Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. december 2006 om krav til det skattemæssige årsregnskab med videre

I henhold til § 17, stk. 1 og 2, og § 18, stk. 1 og 2, i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse for erhvervsdrivende virksomheder samt erhvervsdrivende interessenter, komplementarer, kommanditister eller partredere som nævnt i § 6, der er skattepligtige efter § 1 eller § 2 i landstingslov om indkomstskat.

§ 2. Skatteforvaltningen kan for enkelte eller grupper af skattepligtige helt eller delvis dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse.

 

Supplerende regnskabsoplysninger for små virksomheder

§ 3. Erhvervsdrivende fysiske personer, hvis omsætning i 2 på hinanden følgende regnskabsår ikke overstiger 400.000 kr. per år, skal angive de regnskabsmæssige hovedposter. Skatteforvaltningen udarbejder skemaer til brug for angivelse af de regnskabsmæssige hovedposter. Oplysninger om de regnskabsmæssige hovedposter indsendes sammen med selvangivelsen.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse for erhvervsdrivende interessenter, komplementarer, kommanditister eller partredere, der, lader bestemmelserne om udarbejdelse af det skattemæssige årsregnskab opfylde af det pågældende interessentskab, kommanditselskab eller partrederi, jf. § 6.

 

Indgivelse af skattemæssigt årsregnskab

§ 4. Til brug for skatteforvaltningens kontrol af grundlaget for selvangivelsen skal der inden selvangivelsesfristens udløb indgives et skattemæssigt årsregnskab for den senest afsluttede regnskabsperiode til skatteforvaltningen, jf. dog § 5.
Stk. 2. Det skattemæssige årsregnskab og årsrapporten kan afgives i digital form efter de af skatteforvaltningen anvendte standarder og formater.

§ 5. Uanset § 4 skal der ikke indgives et skattemæssigt årsregnskab for en erhvervsvirksomhed, som består af udlejning af op til to lejemål i fast ejendom, når virksomheden drives af fysiske personer.

 

Interessenter, komplementarer, kommanditister og partredere

§ 6. Interessenter, komplementarer, kommanditister og partredere (deltagere) kan vælge at lade bestemmelserne om udarbejdelse af det skattemæssige årsregnskab i §§ 7-23 opfylde af det pågældende interessentskab, kommanditselskab eller partrederi, som herefter udleverer årsregnskabet med tilhørende korrektioner og specifikationer til deltagerne til brug ved disses indkomstopgørelser.
Stk. 2. Deltagerne skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst specificere deres indkomst fra deltagelse i interessentskabet, kommanditselskabet eller partrederiet.
Stk. 3. Anvender deltagerne skattemæssige periodiserings- eller værdiansættelsesmetoder eller foretager skattemæssige af- eller nedskrivninger, der afviger fra årsregnskabet som nævnt i stk. 1, skal alle korrektioner anføres særskilt.

 

Almindelige krav til det skattemæssige årsregnskab

§ 7. Det skattemæssige årsregnskab skal være udarbejdet efter skattemæssige principper eller skal indeholde skattemæssige korrektioner (konvertering) og specifikationer til årsregnskabet, jf. §§ 10-23.
Stk. 2. Det skattemæssige årsregnskab med tilhørende oplysninger, jf. § 8, stk. 1, skal på en klar og overskuelig måde kunne danne grundlag for skatteforvaltningens kontrol.
Stk. 3. Den skattemæssige konvertering til årsregnskabet skal udarbejdes på en sådan måde, at det er muligt at konstatere sammenhængen til det foregående års skattemæssige opgørelser.

§ 8. Det skattemæssige årsregnskab samt de oplysninger, som indgår i grundlaget for det skattemæssige årsregnskab, skal kunne udledes af bogføringen eller af specifikationer i tilknytning hertil.
Stk. 2. Bogføringen skal tilrettelægges således, at alle registreringer kan følges til de skattemæssige opgørelser. De skattemæssige opgørelser skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat.

§ 9. De oplysninger, som er nævnt i § 8, stk. 2, skal opbevares i 5 år regnet fra udløbet af regnskabsåret.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag, som kun skal opbevares i 1 år fra tidspunktet for underskrivelsen af årsregnskabet.

§ 10. Nettoomsætningen skal opgøres under hensyntagen til tilgodehavender for vare- og tjenesteydelser ved regnskabsårets begyndelse og slutning.
Stk. 2. Nettoomsætningen skal oplyses særskilt. Reguleres værdien af igangværende arbejder for fremmed regning, jf. § 13, i nettoomsætningen, skal reguleringen anføres særskilt.

§ 11. Omkostninger, herunder vareforbrug, lønninger og andre personaleomkostninger skal oplyses særskilt efter art. Er en omkostning anvendt til anlægsformål, skal overførslen hertil oplyses særskilt.

§ 12. Et varelager skal oplyses særskilt. Ved regnskabsårets udløb skal der foretages en fysisk optælling af varelageret, hvis størrelse skal kunne dokumenteres ved en optællingsliste, hvori de enkelte varer er anført og identificeret i nødvendigt omfang. Såfremt lagerbeholdningen til enhver tid kan opgøres på grundlag af et betryggende ført lagerregnskab eller lignende, kan den fysiske optælling ske på andre tidspunkter end ved regnskabsårets udløb.
Stk. 2. Er der ved opgørelsen af varelagerets værdi beregnet nedslag for ukurans, eller ved opgørelsen af værdien af igangværende arbejder for fremmed regning indregnet en andel af indirekte produktionsomkostninger eller acontoavance, skal de pågældende beløb oplyses særskilt.

§ 13. På anfordring skal virksomheden kunne gøre rede for igangværende arbejder for fremmed regning fordelt på hver enkelt ordre samt for, hvordan værdiansættelsen er foretaget.

§ 14. Følgende skal oplyses særskilt:
1) Tilgodehavender og gæld vedrørende varer og tjenesteydelser ved regnskabsårets udløb.
2) Tilgodehavender og gæld sikret ved pant i fast ejendom med angivelse af debitor og kreditor og de til identifikation af pantet nødvendige oplysninger.
3) Indskud i pengeinstitut eller lignende med angivelse af anbringelsessted og kontonummer, hvis oplysningerne ikke er indberettet til skatteforvaltningen.
4) Værdipapirer, hvor kursgevinster eller kurstab er skattepligtige, med angivelse af anskaffelsessum, nominel værdi og kursværdi. Opbevares værdipapiret i depot, angives tillige depotet, i det omfang oplysningerne ikke er blevet indberettet til skatteforvaltningen. For rentebærende værdipapirer, hvor hovedstolen eller restgælden reguleres i danske kroner, skal den pålydende rente på udstedelsestidspunktet angives.
5) Andre tilgodehavender eller anden gæld.
Stk. 2. Nedskrivninger for konstaterede eller forventede tab på debitorer skal anføres særskilt.

§ 15. Aktiver, hvorpå der kan foretages skattemæssige afskrivninger, skal specificeres således, at der gives de nødvendige oplysninger til brug for kontrollen med afskrivningsgrundlaget og de foretagne afskrivningers beregning. For skattemæssige afskrivninger på fast ejendom skal endvidere angives de foretagne afskrivninger på aktivet for hele ejerperioden.

§ 16. Ejer virksomheden et aktiv uden for Grønland skal dette oplyses særskilt, når anskaffelsessummen for aktivet overstiger 25.000 kr. og oplysningen ikke fremgår af virksomhedens årsregnskab. Ejes flere aktiver, opdeles oplysningerne efter aktivernes art.

§ 17. Ved opgørelse af egenkapitalen skal privat vareforbrug og privat andel af omkostninger med videre vises særskilt.

§ 18. Hvis der er sket modregning mellem udgifts- og indtægtsposter eller mellem aktiver og passiver, skal bruttotallene vises.

§ 19. Følgende skal anføres særskilt:
1) Repræsentationsudgifter.
2) Udbetalinger af skattefri godtgørelser for rejser med videre.

§ 20. Indtægter og udgifter, som hidrører fra andet end den ordinære drift, skal vises som ekstraordinære indtægter og ekstraordinære udgifter og specificeres efter art, medmindre de er af uvæsentlig betydning. Denne opdeling gælder dog ikke for finansielle virksomheder.

 

Afstemning af oplysninger indberettet til skatteforvaltningen

§ 21. Indberetningspligtige skal særskilt oplyse størrelsen af lønninger og honorarer med videre, der indgår i årsregnskabet, og vise en afstemning med de lønninger og honorarer med videre, der er indberettet til skatteforvaltningen efter § 30, stk. 1 og 3, i landstingslov om forvaltning af skatter, jf. bekendtgørelsen om indberetning af oplysninger om indkomstskat til skatteforvaltningen.

§ 22. Renteindberetningspligtige skal på anfordring oplyse størrelsen af renteindtægter og renteudgifter, der indgår i årsregnskabet, og vise en afstemning med de renter, der er indberettet til skatteforvaltningen efter reglerne i bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om indkomstskat til skatteforvaltningen.

§ 23. Anvender indberetningspligtige som nævnt i § 21 og § 22 et regnskabsår, der afviger fra kalenderåret, skal det særskilt oplyses, hvorledes de indberettede beløb fordeler sig på de dele af kalenderåret, der udgør regnskabsperioden.

 

Foranstaltninger og ikrafttræden

§ 24. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 6, stk. 2 og 3, § 7, stk. 1 og 3, eller §§ 8-23 kan idømmes bøde.

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves Landstingsbekendtgørelse nr. 8 af 26. juni 1979 om mindstekrav til driftsregnskaber, der vedlægges selvangivelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. december 2006
Josef Motzfeldt

/

Kaare Hagemann