Landstingslov nr. 4 af 2. oktober 2008 om ændring af landstingslov om afholdelse af vejledende folkeafstemning om indførelse af selvstyre i Grønland
(Sproglige og tekniske ændringer)

 

§ 1

I landstingslov nr. 2 af 21. maj 2008 om afholdelse af vejledende folkeafstemning om indførelse af selvstyre i Grønland foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:
"§ 2. Vælgerne svarer ved den vejledende folkeafstemning "Ja" eller "Nej" til spørgsmålet:

Ønsker du, at der indføres selvstyre i Grønland med det indhold og de betingelser, som er skitseret i Grønlandsk-dansk Selvstyrekommissions udkast til selvstyrelov?"

2. § 5 affattes således:
"§ 5. Afstemningen foregår skriftligt ved afgivelse af en dertil indrettet stemmeseddel, som tilvejebringes ved Landsstyrets foranstaltning. På stemmesedlen skal være påtrykt "Vejledende folkeafstemning" samt temaet for afstemningen med en rubrik "Ja" og en rubrik "Nej" på grønlandsk og dansk til afkrydsning."

3. § 6 affattes således:
"§ 6. Resultatet af folkeafstemningen forelægges Landstinget, der herefter træffer afgørelse om fremsendelse af anmodning til rigsmyndighederne om at Folketinget vedtager forslaget til lov om selvstyre i Grønland."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. oktober 2008.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. oktober 2008
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist


Bemærkninger til forslag