Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 12. april 2010 om fredning af et område ved Ivittuut og Kangilinnguit

I medfør af § 5, stk. 1, nr. 1, nr. 4, nr. 8 og 9, § 9, nr.1 og nr. 2, § 16, stk. 1, § 19, § 20 § 46, og § 60, stk. 2 og stk. 4, i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse fastsættes:

 

Formål og afgrænsning

§ 1.  Et område udenfor det bebyggede område i Ivittuut og Kangilinnguit udlægges som fredet område med det formål at bevare områdets naturskabte og landskabelige værdier, kulturhistoriske levn og beskytte området mod nedslidning, herunder Ikaitsøjlerne i Ikkafjord. Fredningen skal endvidere medvirke til at sikre mulighed for bæredygtig udnyttelse af området og områdets levende ressourcer samt beskyttelse af bestanden af spættet sæl ved Qoornoq.
Stk. 2.
  Bekendtgørelsen gælder ikke for aktiviteter i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer. Regler om naturbeskyttelse samt opførelse af anlæg med videre fastsættes på grundlag af den lovgivning, der ligger til grund for meddelelse af bemyndigelse eller bevilling til sådanne aktiviteter, samt som led i den samlede myndighedsbehandling af disse.

§ 2.  Det fredede område er angivet i bilag 1.
Stk. 2.
Fredningsgrænsen op mod byzonen følger byzonegrænsen på tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden, jf. bilag 1.
Stk. 3.
Inden for det fredede område er der udpeget fem delområder, jf. bilag 2.
1)  Delområde A udgøres af Ikka nord for Ikkap nerikinnera.
2)  Delområde B udgøres af fjordområdet mellem Qoornup Kujalliup Sermias sydligste kant og Qoornup Avannarliup Sermia, Atarnup tasia samt søen, der ligger umiddelbart syd herfor.
3)  Delområde C udgøres af hele vigen ud for Qaamasunnguaq (nord for en ret linie mellem 61˚10’49,89”N; 47˚48’14,10”W og 61˚ 10’58,64”N; 47˚47’25,09”W).
4)  Delområde D udgøres af området i Eqaluit øst for en ret linie mellem Eqaluit Qeqertaa og pynten umiddelbart syd for Eqaluit Qeqertaa.
5)  Delområde E udgøres af en zone i Ilorput, der svarer til en afstand af 1000 meter fra fuglefjeldet.
Stk. 4. Grønlandske og danske stednavne er angivet i bilag 3.


Generel adgang og anvendelse

§ 3.  Offentligheden har adgang til det fredede område med de begrænsninger, som følger af denne bekendtgørelse.

§ 4.  Inden for det fredede område er det ikke tilladt at forurene søer, vandløb, fjorde eller landområder på nogen måde eller at efterlade nogen form for ikke organisk affald, brugte fiskeredskaber samt ikke længere anvendte markeringer eller videnskabeligt udstyr.
Stk. 2.
  Det er ikke tilladt at opgrave orkideer, beskadige træer eller på anden måde beskadige vegetationen eller foretage ændringer af terrænet.

§ 5.  Inden for det fredede område er landsbrugsaktiviteter, dyrehold, opdyrkning eller udplantning af vegetation ikke tilladt.

§ 6. Al form for aktivitet som kan nedbryde ikaitsøjlerne i delområde A, jf. bilag 2, herunder indsamling og fysisk brydning af ikaitmineraler i søjler eller som løstliggende blokke på havbunden, er forbudt.


Teltslagning og brug af åben ild

§ 7.  Inden for det fredede område må teltslagning og brug af åben ild, herunder brug af gas- eller spritbrændere mv., kun finde sted i op til fem døgn på samme lokalitet. Yderligere teltslagning og brug af åben ild, herunder brug af gas- eller spritbrændere og lignende, må herefter alene finde sted på en ny lokalitet i en distance af mindst 100 meter fra den forrige anvendte lokalitet, jf. dog stk. 2.
Stk. 2.
  Permanente arealer til teltslagning og brug af åben ild, herunder brug af gas-, spritbrændere og lignende, i mere end fem døgn kan udpeges af Kommuneqarfik Sermersooq gennem en kommunal vedtægt, der skal stadfæstes af Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø. Der skal i området ske en tydelig markering af de steder, hvor teltslagning samt brug af åben ild, herunder brug af gas- eller spritbrændere og lignende, må finde sted i mere end fem døgn.
Stk. 3.  Inden for det fredede område er det tilladt at indsamle og anvende vissent plantemateriale samt drivtømmer til brændsel.


Byggeri, anlæg og vandreruter

§ 8.  Inden for det fredede område er det ikke tilladt at opføre bygninger eller andre faste anlæg samt anlægge veje og stier, jf. dog stk. 2.
Stk. 2.  Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø kan efter høring af Kommuneqarfik Sermersooq give tilladelse til opførsel af bygninger eller andre faste anlæg samt anlæggelse af veje og stier.
Stk. 3.
  Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø kan fastsætte vilkår til bygninger eller andre faste anlægs omfang, art, placering, højde, udformning samt reetablering af terræn og vegetation i tilladelser givet efter stk. 2.

§ 9.  Vandreruter kan markeres efter anvisning fra Kommuneqarfik Sermersooq efter høring af Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø.


Færdsel og sejlads

§ 10.  Inden for det fredede område er al færdsel med cykel samt motoriserede køretøjer forbudt.
Stk. 2.  Undtaget fra forbuddet i stk. 1 er færdsel med snescooter på tilfrosset og snedækket jordbund samt færdsel i forbindelse med redningsaktioner, jagtbetjentens arbejde og Grønlands Kommandos redningspatruljes aktiviteter.
Stk. 3.
Undtaget fra forbuddet i stk. 1 er færdsel med cykel og motoriserede befordringsmidler på hjulsporet mellem Kangilinnguit og Grønnedalshytten ved Jernhatten.

§ 11.  Færdsel på land tættere end 500 meter fra redepladser for havørn, vandrefalk og jagtfalk er forbudt i perioden 1. april - 15. august.

§ 12.  Inden for det fredede område er motoriseret sejlads forbudt i delområde C, jf. bilag 2.
Stk. 2.  Motoriseret sejlads i delområde E, jf. bilag 2, er forbudt fra den 1. juni – 1. september.
Stk. 3.  Undtaget fra stk. 1 og 2 er motoriseret sejlads i forbindelse med redningsaktioner, jagtbetjentens arbejde, Grønlands kommandos redningspatruljes aktiviteter samt videnskabelige undersøgelser.

§ 13.  I delområde A, jf. bilag 2, er det ikke tilladt at sejle hurtigere end 3 knob, og fartøjet må ikke stikke dybere end 50 centimeter. Ved sejlads indenfor en radius af 50 meter fra synlige ikaitsøjler er det kun tilladt at benytte jolle, kajak eller lignende uden brug af motor.
Stk. 2.
  Sejlads i delområde A skal på forhånd anmeldes til Ivittuut Borgerservice under Kommuneqarfik Sermersooq.


Flyvninger

§ 14.  Inden for det fredede område er flyvninger lavere end 500 meter over terræn samt landing i det fredede område ikke tilladt af hensyn til områdets dyreliv.
Stk. 2. 
Undtaget fra forbuddet i stk. 1 er flyvning og landing i forbindelse med koncessioneret ruteflyvning, rednings- og eftersøgningsaktioner, Grønlands Kommandos aktiviteter samt videnskabelige formål i det fredede område.


Fiskeri og Fangst

§ 15.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan fastsætte en kvote for kvotejagt og trofæjagt på moskusokser.

§ 16.  Al sælfangst er forbudt i delområde B og C, jf. bilag 2.

§ 17.  Garnfiskeri, herunder fiskeri med bundgarn, er forbudt i delområderne A, B, C og D, jf. bilag 2.
Stk. 2. I delområde A, jf. bilag 2, er fiskeri kun tilladt fra kysten.

§ 18.  Inden for det fredede område er ørredfiskeri i ferskvand kun tilladt med stang.
Stk. 2.
  Fiskeaffald der stammer fra ferskvandsfiskeri skal efterlades på land.


Forvaltning, tilsyn og dispensation

§ 19.  Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø kan efter høring af Kommuneqarfik Sermersooq udarbejde en forvaltningsplan for det fredede område.

§ 20.  Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq påser overholdelsen af denne bekendtgørelse.

§ 21.  Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø kan efter høring af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq meddele dispensation fra bestemmelserne i § 6, § 7, stk. 1, § 10, stk.1, § 11 samt § 14, stk. 1.

§ 22.  Overtrædelse af §§ 4-6, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 10, stk. 1, § 11, § 12, stk. 1 og 2, § 13, § 14, stk. 1, §§ 16-17 samt § 18, stk. 1 kan medføre bøde.
Stk. 2.  Overtrædelse af vilkår fastsat i medfør af § 8, stk. 3 kan medføre bøde.
Stk. 3.  Er overtrædelsen begået af en virksomhed, som helt eller delvist ejes af staten, Grønlands Selvstyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende kan der pålægges virksomheden med videre som sådan kriminalretligt ansvar. Tilsvarende gælder hvis overtrædelsen er begået af Grønlands Selvstyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab.
Stk. 4.  Bøder idømt efter stk. 1-3 tilfalder Landskassen.

§ 23.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2010.
Stk. 2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 25. april 2000 om fredning af den indre del af Ikka.
Grønlands Selvstyre, den 12. april 2010
Anthon Frederiksen

/

Hans-Erik Bresson


Bilag 1-3