Landstingsforordning nr. 11 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.
(Debitorskifte, afvikling af lån samt ophævelse af bestemmelser om støtte til fiskeri og fangst)

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug foretages følgende ændringer:

1. Landstingsforordningens titel affattes således:
"Landstingsforordning om støtte til landbrug.".

2. § 1 affattes således:
"§ 1. Med det formål at fremme et effektivt og konkurrencedygtigt landbrugserhverv, som har en langsigtet beskæftigelseseffekt, kan Grønlands Hjemmestyre i det omfang, der er angivet i kapitel 2, 3 og 4, yde støtte til personer eller selskaber med ret til at udøve landbrug i Grønland."

3. I § 2, nr. 4, udgår "det fartøj eller".

4. § 2, nr. 7, affattes således:
"7) støtte til etablering af en landbrugsbedrift kan ikke ydes, såfremt ansøger har forfaldne ydelser til offentlige myndigheder eller forfaldne ydelser vedrørende husleje, og".

5. I overskriften til kapitel 2 udgår "til de enkelte erhverv".

6. Underoverskriften før § 3 udgår.

7. §§ 3-8 ophæves.

8. Underoverskriften før § 9 udgår.

9. Efter § 16 indsættes i kapitel 2:
"§ 16 a. Landsstyret kan meddele tilladelse til, at lån ydet efter §§ 9-16 eller tidligere gældende regler om støtte til landbrug, overdrages til en ny låntager, når det aktiv, lånet er ydet til, samtidig overdrages til den nye låntager, og den nye låntager opfylder betingelserne for at modtage landbrugsstøtte i form af lån."

10. Overskriften til kapitel 4 affattes således:
"Afvikling af lån, strafrente og henstands- samt saneringsordninger".

11. § 20 stk. 1, affattes således:
"Erhvervsstøttelån forrentes og afdrages som fast forrentet annuitetslån."

12. §§ 25-26 ophæves.

13. I § 27, stk. 1, udgår "forlis,".

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2007.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. november 2006
Hans Enoksen

/

Finn Karlsen


Bemærkninger til forslag