Landstingslov nr. 20 af 20. november 2006 om kommerciel og forskningsmæssig anvendelse af biologiske ressourcer

 

Kapitel 1
Formål, anvendelsesområde og definitioner

Formål

§ 1. I overensstemmelse med Biodiversitetskonventionen tilsigter loven, at:
1) Biologiske ressourcer i henhold til Biodiversitetskonventionen udforskes.
2) Forskningsresultater udnyttes til at skabe kommerciel værdi.
3) Grønland får en rimelig andel af den værdi, der skabes på baggrund af biologiske ressourcer.
4) De biologiske ressourcer udnyttes miljø- og naturmæssigt forsvarligt.

 

Anvendelsesområde

§ 2. Loven finder anvendelse ved:
1) Alle former for kommerciel og forskningsmæssig erhvervelse, indsamling, modtagelse, brug og udførsel af biologiske ressourcer.
2) Publicering af undersøgelses- og forskningsresultater samt patentering af biologiske ressourcer.
3) Anden kommerciel brug samt produkter udvundet af eller fremstillet på grundlag af biologiske ressourcer.
Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på human-biologiske ressourcer.
Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse på den almindelige og ikke-teknologiske udnyttelse af naturressourcer, så som ved traditionel jagt, fiskeri og landbrug eller indsamling af planter medvidere til pynt eller konsum.
Stk. 4. Landsstyret kan efter ansøgning dispensere fra lovens anvendelse til bestemte forskningsmæssige formål.

 

Definitioner

§ 3. I denne lov forstås ved:
1) Biologiske ressourcer: Enhver form for genetiske ressourcer, organismer eller dele heraf, populationer eller en hvilken som helst anden biotisk bestanddel af økosystemerne, som kan udnyttes af eller have værdi for menneskeheden nu eller i fremtiden.
2) Undersøgelsestilladelse: Tilladelse til erhvervelse, indsamling eller undersøgelse i forskningsmæssig sammenhæng af biologiske ressourcer, evt. med henblik på efterfølgende kommerciel udnyttelse. Forud for kommerciel udnyttelse, jf. nr. 3, kræves der en undersøgelsestilladelse.
3) Kommerciel udnyttelse: Produktion eller videresalg af produkter eller viden baseret på biologiske ressourcer samt kommercialisering af patentrettigheder, som omfatter biologiske ressourcer eller er baseret på disse.
4) Kommerciel licens: Licens der giver ret til kommerciel udnyttelse af biologiske ressourcer og undersøgelsesresultater baseret på biologiske ressourcer.
5) Udnyttelsesselskab: Virksomhed, der på vegne af Landsstyret på kommerciel basis forvalter Grønlands rettigheder over biologiske ressourcer.

 

Kapitel 2
Udnyttelsesselskab og sagkyndige

§ 4. Landsstyret bemyndiges til at indskyde Grønlands rettigheder over biologiske ressourcer i et eller flere udnyttelsesselskaber. Et udnyttelsesselskab kan tildeles en eneret til at forvalte rettighederne på kommerciel basis. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for udnyttelsesselskaberne og deres virke.
Stk. 2. Indskydelse af Grønlands rettigheder til et udnyttelsesselskab, jf. stk. 1, er tidsbegrænset for en periode på 10 år. Landsstyret har mulighed for at forlænge perioden i op til 10 år pr. periode, såfremt nærmere aftalte resultatmål nås i løbet af perioden. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for indskydelsen, tidsbegrænsningen og resultatmål.
Stk. 3. Landsstyret kan bemyndige et udnyttelsesselskab til selv at udnytte biologiske ressourcer på kommerciel basis samt at sælge kommercielle licenser på Grønlands vegne, jf. § 10.

§ 5. Landsstyret kan, såfremt det er nødvendigt, benytte sagkyndig konsulentbistand til sagsbehandling af ansøgninger om undersøgelsestilladelser. Den endelige afgørelse om udstedelse af undersøgelsestilladelser træffes af Landsstyret.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for udpegning af de sagkyndige.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om betaling af gebyr for sagsbehandling af ansøgning om undersøgelsestilladelse.
Stk. 4. Af administrative grunde kan det kræves, at der til ansøgning om undersøgelsestilladelse anvendes et dertil indrettet ansøgningsskema.

 

Kapitel 3
Undersøgelsestilladelser

§ 6. Al erhvervelse, indsamling eller undersøgelse af biologiske ressourcer i forskningsmæssig sammenhæng eller med henblik på eventuel efterfølgende kommerciel udnyttelse kræver en forud indhentet undersøgelsestilladelse.
Stk. 2. Undersøgelsestilladelsen betinges af, at ansøgeren overholder reglerne om kommerciel udnyttelse af genetiske ressourcer i Biodiversitetskonventionen samt respekterer Grønlands rettigheder over biologiske ressourcer.
Stk. 3. Landsstyret kan efter ansøgning give undersøgelsestilladelse til undersøgelse uden kommercialiseringsret. En efterfølgende kommerciel udnyttelse af undersøgelsens resultater reguleres via § 10.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte vilkår for en undersøgelsestilladelse, herunder særligt vilkår om, at indsamlingen skal foretages så miljøet og naturen lider mindst mulig overlast, om indsamlingens geografiske område, om hvilke metoder, der anvendes i forbindelse med indsamling af biologiske ressourcer, rapporteringspligt, samt overgang af rettigheder til Landsstyret eller udnyttelsesselskabet, hvis rettighedshaver ikke selv ønsker at udnytte viden tilegnet på baggrund af undersøgelsestilladelsen, kommercielt.
Stk. 5. I forbindelse med udstedelse af undersøgelsestilladelse kan Landsstyret indgå privatretlige aftaler med ansøgeren om rammerne for og udnyttelsen af undersøgelsestilladelsen.
Stk. 6. Undersøgelsestilladelse efter stk. 1, gives for en tidsbegrænset periode. Ved udløb af undersøgelsestilladelsen bortfalder denne, såfremt den ikke forlænges.
Stk. 7. Ændring i brug eller anvendelse, herunder ændring i indsamlingsmetode, sted eller type biologiske ressourcer, kræver ny undersøgelsestilladelse.
Stk. 8. Eventuelle omkostninger vedrørende erhvervelse, indsamling og undersøgelse i henhold til undersøgelsestilladelsen afholdes af ansøgeren.
Stk. 9. Til brug for sagsbehandlingen kan Landsstyret indhente de dertil fornødne oplysninger hos ansøgeren eller andre.
Stk. 10. Enhver form for overdragelse til eller tilgængeliggørelse for tredjemand af undersøgelsestilladelsen, hele eller dele af undersøgelsesmateriale eller undersøgelsesresultater kræver en forud indhentet godkendelse fra Landsstyret.

§ 7. Landsstyret orienterer udnyttelsesselskabet om, hvem der har modtaget en undersøgelsestilladelse, således at udnyttelsesselskabet kan kontakte dem med henblik på salg af kommercielle licenser.

 

Kapitel 4
Publikation af undersøgelsesresultater m.v.

§ 8. Det påhviler enhver, der medvirker til publikation eller anden tilgængeliggørelse af undersøgelsesresultater eller dele heraf på baggrund af biologiske ressourcer, senest samtidig med publikationen at informere Landsstyret herom, medmindre han har vished for, at Landsstyret allerede er blevet informeret. Publikation og anden offentliggørelse skal ske med respekt for Grønlands rettigheder over biologiske ressourcer, samt i overensstemmelse med Biodiversitetskonventionens bestemmelser og med henvisning til, at materialet har sin oprindelse i Grønland.
Stk. 2. Skriftlige publikationer, som omhandler biologiske ressourcer, eller som er baseret på disse, skal indsendes i kopi til Landsstyret. Såfremt de biologiske ressourcer udnyttes kommercielt, skal det fremgå af publikationen, at der dertil er indhentet en kommerciel licens.
Stk. 3. Landsstyret orienterer løbende udnyttelsesselskabet om publikationer eller anden tilgængeliggørelse af undersøgelsesresultater eller dele heraf.
Stk. 4. Landsstyret eller udnyttelsesselskabet kan indgå privatretlige aftaler med enhver om rammerne for publicering eller anden offentliggørelse.
Stk. 5. Den, der har pligt til at informere Landsstyret i henhold til stk. 1 og 2 , skal endvidere give oplysning om, hvor vidt han selv eller andre agter at søge patent eller anden beskyttelse af de undersøgelsesresultater, opfindelser eller dele heraf, som agtes publiceret.

 

Kapitel 5
Patentering af resultater m.v.

§ 9. Der påhviler enhver indehaver af en undersøgelsestilladelse, som søger om patent for en opfindelse gjort i forbindelse med eller på baggrund af en undersøgelsestilladelse, en informationspligt overfor Landsstyret om patenteringen. Informationspligten indebærer, at der skal indsendes en kopi af patentansøgningen til Landsstyret senest i forbindelse med selve patentansøgningen. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for informationspligten.
Stk. 2. Landsstyret orienterer udnyttelsesselskabet om, hvem der ønsker at patentansøge resultater således, at udnyttelsesselskabet kan kontakte potentielle ansøgere af kommercielle licenser.

 

Kapitel 6
Kommerciel udnyttelse

§ 10. Enhver form for kommerciel udnyttelse af biologiske ressourcer og undersøgelsesresultater fra sådanne kræver en forud indhentet kommerciel licens fra udnyttelsesselskabet. Udstedelsen skal ske med respekt for tidligere udstedte kommercielle licenser.
Stk. 2. Ansøgning om kommerciel licens indgives skriftligt til udnyttelsesselskabet.
Stk. 3. Landsstyret eller et dertil bemyndiget udnyttelsesselskab kan indgå privatretlige aftaler med ansøgeren om nærmere vilkår for udnyttelsen af den kommercielle licens og med patenthaver om vilkår for kommerciel udnyttelse af et patent, jf. § 11.
Stk. 4. Landsstyret kan bemyndige udnyttelsesselskabet til at udstede kommercielle licenser, herunder fastsætte nærmere vilkår til udnyttelsen, jf. § 11. Landsstyret kan pålægge udnyttelsesselskabet denne delegation som pligt. Landsstyret har administrativ instruktionsbeføjelse over for udnyttelsesselskabet i forhold til udstedelse af kommercielle licenser. Landsstyret fastsætter nærmere regler for dette tilsyn.

§ 11. Landsstyret eller et dertil bemyndiget udnyttelsesselskab kan ved udstedelse af kommerciel licens efter § 10 fastsætte nærmere vilkår om udnyttelsen af den kommercielle licens, såsom vilkår om betaling, omfang, varighed, rapporteringspligt og ophør. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om udnyttelsesselskabets rammer til fastsættelse af vilkår.
Stk. 2. Betalingen for den kommercielle licens beregnes på baggrund af faktorer, såsom licensens varighed, omfang og det forventede økonomiske udbytte. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler, der angiver udnyttelsesselskabets rammer for prisfastsættelse af kommerciel licens.

 

Kapitel 7
Krav om rapportering

§ 12. Enhver, som har fået meddelt undersøgelsestilladelse og eventuelt efterfølgende kommerciel licens i henhold til denne lov, skal hvert år indsende en rapport til Landsstyret over de gennemførte undersøgelser på baggrund af undersøgelsestilladelse og eventuel licens, kopi af publicerede artikler og meddelelse om eventuel kommerciel udnyttelse. Landsstyret kan videreformidle disse oplysninger til et eller flere særligt udvalgte videnscentre og til udnyttelsesselskabet.
Stk. 2. Såfremt en undersøgelse ikke fører til et gennemført projekt, eller af anden grund er standset, skal der udfærdiges en rapport til Landsstyret. Rapporten skal beskrive projektets formål, stadie og årsagen til, at det ikke videreføres m.v.
Stk. 3. Såfremt Landsstyret finder, at rapporten ikke dækker kravene efter stk. 1 og 2, kan Landsstyret til enhver tid kræve yderligere oplysninger vedrørende den modtagne rapport og det udførte arbejde.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om rapporterne, herunder regler om deres indhold, opbevaring, opbevaringssted og adgang til disse.

 

Kapitel 8
Inddragelse af undersøgelsestilladelse og/eller kommerciel licens

§ 13. Landsstyret kan i tilfælde af overtrædelse af bestemmelser og vilkår fastsat i medfør af denne lov, inddrage de i medfør af denne lov udstedte undersøgelsestilladelser og kommercielle licenser.

 

Kapitel 9
Myndighedsbehandling og klagebehandling

§ 14. Landsstyret kan bestemme, at ansøgninger omfattet af denne lov forvaltes af én myndighed. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for forvaltningens udøvelse.

§ 15. Klager over afgørelser om kommercielle licenser udstedt af udnyttelsesselskabet kan indgives til Erhvervsdirektoratet. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger efter, at den afgørelse, der påklages, er kommet frem til ansøgeren.

 

Kapitel 10
Foranstaltninger

§ 16. Der kan idømmes bøde for:
1) Al erhvervelse, indsamling eller undersøgelse af biologiske ressourcer uden forud indhentet undersøgelsestilladelse, jf. § 6, stk. 1 og 7.
2) Enhver form for overdragelse til eller tilgængeliggørelse for tredjemand af undersøgelsestilladelse, hele eller dele af undersøgelsesmateriale eller undersøgelsesresultater, jf. § 6, stk. 10.
3) Enhver form for kommerciel udnyttelse af biologiske ressourcer og undersøgelsesresultater fra sådanne uden forud indhentet kommerciel licens, jf. § 10, stk. 1.
4) Overtrædelse af §8, stk. 1 og 2, og § 12, stk. 1 og 2.
5) Tilsidesættelse af de i medfør af § 6, stk. 4, og § 11, stk. 1, fastsatte vilkår.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af en virksomhed, som helt eller delvist ejes af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, omfattet af § 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, eller lignende, kan der pålægges virksomheden m.v. som sådant bødeansvar. Tilsvarende gælder hvis overtrædelsen er begået af Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, omfattet af § 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.
Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af denne lov, kan det fastsættes, at overtrædelse af bestemmelserne kan medføre bødeansvar.
Stk. 4. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af denne lov, kan der fastsættes regler om idømmelse af bøde for overtrædelser begået af en virksomhed, som helt eller delvist ejes af staten, Grønlands Hjemmestyr, en kommune eller et kommunalt fællesskab omfattet af § 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende. Der kan ligeledes fastsættes regler om idømmelse af bøde over for overtrædelser begået af Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller kommunalt fællesskab, omfattet af § 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.

§ 17. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om erstatning samt konfiskation til fordel for landskassen af ulovligt opnåede gevinster og immaterielle rettigheder.

 

Kapitel 11
Ikrafttræden

§ 18. Loven træder i kraft den 1. december 2006.Grønlands Hjemmestyre, den 20. november 2006
Hans Enoksen

/

Siverth K. Heilmann


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)