Landstingslov nr. 13 af 2. november 2006 om børneopsparing

 

Berettigede

§ 1. Et barn mellem 0-18 år er berettiget til en skattefri børneopsparing, når barnet per 1. januar:
1) Er tilmeldt Det Centrale Personregister på en bopæl eller et fast opholdssted i Grønland.
2) Er anbragt udenfor hjemmet i Danmark, på Færøerne eller i udlandet i henhold til landstingsforordning om hjælp til børn og unge.
3) Er anbragt i Danmark, på Færøerne eller i udlandet i henhold til landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap.
4) Eller barnets arbejdsgiver i forbindelse med barnets uddannelse eller uddannelsesophold uden for Grønland er berettiget til uddannelsesstøtte efter reglerne i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.
5) Sammen med forældrene er flyttet uden for Grønland, og forældrene eller forældrenes arbejdsgiver er berettiget til uddannelsesstøtte efter reglerne i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.
6) Sammen med forældrene i en periode af maksimalt 12 måneder er flyttet uden for Grønland i forbindelse med, at forældrene som led i et ansættelsesforhold er på uddannelse eller efteruddannelse.
7) Modtager tilskud fra Grønlands Hjemmestyre til efterskoleophold uden for Grønland.

 

Grundlag

§ 2. En børneopsparing udgør det antal år, barnet har været berettiget til børneopsparing, jf. § 1, multipliceret med barnets andel af det i § 5, stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb for de pågældende år.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om udbetaling af tillæg til børneopsparingen, herunder regler om opgørelse, beregning og fastsættelse af tillæg. Tillæg, som nævnt i 1. pkt., er skattefri.

§ 3. Barnets krav på børneopsparing, herunder eventuelle tillæg efter § 2, stk. 2, kan ikke overdrages eller pantsættes, ligesom der ikke kan foretages udlæg, udpantning eller arrest i det samlede krav.

§ 4. Børneopsparingen udbetales efter ansøgning og indsættes på en konto i et pengeinstitut tilhørende barnet.
Stk. 2. Udbetalingen kan tidligst ske ved udgangen af den måned, hvori barnet fylder 18 år. Retten til børneopsparing bortfalder, såfremt ansøgning om udbetaling ikke er indgivet inden udgangen af den måned, hvori barnet fylder 22 år.
Stk. 3. Det er en betingelse for udbetaling af børneopsparingen, at det dokumenteres, at beløbet skal anvendes til:
1) Uddannelse af mindst 1 års varighed.
2) Opførelse eller køb af egen bolig, herunder andelsbolig.
3) Betaling af indskud eller forudbetaling af leje i forbindelse med indgåelse af lejemål. Til disse formål kan dog maksimalt udbetales et beløb svarende til tre gange den aftalte månedlige leje.
4) Forbedring eller udvidelse af bestående bolig.
5) Køb af hårde hvidevarer, møbler og tæpper.
6) Etablering af selvstændig virksomhed, når den samlede anskaffelsessum for de til brug for virksomheden anskaffede formuegoder overstiger børneopsparingen. Der kan ikke udbetales børneopsparing til anskaffelse af personbiler. Deltagelse i et investeringsselskab og lignende anses ikke som etablering.
7) Køb af aktier og anparter i erhvervsdrivende selskaber. Investeringsselskaber anses ikke for erhvervsdrivende i denne sammenhæng.

 

Børneopsparingspulje

§ 5. Senest den 30. april hvert år indskydes et beløb i en børneopsparingspulje. Beløbet fastsættes i Landstingets finanslov, på baggrund af antallet af børn, der er berettiget til en børneopsparing.
Stk. 2. Børneopsparingspuljen tilhører Grønlands Hjemmestyre.

§ 6. Udgifter til administration af Børneopsparingspuljen fordeles mellem Grønlands Hjemmestyre og Børneopsparingspuljen på grundlag af Børneopsparingspuljens formue.
Stk. 2. Der fastsættes et beløb på Landstingets finanslov til dækning af Grønlands Hjemmestyres andel af administrationsomkostningerne. Beløbet fastsættes på baggrund af Børneopsparingspuljens formue per 1. maj i det år, der ligger før finansloven.
Stk. 3. Grønlands Hjemmestyres andel af administrationsomkostningerne udgør:
1) 100 procent ved en formue under 40 millioner kr.
2) 75 procent ved en formue over 40 men under 60 millioner kr.
3) 50 procent ved en formue over 60 men under 80 millioner kr.
4) 25 procent ved en formue over 80 men under 100 millioner kr.
5) 0 procent ved en formue over 100 millioner kr.

 

Bemyndigelser

§ 7. Landsstyret kan indgå aftale med et pengeinstitut eller en anden professionel pengeforvalter om varetagelse af opgaverne vedrørende administration af børneopsparingen og om investering af midlerne i Børneopsparingspuljen.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om administration af og udbetaling fra Børneopsparingspuljen, herunder om indgivelse af ansøgninger om udbetalinger, dokumentation, behandling af klager med videre.

 

Foranstaltninger

§ 8. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes regler om idømmelse af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskriften.

 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 9. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2. Børn, der fylder 18 år i perioden 2. januar til 30. april 2007, og som er berettiget til en børneopsparing, kan tidligst få udbetalt børneopsparingen den 1. juni 2007.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. november 2006
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)