Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 18. marts 2004 om fiskeriobservatørers opgaver og beføjelser.

 

I medfør af § 26, stk. 1, § 27, stk. 6, § 29, stk. 2 og 3 samt § 33, stk. 2 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996, som ændret ved landstingslov nr. 12 af 6. november 1997 og landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998 samt efter drøftelse med Grønlands Kommando og Politimesteren i Grønland, fastsættes:

 

 

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter alle fartøjer, der driver fiskeri, forarbejder fiskeriprodukter eller omlader fisk og fiskeprodukter på Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder endvidere for grønlandsk indregistrerede fartøjer, der driver fiskeri i internationalt farvand.

 

Fiskeriobservatørernes ombordtagning, forplejning og fratræden

§ 2. Fiskeriobservatører fra Grønlands Fiskerilicenskontrol ( GFLK) har uden forudgående retskendelse mod forevisning af behørig legitimation adgang til de i § 1 nævnte fartøjer.
Stk. 2. I tilfælde, hvor et fartøj forlægger direkte til fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium fra et sted uden for dette, er fartøjet forpligtet til at modtage fiskeriobservatører i havn udenfor Grønland.
Stk. 3. Ved forlægning fra Grønlands fiskeriterritorium er fiskeriobservatørerne berettiget til at forblive om bord indtil først anløbne havn eller den havn, hvor fangsten losses.
Stk. 4. Efter endt fiskeri i Grønlands fiskeriterritorium er fiskeriobservatørerne berettiget til at observere losning og dokumentering i havn eller ved omladning i eller udenfor Grønlands fiskeriterritorium.

§ 3. I forbindelse med fiskeri eller transport til eller fra fiskeri skal fiskeriobservatører underbringes og forplejes på en måde, der svarer til den, der gælder fartøjets officerer. Udgifterne i forbindelse med underbringelsen og forplejningen påhviler reder.
Stk. 2. For fiskeriobservatører, der transporteres ud til andre fartøjer, hvor de skal arbejde, er reder eller fører berettiget til at kræve samme betaling for forplejning pr. døgn, som besætningsmedlemmerne betaler. Regning for denne forplejning fremsendes til GFLK.

§ 4. Tidspunkt og sted for fiskeriobservatørers ombordtagning og fratræden fra borde såvel som længden af fiskeriobservatørers ophold om bord i fartøjet, fastsættes i hvert enkelt tilfælde af fiskerilicensinspektøren ved GFLK, eller af en af fiskerilicensinspektøren bemyndiget person.
Stk. 2. GFLK kan pålægge et fartøj at forlægge til nærmeste havn for afhentning af fiskeriobservatører, eller at forlægge til bestemte positioner eller pladser for at tage fiskeriobservatører ombord eller sætte fiskeriobservatører i land.
Stk. 3. Fartøjet må ikke afsejle før det fastsatte afsejlingstidspunkt, hvis GFLK har meddelt, at der skal fiskeriobservatør om bord.
Stk. 4. Føreren eller dennes stedfortræder skal på forlangende underskrive en afsejlingsbekræftelse.
Stk. 5. GFLK kan forlange, at fartøjet udsætter afsejlingen, indtil der er kommet en fiskeriobservatør om bord. Afsejlingen kan dog højst udsættes 3 timer.
Stk. 6. GFLK kan pålægge føreren af et fartøj at udsætte losning i en grønlandsk havn, indtil losningen kan overvåges af en fiskeriobservatør eller anden repræsentant fra GFLK.
Stk. 7. Det påhviler GFLK at søge den i stk. 1 og stk. 2 omtalte ombordtagning og fratræden fra borde af fiskeriobservatører foretaget på en sådan måde, at den i mindst muligt omfang er til gene for fartøjets fiskeri eller øvrige opgaver.

 

Fiskeriobservatørernes rettigheder ombord

§ 5. Under deres ophold om bord på fartøjet har fiskeriobservatører uden forudgående retskendelse uhindret adgang til at observere og fotografere i de afdelinger af fartøjet, hvor der foregår fangst, produktion samt stuvning af fangst og produktion herunder emballagelager. Fiskeriobservatørerne skal endvidere uden forudgående retskendelse have uhindret adgang til at kontrollere fartøjets FOS/FOE og til de afdelinger på fartøjet, hvorfra der navigeres, manøvreres og kommunikeres, samt adgang til ved fartøjets navigationsinstrumenter og kort at afsætte fiskepladser, positioner m.m.

§ 6. Fiskeriobservatører har uden forudgående retskendelse adgang til fartøjets optegnelser, der er tilført skibsdokumenter, herunder stuveplaner, last- og produktionsdagbøger og lignende om bord. Fiskeriobservatøren skal endvidere uden forudgående retskendelse have kopi af meldinger, der afsendes til de respektive fiskerikontrolmyndigheder samt evt. losningskvitteringer og landingsdeklarationer, hvis der foretages losning eller omladning under turen.
Stk. 2. Med skibsdokumenter sidestilles elektronisk lagrede oplysninger af den i stk. 1 nævnte karakter.
Stk. 3. Fartøjets fører skal på fiskeriobservatørens anmodning være behjælpelig med at fremskaffe og fremlægge de under stk. 1 og stk. 2 nævnte dokumenter.
Stk. 4. Fiskeriobservatører har ret til at kopiere de under stk. 1 og stk. 2 nævnte dokumenter. Fartøjets fører skal i videst muligt omfang være behjælpelig hermed, samt stille faciliteter til rådighed for kopieringen.
Stk. 5. Fartøjets fører skal på fiskeriobservatørens anmodning bekræfte med sin underskrift på hver enkelt side af de foretagne kopier, at den foreliggende genpart er en tro kopi af originalen. Fartøjsføreren kan ikke uddelegere denne forpligtelse til andre besætningsmedlemmer.

§ 7. Fiskeriobservatører skal for fartøjets regning efter behov have ret til at afsende og modtage tjenstlige meldinger over fartøjets kommunikationsmidler.

§ 8. Fiskeriobservatørerne har uden forudgående retskendelse adgang til at foretage målinger af fisk og skaldyr, herunder bifangster, samt at udtage biologiske prøver af fartøjets fangst og produkter. Sådanne prøver skal opbevares under betryggende forhold i fartøjets last, indtil de mest hensigtsmæssigt kan bringes fra borde.
Stk. 2. I forbindelse med de under stk. 1 nævnte forhold skal fartøjsføreren på fiskeriobservatørens anmodning udstikke dele af besætningen til hjælp for fiskeriobservatørens opgaver i det omfang, dette ikke strider imod fartøjets forsvarlige drift, og i nævneværdig grad strider imod fartøjets planlagte fiskeri.
Stk. 3. I forbindelse med udtagning af biologiske prøver samt analyse og måling af disse skal føreren sikre, at fiskeriobservatøren har passende faciliteter og arbejdsplads til rådighed.

§ 9. Fartøjsføreren skal til enhver tid og i alle situationer sørge for, at fiskeriobservatørerne får de bedst mulige betingelser at arbejde under, herunder
1) at besætningen ikke forsøger at true eller skræmme fiskeriobservatørerne,
2) at besætningen ikke afbryder eller modvirker fiskeriobservatørernes prøveudtagning, ved f.eks. at sortere eller udsmide fangst før prøvetagning, forfalske, ødelægge eller bortsmide fiskeriobservatørernes prøvesamlinger, udstyr, optegnelser, fotooptagelser, papirer eller personlige genstande uden fiskeriobservatørernes helt klare samtykke,
3) at besætningen ikke nægter rimelig hjælp ved prøveudtagning, beregning af udbytteprocent eller observationer i øvrigt,
4) at besætningen ikke generer en fiskeriobservatør ved handlinger, der kan resultere i nedsættelse af fiskeriobservatørernes arbejdsindsats, eller på anden måde skabe utilfredsstillende eller ligefrem utrygge arbejdsforhold for fiskeriobservatørerne,
5) at fiskeriobservatørerne efter anmodning får adgang til navigationsudstyret for positionsbestemmelse og om nødvendigt hjælp fra fartøjets navigatører,
6) at fiskeriobservatøren efter anmodning orienteres af skibsledelsen 15 minutter, før fangst bringes om bord eller fiskeprodukter bliver overført fra skibet, således at der kan udtages prøver af fangsten, og at overførelsen kan observeres,
7) at fiskeriobservatørerne efter anmodning i rimeligt omfang ydes hjælp i forbindelse med opmåling af fangstposer, binger m.v., og ved indsamlinger og prøvetagninger af forskellig art, samt får anvist et sikkert arbejdssted i nærheden af prøvetagningsstedet,
8) at der sørges for en sikker lodslejder,
9) at overførsel af fiskeriobservatører til søs med mindre både eller flåder skal udføres i dagslys under sikre betingelser af erfarent mandskab og med fiskeriobservatørens fulde samtykke og i det hele taget under optimale sikkerhedsmæssige forhold,
10) at en fiskeriobservatør efter anmodning varskos af skibsledelsen mindst 3 timer før, han skal overføres, så han kan få samlet udstyr, videnskabelige prøver, sine personlige ejendele m.v., og
11) at en fiskeriobservatør varskos af fartøjsledelsen så betids, at han vil have mulighed for at møde forsvarets fiskeriofficer eller international fiskeriinspektion forud for disses inspektion af fartøjet.

§ 10. Fartøjsføreren må ikke tilbyde eller pålægge fiskeriobservatøren arbejde, eller i øvrigt på nogen måde lade ham indgå i skibets drifts- eller sikkerhedsbesætning.

 

Foranstaltninger

§ 11. Det kan medføre bøde at
1) overtræde § 3, stk. 1, § 4, stk. 3, § 6, stk. 1, 2. pkt., § 6, stk. 4, 2. pkt., § 6, stk. 5, 2. pkt., § 8, stk. 3, § 10,
2) undlade at efterkomme påbud efter § 4, stk. 2, 4, 5 og 6, § 6, stk. 3, § 6, stk. 5, 1. pkt., § 8, stk. 2,
3) lægge hindringer i vejen for fiskeriobservatørernes beføjelser efter § 2, § 5, § 6, stk. 1, 1.pkt., § 6, stk. 4, 1. pkt., § 7, § 8, stk. 1.
Stk. 2. Det kan medføre bøde at overtræde § 9, med mindre en mere indgribende foranstaltning er forskyldt efter anden lovgivning.

 

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. april 2004.
Stk. 2. Ved ikrafttrædelsen ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 16. marts 1989 om fiskerilicenskontrollørers opgaver og beføjelser.
Grønlands Hjemmestyre den 18. marts 2004.
Simon Olsen

/

Amalie Jessen