Lovgivning

2010

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger

Kommunale forskrifter


Love:  

Inatsisartutlov nr. 1 af 17. maj 2010 om midlertidig fritagelse for indførselsafgift og motorafgift på person- og varebiler der udelukkende anvender el og brint som drivmiddel.

Inatsisartutlov nr. 2 af 18. maj 2010 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (Nedsat godtgørelse i forbindelse med overskydende skat)

Inatsisartutlov nr. 3 af 19. maj 2010 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, medlemmer af Al Qaida-organisationen og Taliban.

Inatsisartutlov nr. 4 af 19. maj 2010 om specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

Inatsisartutlov nr. 5 af 19. maj 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.
(Hvidvaskloven)

Inatsisartutlov nr. 6 af 19. maj 2010 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Inatsisartutlov nr. 7 af 19. maj 2010 om sprogpolitik

Inatsisartutlov nr. 8 af 19. maj 2010 om pligt til at indhente børneattest.

Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken

Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder.

Inatsisartutlov nr. 12 af 21. maj 2010 om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer

Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri

Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger

Inatsisartutlov nr. 15 af 26. maj 2010 om forbud mod rygning

Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse

Inatsisartutlov nr. 18 af 18. november 2010 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer (Forhøjelse af afgift)

Inatsisartutlov nr. 19 af 18. november 2010 om ændring af landstingslov om afgift på automatspil (Forhøjelse af afgiften)

Inatsisartutlov nr. 20 af 18. november 2010 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Tilkaldevagtordning i forbindelse med fri bil, afskrivning på licensandele, omdannelse af begrænset skattepligtige virksomheder, overdragelse af licensandele mod betaling af fremtidige efterforskningsomkostninger, skattekommuner og bruttoskatteordning for visse udefrakommende)

Inatsisartut lov nr. 21 af 18. november 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse

Inatsisartutlov nr. 23 af 18. november 2010 om teater

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 25 af 18. november 2010 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde (Overførsel af midler til orienteringsrejser fra Inatsisartut til partierne)

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer

Inatsisartutlov nr. 28 af 18. november 2010 om ændring af landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold  (afgrænsning af slædehundedistrikter, erstatningsfri aflivning af løsgående hunde og forbud mod tandklipning)

Inatsisartutlov nr. 29 af 25. november 2010 om Finanslov for 2011

 

 

Bekendtgørelser:

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 21. januar 2010 om ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse om Idrættens Råd og Hjemmestyrets bekendtgørelse om Kulturråd.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 12. februar 2010 om brugerbetaling på fiskeriområdet

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 26. februar 2010 om orlov ved plejeanbringelse af et barn

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 12. april 2010 om fredning af et område ved Ivittuut og Kangilinnguit

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5, 13. april 2010 om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 6. maj 2010 om licens til fiskeri

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7af 2. juni 2010 om ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 7. april 2004 om kommunernes erhvervsmæssige investeringer, garantistillelse, tilskud m.v.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 18. juni 2010 om indberetning af oplysninger vedrørende indkomstskat

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 1. juli 2010 om inddrivelse af restancer til det offentlige

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juli 2010 om lærlinge i bygge- og anlægsarbejder

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 16. juli 2010 om beskyttelse og fangst af store hvaler

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 26. juli 2010 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 26. august 2010 om sikkerhedszoner ved offshoreanlæg og indkvarteringsskibe

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 29. september 2010 om indendørs rygning for afsonere og tilbageholdte i politiets detentioner, anstaltsanbragte og skærmede psykisk syge patienter under indlæggelse på sygehuse

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 12. november 2010 om beskyttelse og fangst af sæler

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 18. november 2010 om skatteudlig­ning og fælleskommunal skat i 2011Efter 1. december 2010

Offentliggjort

Titel


22.12.2010

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 9. december 2010 om kontrol med havgående fiskeri

22.12.2010


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. december 2010 om hjælp til personer med vidtgående handicap


22.12.2010

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 16. december 2010 om kontrol med kystnært fiskeri efter rejer

22.12.2010

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 16. december 2010 om honorering af og udgiftsgodtgørelse til bestyrelsen for Grønlands Nationalteater.

22.12.2010

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 16. december 2010 om Uddannelsesrådet for skuespilleruddannelsen ved Grønlands Nationalteater.

22.12.2010

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 20. december 2010 om kommunernes borgerbetjening på skatteområdet

22.12.2010

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 24 af 20. december 2010 om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse

23.12.2010


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 23. december 2010 om honorering af og udgiftsgodtgørelse til brancheskolernes bestyrelser


23.12.2010


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 26 af 23. december 2010 om resultatkontrakter for brancheskolerne


 

 

 

 

Forordninger:

Inatsisartutforordning nr. 1 af 19. maj 2010 om ophævelse af landstingsforordning om tilskud til elever, der er optaget i folkeskolens ældste klasser.

Inatsisartutforordning nr. 2 af 19. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om socialpædagoguddannelsen
(Ophævelse af alderskriterium og præcisering af tidsfrist for klageindgivelse)

Inatsisartutforordning nr. 3 af 19. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.
(Nedlæggelse af Radio- og tv-nævnet)

Inatsisartutforordning nr. 4 af 19. maj 2010 om ændring af landstingsforordning nr. 10 af 5. december 2008 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen
(Præcisering af hjemmelsbestemmelser m.v.)

Inatsisartutforordning nr. 5 af 26. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering
(Vilkår for offentlige finansieringslån om lejefastsættelsen ved låntagers udlejning af boligen til juridiske personer)

Inatsisartutforordning nr. 6 af 26. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om tobak og sikring af røgfrie miljøer samt mærkning af tobaksvarer

Inatsisartutforordning nr. 7 af 31. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om offentlig hjælp
(Kistetransport samt præcisering af betingelser for tildeling af offentlig hjælp)

Inatsisartutforordning nr. 8 af 31. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om førtidspension
(Ændring af førtidspensionsbeløbet, ophør af udbetaling efter dødsfald samt sproglige præciseringer)

Inatsisartutforordning nr. 9 af 31. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om alderspension
(Udbetaling efter dødsfald)

Inatsisartutforordning nr. 10 af 31. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap
(
Udlægning af handicapforsorgen til kommunerne)
 

 

Kommunale forskrifter:

Vedtægt for garnfiskeri efter hellefisk, Uummannaq forvaltningsområde i Qaasuitsup Kommunia (25. januar 2010)