Landstingsforordning nr. 7 af 5. december 2008 om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

I medfør af § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Denne landstingstingsforordning finder anvendelse på arbejdstageres retsstilling i forbindelse med overdragelse af en virksomhed eller en del heraf. Ved overdragelse forstås en, på grundlag af aftale eller lov, udskiftning af den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for virksomhedens drift, og som følge af udskiftningen påtager sig en arbejdsgivers forpligtelser over for arbejdstageren. Overdragelse omfatter i forordningens forstand også privatisering af en offentlig virksomhed, jf. stk. 2.
Stk. 2. Landstingsforordningen finder anvendelse på offentlige og private virksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet, uanset om aktiviteten udøves med henblik på opnåelse af økonomisk gevinst. En administrativ eller ved lov foretaget omorganisering af offentlige administrative myndigheder eller en overførsel af administrative funktioner mellem offentlige administrative myndigheder er ikke en overdragelse i forordningens forstand.
Stk. 3. Landstingsforordningen finder endvidere anvendelse ved et konkursbos videresalg af en virksomhed eller en del heraf til en erhverver. Dog kan der i denne situation mellem overdrager, erhverver og arbejdstagernes repræsentanter aftales ændringer i de bestående løn- og arbejdsvilkår med henblik på at sikre virksomhedens fortsatte drift.
Stk. 4. Landstingsforordningen finder ikke anvendelse på søgående skibe.


Rettigheder og forpligtelser i henhold til arbejdsforhold

§ 2. Overdrages en virksomhed eller en del heraf, indtræder erhververen umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til
1) kollektiv overenskomst og aftale,
2) bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlige myndigheder og
3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse på aftaler om lærlingeforhold for uddannelsessøgende på erhvervsfaglige grunduddannelser, såfremt virksomheden efter overdragelsen kan godkendes som lærested eller praktiksted m.v.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på arbejdstageres ret til ydelser i forbindelse med alderdom og invaliditet eller ydelser til efterladte i henhold til pensionsordninger.


Beskyttelse af arbejdstagerens ansættelse

§ 3. Afskedigelse på grund af overdragelse af en virksomhed eller en del heraf, anses ikke for rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer.
Stk. 2. Ophæver en arbejdstager arbejdsaftalen, fordi overdragelsen medfører væsentlig ændring af arbejdsvilkårene til skade for arbejdstageren, sidestilles ophævelsen med en afskedigelse i retsforholdet mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren.


Repræsentanter for arbejdstagere

§ 4. Repræsentanter for de arbejdstagere, der berøres af overdragelsen af en virksomhed eller en del heraf, bevarer efter overdragelsen deres hidtidige retsstilling og funktion, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Medfører overdragelsen, at grundlaget for arbejdstagerrepræsentation ophører, er arbejdstagerrepræsentanten fortsat omfattet af de regler om beskyttelse af lønmodtagerrepræsentanter, der gælder på det pågældende område.


Kollektiv overenskomst

§ 5. En erhverver skal inden 5 uger efter det tidspunkt, da denne vidste eller burde vide, at de ansatte eller en del af de ansatte på den virksomhed, der overdrages, har været omfattet af en kollektiv overenskomst, dog tidligst 3 uger efter overtagelsen, underrette den pågældende arbejdstagerorganisation, der har indgået overenskomsten, såfremt erhververen ikke ønsker at tiltræde overenskomsten. I modsat fald anses erhververen for at have tiltrådt overenskomsten.
Stk. 2. Hvis erhververen ikke tiltræder overenskomsten og dermed ikke bliver part i overenskomsten, kan spørgsmål om overtrædelse af de berørte arbejdstageres rettigheder og pligter i henhold til § 2, stk. 1, nr. 1 indbringes for fagretslig behandling. I så fald vil erhververen, indtil en afgørelse foreligger, være stillet, som om denne havde tiltrådt den kollektive overenskomst.
Stk. 3. Hvis erhververen ikke tiltræder overenskomsten og samtidig er omfattet af en overenskomst med en anden arbejdstagerorganisation om det pågældende arbejde, har de berørte arbejdstagere ret til gennem deres organisation at kræve forhandling med virksomhedens ledelse om løn- og ansættelsesvilkår.


Underretnings- og forhandlingspligt

§ 6 . Den, der overdrager en virksomhed eller en del deraf, skal i rimelig tid inden overtagelsen underrette arbejdstagernes repræsentanter eller, hvis sådanne ikke er valgt eller udpeget, de berørte arbejdstagere direkte om
1) datoen eller den foreslåede dato for overdragelsen,
2) årsagen til overdragelsen,
3) overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale konsekvenser for arbejdstagerne og
4) eventuelle tiltag for arbejdstagerne.
Stk. 2. Hvis erhververen i forvejen er indehaver af en virksomhed, gælder bestemmelsen i stk. 1 ligeledes for erhververen i forhold til de på erhververens virksomhed berørte arbejdstagere. Underretningen skal dog senest ske, inden arbejdstagernes ansættelsesforhold og arbejdsvilkår berøres direkte af overdragelsen.

§ 7. Den, der overdrager en virksomhed eller en del deraf, og som i forbindelse med overdragelsen overvejer at iværksætte tiltag for arbejdstagerne, skal i rimelig tid inden overtagelsen, indlede forhandlinger med arbejdstagernes repræsentanter eller, hvis sådanne ikke er valgt eller udpeget, de berørte arbejdstagere direkte med henblik på at sikre en aftale.
Stk. 2. Hvis erhververen i forvejen er indehaver af en virksomhed, gælder bestemmelsen i stk. 1 ligeledes for erhververen i forhold til de på erhververens virksomhed berørte arbejdstagere.


Sanktionsbestemmelser

§ 8. Der idømmes bøde for overtrædelse af § 5, stk. 3, og §§ 6 og 7.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en virksomhed, som helt eller delvist ejes af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, omfattet af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden med videre, som sådan bødeansvar. Tilsvarende gælder, hvis overtrædelsen er begået af Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, omfattet af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v..


Ikrafttræden

§ 9. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2009.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. december 2008
Hans Enoksen

/

Siverth K. Heilmann


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)