Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 12. februar 2010 om brugerbetaling på fiskeriområdet

I medfør af § 14, stk. 9 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 17 af 3. december 2009 fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1.  Formålet med bekendtgørelsen er en nærmere regulering af den brugerbetaling på fiskeriområdet, som der i landstingslov om fiskeri § 14, stk. 5 og § 14, stk. 7 er givet hjemmel til. Betalingspligten gælder for fiskeri, der udøves af fartøjer eller rederier, der er hjemmehørende i Grønland.


Indbetaling af afgift for kvoter

§ 2.  De i § 14, stk. 7 i landstingslov om fiskeri nævnte afgifter for kvoter til fartøjer der har licens til havgående fiskeri og licens til kystnært fiskeri efter rejer beregnes på baggrund af kvotestørrelsen. Der betales en afgift per ton meddelt kvote og afgiftens størrelse fastsættes i Inatsisartutfinanslov. Betaling for kvote som ikke udnyttes, refunderes ikke.

§ 3.  Forfaldstidspunktet samt seneste betalingsdato for de i § 14, stk. 7 i landstingslov om fiskeri nævnte afgifter for meddelelse af kvote fastsættes i Inatsisartutfinansloven.
Stk. 2.  Bliver en kvote meddelt efter den 1. januar, til anvendelse i det samme kalenderår, forfalder afgiften for kvoten den dag kvoten bliver meddelt, og seneste rettidige betalingsdato er 3 måneder herefter.
Stk. 3. Falder sidste rettidig betalingsdag på en søn- eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

§ 4.  Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan pålægge en person eller en virksomhed, der ikke betaler afgifter rettidigt, en betalingsfrist og kræve, at der stilles sikkerhed for afgiftens betaling.


Fiskerier baseret på fiskedage

§ 5.  Afgiften for meddelelse af kvote til fiskerier indenfor det havgående fiskeri eller indenfor kystnært rejefiskeri, der er baseret på fiskedage, beregnes udfra den mængde der landes. Afgiften forfalder i disse tilfælde en måned efter at fiskeriet er ophørt og seneste betalingsdato er 2 måneder efter at fiskeriet er ophørt. Falder sidste rettidig betalingsdag på en søn- eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.


Betaling af gebyr for licens

§ 6.  Der opkræves gebyr for udstedelse af licenser og tilladelser til kystnært fiskeri med undtagelse af kystnært fiskeri efter rejer. Størrelsen af gebyret fastsættes i Inatsisartutfinansloven.
Stk. 2.  I Inatsisartutfinanslov fastsættes forfaldstidspunktet samt seneste betalingsdato for det i § 14, stk. 5 i landstingslov om fiskeri nævnte gebyr for udstedelse af licens til kystnært fiskeri, med undtagelse af kystnært fiskeri efter rejer.
Stk. 3.  Licenser som ansøges efter den 1. januar til anvendelse i det samme kalenderår betales senest 3 måneder efter datoen for udstedelse af licens.
Stk. 4.  Falder seneste rettidig betalingsdag på en søndag eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 


Gebyrbetaling for jollefiskere

§ 7.  Ved en jolle forstås et åbent fartøj med udenbords motor.
Stk. 2.  For jollefiskere betales kun gebyr for udstedelse af den først ansøgte licens. Såfremt en jollefisker, efter betaling af gebyr for den først ansøgte licens, ønsker licens til fiskeri efter andre arter, vil disse licenser blive udstedt uden betaling af gebyr.


Hæftelse

§ 8.  Afgiften efter § 2 påhviler den, som den 1. januar er meddelt en kvote. Bliver en kvo­te meddelt i løbet af et kalenderår, påhviler afgiften for den resterende del af kalenderåret den person eller virksomhed, som er meddelt kvoten.
Stk. 2.  Overdrages en kvote helt eller delvist, hæfter den overdragende for den afgift, som skal betales i løbet af kalenderåret.
Stk. 3.  Overdrages en kvote som led i konkurs, tvangssalg, likvidation eller lignende endeligt virksomhedsophør, overgår hæftelsen for afgiften dog til den virksomhed, som erhverver kvoten.


Foranstaltninger

§ 9.  Bøde kan idømmes den der forsætligt, eller groft uagtsomt, undlader at efterkomme et i medfør af § 4 meddelt påbud om anvendelse af en betalingsfrist.

§ 10.  Skønner forvaltningen at en overtrædelse ikke vil medføre mere indgribende foranstaltninger end bøde, kan Naalakkersuisuit eller den Naalakkersuisut bemyndiger dertil tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til indenfor en angiven frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.
Stk. 2.  Med hensyn til den i stk. 1 angivne tilkendegivelse finder reglerne i lov om rettens pleje i Grønland om indhold af anklageskrift anvendelse.

§ 11.  Bøder der pålægges efter § 9 tilfalder landskassen.


Forsøgsfiskeri

§ 12.  Afgiften for forsøgsfiskeri indenfor det havgående fiskeri samt kystnært fiskeri efter rejer beregnes på baggrund af den reelle fangst. Der svares afgift for hvert tons fangst og afgiften er den samme som nævnt i § 2, stk. 1.
Stk. 2.  Afgiften efter stk. 1 forfalder den 1. januar året efter fiskeriet har fundet sted og betales senest den 1. april året efter fiskeriet har fundet sted.
Stk. 3.  Naalakkkersuisut kan helt eller delvist fritage for afgiften i tilfælde af forsøgsfiskeri. Fritagelse for afgift meddeles skriftligt.


Ikrafttræden

§ 13.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2010.
Grønlands Selvstyre, den 12. februar 2010
Ane Hansen

/

Amalie Jessen