Landstingsforordning nr. 4 af 29. maj 2008 om ændring af landstingsforordning om alderspension
(Sproglige og tekniske præciseringer)

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension foretages følgende ændring:


1.
§ 5 affattes således:
"§ 5. Alderspension kan tilkendes fra den 1. i måneden efter det fyldte 65. år, jf. dog § 27, stk. 3. Søges der om pension efter det fyldte 65. år, indtræder retten den 1. i måneden efter ansøgningsdatoen.
Stk. 2. Personer, der oppebærer førtidspension ved det fyldte 65. år, overgår til alderspension uden ansøgning, jf. dog § 27, stk. 3."

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juli 2008.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. maj 2008
Hans Enoksen

/

Arkalo Abelsen


Bemærkninger til forslag