Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 16. februar 2006 om tilsyn med det sociale område

I medfør af § 1, stk. 2, i landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation, fastsættes følgende:

 

Tilsyn med kommunerne

§ 1. Landsstyreområdet for Familie fører tilsyn med, at kommunerne overholder reglerne i sociallovgivningen, og forvalter i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler.
Stk. 2. Tilsynet omfatter både administrationen og institutionerne.

§ 2. Tilsynsbesøg skal ske mindst en gang inden for kommunalbestyrelsens valgperiode.
Stk. 2. Såfremt landsstyreområdet for Familie finder det nødvendigt, føres tilsyn i videre omfang end i stk. 1.

§ 3. Tilsynsbesøget anmeldes til kommunalbestyrelsen med mindst 2 ugers varsel.

§ 4. Under tilsynsbesøget skal der blandt andet foretages en gennemgang af konkrete sager inden for udvalgte sagsområder. Der skal ses på, om afgørelserne er i overensstemmelse med sociallovgivningen.

§ 5. Landsstyreområdet for Familie udarbejder tilsynsrapport for hvert tilsynsbesøg. Kommunen og Tilsynsrådet for kommunerne modtager tilsynsrapporten. Dette skal så vidt muligt ske inden for 2 måneder.
Stk. 2. 6 måneder efter tilsynsrapporten er fremsendt, fremsender kommunen på opfordring af landsstyreområdet for Familie en skriftlig redegørelse for, hvad kommunen har gjort for at rette fejlfortolkninger af lovgivningen og sagsbehandlingsfejl, som er påtalt i tilsynsrapporten.

 

Tilsyn med døgninstitutionerne

§ 6. Tilsynet med de døgninstitutioner, der enten ejes eller drives af Grønlands Hjemmestyre samt kommunale og selvejende døgninstitutioner, varetages af landsstyreområdet for Familie.

§ 7. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. marts 2006.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 43 af 18. december 2001 om tilsyn med det sociale område.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. februar 2006
Aleqa Hammond

/

Martha Lund Olsen