Lovgivning

2004

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 21. maj 2004 om tillægsbevilling for 2003

Landstingslov nr. 2 af 21. maj 2004 om ændring af landstingslov om indkomstskat
(DIS-registrering for krydstogtsejlads samt særligt fradrag for visse lærlinge)

Landstingslov nr. 3 af 21. maj 2004 om genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug

Landstingslov nr. 4 af 21. maj 2004 om ændring af landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler (Gennemførelse af "entreprenørmodellen")

Landstingslov nr. 5 af 11. november 2004 om finanslov for 2005

Landstingslov nr. 6 af 11. november 2004 om ændring af landstingslov om indkomstskat
(Forenkling af lignings- og klagesystemet samt ændring af udbyttebeskatningen m.v.)

Landstingslov nr. 7 af 11. november 2004 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer
(Afgiftsfritagelse af motorkøretøjer, der anvendes erhvervsmæssigt på visse fåre- og rensdyrholderbedrifter m.v.)

Landstingslov nr. 8 af 14. november 2004 om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. (Styrelsesloven)
(Økonomiudvalgets øgede kompetence)

Landstingslov nr. 9 af 29. november 2004 om ændring af landstingslov om Det Grønlandske Erhvervsregister
(Overførsel af Det Grønlandske Erhvervsregister fra Grønlands Statistik til Landsstyrets administration)

Landstingslov nr. 10 af 14. november 2004 om ændring af landstingslov om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv
(Opløsning af fonden til lån til etablering af overnatningsfaciliteter ("Unnuisa-fonden")) 

Landstingslov nr. 11 af 14. november 2004 om ændring af landstingslov om tilskud til afvikling af uddannelsesgæld
(Nedlæggelse af Klagenævnet for Uddannelsesstøtte)

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 21. januar 2004 om beskyttelse af fugle

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 12. februar 2004 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 18. marts 2004 om fiskeriobservatørers opgaver og beføjelser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 22. marts 2004 om nævn vedrørende arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (AEB-nævn)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 22. marts 2004 om Kompetenceudviklingsrådet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 7. april 2004 om kommunernes erhvervsmæssige investeringer, garantistillelse, tilskud m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is- og vandeksportloven

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 7. juni 2004 om fiskeri efter krabber

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 18. juni 2004 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2005

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 18. juni 2004 om opkrævning af betaling i forbindelse med pantefogdernes inddrivelse af restancer til det offentlige

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 13. september 2004 om eksport og import af vilde dyr og planter mv. omfattet af konventionen af 3. marts 1973 om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (Washingtonkonventionen/CITES)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 13. september 2004 om beskyttelse af jærv

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 1. november 2004 om kvoter for fiskeri i 2004

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 18. november 2004 om flagdage

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 2. december 2004 om A-indkomst

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 2. december 2004 om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 8. december 2004 om krisecentre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 9. december 2004 om opbevaring af fyrværkeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 23. december 2004 om regler for sendetilladelser

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 - 25 findes ikke

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 2004 om tilskud til efterskoleophold i Danmark.

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 21. maj 2004 om ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af miljøet
(Produktionsforbud, handlingsplaner m.v.)

Landstingsforordning nr. 2 af 21. maj 2004 om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet
(Ændring af definitionen af fisk, hjemmel til at fastsætte regler for udtømning af fisk fra indhandlings- og produktionsskibe samt ophævelse af bestemmelser overført til Lov om sikkerhed til søs)

Landstingsforordning nr. 3 af 21. maj 2004 om ændring af landstingsforordning om daginstitutioner, dagpleje m.v. (Indtægtsbestemt brugerbetaling)

Landstingsforordning nr. 4 af 21. maj 2004 om ændring af landstingsforordning om museumsvæsen (Ændringer som følge af Rigsfælleskabets ratifikation af De Forenede Nationers Havretskonvention af 10. december 1982)

Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte

Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed.

Landstingsforordning nr. 7 af 14. november 2004 om ændring af landstingsforordning om KNI A/S
(Udvidelse af KNI koncernens virksomhed)

Landstingsforordning nr. 8 af 14. november 2004 om post

Landstingsforordning nr. 9 af 14. november 2004 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge
(Præcisering af hjemmel til akutanbringelse m.v.)

Landstingsforordning nr. 10 af 14. november 2004 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer

Landstingsforordning nr. 11 af 14. november 2004 om ændring af landstingsforordning om takstmæssig hjælp
(Bruttoficering af den takstmæssige hjælp)

Landstingsforordning nr. 12 af 14. november 2004 om ændring af Landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser m.v.
(Hjemmel til at Landsstyret kan fastsætte regler om sundhedspleje)

Landstingsforordning nr. 13 af 14. november 2004 om ændring af landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger
(Ændring af tidspunkt for regulering af boligsikringen samt ændring af kravet om fornyet ansøgning om boligsikring)