Landstingslov nr. 2 af 21. maj 2008 om afholdelse af vejledende folkeafstemning om indførelse af selvstyre i Grønland

 

§ 1. Vejledende folkeafstemning om indførelse af selvstyre i Grønland afholdes den 25. november 2008.

§ 2. Vælgerne svarer ved den vejledende folkeafstemning "Ja" eller "Nej" til spørgsmålet:

Ønsker du, at der indføres selvstyre i Grønland med det indhold og de betingelser, som er skitseret i Grønlandsk-dansk Selvstyrekommissions udkast til selvstyrelov?

§ 3. Enhver, der på afstemningsdagen opfylder betingelserne for valgret til Landstinget og er optaget på en valgliste, der er udarbejdet i henhold til landstingslov om valg til Grønlands Landsting, er berettiget til at deltage i afstemningen.

§ 4. Afstemningens forberedelse og gennemførelse, opgørelse af afstemningens resultat og indberetning herom samt indgivelse af klager over afstemningen m.v. sker i øvrigt efter reglerne i landstingslov om valg til Grønlands Landsting med de afvigelser, som Valgnævnet finder nødvendige.

§ 5. Afstemningen foregår skriftligt ved afgivelse af en dertil indrettet stemmeseddel, som tilvejebringes ved Landsstyrets foranstaltning. På stemmesedlen skal være påtrykt "Vejledende folkeafstemning" samt temaet for afstemningen med en rubrik "Ja" og en rubrik "Nej" på grønlandsk og dansk til afkrydsning.

§ 6. Resultatet af folkeafstemningen forelægges Landstinget, der herefter træffer afgørelse om fremsendelse af anmodning til rigsmyndighederne om at Folketinget vedtager forslaget til lov om selvstyre i Grønland.

§ 7. Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 2008.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 2008
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Betænkning (2. behandling)

Betænkning (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)

Ændringsforslag til 2. behandling (ikke vedtaget)