Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 27. juni 2008 om kommunernes pligt til at forelægge en erhvervsmæssig investering i henhold til landstingslov om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudviklingen gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. for Konkurrencetilsynet

I medfør af § 13, stk. 2, i landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence, og efter udtalelse fra Konkurrencenævnet fastsættes:

 

§ 1.  Kommunalbestyrelser, der planlægger at foretage erhvervsmæssige investeringer, jf. landstingslov om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudviklingen gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v., skal, forinden investeringen godkendes i kommunalbestyrelsen, forelægge den planlagte investering for Konkurrencetilsynet.
Stk. 2.  Konkurrencetilsynet kan meddele forhåndstilsagn om, at der efter de forhold, som Konkurrencetilsynet er blevet gjort bekendt med, ikke foreligger konkurrenceforvridende støtte.
Stk. 3.  Såfremt Konkurrencetilsynet finder, at der efter de forhold, som Konkurrencetilsynet er blevet gjort bekendt med, foreligger konkurrenceforvridende støtte som omhandlet i § 12, stk. 2, i landstingslov om konkurrence, kan Konkurrencetilsynet afslå at meddele et forhåndstilsagn.
Stk. 4.  Konkurrencetilsynets afgørelse om afslag på meddelelse af forhåndstilsagn skal meddeles kommunalbestyrelsen samt tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden træffer i henhold til landstingslov om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. afgørelse om, hvorvidt investeringen kan foretages.
Stk. 5.  Ved erhvervsmæssige investeringer, der skal godkendes af Landsstyret, jf. landstingslov om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v., skal Konkurrencetilsynets forhåndstilsagn vedlægges til Landsstyrets behandling.

§ 2.  Forelæggelsen af den planlagte investering skal indgives til Konkurrencetilsynet.

§ 3.  Forelæggelsen af den planlagte investering skal indeholde de oplysninger og dokumenter, der er angivet i skema K2. Ledsagende dokumenter til skema K2 kan vedlægges i kopi.
Stk. 2.  Konkurrencetilsynet kan efter anmodning fritage fra pligten til at indgive de oplysninger og dokumenter, som er angivet i skema K2, hvis Konkurrencetilsynet finder, at de ikke er nødvendige for undersøgelsen af sagen.
Stk. 3.  Senest 10 hverdage fra modtagelsen skal Konkurrencetilsynet bekræfte, at forelæggelsen er modtaget.
Stk. 4.  Konstaterer Konkurrencetilsynet, at oplysningerne i en forelæggelse eller de vedlagte dokumenter er ufuldstændige, underretter Konkurrencetilsynet den kommunale myndighed skriftligt eller elektronisk herom og fastsætter en passende frist for supplering af oplysningerne.
Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen skal, inden forhåndstilsagn er blevet meddelt, uopfordret og omgående give Konkurrencetilsynet meddelelse om væsentlige ændringer i de forhold, der er anført i forelæggelsen, og som kommunalbestyrelsen har eller bør have kendskab til.

§ 4.  Konkurrencetilsynet træffer afgørelse om afgivelse af forhåndstilsagn senest 8 uger efter modtagelse af kommunalbestyrelsens fuldstændige forelæggelse, jf. § 3, stk. 1 og stk. 4.
Stk. 2.  Konkurrencetilsynet kan i særlige tilfælde forlænge denne frist.

§ 5.  Konkurrencetilsynets meddelelse af forhåndstilsagn samt afgørelse om afslag på meddelelse af forhåndstilsagn, jf. § 1, stk. 2 og 3, skal offentliggøres, jf. § 15, stk. 2, i landstingslov om konkurrence.
Stk. 2.  Meddelte forhåndstilsagn og afgørelser om afslag på meddelelse af forhåndstilsagn offentliggøres på Konkurrencetilsynets hjemmeside.

§ 6.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2008.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. juni 2008
Siverth K. Heilmann

/

Bent A. Sørensen


Bilag