Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 30. december 2008 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2009

I medfør af § 41 og § 42, stk. 2, i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter samt efter forudgående forhandling med KANUKOKA fastsættes:

 

§ 1. Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat per indbygger ydes der nedennævnte kommuner i 2009 følgende tilskud:

Kommune Kujalleq kr.   64.543.000
Qeqqata Kommunia kr.   66.342.000
Qaasuitsup Kommunia kr. 229.016.000

Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder ved tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

§ 2. Nedennævnte kommune yder i 2009 følgende bidrag:

Kommuneqarfik Sermersooq kr.      293.000

Stk. 2. Bidragene indbetales til landskassen med 1/12 i hver af årets måneder ved reduktion i de respektive måneders bloktilskud.
Stk. 3. Overstiger et bidrag efter stk. 2 en måneds bloktilskud, skal det beløb, hvormed bidraget overstiger månedens bloktilskud, indbetales til landskassen den 1. i den pågældende måned.

§ 3. I 2009 fordeles som fælleskommunal skat kr. 342.000.000 samt regulering, jf. stk. 3, for perioden 1987 til 2004, begge år inklusiv kr. -7.137.000, for 2005 kr. -7.483.000, for 2006 kr. 14.833.000 og for 2007 kr. 17.395.000, i alt kr. 359.608.000.
Stk. 2. Den fælleskommunale skat afregnes til landskassen på samme måde som landsskatten.
Stk. 3. Såfremt det faktiske provenu af den fælleskommunale skat afviger fra det i stk. 1 fastsatte beløb, indgår afvigelsen i fordelingen af efterfølgende års fordeling af fælleskommunal skat.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. december 2008
Per Berthelsen

/

Peter Schultz