Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 12. februar 2004 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler.

 

I medfør af § 2, §§ 6- 8, §§ 11-21 i Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt som senest ændret ved Landstingslov nr. 9 af 15. april 2003, samt i medfør af § 5 og § 60 i Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om Naturbeskyttelse, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører beskyttelse og fangst af hvidhvaler (Delphinapterus leucas) og narhvaler (Monodon monoceros) i Grønland.
Stk. 2. Der gælder særlige bestemmelser om adgang til Nationalparken i Nord- og Østgrønland samt Naturreservatet i Melville Bugt, herunder bestemmelser om fangstberettigede personers fangstudøvelse i områderne. Bestemmelserne er fastsat i særskilte bekendtgørelser for de to områder.

 

Fredning

§ 2. Hvidhvaler og narhvaler er fredet i hele Grønland med de undtagelser der er nævnt i § 3.
Stk. 2. Unger og hunner ledsaget af unger er fredet i hele Grønland, jf. § 20 stk. 4.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder dog ikke for sassat, jf. § 12.

 

Fastsættelse af kvoter og fangstområder

§ 3. Landsstyret fastsætter en årlig kvote for fangst på hvid- og narhvaler. Kvotefastsættelsen sker under hensyntagen til internationale aftaler, biologisk rådgivning, brugerviden samt høring af Fangstrådet.
Stk. 2. Ved fangst af hvid- og narhvaler i Avanersuaq Kommune gælder de kommunale vedtægter desangående. Fangsterne i år 2004-2008 må ikke overstige fangsterne i 1997-2001. Landsstyremedlemmet fastsætter etårige eller flerårige kvoter i overensstemmelse hermed. Den samlede fastmængde skal på baggrund af fangstdata revurderes senest fem år efter bekendtgørelsens offentliggørelse.
Stk. 3. Der fastsættes særskilte kvoter for resten af Vestgrønland. Vestgrønland forstås i den forbindelse som kyststrækningen fra Upernaviks nordlige kommunegrænse til Kap Farvel.
Stk. 4. Der fastsættes ikke kvoter for Østgrønland. Personer med gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis kan drive fangst på hvid- og narhvaler i Østgrønland uden kvotebegrænsning, jf. dog § 1, stk. 2.
Stk. 5. De årlige fangstkvoter samt de fastsatte vilkår herfor offentliggøres i den landsdækkende presse.
Stk. 6. Kvoteåret gælder for perioden 1. juli til 30. juni, begge dage inklusive.

 

Fordeling af fangstkvoter

§ 4. Fangstrådet høres om rammerne for kvotefangsten i Vestgrønland. Fordeling af fangstkvoten for Vestgrønland på kommunale fangstkvoter foretages af Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst efter høring af Kalaallit Nunanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), Tapertaralugu Piniartartut Aalisartartullu Kattuffiat (TPAK) og Kommunernes Landsforening (KANUKOKA).
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst kan pålægge kommunalbestyrelsen at varetage den nødvendige administrative forvaltning i forbindelse med kommunale fangstkvoter.

 

Udstedelse og fordeling af licenser

§ 5. Kommunalbestyrelsen kan efter samråd med bygdebestyrelsen, den lokale fisker- og fangerforening og den lokale fritidsfangerforening fastsætte betingelser om fordeling af kommunens kvote på hvid- og narhvaler til erhvervsfangere og eventuelt fritidsfangere.
Stk. 2. Kommunekvoten udstedes ved nummererede licenser. En licens giver adgang til fangst af én hval i det kvoteår, hvor licensen er udstedt.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen etablerer sikker kontrol med den tildelte kvote. Kvoteforbruget følges nøje, og fangsten standses øjeblikkeligt, når den tildelte kommunekvote er opbrugt.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen retter skriftlig henvendelse til Direktoratet for Fiskeri og Fangst, når den tildelte kommunekvote er opbrugt.

§ 6. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en tidsfrist for afhentning af tildelte licenser.
Stk. 2. Fangere, der har fået en licens, og ikke kan eller vil benytte den, skal snarest returnere den ubenyttede licens.
Stk. 3. Uafhentede licenser kan genfordeles indenfor kommunen i henhold til eventuel venteliste.

 

Betingelser for fangst

§ 7. Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst kan fastsætte vilkår i forbindelse med fangst af hvid- og narhvaler, herunder krav om levering af dele af hvalerne til biologiske undersøgelser.

§ 8. Ved anvendelse af rifler er mindste lovlige kaliber 30-06 (7,62x63 mm). Kun ammunition med helkapslet kugle (hel mantel) er tilladt.
Stk. 2. Så vidt det er muligt, skal hvid- og narhvaler sikres med harpun forinden det dræbende skud afgives.
Stk. 3. Det er forbudt at anvende hel- og halvautomatiske våben, sprængstof, harpunkanon, haglgevær og salonriffel.

§ 9. Fly, helikoptere samt enhver form for motordrevne køretøjer må ikke anvendes i forbindelse med fangst af hvid- og narhvaler, eller til befordring til og fra fangstområdet, jf. dog § 12 stk. 4.

§ 10. Kun fartøjer, som ifølge deres målebrev er 20 BRT/ 15 BT eller derunder, må anvendes i forbindelse med fangst af hvid- og narhvaler.
Stk. 2. Anvendelse af moderskibe er forbudt i forbindelse med fangst af hvid- og narhvaler.
Stk. 3. Ved moderskibe forstås fartøjer større end 20 BRT/ 15BT der anvendes som slæbebåde, som udgangspunkt for fangst af hvid- og narhval, som flænseskib for fangst af hvid- og narhval eller som transportskib for fangst af hvid- og narhval fra fartøjer på 20 BRT/ 15 BT eller derunder.

 

Omringning

§ 11. Enhver form for fangst ved omringning, såsom fastlåsning mod kysten eller løsere spærring mod kysten eller mod iskanten, er forbudt.

 

Sassat

§ 12. Når sassat lokaliseres meldes dette så hurtigt som muligt til kommunalbestyrelsen ved hjælp af radio eller telefon. Kommunalbestyrelsen underretter umiddelbart derefter Direktoratet for Fiskeri og Fangst samt relevante bygder og byer.
Stk. 2. Alle med gyldigt erhvervsjagtbevis eller fritidsjagtbevis kan deltage i sassat-fangsten. Fangst fra sassat tæller hverken med i den enkelte fangers hvid- og narhval kvote eller i kommunekvoten.
Stk. 3. Ved sassat må der fanges så meget, at man med sikkerhed kan hjemtransportere fangsten med hundeslæde senest efter sassats afslutning.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give dispensation til anvendelse af snescootere til brug for hjemtransport af fangstbytte fra sassat til hjemstedet, når is- og vejrforhold nødvendiggør hurtig og ekstraordinær indsats for at bjerge fangsten.

§ 13. Afmærkede partier af kød, mattak og spæk samt fortøjede dyr må ikke fjernes uden ejernes samtykke, medmindre kommunalbestyrelsen under hensyn til de vejrmæssige forhold har fastsat en frist for borttransport af fangstbyttet og denne frist ikke er overholdt.

 

Flænsning

§ 14. Flænsningen skal påbegyndes umiddelbart efter hvalen hales op på land eller på is. Alle spiselige og andre brugbar dele hjemtages eller deponeres. Flænsningsområdet skal være ryddet for ubrugelige rester.
Stk. 2. Fartøjer over 20 BRT/ 15 BT må ikke anvendes til flænsning af hvid- og narhvaler.
Stk. 3. Dog må fartøjer på 20 BRT/ 15 BT eller derunder anvendes til flænsning af fartøjets egen fangst.

 

Anvendelse, indhandling og salg af nedlagte hvaler m.v.

§ 15. Fangster af hvid- og narhvaler må ikke sælges førend kommunalbestyrelsen har registreret fangsten ved at stemple licensen med kommunens stempel og dato.
Stk. 2. Salg eller køb af fangsten eller dele deraf må ikke finde sted, før indehaveren (indehaverne) af licensen har påtegnet, en kopi af licensen.
Stk. 3. Salget må dog påbegyndes uden for kommunekontorets eller filialkontorets åbningstid, såfremt registreringen foretages straks efter, at kontoret er åbnet.

§ 16. Fartøjer må ikke anvendes til indhandling af kød, spæk og mattak fra hvid- og narhvaler.
Stk. 2. Indhandling af fangst til autoriserede indhandlingssteder må kun foretages af erhvervsfangere, der kan fremvise et gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte indhandlingskvoter inden for den fastsatte kvote for de kommuner, der har fået tildelt en kommunal fangstkvote.
Stk. 4. Hvis der er fastsat en indhandlingskvote, skal indhandlingsstederne dagligt sende oplysning om indhandlingsmængder til Direktoratet for Fiskeri og Fangst, så længe indhandling pågår.
Stk. 5. Landsstyremedlemmet giver meddelelse om, hvornår indhandling skal ophøre i den pågældende kommune.

§ 17. Salg fra lokale brætter og andet løssalg må kun foretages af erhvervsfangere, der kan fremvise et gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens.
Stk. 2. Salg direkte til virksomheder, institutioner og spisesteder må kun foretages af erhvervsfangere, der kan fremvise et gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens.
Stk. 3. De i stk. 2 nævnte virksomheder, institutioner og spisesteder skal kunne dokumentere, at kød, spæk og mattak fra hvid- og narhvaler er indkøbt fra erhvervsfangere med gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens.
Stk. 4. Dokumentation, jf. stk. 3, er en underskrevet faktura med kopi af et gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens.

 

Inddragelse af fanger- og brugerviden

§ 18. Ved administrationen af bekendtgørelsens regler skal fanger- og brugerviden i videst muligt omfang inddrages.

 

Kommunal vedtægt

§ 19. En kommunalbestyrelse eller flere kommunalbestyrelser i fællesskab kan ved kommunal vedtægt fastsætte yderligere reguleringer i henhold til §§ 5 og 6, § 13 og § 19 stk. 2 og 3. Vedtægten skal stadfæstes af Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst.
Stk. 2. I de kommuner, hvor garn anvendes til fangst af hvid- og narhvaler, skal kommunalbestyrelsen udarbejde kommunal vedtægt vedrørende garnfangst.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ved kommunal vedtægt fastsætte regler om fællesfangst af kvoten. Ved fællesfangst skal det ligeledes sikres, at kvoten ikke bliver overskredet, jf. § 5, stk. 3, pkt. 1.

 

Rapportering og kontrol

§ 20. Fangst, bifangst og anskydning af hvid- og narhvaler skal rapporteres til hjemkommunen hurtigst muligt. Rapporteringen foretages af den pågældende fanger, undtagen ved fangster ved sassat, der rapporteres af den lokale fisker- og fangerforening for erhvervsfangere, og af kommunalbestyrelsen for fritidsfangere.
Stk. 2. Ved rapportering anvendes et skema svarende til bekendtgørelsens bilag. Skemaerne fås af kommunekontoret eller bygdekontoret. Der udfyldes et skema for hver fanget eller anskudt hval, undtagen ved fangster ved sassat, hvor hele fangsten rapporteres på samme skema.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender rapporteringsskemaerne til Direktoratet for Fiskeri og Fangst ved månedens udgang.
Stk. 4. Al fangst af hvid- og narhval skal endvidere rapporteres via fangstmeldingsskemaet i Piniarneq. Ved ulovlig fangst af hvid- og narhvaler fratrækkes denne/disse fra kommunens hvid- og narhvalskvote i næste kvoteår. En ulovlig nedlagt unge gælder i antal det samme som en voksen hvid- eller narhval.

§ 21. Gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis og licens eller autorisation til indhandling skal til alle tider forevises på forlangende af politiet, jagtbetjente og dertil bemyndigede personer.

 

Dispensation

§ 22. Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst kan til videnskabelige formål, eller som led i en kortlægning af landets fangstmæssige ressourcer, meddele dispensation fra bekendtgørelsens regler.

 

Foranstaltninger

§ 23. Bøde og konfiskation af fangsten kan idømmes den der overtræder § 2, § 3, stk. 4, § 5, stk. 2, §§ 8-17 og § 20, samt den der overtræder vilkår stillet i henhold til § 7, eller den der køber eller sælger eller indhandler efter meddelelse om ophør af indhandling.
Stk. 2. Ved overtrædelse af de i medfør af bekendtgørelsen udstedte kommunale vedtægter kan idømmes bøde og konfiskation af fangsten.

 

Ikrafttræden

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. marts 2004. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 11. oktober 1995 om fangst af hvid- og narhvaler og senere ændring. Kommunale vedtægter udstedt i medfør af bekendtgørelsen forbliver dog i kraft indtil de ændres eller ophæves.
Stk. 2. De i medfør af Landsrådsvedtægt af 18. januar 1958 om sassat stadfæstede kommunale vedtægter eller udsendte skrivelser forbliver i kraft i det omfang de fastlægger yderligere betingelser for fangsten.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. februar 2004.
Simon Olsen

/

Amalie Jessen


Bilag  (pdf-format)