Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 21. januar 2004 om beskyttelse af fugle

 

I medfør af § 5, § 35, § 36, stk. 2 og § 60, stk. 2 i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse samt § 8, § 13, stk. 3 og § 17, stk. 2 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt, fastsættes:

 

Anvendelsesområder

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Grønlands land- og fiskeriterritorium.

§ 2. Kun personer med gyldigt jagtbevis må jage fugle og indsamle æg fra fugle.

 

Totalfredning

§ 3. Alle fuglearter er totalfredet, jf. dog §§ 4 - 6.

 

Efterårs- og vinterjagt på kvoterede arter

§ 4. På efterårs- og vinterjagt kan der i de geografiske områder, der er nævnt i stk. 2 og stk. 3, jages de i bestemmelserne nævnte arter af havfugle indenfor de angivne jagttider.
Stk. 2. Området fra Kap Farvel til Kangaatsiaq kommunes nordlige grænse:

1) Polarlomvie Uria lomvia 15. oktober - 28/29. februar
2) Atlantisk lomvie Uria aalge  15. oktober - 28/29. februar
3) Edderfugl Somateria molissima 15. oktober - 28/29. februar
4) Kongeedderfugl Somateria spectabilis 15. oktober - 28/29. februar

Stk. 3. Området fra Kangaatsiaq kommunes nordlige grænse til Qaanaaq kommunes nordlige grænse samt Østkysten:

1) Polarlomvie Uria lomvia 1. september - 28/29. februar.
2) Atlantisk lomvie Uria aalge 1. september - 28/29. februar.
3) Edderfugl Somateria molissima 15. oktober - 28/29. februar.
4) Kongeedderfugl Somateria spectabilis 15. oktober - 28/29. februar.

Stk. 4. Personer med erhvervsjagtbevis må i de i stk. 2 - 3 nævnte perioder højst skyde 30 fugle pr. jagtdag sammenlagt af arterne polarlomvie, atlantisk lomvie, edderfugl og kongeedderfugl.
Stk. 5. Personer med fritidsjagtbevis må i de i stk. 2 - 3 nævnte perioder højst skyde 5 fugle pr. jagtdag sammenlagt af arterne polarlomvie, atlantisk lomvie, edderfugl og kongeedderfugl.
Stk. 6. En jagtdag, jf. stk. 4 - 5, skal forstås som det døgn, hvor personen er på jagt. Der kan ikke opspares dagskvoter for dage, hvor der ikke er foretaget jagt, eller hvor dagskvoten ikke er opbrugt. Ligeledes kan der ikke på forhånd opbruges efterfølgende dagskvoter.
Stk. 7. En kvote pr. jagtdag, jf. stk. 4 - 5, er personlig og kan ikke overdrages.

 

Forårsjagt på kvoterede arter

§ 5. På forårsjagt kan der i de geografiske områder, som er nævnt i stk. 2 og stk. 3, jages de i bestemmelserne nævnte arter af havfugle, til privat forbrug, indenfor de angivne jagttider.
Stk. 2. Ittoqqortoormiit kommune:

1) Polarlomvie Uria lomvia 1. marts - 31. maj
2) Atlantisk lomvie Uria aalge 1. marts - 31. maj
3) Edderfugl Somateria molissima . 1. marts - 31. maj
4) Kongeedderfugl Somateria spectabilis 1. marts - 31. maj

Stk. 3. Qaanaaq kommune:

1) Polarlomvie Uria lomvia 1. marts - 15. juni
2) Atlantisk lomvie Uria aalge 1. marts - 15. juni
3) Edderfugl Somateria molissima 1. marts - 15. juni
4) Kongeedderfugl Somateria spectabilis 1. marts - 15. juni

Stk. 4. I den i stk. 2 - 3 nævnte periode må der højst skydes 5 fugle pr. jagtdag sammenlagt af de under hvert geografisk område nævnte arter.
Stk. 5. En jagtdag, jf. stk. 4, skal forstås som det døgn, hvor personen er på jagt. Der kan ikke opspares dagskvoter for dage, hvor der ikke er foretaget jagt, eller hvor dagskvoten ikke er opbrugt. Ligeledes kan der ikke på forhånd opbruges efterfølgende dagskvoter.
Stk. 6. En kvote pr. jagtdag, jf. stk. 4, er personlig og kan ikke overdrages.

 

Jagt på ikke kvoterede arter

§ 6. Følgende arter af fugle må jages indenfor de angivne jagttider:

1) Skarv Phalacrocorax carbo 1. september - 31. marts
2) Islom Gavia immer 1. september - 31. december
3) Mallemuk Fulmarus glacialis 1. september - 31. maj
4) Kortnæbbet gås Anser brachyrhynchus 1. september - 30. aprilI
Ittoqqortoormiit kommune må trækkende fugle skydes indtil 31. maj.
5) Bramgås Branta leucopsis 1. september - 30. april
I Ittoqqortoormiit kommune må trækkende fugle skydes indtil 31. maj.
6) Blisgås Anser albifrons 1. september - 15. oktober
7) Canadagås Branta Canadensis 1. september - 15. oktober
8) Gråand Anas plathyrhynchos 1. september - 28/29. februar
9) Havlit Clangula hyemalis 1. september - 28/29. februar
10) Tejst Cepphus grylle 1. september - 28/29. februar
11) Søkonge Alle alle 1. september - 30. april
I Qaanaaq og Ittoqqortoormiit kommuner er fangst af søkonger og indsamling af unger af søkonger tilladt hele året.
12) Hvidvinget måge Larus glaucoides 1. september - 30. april
13) Gråmåge Larus hyperboreus 1. september - 30. april
14) Svartbag Larus marinus 1. september - 30. april
15) Ride Rissa tridactyla 1. september - 28/29. februar
16) Fjeldrype Lagopus mutus 1. september - 30. april
17) Ravn Corvus corax 1. september - 28/29. februar

 

Ægindsamling

§ 7. Ægindsamling er ikke tilladt, jf. dog stk. 2 - 4.
Stk. 2. Til privat forbrug kan indsamles æg fra mallemuk, svartbag og gråmåge til og med 31. maj i det pågældende år.
Stk. 3. Personer bosiddende i Ittoqqortoormiit og Qaanaaq kommuner kan til privat forbrug indsamle æg fra søkonge.
Stk. 4. Personer med erhvervsjagtbevis kan indsamle æg af gråmåge og svartbag til og med 31. maj i det pågældende år til salg i henhold til § 13, stk. 4.
Stk. 5. Ved indsamling af æg er det ikke tilladt at anvende reb, stiger, klatretorve eller andet klatreudstyr.

 

Fuglekolonier

§ 8. Ved en fuglekoloni forstås i denne bekendtgørelse ethvert sted, hvor mindst 10 par havfugle yngler.
Stk. 2. Det er ikke tilladt at skyde eller på unødig vis at frembringe forstyrrelser inden for en afstand af en fuglekoloni på:
1) 5000 meter, hvis kolonien bebos af polarlomvie, atlantisk lomvie, alk, søkonge, ride, mallemuk eller skarv.
2) 200 meter, hvis kolonien er en ø eller en halvø, der er beboet af edderfugl, kongeedderfugl, tejst, søpapegøje, havterne eller andre mågefugle end ride.
Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan der indsamles æg i henhold til § 7.
Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan der sejles ad afmærkede ruter.

 

Fuglebeskyttelsesområder

§ 9. Enhver ilandstigning og færdsel i øvrigt er ikke tilladt i perioden 1. maj - 31. august på følgende lokaliteter, samt indenfor en afstand af 500 meter fra disse:

1) Lion Øer syd for Qerqertat (Avanersuaq kommune).
2) Kuup Apparsui / Kap Schackleton (Upernavik kommune).
3) Toqqusaaq (Upernavik kommune).
4) Kingittuarsuk, vestnordvest for Angissoq (Upernavik kommune).
5) Upernaviup Apparsui / Sandersons Hope (Upernavik kommune).
6) Kippaku Apparsuit (Upernavik kommune).
7) Salleq (Uummannaq kommune).
8) Assissut / Brændevinssskær ved Kronprinsens Ejland (Qeqertarsuaq kommune).
9) Nunatsiaq / Rotten ved Hunde Ejland (Aasiaat kommune).
10) Saattuarssuit ved Grønne Ejland (Aasiaat kommune).
11) Fjordarmen Tasiussarssuaq bag ved Naternaq ved Nordenskjölds Bræ (Kangaatsiaq og Qasigiannguit kommuner).
12) Appat Innaat/ Fuglefjeldet Appat ved Ritenbenk (Ilulissat kommune).
13) Ydre Kitsissut (Qaqortoq kommune).

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan der sejles ad afmærkede ruter.

 

Beskyttelse af reder, æg og unger

§ 10. Ud over de særlige fredningsbestemmelser for fuglekolonier og fuglebeskyttelses-områder i §§ 8 - 9, er det overalt i Grønland ikke tilladt at beskadige eller på anden måde forstyrre nyligt anlagte eller beboede reder, samt æg og unger af vilde fugle.
Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er indsamling af unger af søkonge i henhold til § 6, stk. 1. nr. 11 og indsamling af æg efter § 7.

 

Jagt

§ 11. Forfølgelse og jagt på flyvende fugle fra båd i fart er ikke tilladt.
Stk. 2. Massedrivning af og jagt på fældende ænder og gæs er ikke tilladt.
Stk. 3. Jagt på fugle fra luftfartøjer, motorkøretøjer og snescootere er ikke tilladt.

§ 12. Jagt og fangst på fugle må alene ske med følgende våben og jagtredskaber:
1) Glatløbet haglgevær på maksimalt kaliber 12 og riffel på minimum kaliber 0.22.
2) Pumpgun på maksimalt kaliber 12, såfremt den højst kan indeholde 2 patroner.
3) Bue og pil, samt kajakpil eller fuglepil.
4) Håndnet og ketchernet ved fangst af søkonger i Qaanaaq og Ittoqqortoormiit kommune.

 

Salg af fugle og æg

§ 13. Personer med erhvervsjagtbevis må kun sælge nedlagte fugle i bopælskommunen i uforarbejdet, plukket eller renset tilstand til den endelige forbruger.
Stk. 2. Fugle fanget som bifangst ved fiskeri må ikke sælges.
Stk. 3. Salg, jf. stk. 1, må for arterne polarlomvie, atlantisk lomvie, edderfugl, og kongeedderfugl kun finde sted i den i § 4, stk. 2 - 3 fastsatte jagttid. For andre arter må der ske salg i hele den periode, hvor der er jagttid på den pågældende art, jf. § 6.
Stk. 4. Personer med erhvervsjagtbevis må kun sælge mågeæg i bopælskommunen, indsamlet, jf. § 7, stk. 4, i rå og uforarbejdet tilstand til den endelige forbruger.
Stk. 5. Nedlagte fugle må ikke gøres til genstand for erhvervsmæssig produktion, forarbejdning eller nedfrysning uden forudgående tilladelse fra Landsstyremedlemmet for Natur.
Stk. 6. I tilladelse efter stk. 5 kan der for at beskytte lokale fuglebestande fastsættes vilkår for tidsrummet, samt lokaliteten og kvoten for indhandlingen. I tilladelsen kan der endvidere fastsættes vilkår for afsætningen, såfremt dette kan medvirke til at beskytte fuglebestande lokalt.

 

Fundne ringe, mærker og sendere på fugle

§ 14. Ringe, mærker, radio- og satellitsender fundet på nedlagte fugle skal fremsendes til Grønlands Naturinstitut med oplysning om, hvor og hvornår fuglen er nedlagt.

 

Rapportering om jagt og fangst

§ 15. Alle nedlagte fugle, herunder også fugle fanget som bifangst ved fiskeri, skal indberettes årligt til Piniarneq, i det omfang arterne fremgår af fangstregistreringsskemaet i Piniarneq.
Stk. 2. Æg indsamlet til erhvervsmæssigt og privat forbrug skal årligt indberettes til Piniarneq, i det omfang arterne fremgår af fangstregistreringsskemaet i Piniarneq.

 

Handel med og udførsel m.v. af fugle og produkter heraf

§ 16. Annoncering om salg, udbud til salg, salg og køb af totalfredede fuglearter, levende såvel som døde, samt dele og produkter heraf, er ikke tilladt, jf. dog § 13 stk.1, stk. 3 og stk.4.

§ 17. Totalfredede fuglearter, såvel levende som døde, samt dele og produkter heraf, må ikke udføres af Grønland.
Stk.2. Udførsel af vilde fugle, samt dele og produkter heraf i forbindelse med bohaveflytning kræver tilladelse fra Direktoratet for Miljø og Natur.
Stk. 3. Udførsel af vilde fugle, samt dele og produkter heraf, til videnskabelige eller undervisningsmæssige formål, kræver forudgående tilladelse fra Direktoratet for Miljø og Natur.
Stk. 4. Dødfundne eksemplarer af totalfredede fuglearter, samt dele heraf, skal, såfremt de ikke efterlades i naturen, straks afleveres til Grønlands Naturinstitut, eller til politiet, der forestår overdragelse til Grønlands Naturinstitut.

 

Hold, udsætning og ringmærkning af fugle

§ 18. Hold af vilde grønlandske fuglearter i fangenskab er ikke tilladt.
Stk. 2. Ved pleje af tilskadekomne vilde fugle kan Direktoratet for Miljø og Natur dispensere fra stk. 1.

§ 19. Udsætning i naturen af fugle, som er indført til Grønland, og afkom af sådanne fugle, er ikke tilladt.

§ 20. Ringmærkning af vilde fugle, videnskabelig indfangning af vilde fugle eller prøvetagning på vilde fugle kræver en forudgående tilladelse fra Direktoratet for Miljø og Natur.

 

Dispensation

§ 21. Direktoratet for Miljø og Natur kan dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse til videnskabelige og undervisningsmæssige formål samt til sikring af flytrafikkens sikkerhed.

 

Kommunal vedtægt

§ 22. Kommunalbestyrelsen kan ved en kommunal vedtægt fastsætte strengere regulering vedrørende beskyttelse af fugle end de i §§ 4 - 8 fastsatte bestemmelse. Kommunalvedtægt- en skal stadfæstes af landsstyret.

 

Foranstaltninger

§ 23. Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses § 2, §§ 3 - 7, § 8, stk. 2, § 9, stk.1, § 10, stk. 1, §§ 11 - 14, §§ 16 - 17, § 18, stk. 1 og §§ 19 - 20 kan der idømmes bøde.

 

Ikrafttræden

§ 24. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15. februar 2004.
Stk. 2. Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 6. december 2001 om  beskyttelse af fugle.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. januar 2004
Jens Napãtôk

/

Hans J. Høyer