Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 1. november 2004 om kvoter for fiskeri i 2004

I medfør af § 5, stk. 1, § 9 stk.1, § 10, § 14, stk. 2, § 33, stk. 2, og § 34, stk. 3, i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som ændret ved Landstingslov nr. 5 af 21. maj 2002, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Positioner er i bekendtgørelsen angivet i WGS84 med de korrektioner, som er angivet i de for Grønland gældende søkort.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium samt det erhvervsmæssige grønlandske fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium.

§ 3. Afgørende for, om et fartøj er over eller under en tonnagegrænse i denne bekendtgørelse, er den tonnagestørrelse, som fremgår af fartøjets målebrev. Det gælder uanset hvilke regler om målemetode, der har dannet grundlag for udfærdigelsen af målebrevet.

 

Definitioner

§ 4. Ved "Grønlands fiskeriterritorium" og ved "basislinien" forstås i denne bekendtgørelse de basislinier, som er fastsat i Statsministeriets bekendtgørelser om fiskeriterritoriet ved Grønland.

§ 5. Ved "det havgående fiskeri" forstås det fiskeri, der foregår uden for 3 sømil fra basislinierne i Grønlands fiskeriterritorium, samt uden for Grønlands fiskeriterritorium. Havgående fiskeri udøves med fartøjer, som er på 75 BRT/120 BT og derover, medmindre andet er bestemt i anden bekendtgørelse.
Stk. 2. Ved "det kystnære fiskeri" forstås det fiskeri, der foregår med fartøjer, som er mindre end 75 BRT/120 BT, medmindre andet er bestemt i anden bekendtgørelse.

§ 6. For fiskeri efter kammuslinger er fastsat følgende kvoteområder:
1) Nuuk-området: Området mellem 63º45’0N og 64º21’5N samt området ved Godthåbsfjorden nord for 64º21’5N.
2) Mudderbugten: Området fra en linie 51º40’V ind til Disko mellem 69º35’N og 69º50’N.
3) Attu-området: Området mellem 53º00’V og 54º00’V samt mellem 67º50’N og 68º10’N. Følgende område er dog lukket for fiskeri: Et område afgrænset af koordinaterne 68°05’N 54°45’W, 68°05’N 53°00’W, 67°55’N 53°00’W og 67°55’N 53°45’W.
4) Sisimiut - Syd ( Saqqaq): Området afgrænset mod vest af fiskeriterritoriets basislinie; mod nord fra et punkt på fiskeriterritoriets basislinie ret øst langs 66º55’5 N til et punkt på fastlandet syd for Sisimiut; mod syd fra et punkt på fiskeriterritoriets basislinie ret øst langs 66º36 N til et punkt på fastlandet.
5) Sisimiut – Nord ( Kangaarsuk): Området afgrænset mod vest af fiskeriterritoriets basislinie; mod nord fra et punkt på fiskeriterritoriets basislinie ret øst langs 67º20’N til et punkt på fastlandet; mod syd fra et punkt på fiskeriterritoriets basislinie ret øst langs 66º55,5N til et punkt på fastlandet. Den østlige grænse udgøres af kystlinien.
6) Nordre Strømfjord ( Nassuttooq): Området afgrænset mod vest af fiskeriterritoriets basislinie; mod nord fra et punkt på fiskeriterritoriets basislinie ret øst langs 67º35’N til et punkt på fastlandet; mod syd fra et punkt på fiskeriterritoriets basislinie ret øst langs 67º20’N til et punkt på fastlandet. Den østlige grænse udgøres af kystlinien.
7) Øvrige Vestgrønland: Omfatter resten af den grønlandske vestkyst uden for de nævnte kvoteområder. I dette område er der ingen øvre kvotegrænse.

 

Fangstmængder

§ 7. For de bestande, der er nævnt i bilag 1, havgående fiskeri samt det i § 7 i landstingslov om fiskeri omtalte ikke-grønlandske fiskeri, og bilag 2, kystnære fiskeri, fastsættes de samlede fangstmængder, som anført i bilagenes kolonne 1. Der kan i løbet af året forekomme ændringer, jf. § 10 i landstingslov om fiskeri.

§ 8. Af de bestande, der er nævnt i bilag 1, må grønlandske fartøjer jf. § 6 i landstingslov om fiskeri, ikke fiske større kvoter end anført i bilag 1, kolonne 2.

§ 9. Af de bestande, der er nævnt i bilag 2 må grønlandske fartøjer jf. § 6 i landstingslov om fiskeri, ikke fiske større kvoter end anført i bilag 2, kolonne 1.

§ 10. Fartøjer registreret i EU-lande må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag 1, kolonne 3.

§ 11. Fartøjer registreret på Færøerne må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag 1, kolonne 4.

§ 12. Fartøjer registreret i Island må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag 1, kolonne 5.

§ 13. Fartøjer registreret i Norge må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag 1, kolonne 6.

§ 14. Fartøjer registreret i Rusland må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag 1, kolonne 7.

§ 15. Såfremt landsstyret ændrer den samlede fangstmængde, bilag 1 og 2, kolonne 1, eller ændrer fordelingen af de samlede fangstmængder, bilag 1, kolonne 2 – 7, som resultat af internationale aftaler, skal der udstedes en ny bekendtgørelse.

§ 16. Antallet og gyldighedsperioden af de licenser, som Landsstyremedlemmet for Fiskeri udsteder til fartøjer nævnt i §§ 8 - 14, skal modsvare størrelsen af kvoterne, og udstedelsen skal ske under hensyn til de nævnte fartøjers fiskerikapacitet, jf. Hjemmestyrets bekendtgørelse om licens til fiskeri.

 

Ophør af fiskeri

§ 17. Når de i bilag 1 og 2 angivne kvoter er opfiskede, standser Landsstyremedlemmet for Fiskeri det fiskeri på de pågældende bestande, som udøves af hver af de grupper af fartøjer, som er nævnt i §§ 8 – 14. Hvert lands kvote opgøres for sig. EU betragtes i den forbindelse som ét land.
Stk. 2. For grønlandske fartøjer, der fisker på en fælleskvote, vil tidspunktet for standsning blive meddelt i radio og presse.
Stk. 3. For alle fartøjer jf. §§ 8 - 14, vil tidspunktet for standsning blive meddelt pr. telex eller telefax til det pågældende fartøj. For EU-fartøjer sendes tilsvarende meddelelse til EU-kommissionen. For øvrige ikke-grønlandske fartøjer sendes tilsvarende meddelelse til det pågældende lands fiskerimyndighed.
Stk. 4. Fartøjer skal ophøre med at fiske på det af Landsstyremedlemmet for Fiskeri fastsatte tidspunkt.

 

Foranstaltninger

§ 18. Overtrædelse af §§ 8 - 14 og § 17, stk. 4 kan medføre bøde.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller et partrederi kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.
Stk. 3. Kriminallovens regler om konfiskation finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Overtrædelse af fiskerireglerne ved Grønland eller betingelser i licensen kan medføre begrænsninger i retten til at udnytte den, samt under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde inddragelse af retten. Beslutning herom træffes af Landsstyret, og kan inden 15 dage fra kundgørelsen indbringes for Grønlands Landsret, jf. § 21, stk. 4 i landstingslov om fiskeri.
Stk. 5. Sager om foranstaltninger behandles i øvrigt efter bestemmelserne i landstingslov om fiskeri.

 

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2004. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 10. september 2003 om kvoter for fiskeri i 2003.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. november 2004.
Simon Olsen

/

Amalie Jessen


Bilag 1 (pdf-format)

Bilag 2 (pdf-format)