Landstingsforordning nr. 3 af 21. maj 2004 om ændring af landstingsforordning om daginstitutioner, dagpleje m.v.
(Indtægtsbestemt brugerbetaling)

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 7 af 21. maj 2002 om daginstitutioner, dagpleje m.v., foretages følgende ændringer:


1.
§ 3, stk. 3, 1. pkt., affattes således:
"Landsstyret kan fastsætte regler for daginstitutioners oprettelse, indretning, ledelse og drift.".

 

2. I § 3 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
"Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om betaling for børns og unges ophold i daginstitu-tioner, herunder om, at betalingen fastsættes under hensyn til kommunernes udgifter til den kommunale dagpleje og drift af daginstitutioner samt forældrenes økonomiske forhold. Landsstyret kan endvidere fastsætte regler om, at forældrebetalingen er indtægtsreguleret.".

3. § 4, stk. 4, affattes således:
"Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler for den kommunale dagpleje.".

4. I § 4 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
"Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler om betaling for børns ophold i den kommunale dagpleje, herunder om, at betalingen fastsættes under hensyn til kommunernes udgifter til den kommunale dagpleje og drift af daginstitutioner samt forældrenes økonomiske forhold. Landsstyret kan endvidere fastsætte regler om, at forældrebetalingen er indtægtsreguleret.".

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft straks ved kundgørelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 2004
Hans Enoksen

/

Henriette Rasmussen


Bemærkninger til forslaget

Betænkning (2. behandling)