Landstingslov nr. 4 af 27. marts 2006 om ændring af landstingslov om lotteriafgift
(Præcisering af hæftelsesforhold for betaling af afgift samt indførelse af selvskyldnerhæftelse for bestyrelsesmedlemmer)

 

§ 1

I landstingslov nr. 7 af 31. oktober 1987 om lotteriafgift, som ændret senest ved landstingslov nr. 3 af 12. juni 1995, foretages følgende ændringer:


1.
I § 3 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
"Stk. 3. Den, der afholder lotteri, hæfter principalt for betaling af afgiften.".

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. § 3, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:
"Stk. 4. Medlemmerne af bestyrelsen i den forening m.v., der afholder lotteri, hæfter subsidiært for betaling af afgiften. Hæftelsen bliver aktuel, så snart den forening m.v., der afholder lotteri, ikke har indbetalt afgiften rettidigt.".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. april 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)