagasin, herunder ændring i sprængstofmagasinets form, indretning, placering eller hegn, kræver det ressortansvarlige landsstyremedlems forudgående tilladelse.

§ 15. Verificering, jf. § 14, stk. 3, nr. 6, kan for eksempel være efter følgende regler:
1) Beredskabsstyrelsen - Sprängämnesinspektionen/Reddningsverket SÄIFS 1989:8 (svensk).
2) Direktoratet for brann- og eksplosjonsverns Veiledning februar 2000 (norsk).
3) Natural Resources Canada Storage Standards for Industrial Explosives May 2001 (canadisk).
4) Andre tilsvarende vejledninger og standarder som de i nr. 1-3 nævnte, når dokumentation og standard fremlægges ved ansøgning.
Stk. 2. At sprængstofmagasinet er verificeret, indebærer som minimum, at følgende krav er opfyldte:
1) Sprængstofmagasinet skal være fremstillet af minimum 5 mm stål eller ligeværdigt materiale.
2) Sprængstofmagasinet skal være ventilleret. Ventilationen skal være effektivt tilgitret, således at adgang herigennem forhindres.
3) Døren til sprængstofmagasinet skal være bagkantsikret.
4) Dørens låsesystem skal være forsynet med skudrigler i dørens for-/over-/underkant. Skudriglerne skal have et indgreb på mindst 19 mm.
5) Der må maksimalt være en afstand på 3,05 mm mellem døren og karmen.
6) Dørens inderside skal bestå af mindst 5 mm stålplade og skal være forstærket således, at døren er stiv.
7) Døren skal være udadgående.
8) Døren skal forsynes med mindst en indstukket låsekasse. En stålbom med en dimension på minimum 60x10 mm skal dække cylinderen i den indstukne lås. Bommen skal være låst med en hængelås i klasse 4/5, og være udformet på en sådan måde, at beslaget dækker for hængelåsens bøjle. Bommen skal være fastgjort på en måde, der svarer til bommens styrke, og må ikke kunne demonteres udefra.

§ 16. Den ansvarlig leder af sprængstofmagasinet og dennes 2 stedfortrædere, jf. § 14, stk. 3, nr. 2, skal alle være fortrolige med håndtering af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande.
Stk. 2. Den ansvarlige leder og dennes 2 stedfortrædere skal anmeldes overfor landsstyreområdet for eksplosive stoffer i forbindelse med indsendelse af ansøgning, jf. § 14, stk. 3, nr. 2.

§ 17. Anmeldelsen af den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet og dennes 2 stedfortrædere, jf. § 16, stk. 2, skal indeholde oplysning om deres:
1) Navn.
2) Adresse.
3) Personnummer.
4) Telefonnummer.
Stk. 2. Udskiftning af den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet eller dennes stedfortrædere skal straks anmeldes overfor landsstyreområdet for ekplosive stoffer.

§ 18. Klassificerede eksplosive stoffer, jf. § 4, stk. 4, som ikke er opført i en forenelighedsgruppe, hvor sammenlastning er tilladt, må kun opbevares i samme sprængstofmagasin eller sammenlæsses, såfremt det fremgår af tabellen i bilag 3.

 

Sprængstofkister, og sprængstofskabe og stålcontainer

§ 19. Sprængstofkiste og sprængstofskab skal være fastgjort enten til fast klippe, solid betonplade, eller til væg og gulv i en stålcontainer. Stålcontaineren skal være lukket og låst, når de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande ikke tages ind eller ud.
Stk. 2. I en stålcontainer, hvor en sprængstofkiste eller sprængstofskab er fastgjort, må der ikke finde oplag af andet materiel sted.
Stk. 3. Sprængstofkiste, sprængstofskab eller stålcontainer, som indeholder sprængstofkiste eller sprængstofskab, skal indhegnes med et minimum 180 cm højt hegn med opstrammer, der slutter tæt til terræn, og foroven er forsynet med 3 rækker pigtråd med 15 cm´s mellemrum, som hælder 45 grader væk fra sprængstofkisten, sprængstofskabet eller stålcontaineren.
Stk. 4. Låger i indhegningen skal være minimum 180 cm høje og foroven være forsynet med 3 rækker pigtråd med 15 cm´s mellemrum, som hælder 45 grader væk fra sprængstofkisten, sprængstofskabet eller stålcontaineren.
Stk. 5. Hegnet må ikke placeres nærmere end 2 m fra sprængstofkisten, sprængstofskabet eller stålcontaineren indeholdende sprængstofkiste eller sprængstofskab.
Stk. 6. Følgende bestemmelser finder ikke anvendelse på en sprængstofkiste eller et sprængstofskab: § 16, stk. 2, nr. 4, § 17, stk. 2, nr. 2-8, § 44, nr. 3-5,og § 62.

 

Sprængstofmagasin på åbent terræn

§ 20. Sprængstofmagasinet skal indhegnes med et minimum 180 cm højt hegn med opstrammer, der slutter tæt til terræn, og foroven er forsynet med 3 rækker pigtråd med 15 cm´s mellemrum, som hælder 45 grader væk fra sprængstofmagasinet.
Stk. 2. Låger i indhegningen skal være minimum 180 cm høje og foroven være forsynet med 3 rækker pigtråd med 15 cm´s mellemrum, som hælder 45 grader væk fra sprængstofmagasinet.
Stk. 3. Hegnet må ikke placeres nærmere end 2 m fra sprængstofmagasinet.

§ 21. Sprængstofmagasinet må ikke placeres nærmere end 400 m fra midten af rulle-, fly- og startbaner eller nærmere end 1.500 m i længderetningen af disse.

§ 22. Ved placeringen af sprængstofmagasinet skal de i bilag 4 nævnte sikkerhedsafstandene iagttages.

 

Sprængstofmagasin i tunneller

§ 23. I sprængstofmagasinet må der højest opbevares 4.000 kg af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande.
Stk. 2. Over sprængstofmagasinet skal der være minimum 35 m fast klippe.
Stk. 3. Sprængstofmagasinet skal om muligt placeres adskilt i et område, som ikke umiddelbart er forbundet med den del af tunnelen, hvor brydning eller anden aktivitet forekommer.
Stk. 4. Sprængstofmagasinet skal placeres minimum 300 m fra lagerrum gennem tunnel til bebyggelse, oplag af olie og andre fossile brandstoffer.

§ 24. Sprængstofmagasinet skal være placeret således, at detonationschokket ikke slår direkte ud mod transportvejen.

§ 25. Sprængstofmagasinets rumfang skal have en sådan størrelse, at mængden af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande inklusiv emballage ikke optager mere end en tredjedel af pladsen i sprængstofmagasinet.

§ 26. Sprængstofmagasinet skal placeres således, at der ikke er fare for nedfald af løse klippestykker, sne eller lignende på sprængstofmagasinet eller fare for nedsivning af vand fra tag eller vægge. Sprængstofmagasinet skal have et plant gulv og være veldrænet. Luftfugtigheden i sprængstofmagasinet skal holdes på et sådan niveau, at de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande ikke tager skade.

§ 27. Indgangen til tunnellen eller den del af tunnelen, hvor opbevaringen finder sted, skal indhegnes med et minimum 180 cm højt hegn med opstrammer, der slutter tæt til terræn, og foroven er forsynet med 3 rækker pigtråd med 15 cm´s mellemrum, som hælder 45 grader væk fra sprængstofmagasinet.
Stk. 2. Låger i indhegningen skal være minimum 180 cm høje og foroven være forsynet med 3 rækker pigtråd med 15 cm´s mellemrum, som hælder 45 grader væk fra sprængstofmagasinet.
Stk. 3. Hegnet må ikke placeres nærmere end 2 m fra sprængstofmagasinet.

§ 28. Indretning af sprængstofmagasin i tunnel kan også etableres i henhold til:
1) Sprängämnesinspektionen/Reddningsverket SÄIFS 1989:8 (svensk).
2) Tjenestereglement for forsvaret, Håndbok i Ammunisjonstjeneste, Undergruppe 781, Lagring af Ammunisjon fra Forsvarets Overkommando november 2000 (norsk).
3) Andre tilsvarende vejledninger og standarder kan tillades anvendt, såfremt dokumentation og standard fremlægges ved ansøgning.

§ 29. Flere godkendte sprængstofmagasiner kan etableres i samme tunnel, dog med en sikkerhedsafstand på minimum 180 m mellem hvert sprængstofmagasin.
Stk. 2. §§ 23-28 finder anvendelse på hvert enkelt sprængstofmagasin placeret i en tunnel.

 

Sprængstofmagasin på entreprenørens plads

§ 30. De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande skal opbevares i et godkendt sprængstofmagasin i overensstemmelse med §§ 20-22.

§ 31. Sprængstofmagasiner tilhørende forskellige entreprenører kan placeres i samme indhegning.
Stk. 2. Ved skiltning påsat sprængstofmagasinet skal det tydeligt fremgå, hvem sprængstofmagasinet tilhører.

 

Opbevaring på arbejds-/byggeplads

§ 32. De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, som ikke umiddelbart forbruges, skal være låst inde i en stålcontainer, eller i en sprængstofkiste eller et sprængstofskab, som er aflåst, når de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande ikke tages ind eller ud.
Stk. 2. Sprængstofkisten eller sprængstofskabet, som anvendes til opbevaring af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, behøver ikke, at være godkendt som sprængstofmagasin.
Stk. 3. § 33, stk. 2-4, finder ligeledes anvendelse på sprængstofkisten og sprængstofskabet.

§ 33. § 70 finder anvendelse på stålcontainerens ydervægge og døre.
Stk. 2. Stålcontaineren skal placeres minimum 2,5 m fra bygninger, vej og anden stålcontainer.
Stk. 3. Der må ikke opbevares andet materiel i stålcontaineren end de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande samt spræng- og tændmidler.
Stk. 4. Spræng- og tændmidlerne skal i stålcontaineren være adskilt med en 5 mm tyk stålplade fra de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande.

§ 34. Ikke forbrugte stoffer og genstande af de i § 3, nr. 1-4, nævnte samt spræng- og tændmidler skal tages ud af stålcontaineren, sprængstofkisten eller sprængstofskabet ved arbejdstids ophør og bringes til opbevaring i et godkendt sprængstofmagasin.

 

Fåreholderes etablering af sprængstofmagasin

§ 35. Fåreholdere må opbevare maksimalt 50 kg af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande.
Stk. 2. Opbevaring skal ske i et godkendt sprængstofmagasin, som er placeret minimum 5 km fra by- og bygdezone.
Stk. 3. Sprængstofmagasinet skal placeres minimum 400 m fra nærmeste bebyggelse.

 

Kapitel 5
Forvaltning af sprængstofmagasiner

§ 36. Den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet skal sikre, at bekendtgørelsens bestemmelser vedrørende drift, indretning og vedligeholdelse af sprængstofmagasinet til enhver tid overholdes, herunder at:
1) Sprængstofmagasinet og dets indhegning altid er i en sådan stand, at uvedkommende ikke kan trænge ind.
2) De opbevarede stoffer og genstande af de i § 3, nr. 1-4, nævnte er sikret mod nedbrydning og udefrakommende skadelig påvirkning.
3) Den fornødne skiltning opsættes og til enhver tid er i god og læselig stand.

§ 37. Ejeren af sprængstofmagasinet fører tilsyn med, at den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet udfører sine opgaver, jf. § 36.

§ 38. Ved indbrud eller ved tegn på forsøg på indbrud i sprængstofmagasinet har den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet pligt til at underrette politiet og landsstyreområdet for eksplosive stoffer herom.

§ 39. På indersiden af alle sprængstofmagasiner påklistres en lamineret kopi af godkendelsen af det pågældende sprængstofmagasin.

§ 40. Sprængstofmagasinets døre og indhegningens låger skal holdes aflåste, når der ikke arbejdes i sprængstofmagasinet.
Stk. 2. Kun den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet eller dennes stedfortrædere må være i besiddelse af et sæt nøgler til sprængstofmagasinet og indhegning. Den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet skal derudover opbevare et sæt reservenøgler til sprængstofmagasinet og indhegningen.
Stk. 3. Har flere entreprenører tilladelse til at placere sit sprængstofmagasin indenfor samme indhegning, kan den ansvarlige leder af hvert sprængstofmagasin eller dennes stedfortrædere være i besiddelse af et sæt nøgler til den fælles indhegning.

§ 41. Adgang til sprængstofmagasinet må kun ske med følge af den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet eller dennes stedfortræder.
Stk. 2. Den tilsynsførende, jf. kapitel 11, samt andre, der i medfør af deres funktion skal foretage inspektion af sprængstofmagasinet og dets beholdninger, skal således også være ledsaget af den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet eller dennes stedfortræder.

§ 42. Arbejde i sprængstofmagasinet må kun udføres af personer, som er fyldt 18 år.

 

Kapitel 6
Magasinering


Almindelige bestemmelser

§ 43. De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande skal opbevares i original forsendelsesemballage eller anden United Nation (UN) godkendt emballage. Emballagen skal på mindst en side være mærket med:
1) Orangefarvet fareseddel på l0xl0 cm.
2) Klasse, underklasse og forenelighedsgruppe.
3) Teknisk navn.
Stk. 2. Brudt emballage skal lukkes forsvarligt, før varen atter placeres i sprængstofmagasinet.
Stk. 3. Defekt emballage skal omgående fjernes, og varen skal emballeres forsvarligt.
Stk. 4. Eventuel spild af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande skal omgående fjernes og destrueres i henhold til § 54.

§ 44. Stabling af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer i sprængstofmagasinet skal ske på en sådan måde, at:
1) Emballagens mærkning kan læses umiddelbart.
2) Emballagen ikke deformeres.
3) Stablingshøjden ikke overstiger 1,7 m. Den maksimale stablingshøjde på 1,7 m skal tydeligt markeres indvendigt på sprængstofmagasinets vægge med en 5 cm tyk rød streg.
4) Stablerne er hævet mindst 10 cm fra gulv ved hjælp af træriste.
5) Stablerne er placeret minimum 5 cm fra væggen.

 

Varemodtagelse

§ 45. De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande må kun modtages af den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet eller dennes stedfortræder.

§ 46. Den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet eller dennes stedfortræder kontrollerer ved modtagelsen, at:
1) Leverancen svarer til følgesedlen eller fakturaen.
2) Leverancen er i overensstemmelse med den afgivne ordre.
3) Leverancen indføres i lagerregnskabet.
4) Emballagen er mærket med varens art, mængde, fremstillingsår samt fabrikat.
5) Varen leveres i original forsendelsesemballage.
6) Emballagen er hel og uskadt.

§ 47. Er emballagen defekt, brudt eller mangelfuld, må de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande ikke modtages i sprængstofmagasinet, men skal enten omemballeres, straks anvendes eller destrueres i henhold til § 54.

 

Udlevering

§ 48. Den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet har ansvaret for udlevering af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande.
Stk. 2. De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande skal ved udlevering fra sprængstofmagasin være emballeret i overensstemmelse med § 43, stk. 1.

§ 49. De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande må kun udleveres mod:
1) Forevisning af gyldig tilladelse til køb og anvendelse af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, jf. § 76.
2) Forevisning af gyldig tilladelse til at opbevare de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, jf. § 13, stk. 1.
3) Aflevering af rekvisition.
Stk. 2. Rekvisitionen skal angive:
1) Dato for rekvisitionens udstedelse.
2) Mængde og type af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, art og dimension.
3) Antallet og typen af tændmidler.
4) Navnet på sprængningslederen, som skal foretage sprængningerne.
5) Køberens navn, adresse og telefonnummer.
Stk. 3. Rekvisitionen skal være underskrevet af både køber og sprængningslederen.

§ 50. Ved udlevering fra sprængstofmagasinet skal de ældste stoffer og genstande af de i § 3, nr. 1-4, nævnte udleveres først.
Stk. 2. Stoffer og genstande af de i § 3, nr. 1-4, nævnte, som er mere end tre år gamle, må ikke udleveres, men skal destrueres i henhold til § 54.

 

Returnering

§ 51. Ved afslutning af et pågældende projekt eller ved virksomhedsophør, skal overskydende mængder af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, udover hvad der lovligt må opbevares, af køber, jf. § 49, stk. 2, nr. 5, enten:
1) Tilbageleveres til den, som har tilladelse i medfør af § 9, stk. 1, eller
2) destrueres i henhold til § 54.

§ 52. Enhver, som har tilladelse i medfør af § 9, stk. 1, har pligt til at modtage de overskydende mængder, når de i § 3, nr. 1-4, stoffer og genstande, som ønskes tilbageleveret, jf. § 51, nr. 1:
1) Er af en art og type, der sædvanligvis anvendes på stedet, og som lagerføres.
2) Er af samme type, som tidligere er blevet udleveret fra det pågældende sprængstofmagasin.
3) Er i uåbnet emballage, som er ren og tør samt mærket med art, mængde, fremstillingsår og fabrikat.
4) Ikke har været udsat for fugt eller store temperatursvingninger.
5) Når den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet, uanset nr. 1-4, skønner, at dette er forsvarligt.

§ 53. Når det udfra sikkerhedshensyn er påkrævet, kan det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer, mod betaling af leje, pålægge ejeren af et sprængstofmagasin at skulle opbevare en mængde af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande tilhørende det offentlige.

 

Destruktion

§ 54. Ved destruktion af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer skal samme sikkerhedsforanstaltninger, sikkerhedsafstande og prærutiner iagttages, som når der foretages sædvanlige sprængninger.
Stk. 2. Destruktion må kun foretages af en godkendt sprængningsleder.

 

Kontrolbog

§ 55. Enhver, som har tilladelse til at opbevare de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, jf. § 13, stk. 1, skal for hvert sprængstofmagasin, der er godkendt til opbevaring af mere end 50 kg af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, føre en kontrolbog over samtlige ind- og udleveringer/fra- og tilgange af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande i kalenderåret, herunder som følge af destruktion.
Stk. 2. Kontrolbogen skal for et pågældende kalenderår:
1) Opbevares i minimum 5 år i både elektronisk og fysisk form.
2) Være indbundet i stift bind med nummererede sider, hvis faste sider aldrig må rives ud.
3) Føres elektronisk i et anerkendt økonomistyringssystem, af hvilket der mindst én gang ugentligt skal laves backup.
4) Opbevares hos den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet og må aldrig efterlades i sprængstofmagasinet.
5) Føres i datoorden uden hensyn til eventuel elektronisk bogføringssystem, og eventuelle rettelser må kun ske ved overstregning og omskrivning.
Stk. 3. Det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer kan kræve kopi af kontrolbogen udleveret.

§ 56. Ved inspektion af sprængstofmagasinet skal kontrolbogen kunne forevises den tilsynsførende, der påtegner kontrolbogen og indfører de bemærkninger og påbud, som inspektionen har givet anledning til, ligesom den tilsynsførende skal have forevist en udskrift af den elektroniske bogføring.

§ 57. Reparation og vedligeholdelse samt ændringer på sprængstofmagasinets bygninger skal indføres i kontrolbogen, ligesom dato for arbejdets udførelse og afslutning samtidig anføres.

 

Ordensregler og vedligeholdelse

§ 58. Ved af- og pålæsning af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande skal køretøjets motor være standset.
Stk. 2. Tobaksrygning og brug af åben ild inden for sprængstofmagasinets indhegning er forbudt.

§ 59. Ved omladning uden for sprængstofmagasinet skal de emballerede stoffer og genstande af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande sættes på et rent og tørt underlag.
Stk. 2. Ved samtidig modtagelse af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande samt tændmidler og detonatorer, skal tændmidlerne og detonatorerne aflæsses og bringes på plads, før de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande aflæsses og bringes på plads.
Stk. 3. Ved samtidig udlevering af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande samt tændmidler og detonatorer, skal de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande være udleveret og læsset, før tændmidlerne og detonatorerne udleveres og læsses.
Stk. 4. Udleveres mindre end en hel rulle tændsnor, og skal der skæres af rullen, skal overskæringen ske med en skarp kniv med tændsnoren liggende på et rent og tørt underlag af træ.

§ 60. Brugt emballage må ikke anvendes som brændsel i lukket ildsted, men skal afbrændes i mindre partier på et åbent bål og i en afstand af minimum 25 m fra sprængstofmagasinet og personer.

§ 61. Sprængstofmagasinet og dets omgivelser skal til stadighed holdes rene og ryddelige.
Stk. 2. Til rengøring og udpakning må kun anvendes værktøj, som ikke kan frembringe gnister under brugen.

§ 62. Sprængstofmagasinet må ikke betrædes af personer med fodtøj, der er forsynet med jernbeslag eller jernsøm.

§ 63. Enhver skade på sprængstofmagasinet og dets hegn skal straks udbedres.
Stk. 2. Reparations- og vedligeholdelsesarbejde som kræver kunstig belysning, brug af elektriske håndværktøjer, der under brugen kan være gnistfrembringende, må ikke udføres i rum, hvor de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande opbevares.

§ 64. I et sprængstofmagasin uden lys må der kun anvendes batteridreven håndlygte, som er eksplosionssikret. Udskiftning af batteri og pære må kun foretages udenfor sprængstofmagasinet.
Stk. 2. Mobiltelefoner, kameraer og andet elektrisk udstyr må ikke medbringes i sprængstofmagasinet.

 

Kapitel 7
Skiltning og varsling


Fælles bestemmelser

§ 65. Arbejdspladser, hvor der udføres sprængningsarbejder, skal afmærkes med skilt, som oplyser om fare samt om, at der varsles med sirene i forbindelse med sprængning.

§ 66. Ved varsling er det forbudt at anvende signaler eller signalapparater, der kan forveksles med en brandalarm. Endvidere skal:
1) Forvarsel indledes 90 sekunder før sprængning med en hyletone af ikke under 6 sekunders varighed.
2) Sprængning varsles 30 sekunder før iværksættelse med en uafbrudt hyletone, der skal vedvare, indtil enhver fare ved passage af fareområdet er ophørt.

§ 67. Sprængningslederen skal sikre, at fareområdet afmærkes så tydeligt og omfattende, at alle i fareområdet udtrykkeligt bliver gjort opmærksom på fareområdets udstrækning.
Stk. 2. Sprængningslederen skal definere og afgrænse fareområdet således, at risikoen for skader på mennesker og materiel i forbindelse med sprængning minimeres.
Stk. 3. Til afmærkning af fareområdet anvendes det i bilag 5 angivne skilt. Skiltet skal udformes med sort kant og sorte bogstaver på gul baggrund. Skiltet skal være minimum 40x40 cm.

§ 68. I umiddelbar nærhed af det i § 67, stk. 3, nævnte skilt, skal der placeres et refleksskilt med det internationale symbol for eksplosionsfare. Refleksskiltet skal minimum have størrelsen 40x40 cm.

§ 69. Senest 1 time før sprængning finder sted indenfor by- og bygdezone, skal der ske underretning til politiet, når der forventes at skulle sprænges mere end 10 kg af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande per ladning.

§ 70. På låge i sprængstofmagasinets omkransende hegn og på et sprængstofmagasins ydervægge og døre skal der opsættes skilt med teksten: "Navialiffiusinnaavoq/Farligt område/Danger – explosives – keep out".
Stk. 2. På låge i sprængstofmagasinets omkransende hegn og på sprængstofmagasinets ydervægge og døre opsættes, modsat hængselsiden, skilt med følgende tekst: "Pujortarneq Innermillu atuineq inerteqqutaapput/Tobaksrygning og brug af åben ild forbudt/Danger – no smoking, no naked flames, no matches".
Stk. 3. Skiltene nævnt i stk. 1 skal være minimum 40x40 cm, teksten skal være anført med fed sort skrift, skrifthøjden skal være 100 mm, og linieafstanden skal være 1,5 gange skrifthøjden.

§ 71. Benzin- eller dieseldrevne køretøjer, som anvendes til transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, skal afmærkes med orange fareskilte. Grundlinien på skiltene skal være 40 cm, og højden 30 cm. Derudover skal skiltene være reflekterende og forsynet med en 1,5 cm sort kantlinie samt fastgjort lodret foran og bagpå køretøjet.
Stk. 2. Køretøjer, jf. stk. 1, skal afmærkes med faresedler på begge sider samt bagpå.
Stk. 3. Faresedlerne, jf. stk. 2, skal være minimum 25x25 cm og mærkes med underklasse og forenelighedsgruppebogstav svarende til mærkningen på emballagen af godset.

 

Sprængstofkister, sprængstofskabe og stålcontainer

§ 72. På låge i sprængstofkistens eller sprængstofskabets omkransende hegn og på låge i hegn omkransende en stålcontainer, som indeholder sprængstofkiste eller sprængstofskab samt på sprængstofkistens eller sprængstofskabets ydre eller på en stålcontainer, som indeholder sprængstofkiste eller sprængstofskab, skal der opsættes et skilt med teksten: "Navialiffiusinnaavoq/Farligt område/Danger – explosives – keep out" samt et skilt med teksten: "Pujortarneq Innermillu atuineq inerteqqutaapput/Tobaksrygning og brug af åben ild forbudt/Danger – no smoking, no naked flames, no matches".
Stk. 2. Skiltene nævnt i stk. 1 skal være minimum 40x40 cm, teksten skal være anført med fed sort skrift, skrifthøjden skal være 100 mm og linieafstanden skal være 1,5 gange skrifthøjden.
Stk. 3. § 70 finder ikke anvendelse på sprængstofkister, sprængstofskabe og stålcontainer.

 

Kapitel 8
Køb og anvendelse

§ 73. Køb og anvendelse af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande i Grønland, samt køb af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande hos en udenlandsk leverandør må kun ske efter forudgående tilladelse fra det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer.
Stk. 2. Der kræves én tilladelse per udenlandsk leverandør, som man ønsker at købe de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande af.

§ 74. I Grønland må de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande kun købes hos den, som har tilladelse til at overdrage de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, jf. § 9, stk. 1.

§ 75. Ansøgning om tilladelse til at købe og anvende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, jf. § 73, stk. 1, udfærdiges på ansøgningsskemaet i bilag 6 og indsendes til landsstyreområdet for eksplosive stoffer.
Stk. 2. Ved ansøgning, jf. stk. 1, skal ansøger oplyse, nøjagtig type og mængde af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, der ansøges om tilladelse til at købe og anvende.
Stk. 3. Ansøger skal ved ansøgning vedlægge dokumentation for, at:
1) Der på ansøgningstidspunktet rådes over en godkendt sprængningsleder. Dokumentation vedlægges i form af aftale mellem ansøger og pågældende godkendte sprængningsleder.
2) Ansøgeren har tegnet en erhvervsansvarsforsikring for sprængningsarbejder. Dokumentation vedlægges i form af kvittering for betalt forsikringspolice.
3) Ansøgeren er i besiddelse af forsvarligt udstyr og værktøj til udførelse af sprængningsopgaver. Dokumentation vedlægges i form af beskrivelse af det udstyr og værktøj, der rådes over.

§ 76. Udover betingelserne i § 75, stk. 2-3, meddeles tilladelse til at købe og anvende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, jf. § 73, stk. 1, på følgende betingelser:
1) De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande skal anvendes erhvervsmæssigt.
2) Alle sprængningsopgaver bliver ledet af en godkendt sprængningsleder.
3) Det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer ikke skønner, at vægtige grunde taler imod, at tilladelse gives.
4) Ansøger ved ansøgning giver sit samtykke til, at der mellem den tilladelsesgivende myndighed og politiet og Royal Arctic Line kan indhentes og videregives personlige oplysninger om ansøger til brug for behandling af ansøgningen.

§ 77. Det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer kan meddele afslag på ansøgning om tilladelse, jf. § 76, såfremt den i ansøgningen anførte type og mængde af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, jf. § 75, stk. 2, ikke kan godkendes grundet deres egenskaber og anvendelsesformål.

§ 78. Tilladelse til at købe og anvende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande gives for 1 kalenderår ad gangen.
Stk. 2. Tilladelsen kan forlænges ved fremsendelse af ny ansøgning.
Stk. 3. Ansøgning om forlængelse af tilladelse til at købe de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande udfærdiges på ansøgningsskemaet i bilag 7 og indsendes til landsstyreområdet for eksplosive stoffer.

§ 79. Ved forlængelse af tilladelse, jf. § 78, stk. 2, skal § 75, stk. 3, og § 76 være opfyldt. Endvidere skal følgende oplyses i ansøgningen, jf. § 78, stk. 2:
1) En angivelse af, hvor stor en mængde der er købt i årets løb.
2) En fuldstændig oversigt over årets nøjagtige forbrug af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande.
3) En angivelse af, hvilke projekter årets forbrug er anvendt til.
4) En nøjagtig opgørelse over, hvor meget af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande der rådes over per 31. december.
5) Dokumentation for, at der fortsat rådes over en godkendt sprængningsleder, hvilket sker ved angivelse af dennes navn samt dato for det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffers godkendelse af denne som sprængningsleder.

§ 80. Landsstyreområdet for eksplosive stoffer kan meddele afslag på ansøgning om tilladelse og forlængelse af tilladelse til at købe og anvende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, såfremt eventuelt indhentede oplysninger fra politiet eller Royal Arctic Line gør det sikkerhedsmæssigt betænkeligt, at meddele tilladelse af hensyn til menneskers, dyrs eller fast ejendoms sikkerhed.

§ 81. Såfremt betingelserne for meddelelse af tilladelse til at købe og anvende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande ikke længere er opfyldte, jf. § 75, stk. 3, og § 76 kan en allerede meddelt tilladelse straks tilbagekaldes.

 

Kapitel 9
Sprængningsleder

§ 82. Sprængningsledere, som udfører sprængningsopgaver i Grønland, skal have tilladelse til at fungere som sprængningsleder fra det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer.
Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 meddeles enhver, som har gennemført en uddannelse i sprængteknik, der er godkendt af det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer, når ansøger indenfor de seneste 24 måneder har arbejdet i mindst 12 sammenhængende måneder, som sprængningsmedhjælper for en godkendt sprængningsleder.
Stk. 3. Ansøgning om tilladelse til at fungere som sprængningsleder udfærdiges på ansøgningsskemaet i bilag 8 og indsendes til landsstyreområdet for eksplosive stoffer.
Stk. 4. Ansøger skal ved ansøgning give sit samtykke til, at der mellem den tilladelsesgivende myndighed og politiet kan videregives og indhentes personlige oplysninger om ansøger til brug for behandling af ansøgningen.

§ 83. Tilladelse til at fungere som sprængningsleder skal fornys hvert 5. år og kan meddeles den, som har været beskæftiget som sprængningsleder, i sammenlagt 12 måneder indenfor de seneste 24 måneder.
Stk. 2. Ansøgning om forlængelse af tilladelse til at fungere som sprængningslederudfærdiges på ansøgningsskemaet i bilag 9 og indsendes til landsstyreområdet for eksplosivstoffer.
Stk. 3. Ansøger skal ved ansøgning om forlængelse af tilladelse til at fungere som sprængningsleder give sit samtykke til, at der mellem den tilladelsesgivende myndighed og politiet kan videregives og indhentes personlige oplysninger om ansøger til brug for behandling af ansøgningen.

§ 84. Tilladelsen til at fungere som sprængningsleder bortfalder, såfremt sprængningslederen ikke mindst hvert 5. år gennemgår et vedligeholdelseskursus i sprængteknik, som er godkendt af det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosivstoffer.

§ 85. Såfremt det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosivstoffer udfra sikkerhedsmæssige betragtninger skønner det nødvendigt, skal en sprængningsleder med et anerkendt udenlandsk uddannelsesbevis, som sprængningsleder, gennemgå et vedligeholdelseskursus i sprængteknik, som er godkendt af det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer, før denne kan godkendes som sprængningsleder.
Stk. 2. Et vedligeholdelseskursus i sprængteknik, jf. stk. 1 ville for eksempel kunne kræves, når pågældendes uddannelsesbevis ikke lever op til de standarder, der gælder i Grønland eller hvis uddannelsesbeviset ikke dokumenterer fornøden erfaring med at sprænge i fjeld.

§ 86. Landsstyreområdet for eksplosive stoffer kan meddele afslag på ansøgning om tilladelse og forlængelse af tilladelse til at fungere som sprængningsleder, når eventuelt indhentede oplysninger fra politiet om kriminelle forhold gør det betænkeligt, at meddele tilladelse af hensyn til menneskers, dyrs eller fast ejendoms sikkerhed.

§ 87. Såfremt betingelserne for at kunne fungere som sprængningsleder, jf. § 82, stk. 2 og 4, § 83, stk. 1 og 3, og § 86 ikke længere er opfyldte, kan en allerede meddelt tilladelse straks tilbagekaldes.

§ 88. Når sprængningslederen udfører sprængningsarbejde, skal denne bære et tydeligt og synligt skilt med teksten "Sprængningsleder".

§ 89. En sprængningsleder, som udfører sprængningsarbejder som led i egen virksomhed, skal udover at have tilladelse som sprængningsleder, jf. § 82, stk. 2, også have tilladelse til at købe og anvende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, jf. § 76.

 

Kapitel 10
Transport

Almindelige bestemmelser

§ 90. De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande må transporteres med følgende transportmidler:
1) Fly eller helikopter.
2) Skib.
3) Benzindrevet køretøj.
4) Dieseldrevet køretøj.
5) Båd.
6) Hundeslæde.
7) Til fods.

§ 91. Mængden per transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande skal være begrænset, og transporttiden skal være mindst mulig.
Stk. 2. Ved transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande skal:
1) Transporten udføres med omhu og forsigtighed.
2) Der anvendes det mest hensigtsmæssige transportmiddel.
3) Der vælges transportruter, hvor følgerne af et uheld bliver mindst mulige.
4) Politiet orienteres, såfremt transporten af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande sker forbi tæt bebyggede områder, skoler og lufthavne.
5) Transporten gennemføres direkte uden ophold undervejs.
Stk. 3. Enhver, som transporterer de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande med et motorkøretøj, skal have gennemført og bestået et kursus i håndtering og transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, som er godkendt af det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer. Kopi af kursusbeviset skal altid medbringes, og forevises på forlangende.
Stk. 4. Føreren af et motorkøretøj, som transporterer de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, skal mindst have 2 års erfaring med at føre det pågældende type køretøj.
Stk. 5. Der skal minimum være to personer i køretøjet, en chauffør og en medhjælper, når der transporteres mere end 250 kg af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande.

 

§ 92. Ved transport af mere end 250 kg af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande gælder følgende:
1) I tilfælde af motorstop eller trafikproblemer skal chaufføren blive ved køretøjet, medens medhjælperen advarer andre trafikanter og mennesker, som er i nærheden.
2) I tilfælde af brand i køretøjet skal chaufføren og medhjælperen straks forsøge at slukke branden.
3) I tilfælde af brand i lasten skal chauffør og medhjælper straks evakuere området og må ikke forsøge at slukke branden.

§ 93. Per transport må der maksimalt transporteres den i bilag 10 anførte mængde af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande med det pågældende køretøj.

§ 94. Vælter et køretøj, som transporterer de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, skal chaufføren straks tilkalde politiet med henblik på afspærring af området og fjernelse af den væltede last.
Stk. 2. Området omkring uheldsstedet skal afspærres for uvedkommende. Chaufføren skal straks orientere den ansvarlige leder af det modtagende sprængstofmagasin om uheldet.

§ 95. Når sikkerhedshensyn kræver det, kan det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer eller politiet uafhængigt af hinanden bestemme, at transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande skal føres ad bestemte ruter, tvangsruter, ligesom det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer eller politiet kan bestemme, at transporten kun må ske på særligt fastsatte tidspunkter.
Stk. 2. Det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer eller politiets bestemmelse om tvangsruter kan offentliggøres i en lokal bekendtgørelse.
Stk. 3. Ved uenighed mellem det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer og politiet om tvangsruter m.v., jf. stk. 1 og 2, vil politiets anbefaling skulle følges.

§ 96. Transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande skal i videst muligt omfang ske med skib eller luftfartøj direkte til det sted, hvor de skal anvendes.

§ 97. Det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer kan beslutte, at transporten af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande helt eller delvist skal ske i henhold til reglerne i ADR.

§ 98. Motorkøretøjer, der transporterer de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, skal medbringe advarsels-blinklys og 2 batterilygter.

§ 99. Ved transport med indtil 250 kg af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande i benzin- eller dieseldrevet køretøj, skal der medbringes minimum 2 stykker 2 kg’s godkendte pulverslukkere.
Stk. 2. Ved transport af mere end 250 kg af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande i benzin- eller dieseldrevet køretøj, skal der medbringes 2 stykker 6 kg’s godkendte pulverslukkere.
Stk. 3. Ved anden transport, jf. stk. 1 og 2, af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, skal der medbringes minimum 1 stykke 2 kg’s godkendt pulverslukker.

§ 100. Benzin- eller dieseldrevet køretøjer, som anvendes til transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, skal være i drifts- og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Stk. 2. Ejeren af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, som transporteres, har ansvaret for, at kravet, jf. stk. 1 er opfyldt.

§ 101. Transportmidlet skal være indrettet således, at de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande kan lastes stabilt og fastgøres. Ved lastning og kørsel må der ikke forekomme forhold, som kan give anledning til gnister, herunder metal mod metal.
Stk. 2. De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande skal transporteres i emballage i henhold til § 43, stk. 1. Emballagen skal beskyttes mod brud, snavs og fugt.

§ 102. Ved transport må de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande ikke udsættes for varme, ild og elektriske gnister.
Stk. 2. Tobaksrygning er forbudt i forbindelse med transport, losning og lastning af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande.

§ 103. Ved transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og tændmidler/detonatorer skal det sikres, at afstanden mellem de 2 produkter er mindst 1 meter, og at afstanden opretholdes under kørsel.

 

Transport med skib

§ 104. Ved transport med skib skal losning af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande ske fra skibssiden direkte til et transportmiddel, jf. § 90, stk. 1, nr. 1-7, eller placeres midlertidigt på det i § 105, stk. 3, nævnte areal.

§ 105. Den som befragter de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande med skib til Grønland skal påse, at modtageren har gyldig tilladelse i henhold til:
1) § 9, stk. 1, såfremt de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande er beregnet til erhvervsmæssig videreoverdragelse.
2) § 76, såfremt de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande er beregnet til eget brug.
Stk. 2. Befragteren skal modtage navn og telefonnummer på den, som modtager de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande på destinationshavnen.
Stk. 3. Befragteren skal sørge for, at der på havnearealet er et areal, hvor de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande kan opbevares midlertidigt, indtil afhentning sker, jf. stk. 5. På arealet skal forefindes minimum 2 stykker 6 kg’s godkendte pulverslukkere.
Stk. 4. Senest 15 minutter før de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande går over skibssiden, skal befragteren meddele modtageren, at de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande er losset.
Stk. 5. Senest 2 timer efter at modtageren har fået meddelelse efter stk. 4 skal losning af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande på et godkendt transportmiddel være påbegyndt med henblik på øjeblikkelig transport til et godkendt sprængstofmagasin.
Stk. 6. Når de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande befinder sig på det i stk. 3 nævnte areal, skal arealet holdes under konstant opsyn af minimum 2 brandvagter, som er fortrolige med håndtering af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande.

§ 106. I tilfælde hvor de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande ankommer med skib til en havn for derefter at skulle videretransporteres med et andet skib til destinationshavnen, skal de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande omlades direkte fra det ene skib til det andet.
Stk. 2. Er omladning fra det ene skib til det andet efter stk. 1 enten fysisk eller praktisk umuligt, kan de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande opbevares på det i § 105, stk. 3, nævnte areal i op til 24 timer. Herefter skal de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande enten placeres i et godkendt sprængstofmagasin eller losses på skibet, som skal transportere de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande til destinationshavnen.

 

Kapitel 11
Tilsyn

§ 107. Det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Tilsynsopgaverne kan blandt andet bestå i et til hver tid uanmeldt eller anmeldt tilsyn.
Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan give påbud om overholdelse af denne bekendtgørelse samt anmelde overtrædelser til politiet.
Stk. 4. Tilsynsmyndigheden kan anmode politiet om at blive bistået i forbindelse med udførelse af tilsynsopgaverne.

 

Kapitel 12
Dispensation

§ 108. Det ressortansvarlige landsstyremedlem for eksplosive stoffer kan dispensere fra denne bekendtgørelse.

 

Kapitel 13
Sanktioner

§ 109. For overtrædelse af § 5, stk. 1, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, §§ 11-12, § 13, stk. 1, § 14, stk. 1 og stk. 5-6, § 15, § 16, stk. 1, § 17, stk. 2, § 18, § 19, stk. 1-5, §§ 20-27, §§ 29-30, § 31, stk. 2, § 32, stk. 1 og 3, § 33, stk. 1-4, §§ 34-39, § 40, stk. 1 og 2, § 41, stk. 1, §§ 42-48, § 49, stk. 1 og 3, §§ 50-54, § 55, stk. 1 og 2, §§ 56-74, § 75, stk. 1, § 82, stk. 1, §§ 88-94, §§ 97-106, § 107, stk. 3 og § 111 kan der idømmes bøde.
Stk. 2. For overtrædelse af pålæg eller påbud fastsat i medfør af § 7, stk. 2, og § 95, stk.1, kan der idømmes bøde.
Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan bødeansvar pålægges selskabet som sådan.
Stk. 4. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

 

Kapitel 14
Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 110. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 2006.
Stk. 2. Samtidig ophæves:
1) Bekendtgørelse nr. 12 af 21. januar 1986 om indførsel, transport, overdragelse, opbevaring, fremstilling og brug af eksplosivstoffer i Grønland.
2) Forskrifter for indførsel, udførsel, transport, opbevaring, salg, overdragelse og anvendelse af eksplosive stoffer af 20. november 1997 udarbejdet af Bygge- og Anlægsstyrelsen.
3) Samtlige forskrifter og anvisninger vedrørende eksplosivstoffer udarbejdet af Grønlands Tekniske Organisation.

§ 111. Ejeren af et sprængstofmagasin, som er godkendt på tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden, skal senest den:
1) 1. januar 2007 besigtiges af deres ejer med henblik på udarbejdelse af en handlingsplan for lovliggørelse i forhold til denne bekendtgørelse.
2) 1. april 2007 indsende handlingsplanen for lovliggørelsen af sprængstofmagasinet til landsstyreområdet for eksplosive stoffer.
3) 1. august 2007 sikre, at sprængstofmagasinet opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

§ 112. Enhver, som på tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden har tilladelse til, at:
1) Købe og anvende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, bevarer denne ret, indtil tilladelsen udløber.
2) Fungere som sprængningsleder, skal senest 12 måneder efter denne bekendtgørelses ikrafttræden forny sin tilladelse ved indsendelse af ansøgning til landsstyreområdet for eksplosive stoffer.
Stk. 2. Senest den 1. april 2007 skal enhver, som transporterer de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, have gennemført og bestået det i § 91, stk. 3, nævnte kursus.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. august 2006
Jørgen Wæver Johansen

/

Dorthe Johannsen


Bilag 1 - 10 (pdf-format)