Landstingsforordning nr. 5 af 29. maj 2008 om ændring af landstingsforordning om offentlig hjælp
(Sproglige og tekniske præciseringer)

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp foretages følgende ændring:


1.
§ 6 stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Ansøgning om akut hjælp, jf. § 3 indgives til kommunalbestyrelsen i pågældendes opholdskommune."

2. § 13 stk. 4 affattes således:
"Stk. 4. Der kan i særlige tilfælde ydes offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter på mere end 65% af mindstelønnen for en ikke-faglært lønmodtager efter overenskomsten mellem SIK og Landsstyret, hvis det er nødvendigt for at sikre modtageren af offentlig hjælp og dennes familie mulighed for at opretholde en rimelig leve- og boligmæssig standard."

3. § 13 stk. 5 affattes således:
"Stk. 5. Såfremt trangssituationen er opstået selvforskyldt, skal der som udgangspunkt alene ydes halvdelen af, hvad der ellers var ydet som offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter. Den offentlige hjælp til forsørgelse ydes som naturalhjælp."

4. I § 13 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:
"Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med vurderingen særligt tage hensyn til, at eventuelle børns behov tilgodeses."

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juli 2008.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. maj 2008
Hans Enoksen

/

Arkalo Abelsen


Bemærkninger til forslag