Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 23. december 2004 om regler for sendetilladelser
I medfør af § 9, stk. 3, § 12, stk. 4, og § 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed, fastsættes:

 

Former for sendetilladelser

§ 1. Landsstyret kan efter ansøgning give selskaber, foreninger eller lignende tilladelse til at udøve landsdækkende programvirksomhed (landsdækkende sendetilladelse), jf. § 9, stk. 1, i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.
Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan efter ansøgning give selskaber, foreninger og lignende samt kommuner tilladelse til at udøve lokal programvirksomhed (lokal sendetilladelse), jf. § 10, stk. 1, i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.

 

Landsdækkende sendetilladelser

§ 2. Ansøgning om landsdækkende sendetilladelse skal indsendes til direktoratet for kultur, som vurderer om ansøgningen indeholder de i § 12, stk. 1, i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed, angivne oplysninger. Ansøgningen skal tillige være underskrevet af den programansvarlige.

§ 3. Ved behandling af ansøgninger om tilladelse til landsdækkende radio- og tv-virksomhed efterprøver direktoratet for kultur om de fastsatte betingelser i § 14, stk. 1, i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed, for udstedelse af landsdækkende sendetilladelse er opfyldt.

§ 4. Inden en landsdækkende sendetilladelse udstedes, sender direktoratet for kultur ansøgningen til høring hos relevante høringsparter.
Stk. 2. Samtidig med den i stk. 1 nævnte høring ansøger direktoratet for kultur på ansøgerens vegne Grønlands Hjemmestyres Radioforvaltning om frekvenstilladelse i henhold til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser.

§ 5. Direktoratet for kultur kan betinge tilladelsen af, at der indsendes regnskaber, anlægs- og driftsbudget, herunder oplysninger om hvordan driften vil blive finansieret, f.eks. ved reklamer, sponsorering, salg af sendetid eller brugerbetaling, indtægtsgivende spil og konkurrencer, indsendelse af vedtægter, vedtægtsændringer, teknisk beskrivelse af sende- og produktionsudstyr, dokumentation for programvirksomheden, ønsker om startdato, sendetimer pr. uge og deres fordeling på dage og tidspunkter.
Stk. 2. Direktoratet for kultur kan fastsætte frister for indsendelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger.
Stk. 3. Såfremt der i tilladelsesperioden sker ændringer af forhold, der er oplyst i ansøgningen, skal disse meddeles direktoratet for kultur.

§ 6. Direktoratet for kultur kan i forbindelse med udstedelse af landsdækkende sendetilladelser fastsætte nærmere vilkår for programvirksomheden m.v. Vilkårene skal fremgå af sendetilladelsen.
Stk. 2. Direktoratet for kultur kan i forbindelse med udstedelse af tilladelse til udøvelse af landsdækkende programvirksomhed til selskaber, foreninger og lignende stille vilkår om, at programvirksomheden udøves i overensstemmelse med ansøgningen.

§ 7. Reklamer og sponsorering kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i forordningens kapitel 7 og bestemmelser fastsat i medfør af forordningens §§ 53 og 55.
Stk. 2. Tilladelsens indehaver skal påse, at reglerne om reklame og sponsorering overholdes.

§ 8. Indtægtsgivende spil og konkurrencer kan indgå i programvirksomheden.

§ 9. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med indehaveren af den landsdækkende sendetilladelses overholdelse af reglerne for radio- og tv-virksomhed samt overholdelse af vilkårene for programvirksomheden.

§ 10. Direktoratet for kultur kan efter indstilling fra Radio- og tv-nævnet inddrage en landsdækkende sendetilladelse midlertidigt eller endeligt, såfremt tilladelsens indehaver overtræder de i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed fastsatte regler eller bestemmelser fastsat efter forordningen, herunder regler i denne bekendtgørelse, såfremt overtrædelsen er grov eller overtrædelserne er gentagne.
Stk. 2. Inddragelse kan tillige ske, såfremt tilladelsens indehaver tilsidesætter de vilkår, som tilladelsen er meddelt på.

§ 11. Direktoratet for kultur udsteder landsdækkende sendetilladelser for en bestemt periode, der maksimalt kan være 10 år. Fornyelse af sendetilladelse kan ske ved periodens udløb, efter ansøgning, jf. § 1, stk. 1.

 

Lokale sendetilladelser

§ 12. Ansøgning om lokal sendetilladelse skal indsendes til Radio- og tv-nævnet, som vurderer om de fastsatte betingelser i 13, stk. 1, i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed, for udstedelse af lokale sendetilladelser er opfyldt.
Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan bestemme, at ansøgning om lokal sendetilladelse, sker på et skema, som Radio- og tv-nævnet udleverer. Skemaet udarbejdes af Radio- og tv-nævnet.
Stk. 3. Samtidig med den i stk. 1 nævnte behandling af ansøgning om lokal sendetilladelse ansøger Radio- og tv-nævnet på ansøgerens vegne Grønlands Hjemmestyres Radioforvaltning om frekvenstilladelse i henhold til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser.

§ 13. Radio- og tv-nævnet kan udover de i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed fastsatte betingelser, stille vilkår om, at der i forbindelse med ansøgningen indsendes regnskaber, anlægs- og driftsbudget, herunder oplysninger om hvordan driften vil blive finansieret, f.eks. ved:
1) Reklamer.
2) Sponsorering.
3) Salg af sendetid.
4) Brugerbetaling.
5) Indtægtsgivende spil.
6) Konkurrencer.
Stk. 2. Endvidere kan Radio- og tv-nævnet stille vilkår om, at der i forbindelse med ansøgningen indsendes:
1) Vedtægter, herunder vedtægtsændringer.
2) Dokumentation for programvirksomheden.
3) Beskrivelse af programflade, herunder oplysning om antal sendetimer pr. uge og deres fordeling på dage og tidspunkter.
4) Ønsker om startdato.
Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan fastsætte frister for indsendelse af de i stk. 1 og 2, nævnte oplysninger.

§ 14. Radio- og tv-nævnets afgørelser om ansøgning om lokal sendetilladelse i henhold til § 17, stk. 1, og § 18 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Sanktioner m.v.

§ 15. Bøde kan pålægges den der udøver programvirksomhed i strid med § 1, § 5, stk. 1, §§ 6-10, §§ 13-14 og § 18, stk. 1 og 2, jf. forordningens § 59.
Stk. 2. For overtrædelser, jf. stk. 1, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, foreninger eller lignende kan der efter forordningens § 59, stk. 3 pålægges selskabet mv. som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab m.v. kan der efter samme bestemmelse pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab m.v. som sådant bødeansvar.

§ 16. Sendetilladelser efter § 1 skal udnyttes i overensstemmelse med reglerne i anordning nr. 39 af 20. januar 1997 om ikrafttræden for Grønland af lov om medieansvar.
Stk. 2. Overtrædelse af de i stk. 1 nævnte regler omfattes af Det Grønlandske Pressenævns kompetence som klageorgan i sager om god presseskik og genmæle.

 

Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser

§ 17. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2005. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 26. november 1991 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Tilladelser, der er udstedt til lokale radio- og tv-stationer i medfør af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 26. november 1991 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed, er gyldige indtil den for tilladelsen fastsatte udløbsdato, eller indtil der er opnået en tilladelse efter landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed, jf. § 63, stk. 1, og § 60, stk. 3, i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. december 2004
Henriette Rasmussen

/

Lise Lennert Olsen