Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 26. august 2010 om sikkerhedszoner ved offshoreanlæg og indkvarteringsskibe

I medfør af § 79, stk. 4, § 84, stk.1, og § 96, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven), fastsættes:

 

Anvendelse

§ 1.  Denne bekendtgørelse finder anvendelse i sikkerhedszoner ved offshoreanlæg og indkvarteringsskibe, som befinder sig på søterritoriet eller i kontinentalsokkelområdet ved Grønland.
Stk. 2.  Inden for sikkerhedszonerne finder bekendtgørelsen anvendelse på skibe og andre fartøjer, luftfartøjer, på mobile offshoreanlæg og andre mobile anlæg og indretninger, som er under forsejling, bugsering eller forankring i forbindelse dermed, samt på fiskeudstyr, ankre, andet fortøjningsudstyr, andet udstyr og andre genstande.
Stk. 3.  Bekendtgørelsen finder anvendelse, uanset om de i stk. 1 og 2 nævnte anlæg og fartøjer med videre er grønlandske, danske eller udenlandske.


Sikkerhedszoner

§ 2.  Offshoreanlæg og indkvarteringsskibe er omgivet af sikkerhedszoner, medmindre anlæggene eller skibene er under forsejling eller bugsering.
Stk. 2. Hvis et offshoreanlæg eller et indkvarteringsskib omfattet af stk. 1 ikke er umiddelbart synligt på havoverfladen, skal det afmærkes med bøje eller anden let synlig afmærkning, som er godkendt af Naalakkersuisut.
Stk. 3. Sikkerhedszonen har en udstrækning på 500 meter omkring anlægget eller skibet, målt fra ethvert punkt på dets ydre kant eller fra anden anvendt afmærkning. I det vertikale (lodrette) plan strækker en sikkerhedszone sig fra havbunden til 500 meter over det højeste punkt på anlægget eller skibet. I det horisontale (vandrette) plan strækker sikkerhedszonen sig 500 meter ud fra ethvert punkt på anlæggets eller skibets ydre kant, der hvor denne til enhver tid befinder sig.
Stk. 4.  Positionen for offshoreanlæg og indkvarteringsskibe omfattet af stk. 1 offentliggøres i Efterretninger for Søfarende. Offentliggørelsen i Efterretninger for Søfarende foretages af rettighedshaveren, medmindre andet bestemmes af Naalakkersuisut.
Stk. 5.  Naalakkersuisut kan træffe afgørelse om afvigelse fra den i stk. 3 fastsatte udstrækning af sikkerhedszonerne. En afvigelse kan udvide eller indskrænke en sikkerhedszone og kan fastsættes for en bestemt periode. Afvigelser offentliggøres i Efterretninger for Søfarende. Offentliggørelsen i Efterretninger for Søfarende foretages af rettighedshaveren, medmindre andet bestemmes af Naalakkersuisut.
Stk. 6.  I fare- eller ulykkessituationer, der kan medføre personskade eller tab af menneskeliv, alvorlig forurening, stor materiel skade eller et væsentligt produktionsstop, kan Naalakkersuisut udvide eksisterende sikkerhedszoner eller oprette nye zoner, i det omfang det anses for nødvendigt for at forebygge, hindre eller begrænse de nævnte skadevirkninger. Udvidelser af eksisterende sikkerhedszoner og oprettelser af nye zoner offentliggøres i Efterretninger for Søfarende. Offentliggørelsen i Efterretninger for Søfarende foretages af rettighedshaveren, medmindre andet bestemmes af Naalakkersuisut.


Adgang til og aktiviteter i sikkerhedszoner

§ 3.  Det er ikke tilladt skibe og andre fartøjer anlæg, indretninger, udstyr og andre genstande uden lovligt ærinde til offshoreanlægget eller indkvarteringsskibet, at bevæge sig ind i de i § 2, stk. 1 nævnte zoner.
Stk. 2
.  Naalakkersuisut kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om undtagelse fra forbuddet i stk. 1, herunder med hensyn til fiskeri og fangst, og kan fastsætte nærmere vilkår derfor.


Sanktioner

§ 4.  Bøde idømmes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:
1) tilsidesætter en regel i denne bekendtgørelse, herunder forbuddet i § 3, stk. 1,
2) tilsidesætter en afgørelse efter § 3, stk. 2, om en undtagelse til forbuddet i § 3, stk. 1, eller vilkår for en sådan afgørelse,
3) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger i tilfælde, hvor Naalakkersuisut eller andre myndigheder skal meddeles oplysninger efter denne bekendtgørelse.
4) Efter kriminallovens regler kan der ske konfiskation af de i § 1, stk. 2 nævnte fartøjer m.v. der er benyttet ved en overtrædelse af § 3, stk. 1.
Stk. 2.  Reglerne i råstoflovens § 96, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.


Ikrafttræden

§ 5.  Denne bekendtgørelse træder i kraft ved kundgørelse. (*)
Grønlands Selvstyre, den 26. august, 2010
Ove Karl Berthelsen

/

Jørn Skov Nielsen

 

 

(* Kundgjort ved skrivelse af 26. august 2010)