Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 22. marts 2004 om nævn vedrørende arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (AEB-nævn)

I medfør af § 8 i Landstingslov nr. 16. af 23. november 1989 om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (AEB) som senest ændret ved landstingslov nr. 27 af 18. december 2003 fastsættes:

 

Formål og opgaver

§ 1. Landsstyret nedsætter et AEB-nævn med det formål at træffe og kvalificere beslutninger ved-rørende anvendelse af AEB-midler til efter- og videreuddannelseskurser.
Stk. 2. Nævnet træffer beslutning om:
1) Principper for tildeling af midler til efter- og videreuddannelseskurser.
2) Årlige rammer for AEB-midler, som erhvervsskolerne kan disponere over til efter- og videreuddannelseskurser.
3) Rammer for tildeling af tilskud til efter- og videreuddannelseskurser uden for erhvervsskolernes regi.
4) Rammer for tildeling af tilskud til enkeltpersoners deltagelse i efter- og videreuddannelseskurser.
5) Synliggørelse og annoncering af muligheder for tilskud.
Stk. 3. Nævnet holder sig orienteret om Kompetenceudviklingsrådets virksomhed.
Stk. 4. Nævnet rådgiver landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke i spørgsmål vedrørende AEB-ordningen.
Stk. 5. Nævnet afgiver senest 1.maj hvert år en rapport om Nævnets virke i det forløbne år. Rapporten fremsendes til landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked samt til Kompetenceudviklingsrådet.

 

Sammensætning og konstituering

§ 2. AEB-nævnet består af en repræsentant udpeget af hver af følgende organisationer og myndigheder:
1) Grønlands Arbejdsgiverforening.
2) Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattiffiat.
3) De Grønlandske Kommuners Landsforening (KANUKOKA).
4) Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked.
5) Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

§ 3. Nævnet konstituerer sig med en formand og en næstformand, som vælges blandt de af Nævnets medlemmer, der er udpeget af de i § 2, stk. 1  nr. 1 – 3 nævnte organisationer.
Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 træffes med almindelig stemmeflerhed.

 

Møder

§ 4. Der afholdes møder, når formanden skønner behov herfor, eller når mindst 2 medlemmer begærer dette. Dog skal der mindst afholdes 1 møde i hvert halvår.

 

Forretningsorden

§ 5. Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke fastsætter Nævnets forretningsorden.

 

Sekretariat

§ 6. Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke varetager sekretariatsfunktionen for Nævnet.

 

Finansiering

§ 7. Medlemskab af Nævnet er ulønnet. Udgifter i tilknytning til Nævnets møder afholdes af Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

 

Ikrafttræden

§ 8. Nærværende bekendtgørelse træder i kraft den 5. april 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. marts 2004
Henriette Rasmussen

/

Lise Lennert Olsen