Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst

I medfør af § 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes:

 

Kapitel 1
Formål

§ 1. Landstingsforordningen har til formål at fremme et effektivt og konkurrencedygtigt fiskeri- og fangsterhverv ved tiltag, der har en langsigtet beskæftigelseseffekt igennem initiativer, der på længere sigt anses for at have en positiv samfundsøkonomisk effekt.
Stk. 2. Landsstyret kan yde erhvervsfremmelån eller tilskud angivet i kapitel 2 og 3 til personer eller selskaber med ret til at udøve fiskeri eller fangst i Grønland.

 

Kapitel 2
Overordnede principper for tildeling af Erhvervsfremmelån og tilskud

Projekter, hvortil der kan ydes erhvervsfremmelån

§ 2. Landsstyret kan yde erhvervsfremmelån til projekter:
1) Der skønnes teknisk forsvarlige,
2) der nu eller på længere sigt skønnes økonomisk rentable, og
3) hvor projektomkostningerne i øvrigt skønnes at stå i et rimeligt forhold til det forventede afkast.

 

Projekter, hvortil der kan ydes tilskud

§ 3. Landsstyret kan yde tilskud til projekter:
1) Der skønnes teknisk forsvarlige, og
2) der nu eller på længere sigt skønnes samfundsøkonomisk forsvarlige, og
3) kan medvirke til, at tilskudsmodtageren opnår mulighed for selvforsørgelse.

 

Ansøgere, der kan modtage erhvervsfremmelån

§ 4. Ved behandling af ansøgning om erhvervsfremmelån foretages en samlet vurdering af ansøgningen, hvor der blandt andet skal lægges vægt på følgende dokumenterede forhold:
1) Ansøgers faglige kvalifikationer, der kan sandsynliggøre, at ansøgeren har de nødvendige drifts- og ledelsesmæssige kvalifikationer til sikring af en økonomisk rentabel drift af det projekt, der ansøges om erhvervsfremmelån til.
2) Drifts- og likviditetsbudget med tilhørende budgetforudsætninger, der kan sandsynliggøre, at erhvervsfremmelånet vil kunne tilbagebetales.
3) Oversigt over ansøgers formueforhold, herunder vilkår for afvikling af eksisterende forpligtelser, der sandsynliggør, at erhvervsfremmelånet vil kunne tilbagebetales.
4) Myndighedstilkendegivelse for at tilladelse til fiskeri, fiskekvoter og andre offentlige tilladelser og godkendelser af betydning for gennemførelse af projektet kan gives ved tildeling af erhvervsfremmelån efter denne forordning.
5) Ansøger opfylder øvrige krav til gennemførelse af det projekt, der ansøges om erhvervsfremmelån til.
Stk. 2. Vurderingen, jf. stk. 1, nr. 3, skal ske på grundlag af ansøgerens økonomi på ansøgningstidspunktet. Betingede forhold, herunder afgørelse af forsikringssag, retssag med videre indgår ikke i vurderingen, før forholdet er afsluttet.
Stk. 3. Landsstyret kan supplere vurderingsgrundlaget ved at kræve oplysninger om tidligere modtagne erhvervsrelaterede lån eller tilskud fra Grønlands Hjemmestyre til vurdering af, hvorvidt ansøger har opfyldt sine forpligtigelser.
Stk. 4. En ansøger kan kun opnå erhvervsfremmelån til 1 fartøj. Dette gælder også i de tilfælde, hvor ansøger helt eller delvist ejer flere selskaber.

 

Ansøgere der kan modtage tilskud

§ 5. Landsstyret kan imødekomme ansøgere, der søger tilskud til anskaffelse af en nybygget erhvervsjolle, såfremt erhvervsjollen har en længde på mindst 16 fod og højst 19 fod og er godkendt til anvendelse som erhvervsjolle i Grønland.
Stk. 2. Tilskud kan primært ydes til anskaffelse af erhvervsjoller, der skal anvendes til at drive fangst.
Stk. 3. Tilskud kan ydes som et tilskud på 75 % af erhvervsjollens anskaffelsessum. Hvis ansøgeren har fast bopæl i Qaanaaq, Ammassalik eller Ittoqqortoormiit, kan tilskud ydes med 84% af erhvervsjollens anskaffelsessum.
Stk. 4. Erhvervsfremmelån kan ikke ydes til anskaffelse af erhvervsjoller.

§ 6. Ansøger skal, for at modtage tilskud til anskaffelse af en nybygget erhvervsjolle, jf. § 5, være:
1) mellem 18 og 60 år, og
2) registreret som erhvervsfanger eller erhvervsfisker i 2 år forud for samt på ansøgningstidspunktet.

 

Kapitel 3
Nærmere bestemmelser om fiskeri- og fangst

Erhvervsfremmelån til fiskefartøjer og tilskud til erhvervsjoller

§ 7. Landsstyret kan yde erhvervsfremmelån til projekter, der angår fiskefartøjer, med følgende formål:
1) Ombygning og større reparationer af fiskefartøjet.
2) Anskaffelse, større reparationer og udskiftning af motorer.
3) Anskaffelse af sikkerhedsudstyr.
4) Anskaffelse af andre tekniske installationer.
5) Anskaffelse af fiskeredskaber og andet lignende driftsmateriel.
Stk. 2. Ved vurdering af ansøgning om erhvervsfremmelån til et fiskefartøj, jf. stk. 1 foretages en helhedsvurdering af fiskefartøjets økonomimed udgangspunkt i den indtjening, som en fisker normalt kan forventes at præstere.

§ 8. Tilskud, jf. § 5, kan ydes til en person hvert 12. år. Såfremt en person tidligere har modtaget lån eller tilskud fra Landsstyret til køb af erhvervsjolle efter tidligere gældende regler, kan tilskud til anskaffelse af nybygget erhvervsjolle tidligst ydes 12 år efter leveringstidspunktet.

§ 9. Såfremt en erhvervsjolle, til hvilken Landsstyret ved anskaffelsen har ydet tilskud efter denne landstingsforordning eller lån eller tilskud efter tidligere gældende regler, mistes ved forlis, totalhavari eller andre af forsikringen dækkede hændelser, kan der, uanset § 8, ydes tilskud til anskaffelse af nybygget erhvervsjolle, såfremt:
1) den mistede erhvervsjolle var behørigt forsikret, og
2) forsikringserstatning skal være i behold og indbetales til Landsstyret med henblik på Landsstyrets samlede indbetaling til producenten af erhvervsjollen.
Stk. 2. Tilskuddet reduceres med en del af forsikringserstatningen til skadelidte, svarende til den procentdel af den mistede erhvervsjolles anskaffelsessum, som er finansieret gennem tilskud fra Landsstyret.
Stk. 3. Krav og vurderingskriterier, jf. §§ 3,5 og 6, finder tilsvarende anvendelse.

 

Tilbagebetaling af tilskud til anskaffelse af erhvervsjolle

§ 10. Landsstyret kan kræve et tilskud til anskaffelse af en nybygget erhvervsjolle tilbagebetalt såfremt:
1) Tilskudsmodtager i 2 på hinanden følgende år ikke registreres som erhvervsfanger eller erhvervsfisker.
2) Tilskudsmodtager ikke skønnes at have sin hovedindtægt fra anvendelse af erhvervsjollen i de seneste 12 måneder.
3) Anskaffelser, jf. § 5, stk. 1, afhændes inden 6 år fra tidspunktet for modtagelse af tilskud.
4) Anskaffelser, jf. § 5, stk. 1, pantsættes.
5) Tilskudsmodtager ikke på Landsstyrets forlangende, jf. § 21, stk. 3, indsender dokumentation for salg af produkter, som driften af jollen har medført i de foregående 12 måneder.
6) Betingelser og vilkår for tildeling af tilskud i øvrigt tilsidesættes .

§ 11. Tilskuddet nedskrives over 12 år med 1/12 hvert år.
Stk. 2. Ved tilbagebetaling af tilskuddet, jf. § 10, beregnes tilbagebetalingskravet som tilskuddet nedskrevet med 1/12 per påbegyndt år siden modtagelse af tilskuddet.

 

Kapitel 4
Vilkår for erhvervsfremmelån

Afvikling

§ 12. Erhvervsfremmelånet afvikles som et fast forrentet annuitetslån.
Stk. 2. Landsstyret kan yde tilskud til afvikling af erhvervsfremmelånet i takt med at låntager betaler afdrag på erhvervsfremmelånet. Der kan ikke ydes tilskud til betaling af renter.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter tilskuddets størrelse gældende for erhvervsfremmelånets løbetid. Tilskuddet til afvikling af erhvervsfremmelån kan udgøre op til 50% af afdraget. Tilskud til afvikling af erhvervsfremmelån kan ydes når, låntager har betalt det i henhold til låneaftalen fastsatte afdrag.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om størrelsen af tilskud til afvikling og øvrige vilkår for afvikling af erhvervsfremmelån.

 

Eget indskud

§ 13. Landsstyret kan yde erhvervsfremmelån på betingelse af, at ansøger har et eget indskud.
Stk. 2. Eget indskud skal udgøre mindst 10% af anskaffelsessummen, og skal indbetales til Landsstyret, inden erhvervsfremmelån udbetales.
Stk. 3. Ved erhvervsfremmelån efter § 7, stk. 1, kan eget indskud bestå af et aktiv, der er en del af den samlede anskaffelse.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om forhøjet eget indskud.

 

Løbetid

§ 14. Løbetiden for erhvervsfremmelån efter § 7, stk. 1, fastsættes til højst 5 år. Løbetiden for erhvervsfremmelån efter § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, kan dog fastsættes op til 10 år, såfremt udgifterne til ombygning og reparation af fartøj samt anskaffelse og udskiftning af motorer er af omfattende karakter.

 

Sikkerhed

§ 15. Erhvervsfremmelån til fiskefartøjer skal altid sikres ved pant. Pantet skal have den bedst mulige prioritet.
Stk. 2. Erhvervsfremmelån i øvrigt skal sikres bedst muligt og eventuelt ved pant i det aktiv, hvortil der ydes erhvervsfremmelån.

 

Vilkår for erhvervsfremmelån

§ 16. Erhvervsfremmelån forrentes og afdrages efter regler, der fastsættes af Landsstyret. Lånene kan udbetales i rater.
Stk. 2. Landsstyret kan forlange erhvervsfremmelånet indfriet når, renter eller afdrag ikke betales i rette tid, eller betingelser for erhvervsfremmelånet i øvrigt misligholdes.
Stk. 3. Terminsbetalinger på erhvervsfremmelånet er rettidige, når de sker senest 30 dage efter forfaldsdagen. Ved betaling herefter forfalder erhvervsfremmelånet til indfrielse, såfremt låntager ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter skriftlig påkrav er afsendt eller fremsat.
Stk. 4. Landsstyret kan give låntager udsættelse med terminsbetaling i indtil 2 år såfremt:
1) Værdien af et underliggende pant skønnes at udgøre over 60% af værdien af den samlede saldo på erhvervsfremmelånet, og
2) det skønnes, at den manglende betalingsevne er af midlertidig karakter.
Stk. 5. Når låntager efter udsættelse med terminsbetaling, jf. stk. 4 genoptager terminsbetalingerne, forlænges løbetiden med det antal terminer, som terminsbetalingen har været udsat.
Stk. 6. Landsstyret kan i særlige tilfælde give yderligere udsættelse af terminsbetaling i mere end 2 år.

 

Gældsnedskrivning og eftergivelse

Ophør af renteberegning og gældsnedskrivning

§ 17. Tilskrivning af renter på et erhvervsfremmelån ophører, når Landsstyret har opsagt erhvervsfremmelånet på grund af misligholdelse.
Stk. 2. Når et erhvervsfremmelån opsiges på grund af misligholdelse og ikke længere er i låntagers besiddelse, kan Landsstyret yde et årligt tilskud til nedbringelse af gælden svarende til det beløb, som låntager har indbetalt i de forudgående 12 måneder.

 

Eftergivelse

§ 18. Landsstyret kan eftergive et erhvervsfremmelån delvist, når der er forløbet 5 år fra udgangen af det kalenderår, hvor erhvervsfremmelån efter denne forordning eller tidligere gældende regler om erhvervsstøtte, er opsagt på grund af misligholdelse. Erhvervsfremmelån kan ikke eftergives til et lavere beløb end kr. 150.000.
Stk. 2. Landsstyret kan alene eftergive et erhvervsfremmelån når det skønnes, at låntager ikke vil være i stand til inden for de nærmeste år at afvikle erhvervsfremmelånet.
Stk. 3. Låntagers betalingsmuligheder, jf. stk. 2, vurderes på baggrund af:
1) Gældens størrelse.
2) Låntagers og dennes husstands formueforhold.
3) Låntagers og dennes husstands aktuelle og fremtidige indkomst.
4) Låntagers alder.
Stk. 4. Landsstyret kan uanset stk. 1 eftergive et erhvervsfremmelån helt 10 år efter, at erhvervsfremmelånet er opsagt, såfremt låntager har afviklet erhvervsfremmelånet i et sådant omfang, som kunne forventes i forhold til dennes betalingsmuligheder.
Stk. 5. Eftergivelse kan kun finde sted for fysiske personer.

 

Låneomlægning

§ 19. Landsstyret kan omlægge erhvervsfremmelån ydet efter denne landstingsforordning eller tidligere gældende regler om erhvervsstøtte til nyt erhvervsfremmelån med en løbetid, der ikke overstiger den forventede restlevetid for det aktiv, som det ydede lån vedrører, når
1) det bestående erhvervsfremmelån har løbet i mere end 5 år, og
2) det skønnes, at låntager vil være i stand til at afvikle det nye erhvervsfremmelån.

 

Debitorskifte

§ 20. Landsstyret kan meddele tilladelse til, at erhvervsfremmelån ydet efter denne landstingsforordning eller tidligere gældende regler om erhvervsstøtte, overdrages til en ny låntager, når det aktiv, erhvervsfremmelånet er ydet til, samtidig overdages til den nye låntager, og den nye låntager opfylder betingelserne for at modtage erhvervsfremmelån.

 

Tilbagebetaling af erhvervsfremmelån eller tilskud

§ 21. Landsstyret kan træffe afgørelse om opsigelse af erhvervsfremmelån og tilbagebetaling af tilskud, såfremt personer eller selskaber uberettiget har modtaget erhvervsfremmelån eller tilskud efter denne landstingsforordning jf. §§ 10 og 16 stk. 2.
Stk. 2. Personer og selskaber, der har modtaget erhvervsfremmelån eller tilskud, har pligt til at underrette Landsstyret om væsentlige forandringer i deres økonomiske forhold. Landsstyret kan pålægge personer og selskaber, der har modtaget erhvervsfremmelån eller tilskud, at fremlægge dokumentation for deres økonomiske forhold. Underrettes Landsstyret ikke, forligger der misligholdelse, jf. §§ 10 og 16 stk. 2.
Stk. 3. Landsstyret kan pålægge en person, der har modtaget tilskud til erhvervsjolle, at fremlægge dokumentation for salg af produkter fra erhvervsjollen for de foregående 12 måneder.

 

Kapitel 6
Fællesbestemmelser

§ 22. Landsstyret kan fastsætte regler til gennemførelse af landstingsforordningen, herunder regler om:
1) Hvilke erhvervsområder og projekter, der kan ydes erhvervsfremmelån til.
2) I hvilke geografiske områder der kan ydes erhvervsfremmelån og tilskud.
3) Tilskud til afvikling af erhvervsfremmelån.
4) Uddannelsesmæssige, økonomiske og tekniske krav til ansøgere og projekter.
5) Forordningens administration, herunder kommunernes medvirken.

 

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 23. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 12. december 1984 om erhvervsstøtte, forbliver i kraft, indtil den afløses af eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre landstingsforordninger.
Stk. 3. Fordringer i henhold til landstingsforordning nr. 4 af 20. november 1984 om Erhvervsstøtte og landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug, som fortsat eksisterer, administreres fortsat i henhold til de bestemmelser, der var gældende ved låneforholdets etablering.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. november 2006
Hans Enoksen

/

Finn Karlsen


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)

Ændringsforslag til 3. behandling (vedtaget)