Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 2. december 2004 om A-indkomst

I henhold til § 31, stk. 3, § 37, stk. 2 og stk. 4, § 38, stk. 1, og § 91 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat fastsættes:

 

A-indkomst

§ 1. Ud over indkomst som nævnt i indkomstskattelovens § 37, stk. 1, henregnes til A-indkomst:
1) Beløb, der udbetales som takstmæssig hjælp under arbejdsløshed i henhold til landstings- forordning om takstmæssig hjælp,
2) beløb, der udbetales som trangsvurderet hjælp i henhold til kapitel 5 i landstingsforordning om hjælp fra det offentlige,
3) pension, ventepenge samt lignende skattepligtige ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold,
4) pensionsgrundbeløb i henhold til landstingsforordning om offentlig pension,
5) indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger som nævnt i indkomstskattelovens § 17 b og 17 c,
6) dagpenge, der udbetales i henhold til landstingsforordning om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption,
7) godtgørelse for tab af indtægter eller mistede arbejdsmuligheder,
8) vederlag for virksomhed som solist, artist, musiker, forfatter, udøvende kunstner i øvrigt, idrætsmand, kronikør, dommer, domsmand, bisidder og free-lance oversætter,
9) følgende ydelser efter anordning for Grønland om forsikring mod følge af arbejdsskade, jf. anordning for Grønland om arbejdsskadeforsikring:
a) dagpenge, der ydes lønarbejdere i medfør af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, b) erstatning for tab af erhvervsevne og varigt mén og erstatning til efterladte, når erstatningen ydes som en årlig rente,
10) indhandlingsbeløb, der erhverves ved indhandling til produktionssteder i Grønland af produkter hidrørende fra fiskeri, fangst, jagt, fåre- og rensdyravl, medmindre indhandlingen sker af selskaber, foreninger eller lignende.

 

Indkomst som ikke anses for A-indkomst

§ 2. Følgende indkomstarter anses ikke for A-indkomst:
1) Drikkepenge og
2) løn til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning, når arbejdsgiveren eller dennes ægtefælle ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fratrække nogen del af den løn, der udbetales til den pågældende.

 

Feriepenge og søgnehelligdagsbetaling

§ 3. Om tidspunktet for indeholdelse af A-skat i feriepenge og søgnehelligdagsbetaling samt for beskatning af disse ydelser gælder følgende:
1) Hvor arbejdsgiveren udbetaler løn under lønmodtagerens ferie, foretages indeholdelse i denne løn og i det særlige ferietillæg efter samme regler som for anden A-indkomst, jf. indkomstskattelovens § 38, stk. 1, 1 pkt. I feriegodtgørelse, der ved ansættelsesforholdets ophør tilfalder lønmodtagere, som under ansættelsen har været berettiget til løn under ferie, foretages indeholdelse efter reglerne nedenfor under nr. 2, 1. pkt.
2) Hvor arbejdsgiveren ikke yder den ansatte løn under ferie, men feriegodtgørelse, der hensættes til udbetaling i det efter indtjeningsåret følgende ferieår, foretages indeholdelsen, når feriegodtgørelsen godskrives lønmodtageren ved udskrivning af feriekort m.v. Indeholdelsen skal dog senest foretages den 31. december i indtjeningsåret. Det samme gælder for tilgodehavende søgnehelligdagsbetaling, der ikke er kommet til udbetaling i løbet af indtjeningsåret.
3) Feriegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling beskattes i det kalenderår, hvori indeholdelsen skal finde sted efter reglerne foran under nr. 1 og nr. 2. Oplysninger til brug ved ligningen og skatteberegningen efter indkomstskattelovens § 88, stk. 1, gives for samme indkomstår.

§ 4. Ophører indkomstmodtagerens skattepligt, er den i § 3 nævnte A-indkomst, herunder løn under ferie optjent inden skattepligtens ophør, senest indkomstskattepligtig på tidspunktet for skattepligtens ophør. Indeholdelse af A-skat skal senest foretages på dette tidspunkt.

§ 5. For personer bosat i udlandet, der modtager pension i henhold til landstingsforordning om offentlig pension, jf. § 1, nr. 4, opgøres skalaindkomsten på denne indkomst på samme måde som for skattepligtige personer omfattet af indkomstskattelovens § 31, stk. 1 (indrømmes personfradrag).

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 27 af 28. november 1996 om A-indkomst.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. december 2004
Josef Motzfeldt

/

Kaare Hagemann