Landstingslov nr. 11 af 14. november 2004 om ændring af landstingslov om tilskud til afvikling af uddannelsesgæld
(Nedlæggelse af Klagenævnet for Uddannelsesstøtte)

 

§ 1

I landstingslov nr. 24 af 3. november 1994 om tilskud til afvikling af uddannelsesgæld foretages følgende ændring:


1.
§ 11 affattes således:
"§ 11. Klage over en afgørelse efter loven eller regler udstedt i henhold hertil kan inden 6 uger fra afgørelsens dato skriftligt indbringes for Landsstyret.
Stk. 2. Landsstyret kan dispensere fra tidsfristen i stk. 1.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler for klageadgangen, herunder procedure vedrørende klager."

 

§ 2

Denne landstingslov træder i kraft den 1. januar 2005.
Stk. 2. Klager, der er indgivet til Klagenævnet for Uddannelsesstøtte inden den 1. januar 2005, færdigbehandles af nævnet.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. november 2004
Hans Enoksen

/

Henriette Rasmussen


Bemærkninger til forslag

Forelæggelsesnotat