Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 2004 om tilskud til efterskoleophold i Danmark.

 

I medfør af § 11, stk. 2 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen, jf. § 49, stk. 4 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes:

 

Betingelser for modtagelse af tilskud.

§ 1. Tilskud til efterskoleophold i Danmark bevilges af Oqaatsinik Pikkorissarfik indenfor den på finansloven afsatte bevilling.
Stk. 2. Følgende betingelser skal være opfyldt for at komme i betragtning til tilskud:
1) eleven og forældremyndighedsindehaverne skal ved efterskoleopholdets start have fast bopæl i Grønland, og skal have haft fast bopæl i Grønland i mindst 1 år umiddelbart forud for efterskoleopholdets start. Som bopæl uden for Grønland regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes uddannelsesforhold eller forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet,
2) eleven er ved opholdets start ikke fyldt 18 år,
3) eleven skal have gennemført folkeskolen eller tilsvarende grundskoleforløb inden opholdets start. Elever, der færdiggør folkeskolen i henhold til reglerne i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen, skal have afsluttet 11. klasse inden opholdets start,
4) den efterskole, som eleven er optaget på, skal være godkendt af undervisningsministeren i Danmark,
5) eleven må ikke tidligere have modtaget tilskud fra hjemmestyret til efterskoleophold i Danmark,
6) eleven er under efterskoleopholdet tilknyttet en af forældremyndighedsindehaverne udpeget kontaktfamilie i Danmark, jf. § 2,
7) der foreligger en udtalelse fra skolen om elevens forventede udbytte af efterskoleopholdet, jf. § 3, og
8) ansøgning om tilskud er indgivet rettidigt, jf. § 8.
Stk. 3. Oqaatsinik Pikkorissarfik kan i særlige tilfælde fravige stk. 2, nr. 1, 2, 3, 5 og 8.
Stk. 4. Såfremt efterskoleopholdet afbrydes, eller såfremt eleven ikke møder op til efterskoleopholdets start, vil tilskuddet blive indstillet i henhold til den enkelte efterskoles bestemmelser.
Stk. 5. Direktoratet for Uddannelse kan kræve tilskud tilbagebetalt, såfremt tilskud er anvendt til andre formål end det bevilgede.

§ 2. Forældremyndighedsindehavernes udpegelse af kontaktfamilie skal være dokumenteret ved en af forældremyndighedsindehaverne og kontaktfamilie underskrevet erklæring. Der skal anvendes en af Direktoraet for Uddannelse hertil udarbejdet standarderklæring.

§ 3. Skolen skal til brug for vurdering af ansøgninger om tilskud vedlægge ansøgningen en udtalelse om elevens forventede udbytte af efterskoleopholdet i Danmark. Udtalelsen skal indeholde en stillingtagen til følgende forhold:
1) Om eleven forventes at kunne følge undervisningen på efterskolen.
2) Om eleven forventes at kunne deltage i det sociale liv på efterskolen.
3) Om eleven har behov for at få styrket sine faglige kompetencer, herunder sine danskkundskaber for at kunne optages på studieforberedende eller kompetencegivende uddannelse.
4) Om eleven forventes at ville kunne gennemføre efterskoleopholdet.
5) Om der er andre forhold vedr. eleven, der taler for at tilskud bør bevilges.
Stk. 2. Udtalelsen afgives på en af Direktoratet for Uddannelse hertil udarbejdet blanket.

§ 4. Oqaatsinik Pikkorissarfik afgør på baggrund af en helhedsvurdering af samtlige ansøgninger, hvilke ansøgninger, der skal imødekommes. Ved vurderingen lægges der vægt på ansøgerens begrundelse for at tage på efterskoleophold i Danmark og tillige på skolens udtalelse om elevens forventede udbytte af efterskoleopholdet, jf. § 3. Der vil ved udvælgelsen tillige kunne tages hensyn til en geografisk fordeling af den samlede tilskudsbevilling.

 

Tilskuddets størrelse m.v.

§ 5. Der kan gives tilskud til følgende udgifter i forbindelse med efterskoleophold:
1) Elevens rejse til og fra Grønland i tilknytning til skolestart og -afslutning.
2) Elevens nødvendige overnatninger i tilknytning til rejsen.
3) Elevens nødvendige forplejning i forbindelse med rejsen.
4) Betaling for elevens efterskoleophold, jf. § 6.
5) Elevens rejse til og fra Grønland i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom eller dødsfald.
Stk. 2. Ved nære pårørende, jf. stk. 1, nr. 5, forstås søskende, ægtefælle, børn, forældre og bedsteforældre. Oqaatsinik Pikkorissarfik kan i særlige tilfælde dispensere herfra.
Stk. 3. Direktoratet for Uddannelse afholder udgifter til uddannelsesvejledning for alle grønlandske elever på efterskoleophold i Danmark samt modtagelse af elever, der er bevilget tilskud, og hvis nedrejse er arrangeret af Oqaatsinik Pikkorissarfik.
Stk. 4. Direktoratet for Uddannelse kan udlægge udgifter til nødvendig midlertidig akutanbringelse af elever, der uden for efterskolens åbningstid ikke tages vare på af den angivne kontaktfamilie eller andre, som forældremyndighedsindehaverne har bemyndiget hertil. Udgifterne afkræves efterfølgende forældremyndighedsindehaverne.

§ 6. Tilskuddet pr. elev til efterskoleopholdet, jf. § 5 stk. 1, nr. 4, dækker forældrenes betaling for efterskoleopholdet helt eller delvist. Tilskuddets størrelse fastsættes af Direktoratet for Uddannelse.
Stk. 2. Tilskuddet indbetales til den pågældende efterskole.

 

Ansøgning.

§ 7. Forældremyndighedsindehaverne ansøger selv om elevens optagelse på en efterskole.
Stk. 2. Ansøgning om tilskud foretages på et af Direktoratet for Uddannelse udarbejdet skema. Ansøgningen skal blandt andet indeholde en begrundelse for elevens efterskoleophold i Danmark.
Stk. 3. Ansøgningsskemaet udleveres af undervisningsforvaltningen i den kommune, hvor eleven går i skole.
Stk. 4. Ansøgeren fremsender ansøgning om tilskud til undervisningsforvaltningen bilagt efterskolens bekræftelse på, at eleven er optaget på efterskolen samt underskrevet erklæring fra kontaktfamilie.
Stk. 5. Undervisningsforvaltningen fremsender ansøgning om tilskud samt kopi af de i stk. 4 nævnte bilag, skolens udtalelse vedr. eleven, jf. § 3, og kopi af afgangsbevis eller senest afgivne standpunktskarakterer til Oqaatsinik Pikkorissarfik.
Stk. 6. Undervisningsforvaltningen skal fremsende kopi af skolens udtalelse vedr. eleven til forældremyndighedsindehaverne.

§ 8. Ansøgning skal være modtaget i undervisningsforvaltningen senest den 1. december i året før det år, hvor efterskoleopholdet påbegyndes.
Stk. 2. Ansøgning skal være modtaget hos Oqaatsinik Pikkorissarfik senest den 1. januar i det år, hvor efterskoleopholdet påbegyndes.

§ 9. Oqaatsinik Pikkorissarfik meddeler senest den 1. marts i det år, hvor efterskoleopholdet påbegyndes, ansøgerne, om tilskud er bevilget.
Stk. 2. Oqaatsinik Pikkorissarfik underretter efterskolen om tildelte tilskud.
Stk. 3. Oqaatsinik Pikkorissarfik underretter undervisningsforvaltningen om afgørelsen af de tilskudsansøgninger, som den pågældende forvaltning har fremsendt til myndigheden.

§ 10. Undervisningsforvaltningen forestår forberedelsen af elevens afrejse. For de elever, hvor Oqaatsinik Pikkorissarfik står som rejsearrangør, fremsendes billetter til den lokale skoleforvaltning senest 1. maj. Oqaatsinik Pikkorissarfik koordinerer modtagelsen af disse elever i Danmark.

 

Klageadgang

§ 11. Klager over afgørelser vedr. tilskud kan indbringes for Direktoratet for Uddannelse. Klage skal være modtaget i Direktoratet for Uddannelse senest 4 uger efter at afgørelsen er truffet.
Stk. 2. Klager over skolernes udtalelser vedr. eleverne, jf. § 3, kan ikke indbringes for Direktoratet for Uddannelse.

 

Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2004 med virkning for skoleåret 2004/2005. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 21. februar 1997 om tilskud til efterskoleophold i Danmark.

§ 13. For skoleåret 2004/2005 er fristen i § 8, stk. 1 den 1. februar 2004, fristen i § 8, stk. 2 er den 1. marts 2004, fristen i § 9, stk. 1 er den 1. maj 2004 og fristen i § 10 er den 15. maj 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. januar 2004.
Henriette Rasmussen

/

Lise Lennert Olsen