Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 27. februar 2008 om overtagelse af den kommunale inkassovirksomhed

I medfør af § 11 f i landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige, som senest ændret ved landstingslov nr. 13 af 15. november 2007 om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige, fastsættes:

 

Sagsakter

§ 1. Den 1. april 2008 overdrager kommunalbestyrelserne alle inkassosager, hvor sagsbehandlingen ikke er afsluttet den 31. marts 2008 til skatteforvaltningen. Endvidere overdrages andet dokumentationsmateriale af betydning for udførelsen af inddrivelsesarbejdet.
Stk. 2. Sagsakter, som ikke overdrages til skatteforvaltningen, skal behandles og opbevares forsvarligt. Kommunalbestyrelserne udarbejder en plan for opbevaring af disse sagsakter. Planen, der sendes til skatteforvaltningen i kopi, føres ajour mindst 1 gang om året.
Stk. 3. Kommunalbestyrelserne skal uden beregning efterkomme en anmodning fra skatteforvaltningen om oversendelse eller udlevering af sagsakter, som opbevares af kommunalbestyrelserne, når anmodningen vedrører en konkret sag, som er under behandling i skatteforvaltningen.

 

Ikrafttrædelse

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2008.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. februar 2008
Aleqa Hammond

/

Peter Schultz