Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 1. december 2006 om børneopsparing

I henhold til § 2, stk. 2, og § 7, stk. 2, i landstingslov nr. 13 af 2. november 2006 om børneopsparing fastsættes:

 

Investeringer

§ 1. De midler Børneopsparingspuljen råder over, skal investeres så der er betryggende sikkerhed for, at Børneopsparingspuljen til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser.
Stk. 2. Børneopsparingspuljen skal have en gruppe af værdipapirer, hvis samlede værdi til enhver tid mindst svarer til værdien af puljens samlede forpligtelser efter § 2, stk. 1, i landstingslov om børneopsparing. Værdipapirerne skal være udvalgt således, at de med hensyn til sikkerhed, afkast og likviditet er af en sådan art og en sådan sammensætning, at de er egnede til at sikre, fyldestgørelse af børnenes krav på børneopsparing.

§ 2. Årets overskud anvendes til forrentning af børnenes krav på børneopsparing.
Stk. 2. Overstiger forrentningen den pr. 31. december gældende diskonto henlægges 50 procent af merforrentningen som reserve.

 

Ikke hævede midler m.v.

§ 3. Beløb, som ikke er hævet inden udløbet af den i § 4, stk. 2, i landstingslov om børneopsparing nævnte frist, eller som tilfalder Børneopsparingspuljen som følge af dødsfald henlægges som reserve.

 

Reserver

§ 4. Børneopsparingspuljens reserver anvendes efter landsstyremedlemmet for finansers nærmere bestemmelse til sikkerhed for, at Børneopsparingspuljen til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser.

 

Administration

§ 5. Skatteforvaltningen udarbejder skemaer og vejledninger til brug for ansøgning om udbetaling af børneopsparing.

§ 6. Ansøgninger om udbetaling af børneopsparing indgives til skatteforvaltningen.
Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling af børneopsparingen, at det dokumenteres, at beløbet skal anvendes i overensstemmelse med § 4, stk. 3, i landstingslov om børneopsparing, samt at barnet underskriver en tro og love erklæring.
Stk. 3. Børn, som sammen med forældrene har været flyttet uden for Grønland, jf. § 1, nr. 6, i landstingslov om børneopsparing, skal endvidere fremlægge dokumentation for, at opholdet skyldtes, at forældrene som led i et ansættelsesforhold var på uddannelse eller efteruddannelse uden for Grønland. Dokumentationen kan bestå i en skriftlig aftale mellem forældrene og disses arbejdsgivere, lønsedler eller lignende. Manglende opfyldelse af dokumentationskravet medfører, at barnet ikke er berettiget til børneopsparing i den omhandlede periode.

§ 7. Der udsendes hvert år inden 1. juli en meddelelse om størrelsen af børneopsparingen til børn, der er berettiget til en børneopsparing.
Stk. 2. Senest 3 måneder før et barn fylder 18 år udsendes en meddelelse til barnet om størrelsen af barnets børneopsparing og en vejledning vedrørende ansøgning om udbetaling af børneopsparingen.
Stk. 3. Til et barn, som ikke forinden har fået sin børneopsparing udbetalt, udsendes senest 3 måneder før barnet fylder 22 år en meddelelse om størrelsen af barnets børneopsparing og en vejledning vedrørende ansøgning om udbetaling af børneopsparingen. Desuden oplyses barnet om, at såfremt der ikke er indgivet ansøgning herom inden udgangen af den måned, hvori barnet fylder 22 år, bortfalder retten til at få børneopsparingen udbetalt.

 

Klage

§ 8. En afgørelse vedrørende børneopsparing kan inden 3 måneder fra afgørelsens datering indbringes for Landsstyret af den afgørelsen angår, eller, såfremt den pågældende er under 18 år, barnets forældre. Klagen afvises, hvis den indgives efter udløbet af fristen. Landsstyret kan dog se bort fra en fristoverskridelse, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

 

Foranstaltninger og ikrafttræden

§ 9. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved udbetaling af børneopsparing eller fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse, kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2. Inden udgangen af maj 2007 udsendes en orientering om børneopsparingen til forældrene til børn, der antages at være berettiget til børneopsparing.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. december 2006
Josef Motzfeldt

/

Kaare Hagemann