Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption
(Forlængelse af forældreorloven)

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, som ændret ved landstingsforordning nr. 12 af 30. oktober 1998 og landstingsforordning nr. 6 af 11. november 2000, foretages følgende ændringer:


1.
I § 11, stk. 1, ændres "seks uger" til: "17 uger".

2. I § 11, stk. 2, ændres "ti uger" til: "21 uger".

3. § 27 affattes således:
"§ 27. Udgifter til dagpenge efter denne landstingsforordning afholdes med 90 % af Landskassen og 10 % af kommunen.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter nærmere regler om refusion, regnskabsaflæggelse, revision og kontrol.".

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juli 2006, med virkning for forældre, hvor barnets eller børnenes fødsel finder sted den 1. juli 2006 og senere.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006
Hans Enoksen

/

Aleqa Hammond


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)