Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 13. september 2004 om beskyttelse af jærv

I medfør af § 5, stk. 1, og § 60, stk. 2, i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse fastsættes:

 

§ 1. Formålet med denne bekendtgørelse, er at beskytte jærv mod fangst, jagt og unødigt forstyrrelse.

§ 2. Jærv (Gulo gulo) er totalfredet i hele Grønland.

§ 3. Jærv må ikke unødig forstyrres, ligesom dens ynglelokalitet og ynglehi ikke må beskadiges eller forstyrres.

§ 4. Besiddelse af jærv og dele af jærv af grønlandsk oprindelse, erhvervet efter denne bekendtgørelses ikrafttræden, er ikke tilladt.

§ 5. Medtages dødfunden jærv fra naturen, skal den straks afleveres til Direktoratet for Miljø og Natur.

§ 6. Direktoratet for Miljø og Natur kan i forbindelse med videnskabelige undersøgelser, eller i tilfælde af skade på husdyr eller tamrener, dispensere fra bestemmelserne i §§ 2 og 3.

§ 7. Ved overtrædelse af §§ 2-5 kan der idømmes bøde.

§ 8. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. november 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. september 2004.
Jens Napãtôk

/

Marianne Jensen