Landstingsforordning nr. 10 af 14. november 2004 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer

I medfør af § 1 og § 3, stk. 1 og stk. 2, i lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Forordningen omfatter alle varer fremstillet af tobaksplanten (Nicotiana), herunder cigaretter, cigarer, cigarillos, cerutter, pibetobak, rulletobak, snustobak, skråtobak m.v.

§ 2. Forordningens regler om røgfrit miljø omfatter alene Grønlands Hjemmestyre og kommunerne, herunder disses institutioner og Grønlands Hjemmestyres nettostyrede virksomheder.
Stk. 2. Undtaget fra reglerne om røgfrit miljø er Hans Egedes Hus samt i beboernes private stuer i offentlige bygninger, der udelukkende tjener som hjem for voksne, for eksempel alderdomshjem og døgninstitutioner for handikappede.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om, at reglerne om røgfrit miljø endvidere skal gælde for nærmere angivne selskaber, institutioner m.v., som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning. Det gælder dog kun, hvis udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af Grønlands Hjemmestyre eller en kommune, eller i det omfang selskaberne, institutionerne m.v. overvejende er ejet af disse.

 

Røgfrit miljø

§ 3. Rygning er ikke tilladt i offentlige bygninger, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Rygning kan tillades i særlige rygerum, der er indrettet for rygere, jf. dog § 5.
Stk. 3. Beslutningen om oprettelse af særlige rygerum træffes af den pågældende ledelse, institutionsbestyrelse, kommunalbestyrelse m.v.

§ 4. Rygning er ikke tilladt i offentlige transportmidler, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. På skibsfartøjer i fast rutefart kan rygning tillades i særlige rygerum, der er indrettet for rygere.
Stk. 3. Udenrigsruter er ikke omfattet af forordningen.

§ 5. Rygning er ikke tilladt i folkeskoler, sportshaller, svømmehaller, daginstitutioner og døgninstitutioner for børn og unge. Dette gælder både inden- og udendørs arealer.

§ 6. Uanset bestemmelserne i §§ 3-5, kan rygning undtagelsesvis tillades midlertidigt ved særligt festlige lejligheder.
Stk. 2. Beslutningen om at dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-5, jf. stk. 1, træffes af den pågældende ledelse, institutionsbestyrelse, kommunalbestyrelse m.v.

§ 7. De særlige indrettede rygerum, jf. § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2, skal markeres ved skiltning, hvoraf det fremgår, at rygning i det pågældende rum er tilladt.
Stk. 2. Røggenerne skal mindskes mest muligt ved hyppig udluftning eller ved effektiv luftventilation.

 

Salg af tobaksvarer

§ 8. Salg af tobaksvarer er ikke tilladt til personer, der er under 18 år.
Stk. 2. Salg af tobaksvarer må kun ske ved personlig betjening.
Stk. 3. Det påhviler såvel forhandleren, som den der forestår salget, at sikre fornøden dokumentation for, at en person er fyldt 18 år, jf. stk. 1.

§ 9. Salg af tobaksvarer stykvis er ikke tilladt. Undtaget herfra er salg af cigarer.

 

Mærkning af tobaksvarer

§ 10. Alle tobaksvarer skal være tydeligt mærket med advarsel om tobaksvareanvendelsens sundheds- og helbredsskadelige virkninger. Advarslen skal være affattet på grønlandsk og dansk.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om advarslernes indhold og udformning.

§ 11. Alle tobaksvarer skal forsynes med oplysning om indhold og mængde af kondensat (tjære) og nikotin. Oplysningerne skal være affattet på grønlandsk og dansk.

 

Reklame for tobaksvarer

§ 12. Det er ikke tilladt at annoncere, skilte med eller på anden måde udøve reklamevirksomhed for tobaksvarer.
Stk. 2. Forbudet mod enhver form for reklame for tobaksvarer må ikke omgås ved i stedet at anvende mærker, emblemer, symboler eller andre kendetegn.
Stk. 3. Importerede aviser, tidsskrifter, blade og billedmedier er undtaget fra forbudene i stk. 1 og 2.

§ 13. Uddeling af gratis tobaksvareprøver er ikke tilladt.

 

Foranstaltninger

§ 14. For overtrædelse af bestemmelserne i § 8, stk. 1 og 2, § 9, § 10, stk. 1, § 11, § 12 stk. 1 og 2, og § 13, kan der idømmes bøde.
Stk. 2. For overtrædelser omfattet af stk. 1, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af Hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab kan der pålægges Hjemmestyret, kommunalbestyrelsen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.
 

Ikrafttræden

§ 15. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2005.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 4 af 23. maj 2000 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer.
Stk. 3. Det er tilladt at sælge tobaksvarer, der alene indeholder en dansk varedeklaration, jf. § 11, hvis tobaksvarerne er indført i Grønland inden den 1. januar 2005.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. november 2004
Hans Enoksen

/

Asii Chemnitz Narup


Bemærkninger til forslag

Forelæggelsesnotat

Betænkning (2. behandling)

Svarnotat (2. behandling)