Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. marts 2008 om uddannelsesstøtte

I medfør af § 2, stk. 2, § 4, stk. 3, § 11, § 27, stk. 4, og § 30, stk. 3, i landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte, samt efter forud indhentet udtalelse herom fra de uddannelsessøgendes organisationer, fastsættes:

 

Kapitel 1
Definitioner

§ 1. Ved studieforberedende uddannelser forstås:
1) Studieforberedende uddannelsesforløb på niveau over folkeskolens afsluttende prøver, herunder særlige uddannelses- og erhvervsintroduktionsforløb.
2) Gymnasiale uddannelser, gymnasiale suppleringskurser og forberedelseskurser, herunder uddannelsessøgende på uddannelsesforløb under Piareersarfiit.

§ 2. Ved en erhvervsmæssig grunduddannelse forstås en vekseluddannelse, således at der skiftes mellem praktik og skoleophold. En erhvervsmæssig grunduddannelse indeholder grundfag, områdefag, specialefag samt eventuelt valgfag og forudsætter, at der er indgået en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale, medmindre ansøgeren er optaget på skolepraktik, jf. § 2, stk. 1, i landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser.
Stk. 2. Ved andre erhvervsuddannelser forstås uddannelser, der hovedsageligt foregår på en erhvervsskole som teoretisk undervisning. Der kan i disse uddannelser indlægges praktikophold af kortere varighed, jf. § 2, stk. 2, i landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser.
Stk. 3. Vekseluddannelser, der forudsætter en gymnasial uddannelse eller lignende, er ikke en erhvervsmæssig grunduddannelse.

§ 3. Ved en videregående uddannelse forstås en uddannelse, der forudsætter en bestået gymnasial uddannelse, dele heraf eller en erhvervsrettet uddannelse.

§ 4. Ved klippekortet forstås et begrænset støttesystem med en ramme for det maksimale antal måneder, hvortil der kan gives uddannelsesstøtte.

§ 5. Ved eliteidrætsudøvere henholdsvis idrætstalenter forstås uddannelsessøgende, der er godkendt som eliteidrætsudøvere henholdsvis idrætstalenter af Departementet for Uddannelsesstøtte efter indstilling fra Team Grønland og et specialforbund. Grønlands Idrætsforbund kan repræsentere idrætsgrene uden eget specialforbund.

§ 6. Ved vejleder forstås studievejlederen, faglæreren eller andre personer med en tilsvarende vejledningsfunktion ved en grønlandsk uddannelsesinstitution eller uddannelsesvejlederen ved et af De Grønlandske Huse i Danmark. Desuden kan Departementet for Uddannelsesstøtte fungere som vejleder.

§ 7. Samliv, der er dokumenteret ved bopælsattest, og som har varet i mindst 1 år efter det fyldte 18 år, sidestilles med ægteskab.

§ 8. Ved nærmeste familie forstås egne børn, ægtefælle, forældre, søskende og bedsteforældre.

 

Kapitel 2
Støttebetingelser

Fællesbestemmelser

§ 9. Der ydes uddannelsesstøtte til personer, der opfylder de fælles støttebetingelser jf. § 10, stk. 1 og 2, §§ 12-14, § 15, stk. 1-3, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1 og 2, §§ 19-21, og §§ 23, 24, samt de for de enkelte uddannelsestyper fastsatte særlige betingelser, jf. §§ 35, 40, stk. 2 og 3, §§ 42, 43, 44 og 45, jf. dog § 10, stk. 3, § 11, § 15, stk. 4.

§ 10. Uddannelsessøgende skal, for at være berettigede til at modtage uddannelsesstøtte, meddele Departementetfor Uddannelsesstøtte alle oplysninger om deres forhold, som er af betydning for tildelingen af uddannelsesstøtte, og skal straks meddele Departementet for Uddannelsesstøtte senere ændringer i disse forhold, jf. § 10, i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.
Stk. 2. Oplysninger til brug for støttevurdering, jf. stk. 1, kan blandt andet være oplysninger om den uddannelsessøgendes statsborgerskab, bopæl, familiemæssige status, børn, modtagelse af anden offentlig støtte, uddannelsesløn eller andet uddannelsesvederlag, dokumentation for optagelse på uddannelse eller fremskaffelse af lærested, studieskift, eksamenskarakterer og udskrifter af eksamensprotokoller.
Stk. 3.
Meddeler en uddannelsessøgende urigtige eller mangelfulde oplysninger om de i stk. 1 og 2 nævnte forhold, skal Departementet for Uddannelsesstøtte kræve uretmæssigt modtaget uddannelsesstøtte tilbagebetalt med påløbne renter, jf. § 21, stk. 1, i landstingsforordning om uddannelsesstøtte. Forrentning af uberettiget modtaget støtte sker efter reglerne herom i § 21, stk. 2 og 4, i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.

§ 11. Uddannelsessøgende, der vedvarende modtager anden offentlig støtte, som tilsigter at dække leveomkostninger, kan udelukkes fra at modtage stipendium og børnetillæg, jf. § 9, stk. 1, i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, der under uddannelsen modtager uddannelsesløn eller andet uddannelsesvederlag, der tilsigter at dække leveomkostninger, er ikke berettiget til stipendium, jf. § 9, stk. 2, i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.
Stk. 3. Uddannelsessøgende har ikke ret til stipendium i de perioder, hvor de modtager praktikløn fra arbejdsgiveren.
Stk. 4. Uddannelsessøgende på orlov, herunder barselsorlov, har ikke ret til uddannelses-støtte.
Stk. 5. Uddannelsessøgende, der har fravalgt klip eller stipendium, vil i de perioder, som fravalget omfatter, ikke være berettiget til de i kapitel 4 omhandlede ydelser.


Tilknytningsbestemmelser

§ 12. For at kunne modtage uddannelsesstøtte kræves dansk statsborgerskab, jf. § 6, stk. 1, i landstingsforordning om uddannelsesstøtte. Departementet for Uddannelsesstøtte kan dispensere fra kravet om dansk statsborgerskab, når den uddannelsessøgende har særlig familiemæssig tilknytning til Grønland.
Stk. 2. Udlændinge kan dog modtage uddannelsesstøtte, hvis de i henhold til internationale overenskomster, der har virkning for Grønland, har ret til uddannelsesstøtte på lige fod med danske statsborgere, jf. § 6, stk. 2, i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.

§ 13. Til uddannelser i Grønland kan der ydes uddannelsesstøtte til personer, der har fast bopæl i Grønland, jf. § 7 i landstingsforordning om uddannelsesstøtte. Departementet for uddannelsesstøtte kan dispensere fra bopælskravet, når det kan godtgøres, at personen reelt har fast bopæl i Grønland til trods for formel fast bopæl uden for Grønland.

§ 14. Til uddannelser uden for Grønland kan der, jf. § 8, stk. 1, i landstingsforordning om uddannelsesstøtte, ydes uddannelsesstøtte til personer, der
1) har fast bopæl i Grønland på ansøgningstidspunktet og har haft det i mindst 5 år umiddelbart forud herfor, eller
2) har haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år og højest har haft bopæl uden for Grønland i 3 år.
Stk. 2. Som bopæl uden for Grønland, jf. stk. 1, regnes ikke, jf. 8, stk. 2, i landstingsforordning om uddannelsesstøtte, ophold, der udelukkende skyldes
1) uddannelsesforhold, eller
2) forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet.
Stk. 3. Departementet for Uddannelsesstøtte kan dispensere fra kravet om fast bopæl i Grønland i stk. 1, når ganske særlige forhold taler derfor, herunder at fast bopæl uden for Grønland skyldes flytning i forbindelse med ægtefællens, jf. § 7, uddannelse uden for Grønland.


Optagelse på uddannelse

§ 15. Der ydes uddannelsesstøtte, såfremt ansøgeren er optaget på uddannelsen, jf. dog stk. 2-4.
Stk. 2. Til uddannelser i Danmark, hvor uddannelsens adgangskrav er en gymnasial eksamen, men hvor optagelse på uddannelsen er begrænset ved en adgangskvotient, ydes der uddannelsesstøtte, selv om den uddannelsessøgendes karaktergennemsnit ligger under adgangskvotienten, såfremt ansøgeren:
1) har en gymnasial eksamen med et karaktergennemsnit på mindst 8 og
2) opfylder de af uddannelsesinstitutionen fastsatte specifikke adgangskrav til den ansøgte uddannelse.
Stk. 3. Til erhvervsmæssige grunduddannelser uden for Grønland ydes alene uddannelsesstøtte, såfremt ansøgeren i forbindelse med optagelse på uddannelsen har skaffet sig skolepraktik, et lønnet lærested eller et skriftligt tilsagn om et lønnet lærested efter endt grundforløb. Departementet for Uddannelsesstøtte kan dispensere herfra, når den uddannelsessøgende er eliteidrætsudøver eller idrætstalent.
Stk. 4. Departementet for Uddannelsesstøtte kan fastsætte betingelser og særlige vilkår for modtagelse af uddannelsesstøtte ved uddannelser uden for Grønland som for eksempel egenbetaling eller beståelse af sprogtest..
Stk. 5. Departementet for Uddannelsesstøtte kan fastsætte kvoter for antallet af grønlandske studerende med uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre på bestemte uddannelser, herunder i Danmark. Departementet for Uddannelsesstøtte fastsætter kriterierne for prioritering blandt de ansøgere, der i øvrigt opfylder støttebetingelserne. Departementet for Uddannelsesstøtte offentliggør kvoternes størrelse og prioriteringskriterierne på "www.sunngu.gl".


Støtteberettigede uddannelser

§ 16. Departementet for Uddannelsesstøtte kan godkende en uddannelse i Grønland som støtteberettigende, såfremt uddannelsen
1) er af mindst 3 måneders varighed,
2) kan påregne at give beskæftigelse i Grønland,
3) og foregår på en uddannelsesinstitution, der er oprettet og drevet af Grønlands Hjemmestyre, eller har en tilfredsstillende kvalitet med hensyn til fagligt indhold, ledelse, lærerkræfter og fysiske rammer.
Stk. 2. Departementet for Uddannelsesstøtte træffer afgørelse efter stk. 1 ud fra uddannelsespolitiske, arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske hensyn og kan i den forbindelse indhente en vurdering af uddannelsens kvalitet fra en offentlig anerkendt uddannelseskvalitetsvurderingsinstitution.
Stk. 3. Departementet for Uddannelsesstøtte offentliggør på "www.sunngu.gl" de uddannelser i Grønland, der er godkendt af Departementet for Uddannelsesstøtte.

§ 17. Uddannelser i Danmark er støtteberettigende, såfremt uddannelsen er godkendt som støtteberettigende af SU-Styrelsen i Danmark, medmindre Departementet for Uddannelsesstøtte ud fra uddannelsespolitiske, arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske hensyn har besluttet, at uddannelsen ikke er støtteberettigende. Departementet for Uddannelsesstøtte kan fastsætte betingelser og særlige vilkår i forbindelse med støtteberettigelsen af de af SU-styrelsen godkendte uddannelser.
Stk. 2. Departementet for Uddannelsesstøtte kan i øvrigt godkende en uddannelse uden for Grønland, herunder i Danmark, som støtteberettigende, såfremt uddannelsen
1) er af mindst 3 måneders varighed,
2) er tilrettelagt som fuldtidsundervisning,
3) kan påregne at give beskæftigelse i Grønland, jf. dog § 22 og
4) foregår ved en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution, eller uddannelsen har en tilfredsstillende kvalitet med hensyn til fagligt indhold, ledelse og lærerkræfter og fysiske rammer.
Stk. 3. Departementet for Uddannelsesstøtte træffer afgørelse efter stk. 1 og 2 ud fra uddannelsespolitiske, arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske hensyn og kan i den forbindelse indhente en vurdering af uddannelsens kvalitet fra en offentlig anerkendt uddannelseskvalitetsvurderingsinstitution.
Stk. 4. Departementet for Uddannelsesstøtte offentliggør på "www.sunngu.gl":
1) De af SU-styrelsen godkendte som støtteberettigende uddannelser, men af Departementet for Uddannelsesstøtte ikke godkendte som støtteberettigende uddannelser, jf. stk. 1, 1. pkt.
2) De af Departementet for Uddannelsesstøtte i øvrigt godkendte uddannelser uden for Grønland, herunder i Danmark, jf. stk. 2.
3) Betingelser og vilkår for støtteberettigelsen.

§ 18. Godkendelse som støtteberettigende uddannelse efter §§ 16 og 17 sker for en tidsbegrænset periode, der normalt ikke overstiger 4 år.
Stk. 2. Godkendelse af uddannelser, der er oprettet og drevet af Grønlands Hjemmestyre samt uddannelser uden for Grønland, herunder i Danmark, sker uden ansøgning fra uddannelsesinstitutionen. Godkendelse af øvrige uddannelser i Grønland sker efter ansøgning herom. Ansøgning skal indgives til Departementet for Uddannelsesstøtte senest 7 måneder inden uddannelsens start.
Stk. 3. Departementet for Uddannelsesstøtte kan knytte vilkår til godkendelsen, herunder for eksempel fremsendelse af oplysninger og særlige uddannelsesstøttevilkår i form af for eksempel alene delvis ydelse af uddannelsesstøtte til gennemførelse af den pågældende uddannelse.
Stk. 4. Godkendelse kan tilbagekaldes, hvis:
1) Uddannelsesinstitutionen ikke kan godtgøre, at forudsætningerne for godkendelsen eller vilkårene tilknyttet godkendelsen fortsat er opfyldt.
2) Departementet for Uddannelsesstøtte skønner, at der ikke længere er uddannelsespolitisk, arbejdsmarkedsmæssig eller økonomisk baggrund for at opretholde godkendelsen.
3) At uddannelsen markedsføres på en måde, der er i strid med markedsføringslovgivningen eller i øvrigt med forudsætningerne for godkendelse.
4) Uddannelsesinstitutionen ikke længere opfylder de krav, der i øvrigt stilles til uddannelsesinstitutioner om administration af uddannelsesstøtten.
Stk. 5. Departementet for Uddannelsesstøtte kan til brug for afgørelsen efter stk. 4 indhente en vurdering af uddannelsens kvalitet fra en offentlig anerkendt uddannelseskvalitetsvurderings-institution.
Stk. 6. Hvis en uddannelsesinstitution, der efter ansøgning har fået godkendt en uddannelse, ønsker godkendelsen forlænget, skal institutionen senest 7 måneder inden udløbet af den periode, som godkendelsen er givet for, anmode Departementet for Uddannelsesstøtte om at få godkendelsen forlænget, jf. § 16, stk. 2, og § 17, stk. 3.
Stk. 7. Uddannelsessøgende, der optages på en uddannelse efter tilbagekaldelse af godkendelse eller efter udløbet af den periode, som godkendelsen er givet for, har ikke ret til uddannelsesstøtte.

§ 19. Departementet for Uddannelsesstøtte kan i forbindelse med en uddannelsessøgendes igangværende støtteberettigende uddannelse godkende studieophold uden for Grønland, herunder i Danmark, som helt eller delvist støtteberettigende. Godkendelse sker efter ansøgning herom. Ansøgning skal indgives til Departementet for Uddannelsesstøtte senest 1 måned inden studieopholdets start.
Stk. 2. Departementet for Uddannelsesstøtte kan knytte vilkår til godkendelsen, herunder for eksempel fremsendelse af oplysninger og særlige uddannelsesstøttevilkår i form af for eksempel hel eller delvis egenbetaling, herunder egenbetaling af undervisningsafgifter.

§ 20. Når det for optagelse på en videregående uddannelse er nødvendigt at supplere enkelte fag fra en gymnasial uddannelse på et højere niveau, er gymnasiale suppleringskurser støtte-berettigende, såfremt følgende betingelser er opfyldt:
1) den uddannelsessøgende er vejledt af vejlederen til at følge enkeltfagsundervisning, og
2) der suppleres mindst 2 fag samtidig, medmindre der er tale om intensiv supplering i 1 fag i form af supplering med flere ugentlige timetal, således at det pågældende fag gennemføres hurtigere end almindelig supplering.
Stk. 2. Gymnasiale suppleringskurser er dog ikke støtteberettigende i fag, hvor den uddannelsessøgende allerede har opnået prøve- eller eksamenskarakteren 6 eller derover, medmindre en højere karakter eller et højere niveau er en betingelse for optagelse på den ønskede uddannelse. Karakterkravet gælder dog ikke prøver, der er mere end 8 år gamle.
Stk. 3. Der kan alene ydes uddannelsesstøtte til 1 fag 1 gang.

§ 21. Grønlands Hjemmestyre kan yde uddannelsesstøtte til eliteidrætsudøveres og idrætstalenters deltagelse i særligt tilrettelagte uddannelser, såfremt eliteidrætsudøveren eller idrætstalentet på grund af idrætten ikke har mulighed for at gennemføre en støtteberettigende uddannelse.
Stk. 2. Eliteidrætsudøveren eller idrætstalentet sammensætter et uddannelsesforløb således, at idrætsudøvelsen og uddannelsesforløbet til sammen udgør fuldtidsbeskæftigelse. Forløbet skal godkendes af Departementet for Uddannelsesstøtte efter indstilling fra Team Grønland.

§ 22. Departementet for Uddannelsesstøtte kan dispensere fra betingelsen i § 17, stk. 2, nr. 2, når den uddannelsessøgende er udøvende inden for kunst, musik og anden kulturel virksomhed.
Stk. 2. Udover bestemmelsen i stk. 1 kan Departementet for Uddannelsesstøtte tillige dispensere fra § 17, stk. 2, nr. 2, når særlige personlige forhold taler derfor, herunder den uddannelsessøgendes helbredsforhold.

§ 23. Departementet for Uddannelsesstøtte kan beslutte at yde uddannelsesstøtte til uddannelses-søgendes deltagelse i uddannelser, der ikke er støtteberettigende, når ganske særlige forhold taler derfor, herunder, at
1) Grønland har behov for arbejdskraft med den pågældende uddannelse,
2) den uddannelsessøgende ikke kan optages på en tilsvarende støtteberettigende uddannelse og
3) uddannelsen kan tilrettelægges og gennemføres som et fuldtidsstudie.
Stk. 2. Departementet for Uddannelsesstøtte beslutter, hvilke former for uddannelsesstøtte, der kan ydes, og omfanget heraf og kan fastsætte vilkår i form af for eksempel fremsendelse af særlige oplysninger, karakterkrav og særlige uddannelsesstøttevilkår i form af krav om hel eller delvis egenbetaling af eventuelle undervisningsafgifter.


Studieaktivitet

§ 24. Det er en betingelse for ydelse af uddannelsesstøtte, at den uddannelsessøgende, jf. dog stk. 5, er studieaktiv, hvilket vil sige, at den uddannelsessøgende efter de regler, der gælder for uddannelsen deltager i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver og eksamener, afleverer opgaver m.v., eller at afmelding eller udeblivelse fra prøver og eksamener sker efter godkendelse af uddannelsesinstitutionen.
Stk. 2. På uddannelser uden mødepligt har den uddannelsessøgende dog ret til uddannelsesstøtte, så længe den uddannelsessøgende ikke er mere end 12 måneder forsinket i uddannelsen. Forsinkelsen er forskellen mellem udbetalte stipendier eller klip, der er brugt til uddannelsen, og den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, målt i måneder, jf. dog § 79, stk. 3, 2. pkt. Når den uddannelsessøgende har fået forlænget støttetiden med ret til stipendium eller klip i et bestemt antal måneder, medregnes disse stipendieudbetalinger eller brugte klip ikke i opgørelsen af udbetalte stipendier eller forbrugte klip.
Stk. 3. Den uddannelsessøgende har ret til uddannelsesstøtte i op til yderligere 1 år, hvis den uddannelsessøgende er blevet forsinket i en uddannelse i en periode med uddannelsesstøtte. Den støtteberettigende periode forlænges med et antal måneder, der svarer til det antal måneder, som den uddannelsessøgende er blevet forsinket. Forsinkelse udløser kun ret til yderligere uddannelsesstøtte, hvis forsinkelsen er sket på grund af dokumenteret:
1) Deltagelse i institutionens styrelse, de studerendes råd og lignende organisationer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen.
2) Arbejde i forbindelse med de uddannelsessøgendes sociale eller uddannelsesmæssige forhold.
3) Egen eller nærmeste families sygdom.
Stk. 4. Uddannelsessøgende på uddannelser uden for Grønland skal efter hver eksamenstermin indsende udskrift af eksamensprotokol eller lignende til Departementet for Uddannelsesstøtte.
Stk. 5. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for eliteidrætsudøvere. Det er dog en betingelse for modtagelse af uddannelsesstøtte, at aktivitetsniveauet såvel inden for idrætsudøvelsen som inden for det planlagte uddannelsesforløb holdes på et niveau, der opfylder de krav, der er fastsat af Departementet for Uddannelsesstøtte. Team Grønland har pligt til straks at underrette Departementet for Uddannelsesstøtte, såfremt den uddannelsessøgende ikke opfylder de fastsatte krav.

§ 25. Uddannelsesinstitutionen kontrollerer løbende den uddannelsessøgendes studieaktivitet og træffer afgørelse om studieaktiviteten.
Stk. 2. Den uddannelsessøgende anses for at være studieaktiv, indtil andet konstateres, jf. dog § 10.
Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte nærmere betingelser om studieaktiviteten, herunder om mødepligt, aflevering af opgaver og prøver og om afmelding fra prøver og eksamener.

 

Kapitel 3
Støtteformer

Fællesbestemmelser

§ 26. Uddannelsesstøtte kan ydes i form af:
1) Stipendium.
2) Tilskud til de lønudgifter arbejdsgiverne har ved ansættelse af lærlinge på de erhvervsmæssige grunduddannelser og lærlinge, der har praktik i Grønland og skoleophold i Danmark.
3) Børnetillæg.
4) Betaling af indkvarteringsudgifter.
5) Udlæg for indkvarteringsudgifter.
6) Frirejser.
7) Dækning af udgifter til godstransport.
8) Dækning af deltagerudgifter i forbindelse med grønlandskundervisning og nødvendig ekstraundervisning.
9) Dækning af behandlingsudgifter.
10) Landskassefinansieret lån.
11) Dækning af undervisningsafgifter.

§ 27. Størrelsen af det månedlige stipendium beror på, hvilken af følgende kategorier, den uddannelsessøgende tilhører:
1) Uddannelsessøgende, der er under 18 år, på studieforberedende uddannelser i Grønland.
2) Uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, på studieforberedende uddannelser i Grønland.
3) Elever på de erhvervsmæssige grunduddannelser i Grønland, som ikke modtager løn fra arbejdsgiveren.
4) Uddannelsessøgende på videregående uddannelser i Grønland.
5) Uddannelsessøgende på uddannelser i Danmark.
6) Uddannelsessøgende på uddannelser udenfor Grønland og Danmark.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, der i tilknytning til uddannelsen modtager fri kost og logi, fra-trækkes et beløb hertil.
Stk. 3. Uddannelsessøgende, der er under 18 år, på studieforberedende uddannelser i Grønland, og bor på kollegium, hvor der ikke er mulighed for bespisning eller kun ydes et måltid, modtager et kosttillæg.
Stk. 4. Stipendiesatser fastsættes på finansloven.
Stk. 5. Departementet for Uddannelsesstøtte kan fastsætte, at uddannelsesstøtte ydes på andre vilkår i forbindelse med særligt tilrettelagte uddannelser og deraf opståede særlige behov for uddannelsesstøtte, herunder uddannelser udenfor Grønland og Danmark.
Stk. 6. Når en uddannelsessøgende ændrer status fra en af kategorierne i § 27, stk. 1, ændres stipendiets størrelse fra ansøgningstidspunktet, dog tidligst fra den ændrede status.

§ 28. Til støtteberettigende studieophold, der er arrangeret af internationale studenterudvekslingsorganisationer, ydes der kun støtte efter bestemmelsen i § 58.

§ 29. Har den uddannelsessøgende forsørgelses- eller bidragspligt for børn under 18 år, ydes der et tillæg per barn (børnetillæg). Tillægget udgør det grønlandske normalbidrag, hvis barnet opholder sig i Grønland. Tillægget udgør det danske normalbidrag, hvis barnet opholder sig i Danmark. Tillægget udgør det grønlandske normalbidrag, hvis barnet hverken opholder sig i Grønland eller Danmark.
Stk. 2. Bor den uddannelsessøgende ikke sammen med barnet, udbetales børnetillægget til den, der faktisk forestår forsørgelsen.
Stk. 3. Der ydes ikke børnetillæg til den uddannelsessøgende, når den uddannelsessøgendes børn fuldt ud forsørges af det offentlige.
Stk. 4. Der ydes ikke børnetillæg til den uddannelsessøgende i perioder, hvor den uddannelsessøgende har fravalgt klip jf. § 76, stk. 1.

§ 30. Der ydes fuld dækning af undervisningsafgifter på en støtteberettigende uddannelse, jf. dog stk. 2, når:
1) en lignende uddannelse ikke kan følges uden betaling af undervisningsafgifter, og
2) udgifterne ikke kan afholdes af andre offentlige myndigheder.
Stk. 2. Departementet for Uddannelsesstøtte kan beslutte, at undervisningsafgifter på bestemte uddannelser dækkes delvist, når særlige forhold taler derfor, herunder at:
1) Grønland har behov for arbejdskraft med den pågældende uddannelse,
2) der foreligger aftale om medfinansiering fra anden side, eller
3) den uddannelsessøgende ikke kan optages på en tilsvarende støtteberettigende uddannelse.
Stk. 3. Det offentliggøres på "www.sunngu.gl" hvilke uddannelser, der alene ydes delvis dækning af undervisningsafgifter til, og hvor stor en del af undervisningsafgifterne der dækkes på de enkelte uddannelser.


Studieforberedende uddannelser

§ 31. Studieforberedende uddannelse er ikke omfattet af klippekortet, jf. § 4.

§ 32. Der ydes kun uddannelsesstøtte til 1 studieforberedende uddannelse, dog kan der efter ansøgning ydes uddannelsesstøtte til suppleringskurser, jf. § 20.
Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for uddannelsessøgende på uddannelsesforløb under Piareersarfiit. Uddannelsesstøtte for uddannelsessøgende under Piareersarfiit bevilges af kommunalbestyrelsen ud fra en individuel vurdering og efter udarbejdelse af en individuel handlingsplan, jf. landstingsforordning om arbejdsformidling m.v.

§ 33. Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til en uddannelsessøgende på en studieforberedende uddannelse, når den uddannelsessøgende inden for de seneste 5 år har afbrudt studieforberedende uddannelse mere end 1 gang. Dette gælder ikke for uddannelsessøgende på uddannelsesforløb under Piareersarfiit.
Stk. 2. Som afbrydelse efter stk. 1 regnes ikke midlertidig afbrydelse af uddannelsen på grund af orlov, herunder barselsorlov, og fravær på grund af dokumenteret sygdom.
Stk. 3. Departementet for Uddannelsesstøtte kan dispensere fra stk. 1, 1. pkt., når særlige forhold taler derfor, herunder når uddannelsesinstitutionen vurderer, at den uddannelsessøgende vil kunne gennemføre den søgte uddannelse.


Erhvervsmæssige grunduddannelser

§ 34. Erhvervsmæssige grunduddannelser er ikke omfattet af klippekortet, jf. § 4.

§ 35. Der kan højest ydes uddannelsesstøtte til 2 afsluttede erhvervsmæssige grunduddannelser under faglært niveau. Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til mere end 1 afsluttet erhvervsmæssig grunduddannelse på faglært niveau. Der kan dog ydes uddannelsesstøtte til yderligere 1 uddannelse på faglært niveau eller derover, såfremt:
1) Adgangskravet til uddannelsen er betinget af faglært niveau.
2) Uddannelsen er en naturlig forlængelse af den tidligere uddannelse og ligger på et højere niveau inden for samme fagområde.
3) Uddannelsen er en nødvendig omskoling på grund af erhvervsudygtighed.
Stk. 2. En uddannelsessøgende med uddannelse på faglært niveau eller derover kan ikke modtage uddannelsesstøtte til en uddannelse under faglært niveau. Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til en erhvervsuddannelse til uddannelsessøgende, der har afsluttet en videregående uddannelse.
Stk. 3. Departementet for Uddannelsesstøtte kan dispensere fra stk. 1 og 2, når særlige forhold taler derfor, herunder når:
1) den uddannelsessøgendes beskæftigelsesmuligheder er begrænsede, eller
2) Grønland har særligt behov for uddannede med den ansøgte uddannelse.

§ 36. Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til en uddannelsessøgende på en erhvervsmæssig grunduddannelse, der inden for de seneste 5 år har afbrudt uddannelse mere end 1 gang. Afbrydelse på studieforberedende uddannelser medregnes ikke.
Stk. 2. Som afbrydelse efter stk. 1 regnes ikke midlertidig afbrydelse af uddannelsen på grund af manglende praktikplads, orlov, herunder barselsorlov, og fravær på grund af dokumenteret sygdom, eller hvis den uddannelsessøgende har gennemført et uddannelsesforløb under Piareersarfiit.
Stk. 3. Departementet for Uddannelsesstøtte kan dispensere fra stk. 1, når særlige forhold taler derfor, herunder når:
1) den uddannelsessøgendes beskæftigelsesmuligheder er begrænsede, eller
2) Grønland har særligt behov for uddannede med den ansøgte uddannelse, eller
3) afbrydelsen sker inden for prøveperioden.


Videregående uddannelser

§ 37. Til uddannelsessøgende på videregående uddannelser ydes uddannelsesstøtte inden for klippekortet, jf. § 4.
Stk. 2. 1 klip udgør 1 måneds stipendium og eventuelle børnetillæg, jf. § 75.
Stk. 3. 1 rejseklip udgør udgifterne svarende til 1 frirejse, jf. § 50.
Stk. 4. Rejseklip til frirejser i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse og afslutning benævnes ordinære rejseklip.
Stk. 5. Frirejser i forbindelse med ferier benævnes feriefrirejser.
Stk. 6. Rejseklip til øvrige frirejser benævnes ekstraordinære rejseklip.

§ 38. Der kan inden for klippekortet i alt gives op til 82 klip (rammen), jf. dog §§ 42-45.
Stk. 2. Der kan inden for klippekortet i alt gives op til 4 ordinære rejseklip (rejserammen).
Stk. 3. Til uddannelse, der er omfattet af klippekortet, kan der højst gives et antal klip og ordinære rejseklip, der svarer til differencen mellem rammen og de allerede benyttede klip henholdsvis rejserammen og allerede benyttede ordinære rejseklip.
Stk. 4. En uddannelsessøgende, der har gennemført en videregående uddannelse, hvor der veksles mellem teori og en lønnet praktik, vil i sin ramme blive fratrukket klip svarende til den normerede uddannelsestid med tillæg af det antal klip, der måtte være brugt ud over den normerede teoridel. Har den uddannelsessøgende anvendt færre klip end det antal klip, som uddannelsens normerede teoridel svarer til, vil den uddannelsessøgende i sin ramme blive fratrukket klip svarende til den normerede uddannelsestid med fradag af det antal klip, der ikke er benyttet. Ved afbrud af sådanne uddannelser fratrækkes rammen alene det antal klip, der er udbetalt. Der vil i rejserammen blive fratrukket klip svarende til antal benyttede ordinære rejseklip.

§ 39. Til den enkelte uddannelse gives et antal klip, der svarer til den normerede uddannelsestid målt i måneder, med et tillæg på 12 klip (støttetiden), jf. dog § 42, stk. 5, og §§ 43-45.
Stk. 2. En uddannelse, der består af en bachelordel og en kandidatdel, anses i relation til støttetiden som 2 særskilte uddannelser. Består en uddannelse af både en bachelordel og en kandidatdel, gives et tillæg på 12 klip for hver del, men samlet kan der maksimalt ydes klip svarende til rammen, jf. dog § 42, stk. 1., 1. pkt.
Stk. 3. Til en videregående uddannelse, hvor der veksles mellem teori og en lønnet praktik, udgør støttetiden et antal klip, der svarer til uddannelsens normerede teoridel målt i måneder med et tillæg op til 12 klip.
Stk. 4. Er der i et tidligere uddannelsesforløb opnået merit i forhold til en senere påbegyndt videregående uddannelse, fradrages der i støttetiden for den påbegyndte uddannelse klip svarende til det antal måneder, som der er givet merit for på den pågældende uddannelse.

§ 40. Til den enkelte uddannelse kan der ydes feriefrirejse, såfremt betingelserne for ydelse af frirejse i forbindelse med ferie er opfyldt, jf. §§ 54-56.
Stk. 2. Feriefrirejse i forbindelse med sommerferien kan alene ydes, såfremt den uddannelsessøgende:
1) på ansøgningstidspunktet modtager klip, og
2) pr. 1. april i støtteåret har mindst 7 klip tilbage i rammen.
Stk. 3. Feriefrirejse i forbindelse med juleferien kan alene ydes, såfremt den uddannelsessøgende:
1) på ansøgningstidspunktet modtager klip, og
2) pr. 1. november i støtteåret har mindst 7 klip tilbage i rammen.

§ 41. Til den enkelte uddannelse kan gives ekstraordinære rejseklip, såfremt betingelserne for ydelse af frirejse i forbindelse med uddannelsens midlertidige afbrydelse, jf. 51, stk. 1, 3. pkt., skift mellem ophold på forskellige uddannelsesinstitutioner, skole- og praktikperioder og skift mellem forskellige praktikpladser, jf. § 51, stk. 2, orlov, jf. § 54, studierelevant ophold i og uden for Grønland, herunder i Danmark, jf. § 57, eller alvorlig sygdom eller dødsfald i den uddannelsessøgendes nærmeste familie, jf. § 59, er opfyldt.

§ 42. Rammen, jf. § 38, stk. 1, udvides i det omfang, den normerede uddannelsestid, herunder den samlede normerede uddannelsestid for en bachelor- og en kandidatuddannelse eller et lignende uddannelsesforløb, overstiger 60 måneder. Afbryder den uddannelsessøgende en sådan uddannelse, annulleres udvidelsen af rammen.
Stk. 2. Når den uddannelsessøgende har fået forlænget støttetiden med et antal klip, udvides rammen, jf. § 38, stk. 1, tilsvarende. Hvis den uddannelsessøgende afbryder en uddannelse, hvortil støttetiden er blevet forlænget, fradrages klip svarende til den ikke anvendte del af forlængelsen i rammen. Når den uddannelsessøgende har fået reduceret støttetiden som følge af meritgodskrivning, jf. § 39, stk. 4, sker der ikke reduktion i rammen, jf. § 38, stk. 1.
Stk. 3. Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom bestemme, at der gives ekstra klip som udvidelse af rammen, jf. § 38, stk. 1, hvis dokumenteret sygdom eller andre særlige forhold har medført, at den uddannelsessøgende ikke kan gennemføre en uddannelse og derfor skifter til en ny uddannelse. Departementet for Uddannelsesstøtte bestemmer, hvor mange klip rammen udvides med.
Stk. 4. Har en uddannelsessøgende modtaget uddannelsesstøtte fra Statens Uddannelsesstøtte (SU) til en videregående uddannelse, modregnes i rammen, jf. § 38, stk. 1, det antal måneder, hvori der er modtaget SU.
Stk. 5. Uddannelsessøgende, der i ubrudt forløb fortsætter på en overbygningsuddannelse, der er omfattet af klippekortet, efter en bacheloruddannelse, kan ydes op til 2 klip fra støttetiden i den påbegyndte uddannelse. Klippene udbetales i perioden mellem de to uddannelser og kan kræves tilbagebetalt, hvis den uddannelsessøgende ikke påbegynder overbygningsuddannelsen.
Stk. 6. En uddannelsessøgende, der i et ubrudt forløb forsætter på en overbygningsuddannelse efter afsluttet bacheloruddannelse, jf. stk. 5, benytter en frirejse til seneste faste bopæl i Grønland, jf. § 51, stk. 1, 3. pkt. efter afslutning af bacheloruddannelsen og før påbegyndelse af overbygningsuddannelsen, fratrækkes ikke et ordinært rejseklip for rejsen til seneste faste bopæl i Grønland. Rejsen anses som en feriefrirejse, jf. § 40.

§ 43. En uddannelsessøgende har ret til ekstra klip som tillæg til støttetiden i forbindelse med fødsel eller adoption, hvis den uddannelsessøgende bor sammen med barnet og ikke holder orlov. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens den uddannelsessøgende er i lønnet praktik, der afslutter uddannelsen, ydes der ikke ekstra klip.
Stk. 2. Moderen har ret til et tillæg på 12 klip.
Stk. 3. Faderen har ret til et tillæg på 6 klip.

§ 44. Uddannelsessøgende, der er godkendt som eliteidrætsudøvere eller idrætstalenter af Departementet for Uddannelsesstøtte efter indstilling fra Team Grønland og er på et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb godkendt af Departementet for Uddannelsesstøtte, kan ydes ekstra klip som tillæg til støttetiden.
Stk. 2. Departementet for Uddannelsesstøtte bestemmer på baggrund af det særligt tilrettelagte uddannelsesforløbs forventede varighed, hvor mange ekstra klip, der ydes.

§ 45. En uddannelsessøgende kan efter ansøgning herom til vejlederen ydes indtil 12 ekstra klip som tillæg til støttetiden, hvis den uddannelsessøgende er blevet forsinket i en uddannelse på grund af dokumenteret:
1) Deltagelse i institutionens styrelse, de studerendes råd og lignende organisationer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen.
2) Arbejde i forbindelse med de uddannelsessøgendes sociale eller uddannelsesmæssige forhold.
3) Egen eller nærmeste families sygdom.
Stk. 2. Forsinkelsen skal indtræde i en periode med uddannelsesstøtte. Antallet af ekstra klip svarer til det antal måneder, som den uddannelsessøgende er blevet forsinket i sin uddannelse.

§ 46. Den uddannelsessøgende kan fravælge klip, jf. § 76. Fravalg af klip medfører ingen ændringer i hverken rammen eller støttetiden. Fravalgte klip kan ikke udbetales senere i form af flere klip for samme måned.

 

Kapitel 4
Indkvartering, frirejser, godstransport, ekstraundervisning og behandlingsudgifter

Indkvartering

§ 47. Uddannelsessøgende kan efter ansøgning herom i forbindelse med påbegyndelse, afbrydelse eller afslutning af uddannelse få helt eller delvist udlagt udgifterne til indkvartering i op til 3 uger, når ganske særlige forhold taler herfor, herunder når:
1) indkvartering nødvendiggøres på grund af transportmæssige forhold, eller
2) den uddannelsessøgendes egen tilvejebringelse eller opretholdelse af bolig eller anden ind-kvartering ikke er lykkedes på grund af forhold, som ikke kan lastes den uddannelsessøgende.
Stk. 2. Der kan for hver dag alene udlægges for udgifter, der overstiger 70 kroner. De udlagte udgifter konverteres til et landskassefinansieret studielån, der forrentes og tilbagebetales efter de herom fastsatte regler i kapitel 4 og 5 i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.

§ 48. Uddannelsessøgende, som er på skoleophold i Grønland, tildeles dækning af indkvarteringsudgiften svarende til prisen for en kollegiebolig, når skoleopholdet varer mindre end 6 måneder og:
1) Den uddannelsessøgende indkvarteres på kollegium eller et af Departementet for Uddannelsesstøtte anvist indkvarteringssted.
2) Den uddannelsessøgende har etableret og opretholder en selvstændig husstand, dokumenteret ved bopælsattest og autoriseret lejekontrakt, andelsbevis eller skøde.


Frirejser

§ 49. Der kan ydes frirejse i forbindelse med:
1) Uddannelsens start, afbrydelse, midlertidig afbrydelse eller afslutning, jf. §§ 51-52.
2) Orlov, jf. § 53.
3) Sommerferie, jf. §§ 52-55.
4) Juleferie, jf. § 56.
5) Studierelevant ophold m.v., jf. § 57.
6) International studenterudveksling, jf. § 58.
7) Sygdom og dødsfald, jf. § 59.
Stk. 2. Der ydes ikke frirejse, når den uddannelsessøgende samtidig afslutter eller påbegynder et ansættelsesforhold, der berettiger til en arbejdsgiverbetalt frirejse.

§ 50. Frirejsen omfatter fuld dækning af billet og nødvendige opholdsudgifter under rejsen med billigst mulige offentlige transportmulighed, jf. dog § 51, stk. 1, 1. pkt. Ved manglende benyttelse af en ikke-refunderbar billet, kan der ydes et studielån, jf. § 66, stk. 4, til indkøb af en erstatningsbillet. Dette studielån forrentes og tilbagebetales efter reglerne i kapitel 4 og 5 i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.
Stk. 2. Benyttes anden transport, godtgøres højest udgiften svarende til billigst mulige offentlige transport. Er der ingen offentlig transportmulighed på en strækning, godtgøres højest udgifter svarende til billigst mulige af offentlige myndigheder godkendte transport.
Stk. 3. Der ydes ikke dækning for udgifter ved ændring af billetter.
Stk. 4. Der ydes ikke dækning for udgifter til taxakørsel, lufthavnsbus og lufthavnstog.

§ 51. I forbindelse med uddannelsens start ydes der frirejse med billigst mulige refunderbare offentlige transportmiddel mellem den faste bopæl og den i forhold til uddannelsesbyen nærmeste lufthavn, havn eller banegård, jf. dog § 50, stk. 4. Ved påbegyndelse af en bacheloruddannelse, eller en overbygningsuddannelse i umiddelbar forlængelse af henholdsvis en afsluttet studieforberedende uddannelse, afsluttet gymnasial suppleringsuddannelse eller en afsluttet bacheloruddannelse ydes en frirejse uden ret til godstransport mellem den seneste faste bopæl i Grønland og den i forhold til uddannelsesbyen nærmeste lufthavn, havn eller banegård, selv om den uddannelsessøgende bevarer fast bopæl i uddannelsesbyen, jf. dog § 50, stk. 4. I forbindelse med afbrydelse, midlertidig afbrydelse eller afslutning ydes frirejse fra den i forhold til uddannelsesbyen nærmeste lufthavn, havn eller banegård, jf. dog § 50, stk. 4, til den senest faste bopæl i Grønland inden påbegyndelsen af uddannelse. Rejsen skal være foretaget seneste 1 år efter tidspunktet for afbrydelsen eller afslutningen.
Stk. 2. Der ydes frirejse til skift mellem ophold på forskellige uddannelsesinstitutioner, skole- og praktikperioder og skift mellem forskellige praktikpladser, når tilrettelæggelsen af uddannelsen nødvendiggør dette, og skiftet er skriftligt godkendt af en vejleder.
Stk. 3. Departementet for Uddannelsesstøtte kan dispensere fra stk. 1, 3. pkt., når særlige forhold taler derfor, herunder når det inden hjemrejse i forbindelse med uddannelsens afslutning eller afbrydelse kan dokumenteres, at den uddannelsessøgende har indgået et ansættelsesforhold i den by, hvortil frirejsen ønskes.

§ 52. Når der i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse, midlertidig afbrydelse eller afslutning ydes frirejse til den uddannelsessøgende, kan der ydes frirejse til børn under 18 år, jf. dog stk. 5, såfremt:
1) barnet bor hos den uddannelsessøgende,
2) barnet er den uddannelsessøgendes eget barn eller er barn af den uddannelsessøgendes ægtefælle, jf. § 7,
3) uddannelsen eller skoleopholdet varer mere end 10 måneder, og
4) det kan dokumenteres, at der er skaffet rimelig indkvartering til familien.
Stk. 2. Varer uddannelsen eller skoleopholdet, der foregår i Grønland, mindre end 10 måneder, kan der ydes frirejse til uddannelsessøgendes børn fra 0 til og med 17 år, når betingelserne i stk. 1, nr. 1, 2 og 4 er opfyldt. Endvidere kræver frirejse til børn fra 6 til og med 17 år en godkendelse fra vejlederen på den optagende uddannelsesinstitution.
Stk. 3. Varer uddannelsen eller skoleopholdet, der foregår uden for Grønland, herunder i Danmark, mindre end 10 måneder, ydes der ikke frirejse til børn. Departementet for Uddannelsesstøtte kan dispensere herfor, når ganske særlige forhold, herunder barnets alder (0-6 år), boligforhold og pasningsmuligheder taler herfor.
Stk. 4. Der ydes frirejse til den uddannelsessøgendes ægtefælle, jf. § 7, når der efter stk. 1 er bevilget frirejse til børn.
Stk. 5. Der ydes i forbindelse med uddannelsens afslutning, afbrydelse eller midlertidige afbrydelse frirejse til børn, som er medbragt på uddannelsen og ved dennes afslutning eller afbrydelse er fyldt 18 år.

§ 53. Ved orlov, herunder barselsorlov, fra uddannelsen ydes der frirejse, når:
1) orloven er bevilget af uddannelsesinstitutionen,
2) orloven er af mere end 3 måneders varighed,
3) rejsen påbegyndes inden for 1 måned fra orlovens start, og
4) returrejsen til uddannelsesbyen tidligst påbegyndes 1 måned før genoptagelsen af uddannelsen.

§ 54. Der kan i forbindelse med sommerferien ydes en frirejse i form af en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen og egne børns faste bopæl i Grønland eller den uddannelsessøgendes eller forældrenes seneste faste bopæl i Grønland. Dette gælder dog ikke, når uddannelsen afsluttes inden 1. december i samme kalenderår. Returrejse skal senest ske i forbindelse med semesterstart på uddannelsen.
Stk. 2. Frirejse, efter stk. 1, kan ydes til et andet bestemmelsessted i Grønland, såfremt udgiften ikke overstiger udgiften til rejsen til den seneste faste bopæl.
Stk. 3. Der ydes en frirejse i form af en tur-returrejse efter stk. 1 og 2 til børn under 18 år, der bor hos den uddannelsessøgende, og som den uddannelsessøgende har forsørgelsespligten overfor.
Stk. 4. Billetter skal bestilles senest 1. april. Ved senere reservation dækkes eventuelle merudgifter ikke.

§ 55. Frirejse i form af en tur-returrejse i forbindelse med sommerferie, jf. § 54, kan udskydes til den efterfølgende juleperiode. Eventuelle merudgifter i forhold til den rejse, der kunne ydes i forbindelse med sommerferien, dækkes ikke. Meddelelse om udskydelse skal meddeles senest den 1. april til vejlederen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Fristen i stk. 1, 3. pkt. finder ikke anvendelse på lærlinge på de erhvervsmæssige grunduddannelser, der i samråd med lærestedet selv kan beslutte, hvornår frirejsen i form af en tur-returrejse skal benyttes.
Stk. 3. Uddannelsessøgende, som er berettiget til en frirejse til den seneste faste bopæl i Grønland i forbindelse med afslutning af en studieforberende uddannelse, en gymnasial suppleringsuddannelse eller en bacheloruddannelse, jf. § 51, stk. 1, 3. pkt. og en frirejse fra den seneste faste bopæl i Grønland til den i forhold til uddannelsesbyen nærmeste lufthavn, havn eller banegård i forbindelse med påbegyndelse af ny uddannelse i umiddelbar forlængelse af den afsluttede uddannelse, jf. § 51, stk. 1, 2. pkt., kan konvertere disse rejser til én tur-returejse efter stk. 1. Meddelelse om konvertering skal meddeles senest 3 måneder inden benyttelse af tur-returrejsen

§ 56. Der kan i forbindelse med julen ydes en frirejse i form af en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen og et af børnenes faste bopæl i Grønland, når den uddannelsessøgende har forældremyndigheden over børn, der ikke bor sammen med den uddannelsessøgende. Dette gælder dog ikke, når den uddannelsessøgende har haft barnet medbragt til uddannelsesstedet i det pågældende skoleår, eller når den uddannelsessøgende afslutter uddannelsen inden den 1. marts i det efterfølgende kalenderår.
Stk. 2. Medtages børnene, men ikke ægtefællen, jf. § 7, til uddannelsesbyen, ydes en tur-returrejse til den uddannelsessøgende og børnene, når ægtefællen også har forældremyndigheden over et af børnene. Tur-returrejsen ydes mellem uddannelsesbyen og ægtefællens faste bopæl i Grønland.
Stk. 3. Såfremt uddannelsesbyen er i Grønland, kan der i stedet for en rejse efter stk. 2, ydes en tur-returrejse til uddannelsesbyen for ægtefællen og børn, som den uddannelsessøgende har forældremyndigheden over. Eventuelle merudgifter i forhold til den rejse, der kunne ydes efter stk. 2, dækkes ikke.
Stk. 4. Såfremt uddannelsesbyen er uden for Grønland, herunder i Danmark, kan der i stedet for en rejse efter stk. 2, ydes en tur-returrejse til uddannelsesbyen for ægtefællen, jf. § 7, og børn, som den uddannelsessøgende har forældremyndigheden over, når særlige studiemæssige forhold gør sig gældende, herunder eksamen og specialeudarbejdelse. Eventuelle merudgifter i forhold til den rejse, der kunne ydes efter stk. 2, dækkes ikke.
Stk. 5. Når opholdet i uddannelsesbyen varer mindre end 10 måneder, kan der ikke ydes frirejse efter stk. 1-4.
Stk. 6. Billetter skal bestilles senest 1. oktober. Ved senere reservation dækkes eventuelle merudgifter ikke.

§ 57. Efter indstilling fra en vejleder og kan Departementet for Uddannelsesstøtte beslutte, at yde den uddannelsessøgende fuld dækning af nødvendige rejseudgifter og tilskud til nødvendige opholdsudgifter, herunder beslutte omfanget af tilskud til opholdsudgifter og fastsætte vilkår herfor i form af for eksempel krav om egenbetaling såvel i som uden for Grønland, herunder i Danmark, i forbindelse med:
1) Udarbejdelse af obligatoriske specialer og hovedopgaver ved videregående uddannelser.
2) Studierelevante praktikophold af mere end 1 måneds varighed.
3) Studierelevante ophold ved en anden uddannelsesinstitution.
4) Obligatoriske optagelsesprøver.
Stk. 2. Rejsen skal om muligt lægges i forbindelse med en frirejse i forbindelse med sommerferien eller juleperioden, jf. §§ 54 og 55.

§ 58. I forbindelse med studieophold uden for Grønland og Danmark af mere end 6 måneders varighed, som ikke er knyttet til en uddannelse, og som er arrangeret af internationale studenterudvekslingsorganisationer, ydes der en tur-returrejse mellem den faste bopæl i Grønland og bestemmelsesstedet i udlandet.
Stk. 2. Rejsen fra København til bestemmelsesstedet i udlandet refunderes i henhold til de i § 52 fastsatte regler mod forevisning af dokumentation for de afholdte udgifter.
Stk. 3. Ved alvorlig sygdom eller død i udvekslingsstudentens nærmeste familie kan der, i det omfang rejsen ikke dækkes af andre, ydes en tur-returrejse i henhold til de i § 50 fastsatte regler, dog kun fra København til pågældende nærmeste families opholdssted.

§ 59. Ved alvorlig sygdom eller død i den uddannelsessøgendes nærmeste familie ydes der i det omfang rejseudgifterne ikke dækkes af andre, en frirejse til den uddannelsessøgende og dennes børn, der bor hos den uddannelsessøgende. Frirejsen ydes som en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen og pågældende nærmeste families opholdssted.
Stk. 2. Det skal inden afrejse dokumenteres ved lægeerklæring, at sygdommen er så alvorlig, at pårørende sædvanligvis tilkaldes. Dødsfald dokumenteres ved kopi af dødsattest eller lignende.


Godstransport

§ 60. Der kan ydes godstransport, jf. stk. 2, nr. 2-4, når der er bevilget frirejse i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse eller afslutning, jf. dog § 51, stk. 1, 2. pkt. Der kan ikke ydes godstransport ved midlertidig afbrydelse. Der kan ikke ydes godstransport til uddannelsessøgende, der bevilges uddannelsesstøtte til en uddannelse uden for Grønland og Danmark.
Stk. 2. Der kan ydes godstransport, jf. dog stk. 1, 2. og 3. pkt.:
1) Til uddannelsessøgende, der skal på skole- eller praktikophold af over 6 måneders varighed, når der er bevilget frirejse til børn.
2) Til uddannelsessøgende ægtefæller, jf. § 7, der rejser sammen, når den normerede studietid for en af de uddannelsessøgende er mere end 24 måneder.
3) I forbindelse med hjemrejse efter en samlet uafbrudt studietid af mere end 24 måneders varighed.
4) Når der er ydet godstransport til udrejsen, jf. nr. 2 og 3.

§ 61. Godstransport ydes som skibstransport af container på indtil 6 m3 indvendig mål eller som stykgods op til 6 m3 inklusive forsikring med en forsikringssum op til 100.000 kr. pr. ydet godstransport.
Stk. 2. I særlige tilfælde, hvor skibstransport ikke er mulig, kan der ydes dækning af udgifter til midlertidig opmagasinering.
Stk. 3. Når der ydes godstransport til uddannelsessøgende, der skal til eller fra Grønland, omfatter bevillingen desuden ud- og indpakning.
Stk. 4. Uddannelsessøgende ægtefæller, jf. § 7, der rejser samme strækning, kan maksimalt bevilges 1 container eller stykgods op til 6 m3. Såfremt begge ægtefæller har studeret på uddannelser, som hver har en længde på mere end 24 måneder, bevilges 2 containere eller stykgods på op til 12 m3 i alt.
Stk. 5. Til uddannelsessøgende med 3 eller flere børn kan der bevilges 2 containere eller stykgods på op til 12 m3 i alt.

§ 62. Når der er bevilget godstransport, men skibstransport midlertidigt ikke er mulig, kan der per bevilget frirejse, mod behørig dokumentation, ydes refusion af udgifterne til op til 10 kg. bagageovervægt i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse og afslutning. Retten til godstransport til uddannelsesstedet bibeholdes indtil 6 måneder før uddannelsens afslutning.

§ 63. Der ydes ikke godstransport, såfremt den uddannelsessøgende samtidig afslutter eller påbegynder et ansættelsesforhold, der berettiger til arbejdsgiverbetalt godstransport.


Ekstraundervisning og behandlingsudgifter

§ 64. For uddannelser uden for Grønland, herunder i Danmark, ydes der fuld dækning af deltagerudgifter i forbindelse med grønlandskundervisning og nødvendig ekstraundervisning. Behovet for ekstraundervisning skal dokumenteres ved indstilling fra en vejleder ved uddannelsesinstitutionen.

§ 65. Til uddannelsessøgende uden for Grønland, herunder i Danmark, der lider af en lægelig dokumenteret kronisk sygdom ydes dækning af lægeordinerede medicinudgifter.
Stk. 2. Til uddannelsessøgende uden for Grønland, herunder i Danmark, ydes dækning af udgifter til lægeordineret behandling.
Stk. 3. Til uddannelsessøgende uden for Grønland, herunder i Danmark, ydes dækning af udgifter til nødvendig, akut tandbehandling, når behandlingen er godkendt af Departementet for Uddannelsesstøtte.
Stk. 4. Der ydes kun dækning af udgifterne efter stk. 1-3, for den del af udgiften, som ikke afholdes af andre offentlige myndigheder eller forsikringsordninger.

 

Kapitel 5
Landskassefinansierede studielån

§ 66. Der kan kun ydes studielån til uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne i kapitel 2 og 3, og som er fyldt 18 år. Studielånet ydes som et engangslån under uddannelse og som halvårlige semesterlån, jf. dog §§ 67, 68 og § 50, stk. 1, 2. pkt. Satserne for engangslån og årligt lånemaksimum fremgår af landstingslov om finanslov.
Stk. 2. Semesterlån ydes for forårssemester henholdsvis efterårssemester. Forårssemester anses i denne sammenhæng at være perioden fra 1. januar til og med 31. juli, og efterårssemester anses at være perioden fra 1. august til og med 31. december. Semesterlån, der ikke er udnyttet inden udgangen af det omhandlede semester, kan ikke opspares eller overføres til senere semestre.
Stk. 3. Der kan ydes yderligere et engangslån ved uddannelsesskift eller påbegyndelse af ny uddannelse, når ganske særlige forhold taler derfor, herunder flytteomkostninger og indskud til ny bolig.
Stk. 4. Studielånet stiftes på en gældsbrevsformular, som er godkendt af Departementet for Uddannelsesstøtte. Udbetaling af studielån sker tidligst, når uddannelsen er påbegyndt, og det underskrevne gældsbrev er modtaget af Departementet for Uddannelsesstøtte.

§ 67. Uddannelser, der afsluttes inden 1. marts eller 1. oktober, medfører ikke ret til semesterlån i det omhandlede semester.

§ 68. Til uddannelsessøgende, som gennemgår en studieforberedende eller en erhvervsmæssig grunduddannelse i Grønland, ydes der ikke studielån, jf. dog stk. 4 og § 50, stk. 1, 2. pkt.
Stk. 2. Til uddannelsessøgende, som gennemgår en studieforberedende eller en erhvervsmæssig grunduddannelse uden for Grønland, herunder i Danmark, og som er fyldt 18 år, kan der ydes engangslån.
Stk. 3. Studielån kan ikke ydes til uddannelsessøgende, der har uddannelsesgæld af en sådan størrelse, at tilbagebetaling efter endt uddannelse ikke skønnes mulig. Ved udøvelsen af skønnet skal der blandt andet tages hensyn til:
1) Gældens størrelse sammenholdt med det forventelige indkomstniveau efter endt uddannelse.
2) Hvor lang tid det må forventes at tage for den uddannelsessøgende at afdrage studielånet.
3) Om den uddannelsessøgende tidligere groft har misligholdt en afdragsordning vedrørende studielån.
Stk. 4. Departementet for Uddannelsesstøtte kan dispensere fra stk. 1 og yde engangslån, når ganske særlige forhold taler derfor, herunder til dækning af dokumenterede etableringsudgifter til uddannelsessøgende på de af de gymnasiale uddannelser udbudte forberedelsesforløb, der af Departementet for Uddannelsesstøtte er godkendt som støtteberettigende.

§ 69. Studielån forrentes og tilbagebetales efter reglerne i kapitel 4 og 5 i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.

 

Kapitel 6
Tilbageholdelse, modregning, reduktion, forrentning og tilbagebetaling

§ 70. Departementet for Uddannelsesstøtte kan foretage tilbageholdelse og modregning i uddannelsesstøtten efter reglerne i kapitel 7 i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.

§ 71. I forbindelse med afbrydelse af uddannelsen skal den uddannelsessøgende skriftligt meddele vejlederen årsagerne til afbrydelsen. Departementet for Uddannelsesstøtte kan kræve udbetalt uddannelsesstøtte tilbagebetalt, såfremt den uddannelsessøgende undlader at give vejlederen skriftlig meddelelse om årsagerne til afbrydelsen.
Stk. 2. Departementet for Uddannelsesstøtte kan kræve udbetalt uddannelsesstøtte tilbagebetalt, såfremt uddannelsesstøtten er modtaget uberettiget eller ikke er anvendt til det bevilgede formål.
Stk. 3. Departementet for Uddannelsesstøtte kan kræve udbetalt uddannelsesstøtte tilbagebetalt, såfremt den uddannelsessøgendes uddannelsesophold har været af en sådan varighed, at uddannelsen reelt ikke er påbegyndt, og at afbrydelsen ikke er rimelig begrundet.
Stk. 4. I forbindelse med uddannelsesforløb under Piareersafiit kan kommunalbestyrelsen foretage reduktion af stipendium, jf. stk. 5, ved manglende eller forsinket fremmøde til fastsat undervisning eller aftalt praktikophold, medmindre det sker efter godkendelse af uddannelsesinstitutionen.
Stk. 5. Den i stk. 4 nævnte reduktion i stipendium, jf. § 27, stk. 1, nr. 2 beregnes ud fra et gennemsnitligt månedligt timetal på 173,3 timer, der reguleres efter uddannelsesstøttesatserne. Timesatsen beregnes herefter ved at dividere det i medfør af § 27, stk. 1, nr. 2 fastsatte beløb med 173,3.

§ 72. Uberettiget modtaget uddannelsesstøtte forrentes og tilbagebetales efter reglerne i kapitel 6 i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.

 

Kapitel 7
Administration og klage

§ 73. Ansøgning om uddannelsesstøtte til deltagelse i uddannelse i Grønland skal indgives på et af Departementet for Uddannelsesstøtte godkendt ansøgningsskema. Departementet for Uddannelsesstøtte fastsætter procedurer for behandling af ansøgninger om uddannelsesstøtte, der offentliggøres på "www.sunngu.gl". Ansøgninger om dispensation indsendes til Departementet for Uddannelsesstøtte.
Stk. 2. Departementet for Uddannelsesstøtte kan fastsætte frister for indgivelse af ansøgning om uddannelsesstøtte.
Stk. 3. Ansøgninger om uddannelsesstøtte i forbindelse med uddannelsesforløb under kommunale Piareersarfiit administreres af kommunalbestyrelsen på grundlag af resultatkontrakter, der indgås mellem Grønlands Hjemmestyre og kommunalbestyrelsen.
Stk. 4. Departementet for Uddannelsesstøtte fastsætter hvert år en kvote for uddannelsessøgende under kommunale Piareersarfiit, der kan modtage uddannelsesstøtte. Kvoten for det kommende år udmeldes hvert år til kommunalbestyrelsen inden udgangen af oktober måned.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om de i stk. 3 nævnte ansøgninger. Uddannelsesstøtten udbetales af kommunalbestyrelsen, der efterfølgende mellemregner udbetalingen med Departementet for Uddannelsesstøtte.

§ 74. For uddannelser, der ikke er omfattet af klippekortet, beregnes stipendium og børnetillæg månedsvis. Ved start, afslutning, afbrydelse og midlertidig afbrydelse af uddannelse beregnes stipendium og børnetillæg per studiedag. Ved beregningen af skæringsdagen kan der tages højde for nødvendig rejse- og opholdstid. Ved skift mellem skole- og praktikophold beregnes stipendium per undervisningsdag på skolen.
Stk. 2. Stipendium og børnetillæg ydes fra den dato, ansøgning herom er modtaget. Når barnet bliver født i støtteperioden, ydes børnetillægget dog fra fødselstidspunktet, hvis den uddannelsessøgende inden 2 måneder efter fødselstidspunktet indgiver ansøgning om børnetillæg.
Stk. 3. Udbetaling af stipendium og børnetillæg sker månedsvis bagud og sker tidligst fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgning om støtte er modtaget, og den uddannelsessøgende opfylder støttebetingelserne i bekendtgørelsen.
Stk. 4. Udbetaling af stipendium og børnetillæg ophører fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende ikke længere er studieaktiv og dermed ikke støtteberettiget, jf. § 24, stk. 1. Udbetaling genoptages fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende igen er studieaktiv.
Stk. 5. Der kan ikke foretages reduktion af stipendium og børnetillæg som følge af den uddannelsessøgendes fravær. Departementet for Uddannelsesstøtte kan dispensere herfor for nærmere bestemte uddannelser. Det offentliggøres på "www.sunngu.gl", hvilke uddannelser dette gælder for.

§ 75. For uddannelser, der er omfattet af klippekortet, beregnes klip for hele måneder.
Stk. 2. Ved uddannelsens start og under uddannelsen er den uddannelsessøgende berettiget til klip, når den uddannelsessøgende er studieaktiv per den 15. i udbetalingsmåneden. Ved uddannelsens start kan uddannelsessøgende, hvis studieaktivitet indtræder efter den 15. i udbetalingsmåneden, efter skriftlig ansøgning herom fremrykke 1 klip, der samtidig fratrækkes i rammen og støttetiden. Ved afgørelsen af, om den uddannelsessøgende i forbindelse med uddannelsens start og afslutning er studieaktiv, tages der højde for nødvendig rejse- og opholdstid, herunder godkendte introduktionsforløb.
Stk. 3. Klip udbetales månedsvis bagud og sker fra den måned, hvor ansøgning om støtte er modtaget, og den uddannelsessøgende opfylder støttebetingelserne i bekendtgørelsen. Børnetillæg kan dog ydes fra fødselstidspunktet, hvis den uddannelsessøgende inden 2 måneder efter fødselstidspunktet indgiver ansøgning om børnetillæg.
Stk. 4. Udbetaling af klip ophører fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende ikke længere er studieaktiv og dermed ikke støtteberettiget, jf. § 24, stk. 1. Ligger dette tidspunkt efter den 15. i måneden, stoppes udbetalingen af klip først med virkning for den efterfølgende måned. Udbetaling af klip genoptages fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende igen er studieaktiv. Ligger dette tidspunkt efter den 15. i måneden, genoptages udbetalingen af klip først med virkning for den efterfølgende måned.
Stk. 5. Der kan ikke foretages reduktion af det månedlige stipendium og eventuelle børnetillæg, der udgør et klip, som følge af den uddannelsessøgendes fravær.

§ 76. En uddannelsessøgende kan inden for henholdsvis uden for klippekortet vælge uddannelsesstøtte fra for 1 eller flere måneder i hvert støtteår. Undladelse af at søge om uddannelsesstøtte sidestilles med fravalg. Såfremt en uddannelsessøgende har fravalgt uddannelsesstøtte uden angivelse af et bestemt antal fravalgte måneder, forudsætter genoptagelse af udbetalingen af uddannelsesstøtte fornyet ansøgning herom.
Stk. 2. Ansøgning om fravalg af uddannelsesstøtte skal være vejlederen i hænde senest den 15. i udbetalingsmåneden. Ansøgning om genoptagelse af udbetaling af uddannelsesstøtte skal være vejlederen i hænde senest den 15. i udbetalingsmåneden.

§ 77. Afgørelser vedrørende tildeling af uddannelsesstøtte kan inden 6 uger fra afgørelsens dato skriftligt indbringes for Departementet for Uddannelsesstøtte, jf. § 30, stk. 1, i landstingsforordning om uddannelsesstøtte. Departementet for Uddannelsesstøtte kan dispensere fra klagefristen, når særlige forhold taler derfor, herunder når:
1) Klagens forsinkede fremkomst skyldes vejrmæssige forhold eller andre forhold, som har forsinket postgangen.
2) Den uddannelsessøgende har været ramt af sygdom i længere tid i perioden frem til klagefristen.

 

Kapitel 8
Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser

§ 78. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2008. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 7. juli 2005 om uddannelsesstøtte.

§ 79. Uddannelsessøgende, der inden 1. august 2005 har gennemført en videregående uddannelse med uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages herfor i rammen et antal klip, der svarer til den senest gennemførte uddannelses normerede studietid, jf. dog stk. 4. En uddannelse, der består af en bachelordel og en kandidatdel anses i denne forbindelse for én uddannelse. Var den uddannelsessøgende pr. 1. august 2005 i gang med en ny videregående uddannelse, hvortil der ydes uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages der ikke i rammen klip for den gennemførte uddannelse.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, der inden 1. august 2005 har afbrudt en videregående uddannelse, hvortil der er modtaget uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages ikke klip herfor i rammen. Er der i en afbrudt uddannelse opnået merit i forhold til en videregående uddannelse, som den uddannelsessøgende påbegynder den 1. august 2005 eller senere, fradrages der ved påbegyndelsen af uddannelsen i støttetiden og i rammen klip svarende til det antal måneder, som der er givet merit for på den pågældende uddannelse.
Stk. 3. Uddannelsessøgende, der per 1. august 2005 er i gang med en videregående uddannelse, hvortil der er ydet uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages herfor i rammen et antal klip, der svarer til normeret tid for uddannelsens aktuelle status, jf. dog stk. 4. En uddannelse, der består af en bachelordel og en kandidatdel anses i denne forbindelse for én uddannelse. Samtidig forlænges støttetiden på den igangværende uddannelse med et antal klip svarende til forskellen mellem det antal måneder, der er udbetalt stipendium og uddannelsens normerede status. Hvis uddannelsens aktuelle status er længere fremskredet end den normerede tid, fradrages i rammen alene klip svarende til det antal måneder, som den uddannelsessøgende har modtaget stipendium under uddannelsen, jf. dog stk. 4, og støttetiden bliver i så fald uændret.
Stk. 4. Uddannelsessøgende, der inden 1. august 2005 under en igangværende uddannelse har fået børn, mens de har modtaget uddannelsesstøtte, tillægges som følge heraf 12 klip i rammen og i støttetiden for hvert barn. Dette gælder kun, såfremt den uddannelsessøgende frem til og med 1. august 2005 har levet sammen med barnet og været studieaktiv i henhold til bestemmelserne herom i § 19, stk. 1, i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 6. februar 1998 om uddannelsesstøtte. Hvis den uddannelsessøgende efterfølgende afbryder uddannelsen, fradrages klip svarende til den ikke anvendte del af forlængelsen i rammen.

§ 80. Uddannelsessøgende, der inden 1. august 2005 har gennemført en videregående uddannelse med uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages herfor i rejserammen 2 ordinære rejseklip. Er den uddannelsessøgende per 1. august i gang med en videregående uddannelse, hvortil der ydes uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages der ikke i rejserammen klip for den gennemførte uddannelse.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, der inden 1. august 2005 har afbrudt en videregående uddannelse, hvortil der er modtaget uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages ikke klip herfor i rejserammen.
Stk. 3. Uddannelsessøgende, der pr. 1. august 2005 er i gang med en videregående uddannelse, hvortil der er ydet uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages herfor i rejserammen 1 ordinært rejseklip.

§ 81. Garantiforpligtelser ydet efter de hidtil gældende bestemmelser, fortsætter på uændrede vilkår indtil udløb.
Stk. 2. Garantiforpligtelser, der er indfriet før 1. januar 1997, forrentes efter de hidtil gældende bestemmelser.
Stk. 3. Garantiforpligtelser, der indfries efter 1. januar 1997, forrentes med virkning fra dagen efter indfrielsen. Den til enhver tid værende gæld forrentes med en årlig effektiv rente, der svarer til den til enhver tid værende officielle diskonto med et tillæg på 5 %. Rentetilskrivningen sker hvert år den 31. december eller på det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende indfrier gælden.

§ 82 § 14, stk. 1 og 2, har ikke virkning for uddannelsessøgende, der er optaget på en uddannelse før den 1. januar 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2008
Siverth K. Heilmann

/

Bent A. Sørensen