Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte

I medfør af § 5 i lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser fastsættes:

 

Kapitel 1
Anvendelsesområde

§ 1. Grønlands Hjemmestyre yder uddannelsesstøtte til gennemførelse af uddannelser i Grønland.
Stk. 2. Der kan ydes uddannelsesstøtte til uddannelser uden for Grønland, hvis:
1) uddannelsen kan påregnes at give beskæftigelse i Grønland, og
2) en lignende uddannelse ikke kan fås i Grønland.
Stk. 3. Landsstyret kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra betingelserne i stk. 2.
Stk. 4. Landsstyret kan som led i forsøgsordninger fravige betingelsen i stk. 2, nr. 2.
Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler om forsøgsordninger.

§ 2. Uddannelsesstøtte ydes til uddannelsessøgende, der gennemgår en uddannelse, der er støtteberettigende.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter de betingelser, der skal opfyldes, for at en uddannelse anses som støtteberettigende.

§ 3. Uddannelsesstøtte ydes til arbejdsgivere som tilskud til de lønudgifter, som arbejdsgi-verne har ved ansættelse af:
1) Lærlinge på de erhvervsmæssige grunduddannelser i henhold til landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser.
2) Lærlinge, der har praktik i Grønland og skoleophold i Danmark.

 

Kapitel 2
Støtteformer og støttebeløb

§ 4. Uddannelsesstøtte kan ydes i form af stipendium, børnetillæg, særydelse, landskassefinansieret lån eller som garanti for lån og kreditter optaget i pengeinstitutter. For uddannelsessøgende på videregående uddannelser ydes uddannelsesstøtten inden for en begrænset tidsperiode efter en klippekortmodel.
Stk. 2. Efter forudgående samråd herom mellem Landsstyret og de uddannelsessøgendes organisationer fastsættes stipendie- og lånesatser, overgangsordninger og eventuelle satser for særydelser på finansloven.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter, efter forud indhentet udtalelse herom fra de uddannelsessø-gendes organisationer, regler om uddannelsesstøttens art og omfang, herunder regler om garanti for lån og kreditter, samt overgangsordninger.

§ 5. Størrelsen af tilskuddet til arbejdsgivere, jf. § 3, fastsættes på finansloven. Tilskuddet finansieres af landskassen og af indbetalte arbejdsmarkedsbidrag i henhold til landstingslov om Arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (AEB-loven). Finansieringsandelene fastsættes på finansloven.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om formålet med, administrationen af, betingelser for samt omfang og udbetaling af tilskuddet.

 

Kapitel 3
Støttebetingelser og oplysningspligt

§ 6. For at kunne modtage uddannelsesstøtte kræves dansk statsborgerskab.
Stk. 2. Udlændinge kan dog modtage uddannelsesstøtte, hvis de i henhold til internationale overenskomster, der har virkning for Grønland, har ret til uddannelsesstøtte på lige fod med danske statsborgere.

§ 7. Til uddannelser i Grønland kan der ydes uddannelsesstøtte til personer, der har fast bopæl i Grønland.

§ 8. Til uddannelser uden for Grønland kan der ydes uddannelsesstøtte til personer, der
1) har fast bopæl i Grønland på ansøgningstidspunktet og har haft det i mindst 5 år umiddelbart forud herfor, eller
2) har haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år og højst har haft bopæl uden for Grønland i 3 år.
Stk. 2. Som bopæl uden for Grønland, jf. stk. 1, regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes
1) uddannelsesforhold, eller
2) forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet.

§ 9. Uddannelsessøgende, der vedvarende modtager anden offentlig støtte, som tilsigter at dække leveomkostninger, kan udelukkes fra at modtage stipendium og børnetillæg.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, der under uddannelsen modtager uddannelsesløn eller andet uddannelsesvederlag, der tilsigter at dække leveomkostninger, er ikke berettiget til stipendi-um.

§ 10. Uddannelsessøgende skal, for at være berettigede til at modtage uddannelsesstøtte, meddele Landsstyret alle oplysninger om deres forhold, som er af betydning for tildelingen af uddannelsesstøtte, og skal straks meddele Landsstyret om senere ændringer i disse forhold.

§ 11. Landsstyret kan, efter forudgående indhentet udtalelse herom fra de uddannelsessøgendes organisationer, fastsætte yderligere regler om betingelser for modtagelse af uddannelsesstøtte.

§ 12. Landsstyret kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 6, stk. 1, § 7, og § 8, stk. 1.

 

Kapitel 4
Forrentning af landskassefinansierede studielån

§ 13. Landskassefinansierede studielån forrentes ikke under uddannelsen, så længe låntage-ren retmæssigt modtager uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre.
Stk. 2. Med virkning fra dagen efter tidspunktet for uddannelsens afbrydelse eller afslutning forrentes den til enhver tid værende gæld på den pågældendes studielån med en årlig effektiv rente, der svarer til den til enhver tid værende officielle diskonto med et tillæg på 1 procent. Rentetilskrivningen sker hvert år den 31. december eller på tidspunktet for indfrielse.
Stk. 3. Hvis låntageren ikke længere retmæssigt modtager uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, indtræder forrentning med virkning fra dagen efter uddannelsesstøttens ophør af den til enhver tid værende gæld på den pågældendes studielån med en årlig effektiv rente, der svarer til den til enhver tid værende officielle diskonto med et tillæg på 1 procent. Rentetilskrivningen sker hvert år den 31. december eller på tidspunktet for indfrielse.
Stk. 4. Landsstyret kan dispensere fra stk. 3, når særlige omstændigheder taler herfor.

§ 14. Midlertidig afbrydelse af uddannelsen som følge af manglende praktikplads, orlov, herunder barselsorlov, og dokumenteret sygdom anses ikke for afbrydelser efter § 13, stk. 2.
Stk. 2. Hvis den midlertidige afbrydelse af uddannelsen varer mere end 1 år, forrentes den til enhver tid værende gæld på den pågældendes studielån efter bestemmelsen i § 13, stk. 2, med virkning fra dagen efter det tidspunkt, hvor afbrydelsen har varet 1 år.

§ 15. Hvis den uddannelsessøgende efter afbrudt uddannelse genoptager uddannelsen og retmæssigt modtager uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, afbrydes forrentningen af den til enhver tid værende gæld på den pågældendes studielån med virkning fra dagen for uddannelsens genoptagelse.
Stk. 2. Hvis den uddannelsessøgende efter afbrudt eller afsluttet uddannelse påbegynder en ny støtteberettigende uddannelse og retmæssigt modtager uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, afbrydes forrentningen af den til enhver tid værende gæld på den pågældendes studielån med virkning fra dagen for den nye uddannelses påbegyndelse.
Stk. 3. Med virkning fra dagen efter tidspunktet for uddannelsens afbrydelse eller afslutning genoptages forrentningen af den til enhver tid værende gæld på den pågældendes studielån på den i § 13, stk. 2, angivne måde.
Stk. 4. Landsstyret kan dispensere fra stk. 3, når særlige omstændigheder taler herfor.

§ 16. Landsstyret kan, når særlige grunde taler herfor, ved skriftlig meddelelse til låntager meddele:
1) Hel eller delvis afkald på rentetilskrivninger.
2) Hel eller delvis eftergivelse af allerede tilskrevne renter.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte yderligere regler om forrentning af landskassefinansierede studielån.

 

Kapitel 5
Tilbagebetaling af landskassefinansierede studielån

§ 17. Tilbagebetaling af landskassefinansierede studielån skal påbegyndes senest 1 år efter uddannelsens afslutning. Ved afbrydelse af uddannelsen skal tilbagebetalingen påbegyndes senest 3 måneder efter afbrydelsen.
Stk. 2. Midlertidig afbrydelse af uddannelsen som følge af manglende praktikplads, orlov, herunder barselsorlov, og dokumenteret sygdom anses ikke for afbrydelser efter § 17, stk. 1.
Stk. 3. Hvis den midlertidige afbrydelse varer over 1 år, skal tilbagebetalingen af lånet påbegyndes efter påkrav herom fra Landsstyret.
Stk. 4. Hvis den uddannelsessøgende påbegynder en ny støtteberettigende uddannelse eller genoptager afbrudt uddannelse og opfylder betingelserne for at modtage uddannelsesstøtte, berostilles tilbagebetalingspligten af tidligere optagne lån. Ved uddannelsens afslutning eller afbrydelse genindtræder tilbagebetalingspligten efter bestemmelsen i stk. 1.

§ 18. Landskassefinansierede studielån og påløbne renter skal være afviklet inden 15 år fra tidspunktet for tilbagebetalingspligtens indtræden. Afvikling skal dog ske med mindst 500,00 kr. pr. måned.
Stk. 2. Såfremt tilbagebetalingspligten berostilles i medfør af § 17, stk. 4, forlænges den i stk. 1 nævnte maksimale afviklingstid med den periode, tilbagebetalingspligten har været berostillet.
Stk. 3. Låntager er forpligtet til inden tilbagebetalingspligtens indtræden at indgå aftale med Landsstyret om studielåns afvikling.
Stk. 4. Hvis låntager ikke, trods anmodning herom fra Landsstyret, rettidig har indgået aftale om afvikling af optagne studielån, fastsætter Landsstyret inden for de i stk. 1 nævnte rammer den for låntager lempeligste afviklingsordning.
Stk. 5. Landsstyret kan efter ansøgning herom give lempelser i vilkårene for tilbagebetaling eller give udsættelse med tilbagebetaling, hvis låntager på grund af arbejdsløshed, sygdom, fødsel eller andre særlige omstændigheder ikke kan overholde tilbagebetalingsordningen. Den maksimale afviklingstid på 15 år, jf. stk. 1, kan dog ikke fraviges.

§ 19. Hvis låntageren ikke overholder en indgået eller fastsat afviklingsordning, skal Lands-styret efter påkrav opsige gælden inklusive påløbne renter til omgående skadesløs betaling.

§ 20. Landsstyret kan fastsætte yderligere regler om tilbagebetaling af landskassefinansiere-de studielån.

 

Kapitel 6
Forrentning og tilbagebetaling af uberettiget modtaget uddannelsesstøtte

§ 21. Meddeler en uddannelsessøgende urigtige eller mangelfulde oplysninger om de i § 10 nævnte forhold, eller undlader at give meddelelse om ændringer heri, eller i øvrigt modtager uddannelsesstøtte i ond tro, skal Landsstyret kræve uretmæssigt modtaget uddannelsesstøtte tilbagebetalt med påløbne renter.
Stk. 2. Uddannelsesstøtte, som modtageren har modtaget som følge af afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger, forrentes fra modtagelsestidspunktet.
Stk. 3. Uddannelsesstøtte, som modtageren iøvrigt har modtaget i ond tro, forrentes fra det tidspunkt, hvor modtageren må antages at været bekendt med støttens uretmæssige modtagel-se.
Stk. 4. Forrentning af uberettiget modtaget støtte efter stk. 2 og stk. 3 sker med en årlig effektiv rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 6 procent. Forrentningen sker af den til enhver tid værende gæld. Rentetilskrivningen sker hvert år den 31. december eller på tidspunktet for indfrielse.

§ 22. Uddannelsesstøtte, som modtageren uberettiget har modtaget i god tro, og som modta-geren ikke kan tilbagebetale straks, skal af Landsstyret konverteres til studielån. Forrentning og tilbagebetaling af uberettiget støtte modtaget i god tro, sker efter de for studielån gældende regler beskrevet i kapitlerne 4 og 5 i denne forordning.

§ 23. Landsstyret kan fastsætte yderligere regler om forrentning og tilbagebetaling af uberettiget modtaget uddannelsesstøtte.

 

Kapitel 7
Tilbageholdelse og modregning i uddannelsesstøtten

§ 24. Landsstyret kan i uddannelsesstøtten tilbageholde:
1) Betaling for kost og logi på kollegier og andre indkvarteringssteder, der er ejet eller drevet af Hjemmestyret eller kommunerne.
2) Betaling for kost og logi på kollegier og andre indkvarteringssteder, som Hjemmestyret eller kommunerne betaler for.
3) Kontingent til de uddannelsessøgendes organisationer.
Stk. 2. Tilbageholdelse for kost og logi, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, kan ske for den periode, hvor kost og logi efter aftale stilles til rådighed for den studerende.
Stk. 3. De uddannelsessøgendes organisationer skal straks skriftligt give besked herom til Landsstyret, når en uddannelsessøgende udmelder sig af organisationen.

§ 25. Den uddannelsessøgendes krav på uddannelsesstøtte kan ikke gøres til genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning.
Stk. 2. Landsstyret har alene pligt til at efterkomme frivillige aftaler med tredjepart om tilbageholdelse i uddannelsesstøtten, såfremt det indeholdte beløb ikke overstiger kr. 500,00 pr. måned.

§ 26. Landsstyret kan i den uddannelsessøgendes krav på uddannelsesstøtte modregne for meget udbetalt uddannelsesstøtte, som den uddannelsessøgende har modtaget i ond tro.

 

Kapitel 8
Administration og klage

§ 27. Uddannelsesstøttereglerne administreres af Landsstyret, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Landsstyret kan helt eller delvist overlade administrationen af uddannelsesstøttereg-lerne til andre myndigheder og institutioner under Grønlands Hjemmestyre.
Stk. 3. Landsstyret kan efter skriftlig aftale overlade administrationen af uddannelsesstøtte-reglerne til en privat virksomhed.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om administrationen af uddannelsesstøtte-reglerne.
Stk. 5. Uddannelsesstøtte udbetales til støttemodtagerens konto i et pengeinstitut i Grønland eller Danmark.

§ 28. De i § 27, stk. 1 – 3 nævnte myndigheder, institutioner og private virksomheder kan:
1) Hos offentlige myndigheder, institutioner og private virksomheder indhente de oplysnin-ger om den uddannelsessøgende, der er af væsentlig betydning for administrationen af uddannelsesstøttereglerne.
2) Til hinanden videregive oplysninger om den uddannelsessøgende, der er af væsentlig betydning ved administrationen af uddannelsesstøttereglerne og stille sådanne oplysninger til rådighed for hinanden.
3) Til uddannelsesadministrationerne i de nordiske lande videregive oplysninger om tildeling af uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre til borgere fra Grønland eller de nordiske lande, der er nødvendige for kontrollen af, at de ikke for samme periode uretmæssigt modtager uddannelsesstøtte fra både Grønland og fra et nordisk land.
4) Til offentlige myndigheder og private virksomheder i Grønland videregive navne og adresser på de uddannelsessøgende til brug for rekruttering af de uddannelsessøgende til job i Grønland efter afsluttet uddannelse og til brug for etablering af praktikophold og studiejobs under uddannelsen. Dette kan alene ske efter indhentet samtykke fra den uddannelsessøgende.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om adgangen til at indhente og videregive oplysninger i henhold til stk. 1, herunder om oplysningerne kan kræves indhentet eller videregivet i elektronisk form.

§ 29. Landsstyret kan i forbindelse med udsendelse af rykkere for betaling af forfaldne ydelser opkræve rykkergebyr.
Stk. 2. Gebyrets størrelse fastsættes på finansloven.
Stk. 3. Der vil højst kunne opkræves 3 rykkergebyrer for en forfalden ydelse.

§ 30. Afgørelser vedrørende tildeling af uddannelsesstøtte kan inden 6 uger fra afgørelsens dato skriftlig indbringes for Landsstyret.
Stk. 2. Landsstyret kan dispensere fra tidsfristen i stk. 1.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler for klageadgangen, herunder procedure vedrørende klager.

 

Kapitel 9
Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser

§ 31. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. august 2005 og har virkning for uddannelsesstøtte, der tildeles fra denne dato, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. § 30 træder i kraft den 1. januar 2005.

§ 32. Landstingsforordning nr. 3. af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte ophæves med virkning fra den 1. august 2005, dog ophæves § 26 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 med virkning fra den 1. januar 2005.
Stk. 2. Klager, der er indgivet til Klagenævnet for uddannelsesstøtte inden den 1. januar 2005, færdigbehandles af nævnet efter reglerne i Landstingsforordning nr. 3. af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte.

§ 33. Administrative bestemmelser fastsat i henhold til eller med hjemmel i Landstingsforordning nr. 3. af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte forbliver i kraft i det omfang, de ikke strider mod denne forordning, indtil de ændres eller ophæves af bestemmelser fastsat i henhold til denne forordning.

§ 34. § 8 har ikke virkning for uddannelsessøgende, der er optaget på en uddannelse før den 1. januar 1994.

§ 35. Stats- og landskassefinansierede studielån, der er tildelt inden den 1. august 2005, forrentes i henhold til de derom hidtil gældende regler.

§ 36. Uddannelsesstøtte, der er modtaget uberettiget inden 1. august 2005, forrentes efter de herom på daværende tidspunkt gældende regler. Derefter forrentes uberettiget modtaget støtte i overensstemmelse med bestemmelserne i § 21 og § 22.

§ 37. § 18, stk. 1, og § 18, stk. 5, har ikke virkning for lån, for hvilke der den 1. august 2005 allerede er fastsat eller indgået aftale om afvikling.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. november 2004
Hans Enoksen

/

Henriette Rasmussen


Bemærkninger til forslag

Forelæggelsesnotat

Betænkning (2. behandling)

Svarnotat (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)