Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 19. juni 2006 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2007

I medfør af § 83 og § 85 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat samt efter forud-gående forhandling med KANUKOKA fastsættes:

 

§ 1. Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat per indbygger ydes der nedennævnte kommuner i 2007 følgende tilskud:

Nanortalik kr. 26.571.000
Qaqortoq kr. 22.983.000
Narsaq kr. 16.193.000
Paamiut kr. 18.515.000
Maniitsoq kr. 30.848.000
Sisimiut kr. 33.947.000
Kangaatsiaq kr. 24.033.000
Aasiaat kr. 26.571.000
Qasigiannguit kr. 13.432.000
Ilulissat kr. 30.945.000
Qeqertarsuaq kr.   9.343.000
Uummannaq kr. 28.175.000
Upernavik kr. 41.383.000
Qaanaaq kr. 10.669.000
Ammassalik kr. 41.081.000
Ittoqqortoormiit kr.   6.271.000

Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder ved tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

§ 2. Nedennævnte kommuner yder i 2007 følgende bidrag:
Ivittuut kr. 7.615.000
Nuuk kr. 37.823.000
Stk. 2. Bidragene indbetales til landskassen med 1/12 i hver af årets måneder ved reduktion i de respektive måneders bloktilskud.
Stk. 3. Overstiger et bidrag efter stk. 2 en måneds bloktilskud, skal det beløb, hvormed bidraget overstiger månedens bloktilskud, indbetales til landskassen den 1. i den pågældende måned.

§ 3. I 2007 fordeles som fælleskommunal skat kr. 321.000.000 samt regulering, jf. stk. 3, for perioden 1987 til 2002, begge år inklusiv kr. 134.000, for 2003 kr. 388.000, for 2004 kr. 6.500.000 og for 2005 kr. 7.500.000, i alt kr. 335.522.000.
Stk. 2. Den fælleskommunale skat afregnes til landskassen på samme måde som landsskatten.
Stk. 3. Såfremt det faktiske provenu af den fælleskommunale skat afviger fra det i stk. 1 fastsatte beløb, indgår afvigelsen i fordelingen af efterfølgende års fordeling af fælleskommunal skat.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. juni 2006
Josef Motzfeldt

/

Kaare Hagemann