Lovgivning

2008

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 16. maj 2008 om ændring af landstingslov om fangst og jagt
(Ændring af bruttoindkomstgrundlaget, delegation af kompetence til kommunerne)

Landstingslov nr. 2 af 21. maj 2008 om afholdelse af vejledende folkeafstemning om indførelse af selvstyre i Grønland

Landstingslov nr. 3 af 30. maj 2008 om tillægsbevilling for 2007

Landstingslov nr. 4 af 2. oktober 2008 om ændring af landstingslov om afholdelse af vejledende folkeafstemning om indførelse af selvstyre i Grønland
(Sproglige og tekniske ændringer)

Landstingslov nr. 5 af 12. november 2008 om ændring af landstingslov om fiskeri
(Dispensation til overførsel af årskvote fra den havgående til den kystnære flådekomponent)

Landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond

Landstingslov nr. 7 af 5. december 2008 om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige
(Overdragelse af kommunale fordringer til inddrivelse)

Landstingslov nr. 8 af 5. december 2008 om ændring af landstingslov om havne- og krydstogtspassagerafgift
(Forhøjet afgift)

Landstingslov nr. 9 af 5. december 2008 om ændring af landstingslov om indkomstskat
(Præciseret skattepligt ved personligt arbejde ombord på skibe og fly, begrænsning af rentefradrag for lån tilknyttet udenlandske ejendomme samt udvidet underskudsfremførsel m.v. for visse tilladelsesindehavere)

Landstingslov nr. 10 af 5. december 2008 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter
(Fordeling af visse tilladelsesindehaveres skatter)

Landstingslov nr. 11 af 5. december 2008 om ændring af forskellige landstingslove og landstingsforordninger på fiskeri- og landbrugsområdet som følge af en ny inddeling i landsdele og kommuner
(Konsekvensændringer som følge af landstingslov om Grønlands inddeling i kommuner (EM 2008/62))

Landstingslov nr. 12 af 5. december 2008 om flyvepladser

Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler

Landstingslov nr. 14 af 5. december 2008 om den kommunale styrelse

Landstingslov nr. 15 af 5. december 2008 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 1. februar 2008 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 1. februar 2008 om Konkurrencetilsynets virksomhed

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 27. februar 2008 om overtagelse af den kommunale inkassovirksomhed

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 29. februar 2008 om beskyttelse af fugle.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 15. marts 2008 om mobilitetsfremmende ydelse

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17. marts 2008 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. marts 2008 om uddannelsesstøtte

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 15. april 2008 om Erhvervs- og Kompetenceudviklingsrådet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 17. april 2008 om fredning af Kitsissunnguit

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 2. maj 2008 om "Fjernabonnement" på specialvilkår

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 23. juni 2008 om ikrafttrædelse af Landstingsforordning nr. 12 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen (10 års undervisningspligt)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 27. juni 2008 om offentlige myndigheders anmeldelse af reguleringer eller beslutninger efter landstingslov om konkurrence

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 27. juni 2008 om meddelelse til Konkurrencetilsynet om fusioner, virksomhedsovertagelser og sammenlægninger af virksomheder

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 27. juni 2008 om tilbagebetaling af støtte, der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 27. juni 2008 om kommunernes pligt til at forelægge en erhvervsmæssig investering i henhold til landstingslov om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudviklingen gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. for Konkurrencetilsynet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 30. juni 2008 om forbud mod salg og udskænkning af stærke drikke med alkoholvolumenprocent på 15 eller derover i Ammassalik Kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 1. juli 2008 om beregning af omsætning med videre i landstingslov om konkurrence

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 14. juli 2008 om fredning af Austmannadalen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 25. august 2008 om mobilitetsfremmende ydelse

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 9. oktober 2008 om teknisk-økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 11. november 2008 om flagdage

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 26. november 2008 om Boligklagenævnets virksomhed

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 11. december 2008 om fiskeriets bifangster

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 18. december 2008 om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlem-mer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 30. december 2008 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2009

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 16. maj 2008 om ændring af landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser
(Udvidelse af hjemmelsgrundlag for tilskud i forbindelse med kurser på erhvervsuddannelsesområdet, regler om praktikløn og præciseringer som følge af ressortændringer)

Landstingsforordning nr. 2 af 16. maj 2008 om andelsboliger

Landstingsforordning nr. 3 af 16. maj 2008 om ændring af landstingsforordning om tilslutningspligt til elektrokedler for at aftage el til opvarmningsformål indenfor vandkraftanlægget i Buksefjordens forsyningsområde
(
Nukissiorfiit får mulighed for, at pålægge private og offentlige tilslutningspligt til elektrokedler)

Landstingsforordning nr. 4 af 29. maj 2008 om ændring af landstingsforordning om alderspension
(Sproglige og tekniske præciseringer)

Landstingsforordning nr. 5 af 29. maj 2008 om ændring af landstingsforordning om offentlig hjælp
(Sproglige og tekniske præciseringer)

Landstingsforordning nr. 6 af 5. december 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge
(Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler om magtanvendelse)

Landstingsforordning nr. 7 af 5. december 2008 om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Landstingsforordning nr. 8 af 5. december 2008 om ændring af landstingsforordning om ældreinstitutioner mv.
(Fjernelse af regler for sundhedsområdet i socialområdets lovgivning)

Landstingsforordning nr. 9 af 5. december 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger
(Øget tidsfrist for rettidig betaling og mulighed for at indgå afdragsordning ved restancer m.v.)

Landstingsforordning nr. 10 af 5. december 2008 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen

Landstingsforordning nr. 11 af 5. december 2008 om planlægning og arealanvendelse

Landstingsforordning nr. 12 af 5. december 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap
(Aldersgrænsen for at modtage hjælp)