Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 29
23. maj 2024
Vedtaget

Inatsisartutlov om fiskeri

Kapitel 1

Formål, anvendelsesområde, definitioner og myndighedsbestemmelser

 

Formål

 

  § 1. De grønlandske fiskeressourcer er det grønlandske samfunds fælles ejendom. Denne inatsisartutlov har til formål at sikre, at samfundet får det størst muligt langsigtede økonomiske udbytte af fiskeriet, samtidigt med at der skabes sammenhængende og stabile rammebetingelser for fiskerierhvervet.

  Stk. 2.  Ved forvaltning af denne inatsisartutlov skal der lægges vægt på, at fiskeressourcerne udnyttes bæredygtigt, og at bestandene opretholdes på et niveau, hvor de er i stand til at give det maksimalt langsigtede bæredygtige udbytte.

  Stk. 3.  Ved forvaltningen af denne inatsisartutlov skal der desuden lægges vægt på:

1)  balancen mellem kapaciteten i fiskeriet og fiskerimulighederne, og at kapaciteten udnyttes effektivt,

2)  et attraktivt investeringsklima til gavn for udvikling og videreudvikling af erhvervet og samfundet,

3)  videnskabelig rådgivning,

4)  lokale og sociale aspekter,

5)  bilaterale og internationale aftaler og konventioner,

6)  minimering af fiskeriets negative indvirkning på det marine økosystem,

7)  hensynet til befolkningens behov for selvforsyning,

8)  inddragelse af interessenter, og

9)  gennemsigtighed i forvaltningen og udøvelsen af fiskeriet.

 

Anvendelsesområde

 

  § 2.  Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelsen af fiskeressourcerne og forvaltningen af de fiskerier, der udnytter ressourcerne indenfor Grønlands fiskeriterritorium, grønlandske aktørers erhvervsmæssige fiskeri udenfor Grønlands fiskeriterritorium og udenlandske fartøjers fiskeri udenfor Grønlands fiskeriterritorium på grønlandsk kvote, samt hvis det følger af bilateral eller international aftale, at Grønland har regulerings- eller kontrolmyndighed.

 

Definitioner

 

  § 3.  I denne inatsisartutlov forstås ved:

1)  ”Fiskeri”: søgning efter fisk, udsætning, sætning, trækning og indhaling af fiskeredskaber, ombordtagning af fangst, overførsel, anbringelse af fisk i bur, og landing af fisk og fiskeprodukter. Skaldyr og skaldyrsprodukter er i denne forbindelse sidestillet med fisk.

2) ”Erhvervsmæssigt fiskeri”: det fiskeri, der udøves med henblik på salg af hele eller dele af fangsten.

3) ”Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri”: det fiskeri, der udøves med henblik på at anvende hele fangsten til privat forbrug.

4)  ”Kystnært fiskeri”: det fiskeri, der forgår i området mellem kysten og en linje, der ligger tre sømil udenfor søterritoriets basislinje

5)  ”Havgående fiskeri”: det fiskeri, der forgår udenfor det område, hvor kystnært fiskeri foregår.

6)  ”Erhvervsgruppe”: en nærmere afgrænset gruppe af aktører, kategoriseret efter om de driver erhvervsmæssigt fiskeri som hovederhverv eller ikke-erhvervsmæssigt fiskeri.

7)  ”Totale tilladte fangstmængde”: TAC’en udgør den samlede tilladte årlige fangstmængde af en bestand, som Grønland råder over.

8)  ”Kvote”: en del af den totale tilladte fangstmængde.

9)  ”Kvoteandel”: den andel af en kvote, som en aktør er indehaver af i en nærmere defineret periode.

10)  ”Årskvote”: den maksimalt tilladte fangstmængde, som en aktør har fået tildelt af en kvote et givent år.

11)  ”Licens”: en tilladelse til fiskeri på en bestemt bestand i et givet område og en bestemt periode.

12)  ”Fartøj”: ethvert transportmiddel til vands eller lands, der benyttes i forbindelse med fiskeri.

13)  ”Flådekomponent”: en nærmere afgrænset gruppe af fartøjer.

14)  ”Omladning”: enhver overførsel af ikke indhandlet fangst eller produkter deraf fra et fartøj til et andet, uanset om dette foregår til søs eller i havn.

15)  ”Forarbejdning”: al behandling af fangsten, bortset fra rensning, hovedskæring og isning.

16)  ”Grønlandsk fartøj”: ethvert fartøj, der er registreret med hjemsted i Grønland, og som opfylder betingelserne i § 10.

17)  ”Udenlandsk fartøj”: ethvert fartøj, der ikke er registreret med hjemsted i Grønland.

18)  ”Landing”: enhver overførsel af fangst eller produkter deraf fra et fartøj til land.

19)  ”Fangst”: alle akvatiske dyr såsom fisk, havpattedyr, søfugle, koraller og svampe, der er sikret ved fiskeri.

20)  ”Grønlands fiskeriterritorium”: Grønlands Eksklusive Økonomiske Zone (EEZ), som er fastsat i medfør af de til enhver tid gældende anordninger om Grønlands eksklusive økonomiske zoner og Grønlands søterritorium.

21)  ”Aktør”: den, der driver fiskeri, uanset om det sker som person, interessentskab, partrederi, selskab, anden form for virksomhed eller nation.

22)  ”Indhandling”: transaktion af fangst mod betaling.

23)  ”Indhandlingspligtig fangst”: den fangst, som skal indhandles til landanlæg i Grønland uden at være blevet forarbejdet.

24)  ”Ikke-indhandlingspligtig fangst”: den fangst, som kan eksporteres direkte fra fiskerfartøjerne eller indhandles til landanlæg i Grønland i forarbejdet stand.

25)  ”Bestand”: en gruppe individer af samme art, der i et bestemt tidsrum lever sammen i et afgrænset geografisk område, og for hvilken sandsynligheden for udveksling af gener med andre bestande er meget lav.

26)  ”Et fiskeri”: Udøvelse af den i nr. 1 definerede aktivitet, når det sker på en bestemt art eller bestand, i et bestemt område eller på en bestemt måde.

27)  ”Kontrolmyndigheden”: Grønlands Fiskerilicenskontrol og Forsvarets Fiskeriinspektion eller de efter § 5, stk. 2, af Naalakkersuisut udpegede myndighed.

 

Myndighedsbestemmelser

 

  § 4.  Naalakkersuisut sikrer udøvelsen af denne inatsisartutlovs bestemmelser.

 

  § 5.  Grønlands Fiskerilicenskontrol og Forsvarets Fiskeriinspektion fører tilsyn med og kontrollerer, at aktørerne overholder bestemmelserne i denne inatsisartutlov, jf. kapitel 14.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan udpege andre end Grønlands Fiskerilicenskontrol og Forsvarets Fiskeriinspektion som kontrolmyndighed.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om hel eller delvis delegation af afgørelseskompetence vedrørende lovens ansvarsområder til kommunalbestyrelserne.

 

Kapitel 2

Krav for adgang til fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium

 

Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium

 

  § 6.  Personer med folkeregisteradresse i Grønland kan udøve ikke-erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fisketerritorium uden forudgående tilladelse, jf. dog § 7.

  Stk. 2.  Personer, som ikke har folkeregisteradresse i Grønland, skal have tilladelse for at udøve ikke-erhvervsmæs­sigt fiskeri.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om udstedelse, erhvervelse og fortabelse af tilladelse til fiskeri efter stk. 2.

 

  § 7.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om tilladelse til og udøvelse af ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter bestemte fiskearter og bestande.

  Stk. 2.  Ved fastsættelse af regler efter stk. 1, skal der lægges vægt på formålsbestemmelserne i denne inatsisartutlov, jf. § 1, herunder særligt hensynet til en hensigtsmæssig og biologisk forsvarlig udnyttelse af fiskeriressourcerne, og hensynet til turisterhvervet og udviklingen heraf.

 

Grundlæggende krav til erhvervsmæssigt fiskeri

 

  § 8.  Erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands Fiskeriterritorium forudsætter licens, udstedt i henhold til denne inatsisartutlov, jf. kapitel 6.
  Stk. 2.  Licens forudsætter, at betingelserne i §§ 9-10 om grønlandske aktører eller § 13 om udenlandske aktører er opfyldt, eller at der er meddelt dispensation efter § 11.

Erhvervsmæssigt fiskeri for grønlandske aktører på Grønlands fiskeriterritorium

 

  § 9.  Licens til grønlandske aktører, kan alene erhverves og besiddes af aktører, som er:
1)  en fysisk person, som opfylder betingelserne i stk. 2,

2)  en privat juridisk person, som opfylder betingelserne i stk. 3, dog undtaget enkeltpersoner, eller

3)  et offentligt ejet selskab eller forening i Grønland, eller et selskab eller forening med deltagelse af Grønlands Selvstyre.

  Stk. 2.  Hvis aktøren er en fysisk person, skal denne:

1)  have fast tilknytning til det grønlandske samfund,

2)  have folkeregisteradresse i Grønland, og have haft folkeregisteradresse i Grønland i de forudgående 5 år eller derover, og

3)  være fuldt skattepligtig til Grønland og have været fuldt skattepligtig til Grønland i de forudgående 5 kalenderår eller derover.

  Stk. 3.  Hvis aktøren er en privat juridisk person, skal følgende betingelser være opfyldt:

1)  Aktøren skal være enten et aktieselskab, et anpartsselskab, et andelsselskab, et interessentskab eller et partrederi.

2)  Hele den juridiske persons kapital skal ejes direkte eller indirekte af enkeltpersoner, eller selskaber hvis endelige ejere opfylder betingelserne i stk. 2, eller af pensionskasser, idet ejerskab ligestilles med tilsvarende indflydelse gennem stemmerettigheder eller lignende.

  Stk. 4.  De i stk. 3, nr. 2, nævnte pensionskasser skal have forretningsadresse i Grønland og være fuldt skattepligtige til Grønland.

  Stk. 5.  Det er en forudsætning for erhvervelse af licens, at aktøren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registeret).

  Stk. 6.  Naalakkersuisut kan kræve dokumentation for, at betingelserne i stk. 1-4 er opfyldt.

  § 10.  Licens udstedes til en bestemt aktør, jf. § 9, med et bestemt fartøj, som ejes af aktøren. Kun indehaveren af licensen har ret til at udøve fiskeri med fartøjet. Fiskeri med fartøjer under seks meter l.o.a. skal udøves af licensindehaveren personligt.

  Stk. 2.  Fartøjet skal være registreret i henhold til de til enhver tid gældende regler.

 

  § 11. Naalakkersuisut kan meddele dispensation fra betingelserne i § 9, stk. 2, nr. 2-3, og stk. 3, nr. 2, ved generationsskifte, og når vedkommende midlertidigt indenfor de nævnte perioder har opholdt sig udenfor Grønland i uddannelsesøjemed, på grund af sygdom eller lignende.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan midlertidigt dispensere fra betingelsen i § 10, stk. 1, når havari, længerevarende og uforudset værftsophold eller andre lignende omstændigheder medfører, at fiskeriet ikke kan udøves med eget fartøj. Ved dispensation skal der chartres fartøj, som er hjemmehørende i Grønland, medmindre det godtgøres, at det ikke er muligt at chartre et sådant egnet fartøj.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut meddeler dispensation fra betingelserne i § 9, stk. 2 og 3, når et fartøj eller en kvoteandel, jf. § 29, er overdraget som følge af kreditorforfølgning til en kreditor, som ikke opfylder disse betingelser. Dispensationen løber i et år fra udstedelsen og kan under ganske særlige omstændigheder forlænges.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan gøre en dispensation i medfør af denne bestemmelse tidsbegrænset og betinget af nærmere angivne vilkår.


  § 12.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om, at anskaffelse af fartøjer til erhvervsmæssigt fiskeri, jf. § 10, stk. 1, der på tidspunktet for anskaffelsen ikke er registreret som fiskefartøj i Grønland, gøres betinget af en tilladelse.

  Stk. 2.  Tilladelser i henhold til stk. 1 kan gøres betinget af, at fartøjet anvendes til fiskeri efter bestemte fiskearter, eller at et fiskerfartøj af en nærmere foreskreven fangstkapacitet udgår af fiskeriet.

 

Erhvervsmæssigt fiskeri for udenlandske aktører på Grønlands fiskeriterritorium

 

  § 13.  Udenlandske aktørers erhvervsmæssige fiskeri på Grønlands fiskerterritorium er tilladt, når aktøren enten i henhold til internationale aftaler eller efter særskilt meddelelse fra Naalakkersuisut har opnået licens, der opfylder betingelserne i § 25.

  Stk. 2.  Fiskeri i medfør af stk. 1 må ikke finde sted inden for 12 sømil fra basislinjen.

 

Kapitel 3

Fiskeri uden for Grønlands fiskeriterri­torium

 

  § 14.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium.

  Stk. 2.  Erhvervsmæssigt grønlandsk fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium må kun udøves af aktører, som opfylder betingelserne i §§ 9 og 10 og må ikke indledes, førend der er udstedt licens hertil af Naalakkersuisut.

 

Kapitel 4

Regulering af erhvervsmæssigt fiskeri

 

Reguleringsmæssige foranstaltninger

 

  § 15.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om regulering af erhvervsmæssigt fiskeri. For fiskerier i hvilke der er vedtaget en forvaltningsplan, skal disse regler være i overensstemmelse med forvaltningsplanen, jf. § 16. Naalakkersuisut kan blandt andet udstede regler om:

1)  opdeling af de disponible fangstmængder tidsmæssigt, i nærmere definerede geografiske områder og i forhold til demografiske prioriteringer,

2)  åbning af fiskeri,          

3)  hel eller delvis standsning af fiskeri efter nærmere specificerede bestande,

4)  fordeling af de disponible fangstmængder med nærmere fastsatte kvoter for flådekomponenter, for enkelte fartøjer og for redskabstyper,

5)  fordeling af de disponible fangstmængder med henblik på behandling af fangster,

6)  den maksimale fisketid, antallet af landinger og de tilladte fangstmængder pr. landing,

7)  særlige kvoter inden for de disponible fangstmængder til dækning af bifangster,

8)  chartring af udenlandske fartøjer i henhold til internationale aftaler og forpligtelser;

9)  forebyggelse, afværgelse og standsning af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, og

10)  omsætning m.v. af fisk under fredningstider og øvrige perioder, hvor fiskeri af en eller flere fiskearter ikke er tilladt.

 

Flerårige forvaltningsplaner

 

  § 16.  Naalakkersuisut skal vedtage flerårige forvaltningsplaner for alle væsentlige bestande og fiskerier i grønlandsk farvand.

Stk. 2.  Forslag til forvaltningsplaner skal udarbejdes i tæt samarbejde med interessenter, i overensstemmelse med internationale aftaler og under hensyntagen til videnskabelig rådgivning.

Stk. 3.  En forvaltningsplan skal indeholde:

1)  En beskrivelse af den eller de bestande og fiskerier samt det geografiske område, der er omfattet af planen.

2)  Klare målsætninger for forvaltningen af fiskerierne, omfattet af planen, som er i overensstemmelse med lovens målsætninger, jf. § 1.

3)  Kvantitative mål for bestandene og for fiskeriets påvirkning af dem, som er i overensstemmelse med lovens målsætninger, jf. nr. 2.

4)  Tidsramme for opnåelse af målene.

5)  Regler for fastsættelse af TAC eller kvoter for bestandene, i overensstemmelse med målene, defineret i nr. 3.

6)  Regler om tekniske bevaringsforanstaltninger, etableret med henblik på opnåelse af målene, jf. nr. 2 og 3.

7)  Procedure og tidsplan for revision af planen.

  Stk. 4.  En forvaltningsplan kan desuden indeholde andre emner, herunder følgende:

1)  Regler for fordeling af kvoter.

2)  Plan for indsamling af data, som ligger ud over generelle planer for dataindsamling.

3)  Særlige kontrolregler, som er nødvendige for gennemførelse og overvågning af planen.

Stk. 5.  Forvaltningsplaner, som er vedtaget, kan kun i særlige tilfælde ændres før forvaltningsplanens planlagte revision, jf. stk. 3, nr. 7.

 

Kapitel 5

Fastsættelse og fordeling af fangstmængder

 

Den totalt tilladte fangstmængde

 

  § 17.  Den årlige totalt tilladte fangstmængde (TAC) fastsættes for hver bestand af Naalakkersuisut i overensstemmelse med den relevante forvaltningsplan, jf. § 16. Såfremt der ikke er vedtaget en forvaltningsplan for en bestand, fastsætter Naalakkersuisut den årlige tilladte fangstmængde.

  Stk. 2.  TAC’en for en bestand skal omfatte fangstmængden indenfor Grønlands fiskeriterritorium såvel som grønlandske fiskeres fangster udenfor Grønlands fiskeriterritorium i henhold til internationale aftaler.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan under helt særlige forhold justere TAC’en. En sådan justering forudsætter konsultation af videnskabelig rådgivning og af Fiskerirådet, jf. § 54.
  Stk. 4.  Uanset stk. 1 kan Naalakkersuisut vælge ikke at fastsætte en TAC for en bestand, hvis bestanden ikke er omfattet af en forvaltningsplan, eller særlige forhold taler for, at en TAC-forvaltning vil være uhensigtsmæssig.


Kvoter

 

  § 18.  Naalakkersuisut fordeler TAC’erne for hver bestand i kvoter til de forskellige flådekomponenter under hensyn til internationale aftaler og relevante forvaltningsplaner.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om kriterierne for fordelingen af kvoter og fastsætte nærmere regler om opdeling og fordeling af de disponible kvoter ud fra blandt andet:

1)  tid,

2)  områder,

3)  redskabstyper,

4)  erhvervsgrupper, og

5)  flådekomponenter.

 

  § 19.  Naalakkersuisut kan tilbagekalde hele kvoten eller dele af en kvote med henblik på genfordeling, såfremt det forekommer usandsynligt, at rettighedshaveren kan opfiske hele årskvoten. Dette gælder dog ikke i forhold til bestande, som er omfattet af kapitel 7 (individuelle og omsættelige kvoter).

  § 20.  I det omfang en del af TAC’en ikke er omfattet af en licens eller en del af fordelingen i § 18, stk. 1, kan Naalakkersuisut:

1)  overdrage hele eller dele af delmængden som kvoteandel, jf. § 31,

2)  overdrage eller fordele hele eller dele af delmængden som årskvote,

3)  tildele hele eller dele af delmængden i form af kvote som kompensation for forsøgs­fiskeri, eller

4)  tilbyde hele eller dele af delmængden til bilaterale parter i henhold til aftaler med disse.

  Stk. 2. Provenuet ved salg i henhold til stk. 1, nr. 1 og 2, tilfalder landskassen.

 

Stop for fiskeri

 

  § 21.  Fiskeriet skal straks standses:

1)  når den enkelte aktørs kvote er opfisket,

2)  når TAC’en, jf. § 17, for Grønland er opfisket, jf. dog § 38, og

3)  når en efter § 18 fastsat kvote er opfisket, jf. dog § 38.

 

Kapitel 6

Tilladelse til fiskeri

 

Licenser

 

  § 22.  Licens til fiskeri meddeles årligt til den enkelte aktør og kan være tilknyttet en højst tilladt fangstmængde.

  Stk. 2.  Licensen udstedes af Naalakkersuisut.

 

  § 23.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om udstedelse og opretholdelse af licenser samt de dertilhørende vilkår, blandt andet med henblik på at tilpasse fiskeriflådens kapacitet til de disponible fangstmængder.

  

  § 24.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om pligt til indhandling af fangst til forarbejdning på produktionsanlæg i Grønland.

  Stk. 2.  I rejefiskeriet ved Vestgrønland gælder dog, at den enkelte aktør skal indhandle 30% af sin fangst.


  § 25. 
Licens til fiskeri skal angive følgende oplysninger:

1)  Licenshaverens navn og CVR-nummer.

2)  Hvilke fartøjer licensen omfatter med angivelse af fartøjets navn og havnekendingsnummer.

3)  Hvilke arter licensen giver tilladelse til at fiske.

4)  Hvilke mængder licensen giver tilladelse til at fiske.

5)  I hvilken periode licensen er gyldig.

6)  I hvilke geografiske områder fiskeriet må finde sted.

7)  Hvorvidt og i hvilket omfang fangst kan forarbejdes ombord.

  Stk. 2.  Licensen kan indeholde yderligere betingelser for det pågældende fiskeri.

  Stk. 3.  Fangstmængderne, jf. stk. 1, nr. 4, skal for licenser, udstedt på grundlag af reglerne i § 28, også angives som en andel af TAC’en, jf. § 17. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler herom.


  § 26.  Naalakkersuisut kan begrænse retten til udnyttelse af en tildelt licens og under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde inddrage licensen i følgende tilfælde:

1)  Ved overtrædelse af vilkår i licensen.

2)  Ved overtrædelse af bestemmelser i denne inatsisartutlov eller regler udstedt i medfør heraf.

3)  Ved manglende udnyttelse af licensen.

4)  Ved manglende betaling af gebyrer, jf. § 27.

 

Gebyrer

 

  § 27.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om opkrævning af gebyrer for udstedelse af licenser og tilladelser til kystnært og havgående fiskeri samt for overdragelse af kvoteandele og årskvoter i henhold til § 30, § 39, stk. 1, § 40 og § 41, og på den baggrund opkræve sådanne gebyrer.

  Stk. 2Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om administrationen af betaling af gebyrer efter stk. 1, herunder også bestemmelser, som afskærer gebyrskyldnere fra på ny at opnå tilladelser eller licenser i henhold til denne inatsisartutlov, førend det skyldige beløb, inklusive morarenter, er betalt.

  Stk. 3. Ved manglende betaling af gebyrer, der er fastsat i medfør af denne i natsisartutlov eller forskrifter udstedt i medfør heraf, tillægges 1% rente pr. måned efter forfaldsdato. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

 

Kapitel 7

Individuelle og omsættelige kvoter

 

Kvoteandele

 

  § 28.  For følgende bestande foregår fiskeriet på grundlag af opdeling af kvoten i kvoteandele, fiskeri med individuelle omsættelige kvoter (IOK):

1)  Rejefiskeri ved Vestgrønland.

2)  Rejefiskeri ved Østgrønland.

3)  Havgående hellefiskefiskeri ved Vestgrønland.

4)  Havgående hellefiskefiskeri ved Østgrønland

5)  Kystnært hellefiskefiskeri ved Vestgrønland nord for 68°30N og syd for 75°00N.

6)  Krabbefiskeri ved Vestgrønland.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan i forhold til andre bestande eller områder fastsætte nærmere regler om, at en kvote opdeles og fordeles i kvoteandele og herunder fastsætte regler om årskvoter.

  Stk. 3.  For så vidt angår det i stk. 1, nr. 5, omhandlede fiskeri omfattes den enkelte aktør af IOK-ordningen, når vedkommende har modtaget meddelelse herom fra Naalakkersuisut. Meddelelsen sker efter skriftlig ansøgning.

  Stk. 4.  Den kvoteandel, som en aktør har råderet over, jf. stk. 3, modregnes kvoten, som er afsat til fiskere, som ikke er overgået til IOK-ordningen. Forholdet mellem kvoten, der er afsat til IOK-ordningen, og den resterende kvote beregnes hver gang en aktør overgår til fiskeri under IOK-ordningen.

  Stk. 5.  Ansøgning, jf. stk. 3, kan ske til enhver tid. Aktøren omfattes af IOK-ordningen med begyndelsen af et kalenderår.

  Stk. 6.  En aktør, som direkte eller indirekte omfattes af ordningen i henhold til stk. 1, kan ikke opnå licens til kystnært fiskeri efter hellefisk under anden ordning. Dette gælder såvel, mens aktøren er omfattet af IOK-ordningen som senere.

 

  § 29.  Aktører, som ved inatsisartutlovens ikrafttræden omfattes af §§ 8, 9 og 28, og som i året forud for inatsisartutlovens ikrafttræden har licens, hvortil er knyttet en højst tilladt fangstmængde, tildeles en udnyttelsesret i form af kvoteandel, svarende til den aktøren tildelte højst tilladte fangstmængdes andel af den pågældende TAC.

  Stk. 2.  Aktører, som ved inatsisartutlovens ikrafttræden omfattes af §§ 8, 9 og 28, og som i året forud for inatsisartutlovens ikrafttræden har licens, som giver ret til fiskeri på kvoterede bestande, og hvortil ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde, tildeles en udnyttelsesret i form af kvoteandel pr. bestand, baseret på fartøjets andel af de totalt registrerede fangster i den seneste femårige periode forud for at aktøren bliver omfattet af IOK-ordningen.

  Stk. 3.  Kvoteandele, jf. stk. 2, beregnes pr. bestand som aktørens referencemængde divideret med summen af alle aktørers referencemængde med fradrag af eventuel kvoteandel, som ved indførelsen af IOK for den pågældende bestand måtte være afsat til særligt formål. En aktørs referencemængde beregnes som summen af aktørens tre største fiskerier pr. år i den femårige periode, refereret til i stk. 2.

Stk. 4.  For bestande, som først bliver omfattet af IOK-ordningen efter inatsisartutlovens ikrafttræden, fastlægger Naalakkersuisut de nærmere regler for tildeling af kvoteandele.

 

Omsætning af årskvoter og kvoteandele

 

  § 30.  Retten til kvoteandele, jf. § 28, kan overdrages til eje eller sikkerhed og er arvelige.

  Stk. 2.  I rejefiskeriet ved Vestgrønland gælder, at kvoteandele, herunder indirekte andele, jf. § 32, stk. 1, som den 1. marts 2024 eller senere er knyttet til en licens, der ikke giver adgang til produktion ombord, ikke kan overdrages til en aktør, der har kvoteandele, som den 1. marts 2024 eller senere er knyttet til en licens, der giver adgang til produktion ombord.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for omsætning af kvoteandele og årskvoter samt for indberetninger til Naalakkersuisut. 


 
§ 31.  Naalakkersuisut etablerer en udbudsportal til brug for omsætning af kvoteandele og årskvote, herunder kvoteandele og årskvotemængder, som er tilfaldet Naalakkersuisut.

  Stk. 2.  Kvoteandele og årskvoter som er tilfaldet Naalakkersuisut, jf. stk. 1, udbydes af Naalakkersuisut i form af licitation.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan i forbindelse med licitationen fastsætte nærmere regler om vilkår og kriterier for deltagelse i licitation.

 

Regler for maksimal kvoteandel

 

  § 32.  Ingen juridiske personer må, hverken direkte eller indirekte, besidde en kvoteandel, der overstiger de i nr. 1-5 angivne andele af den grønlandske TAC, jf. dog stk. 3 og 4. Besiddelse ligestilles i denne sammenhæng med tilsvarende, bestemmende indflydelse gennem stemmerettigheder eller lignende:

1)  Rejefiskeri ved Vestgrønland: 20,000%.

2)  Rejefiskeri ved Østgrønland: 33,333%.

3) Kystnært hellefiskefiskeri ved Vestgrønland, jf. § 28, stk. 1, nr. 5: 2,500%.

4)  Krabbefiskeri ved Vestgrønland: 17,000%.

5)  Kombineret havgående fiskeri af bestande, omfattet af § 28, stk. 1, ved Vestgrønland: 20,000%.

  Stk. 2.  Ingen enkeltpersoner, inklusive deres nærtstående må, hverken direkte eller indirekte, besidde en kvoteandel, der overstiger de i nr. 1-3 angivne andele af den grønlandske TAC. Besiddelse ligestilles i denne sammenhæng med tilsvarende indflydelse gennem stemmerettigheder eller lignende. Besiddelse af kvoteandel via medlemskab af en pensionskasse indgår ikke i opgørelsen over personens samlede besiddelse af kvoteandele.

1)  Rejefiskeri ved Vestgrønland: 12,500%.

2)  Kystnært hellefiskefiskeri ved Vestgrønland: 2,500%.

3)  Krabbefiskeri ved Vestgrønland: 12,500%.

  Stk. 3.  Offentligt ejede selskaber må, hverken direkte eller indirekte, besidde en kvoteandel, der overstiger de i nr. 1-5 angivne andele af den grønlandske TAC. Besiddelse ligestilles i denne sammenhæng med tilsvarende indflydelse gennem stemmerettigheder eller lignende.

1)  Rejefiskeri ved Vestgrønland: 33,333%.

2)  Rejefiskeri ved Østgrønland: 33,333%.

3)  Kystnært hellefiskefiskeri ved Vestgrønland: 2,500%.

4)  Krabbefiskeri ved Vestgrønland: 17,000%.

5)  Kombineret havgående fiskeri af bestande ved Vestgrønland, omfattet af § 28, stk. 1: 40,000%.

  Stk. 4.  Aktører skal til enhver tid kunne dokumentere, at betingelserne i stk. 1-2 er opfyldt.

  Stk. 5.  Den samlede årskvote for modtageren må ikke overstige den mængde, som svarer til kvoteloftet for det pågældende fiskeri.

  Stk. 6.  For bestande, som efter inatsisartutlovens ikrafttræden omfattes af reglerne om individuelle og omsættelige kvoter, fastsættes maksimum for størrelsen af kvoteandel, som en aktør kan eje.

  Stk. 7.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om reduktion af det i stk. 3, nr. 1, angivne

kvoteloft. En reduktion skal ske under hensyn til de samfundsmæssige pligter, som pålægges

offentligt ejede selskaber, og med behørigt varsel.

  Stk. 8.  Naalakkersuisut orienterer Inatsisartut særskilt om beslutninger, som træffes efter 1.  punktum.

 

Varighed af kvoteandel

 

  § 33.  Licens meddeles årligt, jf. § 22, som minimum for en kvoteandelsperiode som følger:

1)  Rejefiskeri ved Vestgrønland: 10 år.

2)  Rejefiskeri ved Østgrønland: 10 år.

3)  Havgående hellefiskeri ved Vestgrønland: 10 år.

4)  Kystnært hellefiskefiskeri ved Vestgrønland: 10 år.

5)  Krabbefiskeri ved Vestgrønland: 10 år.

  Stk. 2.  For bestande, som senere bliver omfattet af reglerne om individuelle og omsættelige kvoter, fastsætter Naalakkersuisut varigheden af den periode, for hvilken kvoteandelen tildeles.

 

Opsigelse af individuelt omsættelige kvoter

 

  § 34.  Med et varsel, som svarer til kvoteandelsperioden, kan Naalakkersuisut opsige en kvoteandel. Opsigelsen kan per år højest omfatte 20% af den initiale kvoteandel.

  Stk. 2.  Kvoteandele, der er opsagt efter stk. 1, tilfalder Naalakkersuisut med henblik på genfordeling af kvoter, jf. § 31.

 

Udnyttelse af kvote ved individuelle og omsættelige kvoter

 

  § 35. En indehaver af kvoteandel er forpligtet til at fiske mindst 75% af årskvoten, jf. dog § 39, stk. 4.

 

  § 36.  En kvoteandel skal senest 18 måneder efter erhvervelsen eller frigørelsen fra en licens på ny være knyttet til et eller flere fartøjer ved udstedelse af licens til indehaveren af kvoteandelen og fartøjet.  

  Stk. 2.  Indehaveren kan sælge hele eller dele af årskvoten i perioden, indtil der er knyttet et fartøj til licensen.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan i særlige situationer som ved et fartøjs forlis eller force majeure meddele en tidsbestemt dispensation fra stk. 1.

 

  § 37.  For nye aktører gælder, at den i § 36, stk. 1, nævnte frist udgør 24 måneder, såfremt aktørerne ikke:

1)  tidligere har haft direkte eller indirekte ejerskab af kvoteandele,

2)  tidligere har haft bestemmende indflydelse på en kvoteandel, eller

3)  i perioden erhverver en kvoteandel, der overstiger 1/4 af den maksimale kvoteandel, jf. § 32.

 

  § 38.  En aktør kan i et kvoteår overføre op til 25% af årskvoten fra eller til det følgende kvoteår (kvotefleks).

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår for kvotefleks, herunder perioden indenfor hvilken fiskeriet på den i henhold til stk. 1 overførte mængde skal ske.

 

  § 39.  En aktør kan overføre op til 10% af årskvoten til anden aktør (årskvotesalg).

  Stk. 2.  Overført årskvote, jf. stk. 1 og 4, modregnes i den i henhold til § 25 meddelte årskvote, jf. dog stk. 4.

  Stk. 3.  I tilfælde af overførsel af årskvote, reduceres adgangen til kvotefleks med den overførte del af årskvoten.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut meddeler tilladelse til overdragelse af årskvote ud over 10%, såfremt aktøren kan dokumentere, at det af tekniske, økonomiske, markedsmæssige eller andre særlige årsager ikke er muligt at opfiske minimum 75% af årskvoten det pågældende år.

  Stk. 5.  Overdragelse af årskvote må under ingen omstændigheder antage karakter af udlejning af kvoteandele.

 

Tvangsmæssig overdragelse af kvoter

 

  § 40.  En indehaver af en kvoteandel er forpligtet til at sætte den uopfiskede del af kvoteandelen til salg, såfremt:

1)  det i en periode på 3 år i træk ikke har været muligt at opfylde § 35,

2)  det ikke har været muligt at opfylde § 36, stk. 1, eller

3)  det ikke har været muligt at opfylde § 37, stk. 1.

  Stk. 2.  Frasalg, jf. stk. 1, nr. 1, skal være sket inden udløbet af de 3 år. Frasalg, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, skal være sket inden udløbet af den i § 36, henholdsvis § 37 angivne periode.

  Stk. 3.  Hvis indehaveren af en kvoteandel ikke opfylder forpligtelsen i henhold til stk. 1, forestår Naalakkersuisut på vegne af indehaveren salget af kvoteandelen efter reglerne i § 31. 

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om frasalg, jf. stk. 1-3.

 

  § 41.  En indehaver af en kvoteandel er forpligtet til at sætte kvoteandelen samt resterende årskvote til salg, såfremt licensen er inddraget, jf. § 26, stk. 1. Frasalg skal være sket indenfor seks måneder fra inddragelsen.

  Stk. 2.  Hvis indehaveren af en kvoteandel ikke opfylder forpligtelsen i henhold til stk. 1, forestår Naalakkersuisut på vegne af indehaveren salget af kvoteandelen efter reglerne i § 31.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om frasalg, jf. stk. 1 og 2.

 

Kapitel 8

Besætningen på fartøjer

 

  § 42.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om krav til besætningsmedlemmer og sammensætningen af besætningen.

 

Kapitel 9

Omladning, indhandling og forarbejdning

 

Omladning

 

  § 43.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for landing og omladning i Grønlands fiskeriterritorium samt grønlandske fartøjers landinger og omladninger uden for Grønlands fiskeriterritorium.

  Stk. 2.  Enhver landing eller omladning med grønlandske eller udenlandske fartøjer må kun finde sted med tilladelse fra Naalakkersuisut.

 

Indhandling

 

  § 44.  Nye indhandlingsanlæg og produktionsanlæg samt omstilling af anlæg til indhandling eller produktion andre arter må ikke oprettes uden godkendelse fra den pågældende kommune.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om oprettelse af nye indhandlingsanlæg og produktionsanlæg, om omstilling af bestående anlæg og om indsættelse af indhandlingsfartøjer samt tilbagekaldelse af tilladelser tildelt i medfør af denne bestemmelse.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for ensartede markedsnormer for indhandlingsanlæg.

 

Forarbejdning

 

  § 45.  Forarbejdning ombord på grønlandske fartøjer må kun finde sted, såfremt Naalakkersuisut har meddelt tilladelse til dette.

 

Kapitel 10

Fredning, tekniske bevaringsforanstaltninger mv. 

 

  § 46. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om beskyttelse af ressourcerne, herunder:

1)  fredningsperioder og hel eller delvis friholdelse af områder for fiskeri,

2)  indretning og brug af fartøjer, fangstredskaber og tilbehør,

3)  ordensregler for fiskeriet,

4)  mindstestørrelser for forskellige arter eller bestande,

5)  maskestørrelser og måling heraf, samt

6)  maksimale bifangster af bestemte arter i fiskeri efter andre arter.

  Stk. 2.  Efter bemyndigelse fra Naalakkersuisut kan kommunalbestyrelsen fastsætte en kommunal vedtægt for den enkelte kommune vedrørende de regler, der er nævnt i stk. 1, nr. 1‑3. Vedtægten skal godkendes af Naalakkersuisut.

 

Kapitel 11

Fiskeribiologiske undersøgelser og erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri

 

Fiskeribiologiske undersøgelser og fiskeri i uddannelsesøjemed

 

  § 47.  Fiskeribiologiske undersøgelser med kræver tilladelse fra Naalakkersuisut, jf. dog stk. 3.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut skal indhente en udtalelse fra Grønlands Naturinstitut, som skal indgå i vurdering af, om der skal tildeles tilladelse til fiskeribiologiske undersøgelser jf. stk. 1.

  Stk. 3.  Grønlands Naturinstitut kan gennemføre fiskeribiologiske undersøgelser uden tilladelse fra Naalakkersuisut.

  Stk. 4.  Fiskeri, foretaget af uddannelsesinstitutioner, i uddannelsesøjemed kan uanset gældende begrænsninger for fiskeri udøves med tilladelse fra Naalakkersuisut.

  Stk. 5.  Fiskeribiologiske undersøgelser er ikke omfattet af gældende regler for udførelse af fiskeri. Naalakkersuisut kan dog i tilladelser, udstedt efter stk. 1 og 4, fastsætte nærmere vilkår for undersøgelserne.

  Stk. 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om fiskeribiologiske undersøgelser og fiskeri i uddannelsesøjemed, herunder regler for gennemførelse og afrapportering.

 

Erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri

 

  § 48. Erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri kræver tilladelse fra Naalakkersuisut.

  Stk. 2.  Ansøgninger til erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri skal sendes til Naalakkersuisut og skal indeholde:

1)  Redegørelse for formålet med forsøgsfiskeriet, herunder hvordan forsøgsfiskeriet forventes at kunne bidrage til øget værditilvækst i fiskeriet.

2)  Beskrivelse af forsøgsfiskeriet, som sandsynliggør, at forsøgsfiskeriet vil kunne gennemføres og levere de forventede resultater.

3)  Beskrivelse af afrapporteringen af forsøgsfiskeriet, herunder offentliggørelse af resultater.

4)  Oplysninger om finansiering af forsøgsfiskeriet, herunder om der søges støtte fra Naalakkersuisut.

 

  § 49. Naalakkersuisut fastsætter de nærmere betingelser for det enkelte erhvervsmæssige forsøgsfiskeri, herunder regler for gennemførelse og afrapportering af forsøgsfiskeriet og hvem der har adgang til fiskeriet, hvis det erhvervsmæssige forsøgsfiskeri resulterer i et nyt alment fiskeri.

 

  § 50.  En aktør, der har opnået tilladelse til erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri, forpligter sig til at gennemføre og afrapportere forsøgsfiskeriet som fastlagt i tilladelsen, jf. § 48.

  Stk. 2.  Betydende ændringer i planerne, jf. § 48, stk. 2, for det erhvervsmæssige forsøgsfiskeri skal godkendes af Naalakkersuisut.

  Stk. 3.  Hvis betingelserne for den meddelte tilladelse til det erhvervsmæssige forsøgsfiskeri ikke overholdes, kan tilladelsen inddrages.

 

Kapitel 12

Data

 

Indsamling og behandling af data

 

  § 51.  Naalakkersuisut har ansvaret for indsamling, bearbejdning og formidling af data, der er nødvendige for forvaltningen af nærværende inatsisartutlov. Naalakkersuisut kan i den forbindelse foretage samkøring af offentlige registre til kontrolformål.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut udarbejder en oversigt over data, jf. stk. 1. Oversigten skal indeholde oplysninger om hvilken myndighed, institution eller anden, der varetager indsamling og bearbejdning af data.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan pålægge licensindehaver eller den, der ejer eller råder over fartøj under grønlandsk flag, eller den der ejer eller råder over udenlandsk fartøj, der fisker på grønlandsk licens, samt produktionsanlæg med videre i Grønland, at afgive data, der er nødvendige for forvaltningen af nærværende inatsisartutlov, herunder kontrol-, analyse- og forskningsformål. Dette omfatter blandt andet oplysninger om licensindehavere og fabriksejere, selskabernes ejerskabsforhold, fartøjer som anvendes, fangster, indhandlinger, landproduktion, kvotehandler, beskæftigelse og økonomiske forhold i fiskeriet og landproduktionen.

  Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastlægge regler for, hvordan dataleverandørerne, jf. stk. 3, skal levere data til Naalakkersuisut.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om hel eller delvis udstedelse af bemyndigelse til andre myndigheder, institutioner eller andre, herunder private firmaer til indsamling, bearbejdning og formidling af data, jf. stk. 2.

  Stk. 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om fartøjsførers pligt til at medtage videnskabelige observatører med henblik på indsamling af data til videnskabeligt brug.

 

Adgang til og formidling af data

 

  § 52. Naalakkersuisut skal stille data indsamlet til rådighed for forvaltnings-, kontrol-, analyse- og forskningsformål.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut skal stille relevante oplysninger til rådighed for offentligheden, blandt andet gennem offentliggørelse af en oversigt, der omfatter:

1)  oplysninger om licensindehavere, licenser og de deri angivne vilkår og forarbejdningsvirksomheder i fiskeriet samt deres ejerstruktur herunder opgørelse over deres eventuelle kvoteandele, 

2)  oplysninger om TAC´er og kvoter for de enkelte bestande, videnskabelig rådgivning og fordeling af kvoter mellem fiskerier,

3)  kvotemængde og kvoteandel pr. bestand og licensindehaver,

4)  oplysninger om fiskefartøjer, herunder tekniske data, kapacitet, egenskaber, kvoteudnyttelse, indhandlingsmængder og indhandlingsværdier,

5)  oplysninger om indhandlingsmængder og indhandlingsværdier på fabriksniveau,

6)  oplysninger om kvotehandler, og

7)  oplysninger om samlet kvoteudnyttelse pr. bestand og kvoteår.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut skal løbende offentliggøre og opdatere oversigten.

 

  § 53.  Naalakkersuisut fremlægger på Inatsisartuts efterårssamling en årlig beretning om udviklingen i fiskeriet. Den årlige beretning skal indeholde en oversigt over økonomien i Grønlands fiskeri og forvaltningen af fiskerierne, herunder en oversigt over indsamling af data og brugen heraf, gældende forvaltningsplaner, eventuelle revisioner af forvaltningsplaner og en oversigt over gældende retsregler, herunder hvilke bemyndigelsesbestemmelser, der er anvendt.

 

Kapitel 13

Fiskerirådet

 

  § 54.  Naalakkersuisut nedsætter Fiskerirådet, hvis opgave det er at afgive udtalelser til Naalakkersuisut.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut anmoder Fiskerirådet om at afgive udtalelse om:

1)  planlægning og udarbejdelse af regler om udøvelse og regulering af det erhvervsmæssige fiskeri,

2)  fastsættelse af fangstkapacitet, kvoter, redskabsanvendelse, indsættelse af indhandlingsfartøjer samt omsætningen af fangst, og

3)  initiativer til at fremme bæredygtig erhvervsmæssig udvikling af fiskeriet.

  Stk. 3.  I sager af uopsættelig karakter kan Naalakkersuisut foretage en skriftlig høring af samtlige medlemmer af Fiskerirådet.

  Stk. 4.  Som medlem kan optages relevante interesseorganisationer indenfor fiskeriet. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere kriterier for medlemskab og regler om rådets sammensætning.

  Stk. 5.  Fiskerirådet fastsætter forretningsorden for sit arbejde.

  Stk. 6.  Naalakkersuisut varetager sekretariatsfunktion og afholder udgifterne forbundet med Fiskerirådets møder.

 

Kapitel 14

Kontrol

 

  § 55.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om kontrol med overholdelse af bestemmel­serne i denne inatsisartutlov og regler udstedt i medfør af denne inatsisartutlov.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om kontrol af fiskeriet med henblik på at opfylde Grønlands forpligtelser i henhold til internationale aftaler og konventioner.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler med henblik på at forhindre over­dragelse, køb og salg af fangst, som er foretaget i strid med regler udstedt efter denne inatsisartutlov, og fastsætte regler om:

1)  pligt til at give oplysninger om modtaget fangst,

2)  forbud mod at modtage fangst fra aktører, der ikke er berettigede til fiskeri, samt

3)  forbud mod at modtage fangst efter opfiskningen af en tilladt fangstmæng­de.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om landing af fisk, indretning og drift af fiskerfartøjer og fisketransportmidler, hvor det skønnes nødvendigt for kontrollens udøvelse.

 

  § 56. Kontrolmyndigheden har adgang til alle fartøjer, der fisker i det grønlandske fiskeriterritorium, grønlandske fartøjer, der fisker i internationale farvande samt udenlandske fartøjer, der fisker på åbent hav, i sidstnævnte tilfælde hvis kontrollen udøves i henhold til bilateral eller international aftale, og de kan i den forbindelse foretage undersøgelser af fiskeudstyr og fangst.

  Stk. 2.  Kontrolmyndigheden kan kræve at få fremvist gyldig dokumentation for, at en aktør har licens til at fiske.

  Stk. 3.  De i stk. 1 og 2 nævnte beføjelser kan udøves uden forudgående retskendelse mod forevisning af behørig legitimation.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for de beføjelser og arbejdsopgaver, der tillægges kontrolmyndigheden.

 

  § 57.  Kontrolmyndigheden kan lade fartøjer, omfattet af § 56, stk. 1, stoppe og borde for at foretage tjenstlige handlinger, herunder eftersyn af skibs­dokumenter, fiskerilogbøger, last‑ og produktions­opgørelser og lignende samt undersøgelse af fiskered­skaber og fangst, og kan forlange redskaber indbjærget til tjenstlig undersøgelse. Der kan endvidere gives sådanne fartøjer ordre til at afgå til udpeget grønlandsk havn med henblik på visitation eller landing af fangst og redskaber. 

  Stk. 2.  De i stk. 1 nævnte beføjelser kan udøves uden forudgående retskendelse mod forevisning af behørig legitimation.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om installering og anvendelse af fartøjsovervågningssystemer, herunder regler om fartøjsovervågninger, der sender fartøjets positioner, kurs, og hastighed samt andre fartøjsaktiviteter m.v. til kontrolmyndigheden samt CCTV (kameraovervågningssystemer).

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for krav til fartøjsovervågningssystemet og vilkår for anvendelse heraf.

 

  § 58.  Kontrolmyndigheden kan pålægge grønlandske og udenlandske fartøjer, der fisker på grønlandsk licens, at tage kontrolmyndighedens repræsentanter med ombord med henblik på at kontrollere og observere fartøjets fiskerirelaterede aktiviteter.

  Stk. 2.  Kontrolmyndigheden fører kontrol med fartøjers landinger i Grønland, omladninger på Grønlands fiskeriterritorium samt grønlandske fartøjers omladninger uden for Grønlands fiskeriterritorium. 

  Stk. 3.  Fartøjsejer betaler omkostningerne til rejse, ophold og forplejning af repræsentanter i forbindelse med kontrol, jf. stk. 1. Naalakkersuisut kan fastsætte regler for rederiernes yderligere dækning af omkostningerne ved kontrollen, såfremt det vurderes rimeligt under hensyn til omkostningerne og kontrolformålet.

  Stk. 4.  På forlangende skal fartøjets besætning give kontrolmyndigheden adgang til at benytte fartøjets radio-, IT- og telefunktioner til vederlagsfrit at kommunikere med de i forbindelse med kontrollen relevante myndigheder.

  Stk. 5.  Kontrolmyndighedens beføjelser i henhold til stk. 1 og 2 kan udøves uden retskendelse, mod forevisning af behørig legitimation.

  Stk. 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for de beføjelser og arbejdsopgaver, der tillægges kontrolmyndigheden efter stk. 1 og 2.

 

  § 59.  Kontrolmyndigheden kan forlange, at et fiskefartøj skal opholde sig på en nærmere angiven position inden for et bestemt tidsrum med henblik på kontrol i henhold til denne inatsisartutlov eller regler udstedt i medfør heraf. Tid og sted skal så vidt muligt aftales med skibsføreren.

 

  § 60.  Et fartøj, der er udrustet til fiskeri, skal have redskaberne bortstuvet indenbords, når det befinder sig på et sted på Grønlands fiskeriterritorium, hvor det ikke har ret til at drive fiskeri.

 

  § 61. Kontrolmyndigheden kan, i det omfang det er nødvendigt for kontrollens udøvelse, meddele:

1)  påbud og forbud om landingssteder,

2)  påbud og forbud om landingstider,

3)  påbud om kontrolmyndighedens tilstedeværelse ved landing og omladning, og

4)  påbud om forud anmeldelse af vejning, samt at vejningen skal foretages ved akkrediteret vejer og måler.

 

  § 62. Fartøjsførere, virksomhedsindehavere og beskæftigede skal som led i kontrollen med overholdelse af denne inatsisartutlov, og regler udstedt i medfør heraf, efter anmodning fra kontrolmyndigheden give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kontrollens gennemførelse, samt vederlagsfrit yde kontrolmyndigheden fornøden bistand ved kontrol, prøveudtagning, kopiering og udlevering af skriftligt materiale og udskrift af elektroniske data.

  Stk. 2. Som led i kontrollen med aktører, der omsætter fangst, kan kontrolmyndigheden udpege en statsautoriseret eller registreret revisor til gennemgang af det materiale, der kan undergives kontrol. Gennemgangen foretages for regning af den, der omsætter fangst.

 

  § 63. Kontrolmyndigheden har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til virksomheder og fartøjer, såfremt det er nødvendigt for at kontrollere overholdelsen af denne inatsisartutlov eller regler udstedt i medfør af denne inatsisartutlov.

 

  § 64.  Overdragelse af fisk er ikke tilladt, hvis:

1)  der er fisket i strid med regler om fiskeriets udøvelse,

2)  indholdet ikke er i overensstemmelse med regler om fangstens sammensætning, eller

3)  indholdet ikke er registreret, logbogsført eller indberettet i overensstemmelse med inatsisartutloven eller regler fastsat i medfør af inatsisartutloven.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om dokumentation for, at den, der overdrager fisk, opfylder betingelserne i stk. 1. 

  Stk. 3.  Fisk, som er omfattet af stk. 1, skal straks efter fangsten genudsættes så vidt muligt i levende tilstand.

 

  § 65.  Den, som omsætter fisk, som er omfattet af § 64, kan frigøre sig for ansvar efter § 68, ved straks i forbindelse med modtagelsen af fisken at foretage anmeldelse til kontrolmyndigheden med angivelse af partiets omtrentlige størrelse og sammensætning samt afsenderens navn og adresse.

  Stk. 2. Fisk, der er anmeldt efter stk. 1, skal opbevares således, at kontrol hermed kan udøves, og må ikke omsættes m.v. uden samtykke fra kontrolmyndigheden.

  Stk. 3. I et parti af fisk, hvor en del af indholdet er omfattet af § 64, er hele partiet ulovligt, medmindre frasortering af den ulovlige del finder sted under overværelse af kontrolmyndigheden eller prøveudtagning foretages for at fastslå den ulovlige dels omfang.

 

  § 66.  Kontrolmyndigheden kan foranledige eller påbyde kassation af fangst, der er fisket i strid med regler om fiskeriets udøvelse, eller hvis indhold ikke er i overensstemmelse med regler om fangstens sammensætning.

 

  § 67.  Ved overtrædelse af bestemmelser i inatsisartutloven eller regler udstedt i medfør af inatsisartutloven om anvendelse, udformning, placering, mærkning og afmærkning af fiskeredskaber og om maskestørrelse kan kontrolmyndigheden foretage det fornødne, herunder foranstalte fjernelse af redskaber og fastgørelses- og forankringsudstyr.

 

Kapitel 15

Foranstaltninger

 

  § 68.  Medmindre mere indgribende foranstaltninger er forskyldt efter anden lovgivning, idømmes bøde den, der:

1)  overtræder inatsisartutlovens § 6, stk. 2, § 8, stk. 1, § 9, § 10, stk. 1-3, § 13, § 14, stk. 2, § 21, § 24, stk. 2, § 32, § 35, § 36, stk. 1, § 37, § 38 stk. 1, § 39, stk. 1 og stk. 5, § 40, stk. 1, § 41, stk. 1, § 44, stk. 1, § 45, § 47, stk. 1, § 48, stk. 1, § 50, stk. 1, § 58, stk. 3, § 60, § 64, stk. 1 og stk. 3, og § 65, stk. 2,

2)  undlader at efterkomme påbud meddelt i medfør af § 56, stk. 2, § 57, § 58, stk. 1, § 59, § 61, § 62, stk. 1, og § 66,

3)  tilsidesætter vilkår for en tilladelse eller licens, der er givet i henhold til denne inatsisartutlov eller regler udstedt i medfør heraf,

4)  afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til offentlig myndig­hed, eller undlader at afgive oplysninger, som er påbudt i inatsisartutloven eller i henhold til regler udstedt efter inatsisartutloven, eller

5)  undlader at give kontrolmyndigheden adgang i medfør af § 56, § 58, stk. 4, § 61, nr. 3, og § 63.

  Stk. 2.  I regler, udstedt i medfør af denne inatsisartutlov, kan det fastsættes, at over­trædelse af bestemmelserne heri kan medføre foranstaltninger i form af bøde.

  Stk. 3. Hvor inatsisartutloven eller forskrifter udstedt i medfør af inatsisartutloven hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i kapitel 5 i Kriminallov for Grønland.

  Stk. 4.  For overtrædelser af denne inatsisartutlov eller regler udstedt i medfør heraf, der begås ved anvendelse af et fartøj, kan der pålægges den, der ejer eller råder over fartøjet, bødeansvar, selvom over­trædelsen ikke kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom.

 

  § 69.  Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere sanktion end bøde, kan Naalakkersuisut meddele, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig villig til inden en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges at betale en i meddelelsen angivet bøde. På samme måde kan krav om konfiskation, herunder værdikonfiskation, vedtages uden retlig forfølgning.

 

  § 70.  I sager, der behandles administrativt, jf. § 69, finder § 347, stk. 1, og § 437, stk. 2, nr. 2-3, og stk. 3, i retsplejelov for Grønland tilsvarende anvendelse.

  Stk. 2.  Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder den videre forfølgning.

 

  § 71.  Reglerne i Kriminallov for Grønland om konfiskation anvendes tilsvarende i denne inatsisartutlov.

  Stk. 2.  Ved ulovligt fiskeri fra et fartøj kan der dog ske konfiskation af de anvendte fiskeredskaber, af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovlig virksom­hed.

  Stk. 3.  Der kan ligeledes ske konfiskation af et fartøj eller værdien heraf i grovere eller gentagne tilfælde af manglende eller mangelfuld afgivelse af oplysninger om fangsten.

  Stk. 4.  I regler udstedt i medfør af denne inatsisartutlov, kan det fastsættes, at over­trædelse af be­stemmelserne heri kan medføre konfiskation, jf. stk. 1-3.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan træffe afgørelse om anvendelse af fangsten, herunder om at fangsten indhandles til videre forarbejdning på landanlæg.

 

  § 72.  Såfremt fangsten eller værdien af fangsten eller en del af denne konfiskeres, kan det i forbindelse med konfiskationen pålægges fartøjet at separere den hertil svarende fangst fra anden fangst og tåle, at den afmærkes af kontrolmyndigheden. Kan man ikke på denne måde forhindre sammenblanding af den fangst, hvis værdi er konfiskeret, og anden fangst, kan det pålægges fartøjet at lande den fangst, hvis værdi er kon­fiskeret.

  Stk. 2.  Separering og afmærkning af fangsten skal være opretholdt, når fartøjet befinder sig på Grønlands fiskeriterritorium.

 

  § 73.  Er der grund til at antage, at fartøjet er benyttet ved en over­trædelse af denne inatsisartutlov eller forskrifter udstedt i medfør heraf, der kan medføre bøde eller konfiskation, kan det tilbageholdes af kontrolmyndigheden. I sager hvor fartøjet tilbageholdes finder kapitel 37 i Retsplejelov for Grønland tilsvarende anvendelse.

  Stk. 2.  Uden for Grønlands fiskeriterritorium kan en udenlandsk aktør dog kun stoppes, visiteres og tilbageholdes, såfremt der er grund til at antage, at en over­trædelse er begået inden for Grønlands fisketerritorium, og såfremt forfølgelse er optaget, mens fartøjet endnu befandt sig inden for fiskeriterritoriet, og derefter er fortsat uden afbrydelse.

  Stk. 3.  Anmoder den, som indgrebet retter sig mod, om det, skal politiet snarest muligt og senest inden 3 gange 24 timer forelægge sagen for retten, der afgør, om indgrebet kan godkendes.

 

  § 74.  Et fartøj, der er tilbageholdt efter § 73, kan efter dom eller bødevedta­gelse tilba­geholdes med samtlige redskaber, indtil de forskyldte bøde‑ og konfiskationsbeløb og sagsomkostninger er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen, og indtil foranstaltninger efter § 68 er gennemført. Sker dette ikke inden 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldest­gørelse i fartøj og redskaber.

  Stk. 2.  Reglerne i stk. 1 anvendes ikke, hvis den, der havde rådighed over fartøjet, uberettiget var i besiddelse af det.

 

  § 75.  Anlæggelse af retssag vedrørende overtrædelse af bestemmelserne i denne inatsisartutlov sker ved Retten i Grønland som første instans.

  Stk. 2.  Bøder, der fastsættes i medfør af denne inatsisartutlov eller i regler udstedt i medfør heraf, tilfalder Landskassen.

 

Kapitel 16

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

 

  § 76.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2025, idet den i § 24, stk. 2, anførte pligt til indhandling af 30% af fangsten dog træder i kraft den 1. januar 2030.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri med senere ændringer.

  Stk. 3.  Regler udstedt eller opretholdt i medfør af landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 med senere ændringer forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af nye regler.

 

  § 77.  Det i § 9, stk. 3, nr. 2, anførte krav om ejerskab skal være opfyldt senest 10 år efter inatsisartutlovens ikrafttræden.

  Stk. 2.  Et selskab, en virksomhed eller en enkeltperson, som ved inatsisartutlovens ikrafttræden besidder en kvoteandel, som overstiger den maksimale andel, jf. § 32, stk. 1, 2 og 3, skal ved overdragelse af kvoteandele indenfor en periode, som for den relevante bestand ikke overstiger kvoteandelsperioden, angivet i § 33, sikre, at reglerne om maksimal besiddelse af kvoteandel overholdes indenfor en periode, svarende til kvoteandelsperioden fra inatsisartutlovens ikrafttræden.

  Stk. 3.  Den i § 10 anførte registrering af fartøjer på 6 meter eller derunder længde over alt (l.o.a.), der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, skal være gennemført senest 1 år efter inatsisartutlovens ikrafttræden.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 22. maj 2024

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut