Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 14. september 2006 om betaling for børns ophold i kommunal daginstitution og i kommunalt formidlet dagpleje

I medfør af § 3, stk. 4, og § 4, stk. 5, i landstingsforordning nr. 7 af 21. maj 2002 om daginstitutioner, dagpleje m.v., som senest ændret ved landstingsforordning nr. 4 af 12. maj 2005, fastsættes:

Takster

§ 1. Kommunalbestyrelsen fastsætter senest i november måned det følgende års takster for børns ophold i kommunale daginstitutioner og kommunalt formidlet dagpleje.
Stk. 2. Taksterne fastsættes på grundlag af kommunens årlige budgetterede driftsudgifter til kommunale daginstitutioner og kommunalt formidlet dagpleje.

§ 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter forskellige takster for børn under 7 år henholdsvis børn over 7 år. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte forskellige takster for de 0-2 årige henholdsvis de 3-6 årige.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte forskellige takster for by og bygder. Der kan ikke fastsættes institutionsvis takst i samme by eller bygd.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en særskilt takst for kommunalt formidlet dagpleje.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan træffe bestemmelse om, at der skal betales halv takst for børn, der er optaget i en kommunal daginstitution eller i kommunalt formidlet dagpleje i indtil 25 timer ugentlig.

§ 3. Taksterne fastsættes efter følgende skala:

Indtægter på: % af driftsudgiften per plads:
min. % max. %
Indtil - 99.999 kr. 0 5
100.000 - 104.999 kr. 6 6
105.000 - 109.999 kr. 7 7
110.000 - 114.999 kr. 8 8
115.000 - 119.999 kr. 9 9
120.000 - 124.999 kr. 10 10
125.000 - 129.999 kr. 10 11
130.000 - 134.999 kr. 10 12
135.000 - 139.999 kr. 10 13
140.000 - 144.999 kr. 10 14
145.000 - 149.999 kr. 10 15
150.000 - 154.999 kr. 10 17
155.000 - 159.999 kr. 10 19
160.000 - 164.999 kr. 10 21
165.000 - 169.999 kr. 10 23
170.000 - 174.999 kr. 10 25
175.000 - 179.999 kr. 10 27
180.000 - 184.999 kr. 10 29
185.000 - 189.999 kr. 10 31
190.000 - 194.999 kr. 10 33
195.000 - 199.999 kr. 10 35
200.000 - 204.999 kr. 10 37
205.000 - 209.999 kr. 10 39
210.000 - 214.999 kr. 10 41
215.000 - 219.999 kr. 10 43
220.000 - 224.999 kr. 10 45
225.000 - 229.999 kr. 10 47
230.000 - 234.999 kr. 10 49
235.000 - 239.999 kr. 10 51
240.000 - 244.999 kr. 10 53
245.000 - og derover 10 55

§ 4. Den eller de betalingspligtige, jf. § 5, skal i umiddelbar forlængelse af kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 1, stk. 1, underrettes om taksternes størrelse.

 

Betalingspligt

§ 5. Betalingspligten påhviler den eller de, hos hvem barnet ifølge folkeregisteret har sin bopæl (sædvanlige bopæl), jf. dog stk. 2 og 3, samt § 6.
Stk. 2. Har barnet midlertidigt, herunder i forbindelse med skoleophold eller lignende, taget bopæl uden for sin sædvanlige bopæl, påhviler betalingspligten den eller de, hos hvem barnet har sin sædvanlige bopæl. Opstår der efter at barnet har taget midlertidig bopæl tvivl om, hvor barnet har sædvanlig bopæl, påhviler betalingspligten den eller de, hos hvem barnet efter en samlet vurdering må forventes at få sædvanlig bopæl.
Stk. 3. Er barnet i privat familiepleje, og er der udstedt en plejetilladelse, påhviler betalingspligten den eller de, der har plejetilladelsen.

 

Hel eller delvis friplads

§ 6. Der tildeles friplads i kommunale daginstitutioner og kommunalt formidlet dagpleje til børn under 15 år, som er anbragt på døgninstitution eller i offentlig formidlet familiepleje.

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med beslutning om iværksættelse af hjælpeforanstaltninger i henhold til landstingsforordning om hjælp til børn og unge bestemme, at der skal bevilges hel eller delvis friplads i en kommunal daginstitution eller en kommunalt formidlet dagpleje.

 

Søskenderabat

§ 8. Skal den eller de betalingspligtige betale for mere end et barn under 15 år optaget i en kommunal daginstitution eller i kommunalt formidlet dagpleje, betales fuld takst for det ældste barn og halv takst for hvert af de efterfølgende børn.

 

Beregningsgrundlag

§ 9. Betalingen for ophold i kommunale daginstitutioner og kommunalt formidlet dagpleje fastsættes på baggrund af den eller de betalingspligtiges skattepligtige indkomst for det senest afsluttede indkomstår.
Stk. 2. Den eller de betalingspligtige skal underrette kommunalbestyrelsen om ændringer i den i stk. 1 nævnte skattepligtige indkomst.

§ 10. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at den indkomst, som lægges til grund for fastsættelse af betalingen, skal være den aktuelle indkomst omregnet forholdsmæssigt til fuld årlig indkomst, når der er sket eller kan forventes at ske væsentlige ændringer i indkomst-forholdene.
Stk. 2. Har ligningsmyndigheden ikke tidligere fastsat en skattepligtig indkomst, sker betalingen på grundlag af forskudsregistreringen eller den aktuelle indkomst omregnet forholdsmæssigt til fuld årlig indkomst.

 

Indkomsterklæring

§ 11. I forbindelse med et barns optagelse i kommunal daginstitution eller i kommunalt formidlet dagpleje eller i forbindelse med ændringer i, hvem der er betalingspligtig, jf. § 5, afgiver den eller de betalingspligtige en skriftlig indkomsterklæring til kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Indkomsterklæringen skal indeholde en bemyndigelse til, at kommunalbestyrelsen, så længe barnet er optaget i kommunal daginstitution eller i kommunalt formidlet dagpleje, kan indhente oplysninger om den eller de betalingspligtiges indkomstforhold hos skattemyndig-hederne.
Stk. 3. Såfremt den eller de betalingspligtige undlader at afgive den i stk. 1 nævnte erklæring, fastsættes betalingen til højeste takst.

§ 12. Bestemmelserne i § 11, stk. 1-3, finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor betalingen sker til de enkelte institutioner.

 

Restance og udmeldelse

§ 13. Kommer den eller de betalingspligtige i restance med betalingen, og har den eller de pågældende ikke trods skriftlig påmindelse herom indgået aftale om afvikling af det skyldige beløb, udmeldes barnet, jf. § 14, af daginstitutionen eller dagplejen.
Stk. 2. Indfries restancen fuldt ud inden 14 dage, bortfalder beslutningen om udmeldelse.
Stk. 3. Senest samtidig med, at der gives meddelelse til den eller de betalingspligtige om udmeldelse af et barn på grund af restance, indberettes beslutningen herom til de sociale myndigheder.

§ 14. Enhver udmeldelse af et barn fra en kommunal daginstitution eller en kommunalt formidlet dagpleje skal ske med mindst 14 dages varsel med virkning fra den 1. i en måned.

 

Ikrafttræden

§ 15. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. november 2006. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 28. af 13. september 1989 vedrørende betaling for børns ophold i kommunal daginstitution og kommunalt formidlet dagpleje.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. september 2006
Doris Jakobsen

/

Lise Lennert Olsen