Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 34
13. juni 2023
Gældende

Inatsisartutlov om fangst og jagt

Kapitel 1

Anvendelsesområde, formål, definitioner og myndighedsbestemmelser

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Inatsisartutloven finder anvendelse på fangst og jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium.

 

Formål

 

  § 2.  Inatsisartutloven har til formål at sikre en hensigtsmæssig og biologisk forsvarlig udnyttelse af fangstressourcerne. Ved inatsisartutlovens administration skal der lægges vægt på:

1)  fangstressourcernes bevarelse og reproduktion,

2) den rationelle og sæsonmæssigt bedste udnyttelse i overensstemmelse med sædvanlig biologisk rådgivning og den tilgængelige fanger- og brugerviden, der ligestilles i vurderingsprocesser,

3)  økonomiske og beskæftigelsesmæssige hensyn inden for fangsterhvervet og dertil knyttede erhverv,

4)  andre erhvervsmæssige interesser,

5)  befolkningens rekreative og kulturelle behov, og

6)  bilaterale, regionale og internationale aftaler og konventioner.

  Stk. 2.  I forbindelse med administration af fangst- og jagtforhold, skal der lægges vægt på inddragelse af fanger- og brugerviden udmøntet blandt andet via relevante hovedorganisationer samt Fangstrådet.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om inddragelse, indsamling og brug af fanger- og brugerviden i forbindelse med administration af fangst- og jagtforhold, jf. stk. 2.

 

Definitioner

 

  § 3.  I denne inatsisartutlov forstås ved:

1)  Administration: Den administration som Selvstyret og en kommune forestår ved fordeling og genfordeling af kvoterede arter eller administration af ikke-kvoterede arter samt udstedelse af jagtbeviser og modtagelse af fangst- og jagtrapporteringer.

2)  Borgerligt ombud: Defineres i henhold til Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse om Borgerligt Ombud.

3)  Deltager i fangst og jagt: Enhver person, der ved aktiv handling og ved anvendelse af våben eller andre fangstredskaber immobiliserer, sårer eller afliver dyret.

4)  Erhvervsmæssig fangst og jagt: Fangst og jagt, der udøves med henblik på at sælge hele eller dele af fangsten.

5)  Fangst- og jagtredskaber: Tilladt udstyr, der anvendes til fangst og jagt med henblik på aflivning af et dyr.

6)  Fartøj eller køretøj: Ethvert transportmiddel til vands og til lands eller, der benyttes i forbindelse med fangst og jagt eller som transportmiddel til og fra fangstområdet.

7) Fast tilknytning til det grønlandske samfund: Enhver person, der er tilmeldt folkeregisteret i Grønland og opholder sig i Grønland mere end 6 måneder i et kalenderår, og er skattepligtig til Grønland.

8)  Forvaltning: Den overordnede forvaltning som Naalakkersuisut og en kommune forestår ved beslutninger om fangst og jagt på kvoterede og ikke-kvoterede fangstdyr.

9)  Fritidsfangst og fritidsjagt: Fangst og jagt, der som udgangspunkt udøves med henblik på anvendelse af fangsten til privat forbrug.

10)  Fællesfangst: Fangst, der involverer flere fangere enten på samme eller på hver sin licens.

11)  Licens og tilladelse: En særlig tilladelse til at udøve fangst og jagt på en bestemt art, som er udstedt af Naalakkersuisut til en person eller et fartøj.

12)  Primærproducent: Enhver person, der forestår primærproduktion, det vil sige produktion af fangst- og jagtbytte af vilde fangstdyr. Der er tale om ferske produkter, der er tiltænkt human konsum, inden der sker en tilvirkning heraf.

13)  Problemdyr: Rovdyr, der til trods for forsøg på at skræmme dem bort, kommer til beboede områder og udgør en åbenbar risiko for personer og ejendele af særlig økonomisk betydning. Eller rovdyr, der udgør en dokumenteret risiko for skade af en vildt bestand, der udnyttes til kødforsyning.

 

Tilsyn og kontrol

 

  § 4. Naalakkersuisut påser overholdelsen af denne inatsisartutlovs bestemmelser.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om hel eller delvis delegation af Naalakkersuisuts praktiske forvaltning efter denne inatsisartutlov til kommunalbestyrelserne.

 

§ 5.  Grønlands Fiskerilicenskontrol fører som kontrolmyndighed tilsyn med, og kontrollerer, at bestemmelserne i denne inatsisartutlov overholdes.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan udpege andre end Grønlands Fiskerilicenskontrol som kontrolmyndighed.

 

Kapitel 2

Betingelser for adgang til fangst og jagt

 

Jagtbeviser

 

  § 6.  Fangst og jagt må kun udøves af personer med tilladelse hertil. Tilladelse gives i form af et erhvervsjagtbevis eller et fritidsjagtbevis, jf. dog § 16.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan uddelegere ansvaret for at udstede jagtbeviser til kommunalbestyrelserne.

 

Erhvervsjagtbevis

 

  § 7.  Tilladelse til erhvervsmæssig fangst og jagt kan kun gives til personer, der er fyldt 15 år, og som:

1)  har fast tilknytning til det grønlandske samfund,

2)  har fast bopæl i Grønland og har haft fast bopæl i Grønland i de forudgående 24 måneder, jf. dog § 10, stk. 1, nr. 1,

3)  er fuldt skattepligtig til Grønland og har været fuldt skattepligtig til Grønland i de forudgående 24 måneder,

4)  ejer de nødvendige fangst- og jagtredskaber i det forvaltningsområde, hvor den pågældende skal ernære sig ved fangst og jagt, samt i fornødent omfang fartøj eller motoriseret køretøj, og

5)  har en bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri på mindst 50 % af pågældendes samlede bruttoindkomst, jf. § 8.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan uanset betingelserne i stk. 1, nr. 1-5, fastsætte yderligere regler om vilkår og betingelser for tilladelse til erhvervsmæssig fangst og jagt.

 

  § 8.  Følgende forhold skal indgå i vurderingen af den pågældendes samlede bruttoindkomst, jf. § 7, stk. 1, nr. 5:

1)  Bruttoindkomst fra fiskeri med fartøjer på op til 25,5 meter længde over alt (l.o.a.) indgår i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri.

2)  Bruttoindkomst, der stammer fra arrangering af betalings- og trofæjagt eller fra beskæftigelse som guide i forbindelse med betalings- og trofæjagt, indgår i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri.

3)  Indtægt der stammer fra turismevirksomhed, der har relation til kompetencer fra erhvervet som erhvervsfanger, eller fra tjenesteydelser i forbindelse med monitering eller forskning af naturen, indgår hverken i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri eller i opgørelsen af den samlede bruttoindkomst.

4)  Honorarer og vederlag fra borgerligt ombud eller bestyrelsesarbejde i erhvervsfangerorganisationer/-foreninger, indgår hverken i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri eller i opgørelsen af den samlede bruttoindkomst.

 

Fritidsjagtbevis

 

  § 9.  Tilladelse til fritidsfangst og -jagt kan gives til personer, der er fyldt 12 år, og som har fast bopæl i Grønland.

 

Dispensation til erhvervs- og fritidsjagtbevis

 

  § 10.  Naalakkersuisut kan meddele dispensation:

1)  fra §§ 7-9, når vedkommende midlertidigt inden for de nævnte perioder har opholdt sig uden for Grønland i uddannelsesøjemed eller lignende, eller det skønnes rimeligt ud fra ansøgerens tilknytning til Grønland,

2)  fra § 7, stk. 1, nr. 5, og § 8 for personer, som hidtil ikke har haft et hovederhverv,

3)  fra § 7, stk. 1, nr. 5, og § 8, når det kan godtgøres, at der har foreligget særlige omstændigheder, som har bevirket, at kravet om indtægtsandel ikke har kunnet opfyldes,

4)  fra § 7, stk. 1, nr. 5, og § 8 for personer, som tidligere har haft erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt som hovederhverv, der kan dokumenteres digitalt i jagtdatabasen, og

5)  fra § 7, stk. 1, nr. 4, når en person under 18 år har adgang til de nødvendige fangst- og jagtredskaber og er indehaver af et gyldigt fritidsjagtbevis.

 

Dispensation til sociale institutioner og skoler

 

  § 11.  Naalakkersuisut kan dispensere fra bestemmelserne i §§ 7 og 9 i forbindelse med udstedelse af et erhvervs- eller fritidsjagtbevis til en social institution, der som et led i institutionens socialpædagogiske arbejde anvender fangst og jagt som metode, og til skoler, hvor fangst og jagt udgør en væsentlig del af undervisningen. Ved udstedelse af erhvervs- eller fritidsjagtbevis efter dispensation i medfør af denne bestemmelse, kan Naalakkersuisut begrænse eller udelukke adgangen til jagt på kvoterede arter.

  Stk. 2.  Ledelsen ved den relevante institution eller skole er ansvarlig for de deltagendes overholdelse af regler udstedt i medfør af denne inatsisartutlov.

 

Tilladelse og licens

 

  § 12. Fangst og jagt efter 1 eller flere arter kan gøres betinget af, at den eller de pågældende personer er i besiddelse af en tilladelse og licens dertil.

  Stk. 2.  De pågældende kommuner udsteder og fordeler licenser og tilladelser til ansøgere med gyldigt jagtbevis, og folkeregisteradresse i forvaltningsområdet. Der kan dog være artsbestemte undtagelser.

Stk. 3.  Uanset bestemmelsen i stk. 2, kan Departementet for Fiskeri og Fangst i særlige tilfælde, og efter ansøgning, tillade fangst i et forvaltningsområde for personer bosiddende i et andet forvaltningsområde, såfremt der i det pågældende forvaltningsområde er en åben kvote, eller hvor en bestandsafgrænsning går på tværs af flere kommuner, herunder flere forvaltningsområder.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan stille krav til besiddelse af nødvendige fangstredskaber og fartøj ved fordeling af licenser og tilladelser til kvoterede arter.

 

  § 13.  Licens og tilladelse til erhvervsfangst og -jagt på kvoterede arter kan efter ansøgning tildeles personer, der er fyldt 15 år og i besiddelse af et gyldigt erhvervsjagtbevis.

  Stk. 2.  Såfremt der i en kommune er færre licenser eller tilladelser til fangst af kvoterede arter end indkomne ansøgninger, foretages fordelingen efter en turnus, hvor der tages hensyn til forrige års fangst samt ikke anvendte licenser og tilladelser. Hvis dette fortsat ikke kan afgøre fordelingen, kan der trækkes lod om licenserne.

  Stk. 3. I forvaltningsområder med store geografiske afstande, kan der udstedes flere licenser til hver fanger for at gøre fangsten rentabel.

  Stk. 4.  I forbindelse med en lodtrækning, jf. stk. 2, skal den licensudstedende myndighed udtrække en prioriteret venteliste, der skal anvendes ved genfordeling af licenser.

  Stk. 5.  Offentligheden skal have adgang til at overvære lodtrækning, jf. stk. 2. Den pågældende licensudstedende myndighed skal offentliggøre betingelser, tid og sted for lodtrækningen senest 1 uge før lodtrækningen.

  Stk. 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om fordelingen af licenser og tilladelser til erhvervsfangst og -jagt på kvoterede arter.

  Stk. 7.  En licens til kvoterede arter og tilladelse til erhvervsjagt kan gøres betinget af, at den pågældende har haft dokumenteret bopæl i det søgte forvaltningsområde i minimum 3 sammenhængende måneder forinden udstedelse af en licens.

  Stk. 8.  Et barn, der er fyldt 12 år, men endnu ikke fyldt 15 år, kan deltage i fangst og jagt på følgende vilkår:  

1)  Barnets forældre, værge eller anden myndig person over 18 år med skriftligt samtykke fra barnets forældre eller værge skal vejlede barnet og være indenfor 1 meters afstand, hvis barnet bærer våbnet, og ved barnets affyring af skud.

2)  Kaliberstørrelsen skal følge den til enhver tid gældende lovgivning.

3)  Den, der vejleder barnet, skal have en gyldig licens eller tilladelse til den pågældende fangst og jagt. 

  Stk. 9. Dyr, der er nedlagt af et barn omfattet af stk. 8, skal fangstregistreres på den person, som har vejledt barnet under fangsten.

 

  § 14.  Licens til fritidsfangst og -jagt på kvoterede arter kan efter ansøgning tildeles personer, der er fyldt 15 år, som har et gyldigt fritidsjagtbevis, og har fast bopæl i Grønland, og som har haft fast bopæl i de seneste 2 sammenhængende år forud for ansøgningstidspunktet.

  Stk. 2.  Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan licens til fritidsfangst og -jagt på kvoterede arter efter ansøgning tildeles personer, som:

1)  har fast bopæl i Grønland, og

2)  inden for de seneste 10 år forud for ansøgningstidspunktet har haft fast bopæl i Grønland i en sammenhængende periode på mindst 2 år.

  Stk. 3.  Børn, der er fyldt 12 år, men endnu ikke fyldt 15 år, kan deltage i fangst og jagt på følgende vilkår:

1)  Barnets forældre, værge eller en person over 18 år med skriftligt samtykke fra barnets forældre eller værge skal vejlede barnet og være indenfor 1 meters afstand, hvis barnet bærer våbnet, og ved barnets affyring af skud.

2)  Kaliberstørrelsen skal følge den til enhver tid gældende lovgivning.

3)  Den, der vejleder barnet, skal have en gyldig licens eller tilladelse til den pågældende fangst og jagt.

  Stk. 4.  Dyr, der er nedlagt af et barn omfattet af stk. 3, skal fangstregistreres på den person, som har vejledt barnet under fangsten.

 

  § 15.  Naalakkersuisut fastsætter regler om udstedelse, erhvervelse og fortabelse af jagtbeviser, tilladelser og licenser. Naalakkersuisut kan herunder pålægge et gebyr for udstedelse af tilladelser, licenser og jagtbeviser.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan i forbindelse med udstedelse af regler efter stk. 1 uddelegere sin afgørelseskompetence til kommunalbestyrelsen, jf. §§ 7 og 9.

  Stk. 3.  Manglende betaling af gebyrer, jf. stk. 1, kan medføre begrænsninger i retten til at udnytte en tilladelse eller licens, samt under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde inddragelse af tilladelsen eller licensen, herunder at der ikke udstedes en ny licens, førend gebyret er betalt.

 

Betalingsjagt

 

  § 16.  Personer, der ønsker at deltage i fangst eller jagt, som ikke er omfattet af §§ 7 og 9, skal have særlig tilladelse til enhver form for fangst og jagt. Jagtret kan erhverves ved betalingsjagt.

  Stk. 2.  Personer, som er omfattet af §§ 7 og 9, men som ikke har fået licens til jagt på arter i medfør af regler udstedt i henhold til denne inatsisartutlov, kan erhverve sig jagtret i lighed med personer omfattet af stk. 1.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan opkræve et gebyr i forbindelse med udstedelse af de i stk. 1 og 2 nævnte tilladelser. Størrelsen af gebyret fastsættes ved bekendtgørelse.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan udstede nærmere regler om udstedelse, erhvervelse og fortabelse af de i stk. 1 og 2 nævnte tilladelser. Naalakkersuisut kan pålægge kommunerne at varetage den nødvendige administrative forvaltning hermed, lige som Naalakkersuisut kan bemyndige institutioner og turistforeninger til at forestå forvaltningen.

 

  § 17.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at visse jagtaktiviteter kun kan foregå sammen med en autoriseret betalingsjagtarrangør.

 

  § 18.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om opnåelse og fortabelse af autorisation som betalingsjagtarrangør, herunder om anvendelse og godkendelse af guider til betalingsjagt.

 

Kapitel 3

Fredning, tekniske bevaringsforanstaltninger, udnyttelse m.v.

 

Foranstaltninger til regulering af fredning, fangst og jagt

 

  § 19.  Naalakkersuisut kan gennemføre foranstaltninger til regulering af fangst og jagt og herunder fastsætte regler om følgende:

1)  Fredningsperioder og friholdelse af områder for fangst og jagt, samt eventuel færdsel i forbindelse med fangst og jagt ved disse områder.

2)  Forbud mod eller begrænsning af fangst og fangstindsats.

3)  Opdeling af de disponible fangstmængder, bestandsmæssigt, tidsmæssigt og forvaltningsområdemæssigt.

4)  Fordeling og omfordeling af de disponible fangstmængder med nærmere fastsatte kvoter for fangstkategorier i henhold til §§ 7, 9 og § 16, efter aldersgrupper, bestandsafgrænsninger, kommuner, forvaltningsområder, grupper af fartøjer, for enkelte fartøjer, køretøjer eller for redskabstyper og fangstmetoder.

5)  Størrelse, alder og køn af fangstarter.

 

Vilkår for jagt på fangstarter

 

  § 20.  Naalakkersuisut kan udstede regler om vilkår for fangst og jagt på fangstarter, herunder:

1)  Fastsættelse af nærmere vilkår for adgang til jagt på enkelte fangstarter for personer, der opfylder betingelserne for fangstkategorier i henhold til §§ 7, 9 og § 16,

2)  indretning og brug af fangstredskaber og fangstudstyr, samt anvendelse af fartøjer og køretøjer, ammunitionstyper eller fangstmetoder,

3)  forbud mod brug og begrænsning af bestemte fartøjer og køretøjer, redskaber, redskabstyper, ammunitionstyper eller fangstmetoder, og

4)  ordensregler for fangst og jagt.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om plombering af fangst, herunder blandt andet administration af ordningen, procedure for anvendelse af plomber og konsekvenser ved manglende overholdelse af plomberingsforpligtelse. Såfremt der udstedes regler om anvendelse af plombering, skal den påsatte plombe indgå som dokumentation, jf. § 22, stk. 4 og 5.

 

Aflivning af anskudte dyr

 

  § 21.  Fangeren skal sikre, at dyret er dødt umiddelbart efter, at det er ramt.

  Stk. 2.  Den, der under fangst og jagt anskyder et dyr, er forpligtet til at aflive dyret så hurtigt som muligt.

  Stk. 3.  Hvis det anskudte dyr ikke bliver genfundet og aflivet, skal fangeren i umiddelbar

tilknytning til fangstens afslutning underrette Departementet for Fiskeri og Fangst eller kontrolmyndigheden om de faktiske forhold.

  Stk. 4.  Den, der observerer et dyr, der er anskudt af en anden, og som stadig er i live, skal, så

vidt det er muligt, aflive dyret. Hvis aflivningen sker uden for fangstperioden, tilfalder alle dele af dyret Grønlands Selvstyre. Det påhviler observatøren at afrapportere hændelsesforløbet til Departementet for Fiskeri og Fangst, som bestemmer håndteringen af hele eller dele af dyret.

 

Anvendelse, indhandling og salg af fangst

 

  § 22.  Fangst af kvoterede og licenserede dyr må ikke sælges fra lokale brætter eller ved andet løssalg, før kommune- eller bygdekontoret ved stempel på licens eller tilladelse har registreret fangsten.

  Stk. 2.  Ved videresalg skal der på anmodning kunne fremvises dokumentation for, at fangsten er registreret af rette myndighed, jf. stk. 1.

  Stk. 3.  Salg af kvoterede arter direkte til virksomheder, institutioner og spisesteder må kun foretages af erhvervsfangere, der kan fremvise et gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens eller tilladelse.

  Stk. 4.  Virksomheder, institutioner og spisesteder, jf. stk. 3, skal kunne dokumentere, at fangsten er indkøbt fra erhvervsfangere med gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens eller tilladelse.

  Stk. 5.  Dokumentation, jf. stk. 4, udgøres af en underskrevet faktura med kopi af et gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens eller tilladelse.

  Stk. 6.  Kun personer med et gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens eller tilladelse må indhandle eller sælge hud, spæk, skind, kranie, gevir/horn, knogler, klør, kød, tænder, uld eller mavesæk fra kvoterede arter. En kopi af licens eller kopi af tilladelse skal være bundet om hver enkelt del. Dog kan butikker m.v. videresælge disse dele af fangsten, såfremt de er i besiddelse af den i stk. 4 anførte dokumentation.

  Stk. 7.  Det er forbudt at købe eller modtage hud, spæk, skind, uld, kranie, gevir, horn, knogler, klør, tænder og mavesæk samt andre dele af ulovligt nedlagt fangst.

  Stk. 8.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for salg af fangst.

 

  § 23.  Der kan i en licens til erhvervsmæssig fangst fastsættes krav om, at indhandling af hele eller dele af et nedlagt dyr skal foregå til et slagteri eller indhandlingssted, der er godkendt af de veterinære- og fødevaremyndigheder, eller at erhvervsfangeren skal have en gyldig tilladelse til indhandling.

  Stk. 2. De enkelte kommuner træffer beslutninger vedrørende indhandling og salg på brættet for fritidsfangere. Der gælder samme dokumentationskrav, som nævnt i § 22, stk. 1.

  Stk. 3.  Indhandling og salg af dyr på brættet skal opfylde de krav, som er fastsat i den til enhver tid gældende fødevarelov, og i regler udstedt i medfør heraf, og er som udgangspunkt kun tilladt i de gældende fangstperioder.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for forarbejdning, udnyttelse, indhandling og afsætning af fangsten, og kan herunder bestemme, at hele eller dele af ulovlig nedlagt fangst eller dyr nedlagt i nødværge kan tildeles offentlige institutioner eller den lokale befolkning.

  Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte regler vedrørende kursus som primærproducent som betingelse for at kunne sælge direkte til virksomheder, institutioner og spisesteder, jf. § 22, stk. 3.

 

Fællesfangst

 

  § 24.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om gennemførelse af fællesfangst.

  Stk. 2.  I forbindelse med fællesfangst kan Naalakkersuisut bemyndige foreninger og organisationer til at udpege lederen af fællesfangsten.

  Stk. 3.  Lederen af fællesfangsten skal opfylde de samme krav som andre deltagere i fællesfangsten i henhold til de til enhver tid gældende krav vedrørende deltagelse i fællesfangst.

  Stk. 4.  Aktive deltagere i fællesfangsten er alle ansvarlige for, at fangsten gennemføres i overensstemmelse med denne inatsisartutlov og regler fastsat i medfør heraf. Såfremt fangstrapporteringen ikke gennemføres i henhold til inatsisartutlovens regler, er alle aktive deltagere ansvarlige for den manglende rapportering.

 

Fangst- og jagtmetode og redskaber

 

  § 25.  Fly, helikoptere og motordrevne køretøjer, herunder snescootere og ATV’ere, samt fartøjer, der ifølge deres målebrev er mere end 15 meter længde over alt (l.o.a), må ikke anvendes under jagt eller til befordring til og fra fangstområdet nærmere end 500 meter fra levende dyr. Der kan dog være undtagelser om fartøjsstørrelse og afstandskrav i særlige situationer for bestemte kvoterede arter. Det er forbudt at anvende droner under fangst og jagt.

  Stk. 2.  Det er forbudt at anvende gift, selvskud, sakse, fodsnarer eller andre tekniske hjælpemidler til fastholdelse af fangstdyr. Dette gælder dog ikke fangstdyr i vandet, der må fastholdes med harpun eller lignende anordning samt med garn til sælfangst og fangst af hvid- og narhval.

  Stk. 3.  Anvendelse af hel- og halvautomatiske våben til fangst og jagt er forbudt, jf. dog stk. 4.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan udstede regler, hvorefter der gives tilladelse til brug af halvautomatiske våben til erhvervsmæssig fangst og jagt efter § 7 for visse fangstarter, områder og perioder.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut fastsætter regler for, hvilke fangstredskaber der må anvendes til jagt på de enkelte arter, samt hvilke metoder der må anvendes, herunder traditionelle redskaber og metoder, samt mindstemål på skydevåbens kaliber samt ammunitionstyper og -størrelser.

  Stk. 6.  Alle brugbare dele af fangsten som eksempelvis kød, hud, spæk, og skind skal bringes tilbage fra fangstpladsen eller deponeres. Inden fangstpladsen eller flænsestedet forlades, skal rester så vidt muligt bortskaffes.

  Stk. 7. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om brug af motoriserede befordringsmidler i forbindelse med fangst og jagt.

 

Kommunal forvaltning og administration

 

  § 26. Naalakkersuisut kan ved udstedelse af regler efter denne inatsisartutlov pålægge kommuner at varetage den nødvendige administrative forvaltning i forbindelse hermed, herunder også administration af en vildtbestand i et nærmere afgrænset område, hvor en vildtbestand er udbredt, til lokal forvaltning via en kommunalvedtægt.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan uddelegere ansvaret for omfordeling af ubenyttede kvoter til kommunerne. Omfordelingsresultatet meddeles til Departementet for Fiskeri og Fangst senest 3 dage efter omfordeling.

  Stk. 3. Naalakkersuisut kan efter høring af Fangstrådet og andre relevante organisationer uddelegere hele eller dele af forvaltningen efter denne inatsisartutlov for et geografisk afgrænset område til kommunal forvaltning, jf. stk. 1.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår for uddelegering af forvaltningen til kommunen, jf. stk. 3.

  Stk. 5.  Efter bemyndigelse fra Naalakkersuisut udstedes regler efter stk. 1 og 3 for en kommune ved udstedelse af kommunalvedtægt af vedkommende kommunalbestyrelser med godkendelse af Naalakkersuisut.

 

Kapitel 4

Fangst- og vildtbiologiske undersøgelser og statistik

 

  § 27.  Uanset bestemmelser i denne inatsisartutlov eller bestemmelser udstedt i medfør heraf, kan Naalakkersuisut give tilladelse til fangst og jagt som led i en kortlægning af landets fangstmæssige ressourcer eller som led i videnskabelige undersøgelser.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan udstede regler om aflivning af udvalgte arter inden for et afgrænset område, hvis formålet er at sikre overlevelsen eller forvaltningsmålet for en vildtlevende ressource.

 

Immobilisering, indfangning, behandling og udsætning af vilde dyr

 

  § 28.  Naalakkersuisut kan udstede regler om immobilisering, indfangning og udsætning af vilde dyr samt forvaltning af dyr udsat med henblik på at skabe bestande med jagt eller anden erhvervsmæssig udnyttelse for øje.

 

Statistik og biologiske prøver

 

  § 29.  Naalakkersuisut kan udstede regler, hvorefter indehavere af jagtbeviser efter §§ 7 og 9 samt tilladelser efter § 16 skal afgive oplysninger om fangstudbyttet samt aflevere prøver fra fangstdyrene til brug for biologisk vurdering og til brug for forvaltningen. Rapportering og biologiske prøver afleveres til den kommune, hvor fangsten er nedlagt, som forestår forsendelse til bestemmelsesstedet.

  Stk. 2.  Ved fællesfangst rapporteres fangsten kun af den udpegede leder af fællesfangsten, men med angivelse af samtlige aktive fangstdeltageres navne og cpr-nr.

 

  § 30.  Ringe, mærker, radio- og satellitsendere samt eventuelle andre mærker fra fundne eller nedlagte dyr skal fremsendes til Grønlands Naturinstitut med oplysning om, hvor og hvornår dyret er enten nedlagt eller fundet.

 

Kapitel 5

Problemdyr

 

  § 31.  Det er forbudt at tiltrække, opsøge, forfølge eller på anden måde forstyrre rovdyr, som eksempelvis isbjørn eller ulv.

  Stk. 2.  Uanset stk. 1, er det tilladt at opsøge og forfølge de under stk. 1 anførte rovdyr, hvis dette sker i forbindelse med lovlig jagt, betalingsturisme uden fangst eller som led i et forsøg på at skræmme et rovdyr væk fra et beboet område, jf. stk. 3. 

  Stk. 3.  Det er forbudt at forhindre eller forstyrre politiets, kontrolmyndighedens, kommunefogeders, eller anden af Departementet for Fiskeri og Fangst bemyndigede persons forsøg på at skræmme rovdyr væk fra et beboet område eller umiddelbar nærhed deraf.

  Stk. 4.  Det er forbudt at anvende droner til at filme eller på anden måde at forfølge rovdyr i forbindelse med fangst og jagt, medmindre dronen anvendes som skræmmemiddel over for rovdyr eller til videnskabelige formål.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan udstede regler om vilkår for at skræmme og aflive problemdyr, hvis formålet er at sikre menneskers liv, helse og ejendom, begrænsede og sårbare regionale fangstressourcer, offentlig ejendom samt trafikale eller kommunikationsmæssige forhold.

 

Nødret og nødværge

 

  § 32.  Såfremt et dyr nedlægges som følge af nødret eller nødværge, jf. kriminallovens regler herom, tilfalder alle dele af dyret Grønlands Selvstyre. Departementet for Fiskeri og Fangst bestemmer håndteringen af hele eller dele af et dyr nedlagt i nødret eller nødværge.

  Stk. 2.  Ved en nødret eller nødværge aflivning skal personen, der har nedlagt dyret, uden ophold give besked herom til Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

Kapitel 6

Fangstrådet

 

  § 33.  Naalakkersuisut nedsætter et Fangstråd bestående af organisationer og institutioner, der er involveret i fangst og jagt.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter regler om Fangstrådets sammensætning og antal medlemmer.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut har pligt til at høre Fangstrådet i sager af generel og overordnet karakter, der vedrører § 2, stk. 2 og 3, og §§ 7, 9, og 14-26.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan foretage en skriftlig høring af samtlige enkelte medlemmer af Fangstrådet i uopsættelige spørgsmål, som er omfattet af stk. 3. Skriftlig høring kan anvendes, såfremt rådet er forhindret i at tage stilling ved møde.

 

Kapitel 7

Kontrol

 

  § 34.  Kontrolmyndigheden, herunder jagt- og fiskeribetjente, kan lade fangst- og jagtfartøjer og køretøjer samt fangst- og jagttransportfartøjer og køretøjer stoppe og borde for at foretage tjenstlige handlinger. Kontrolmyndigheden kan blandt andet foretage eftersyn af fartøjs- og køretøjsdokumenter og lignende samt undersøgelse af fangst- og jagtudstyr. Kontrolmyndigheden kan også forlange fangst- og jagtudstyr indbjærget til tjenstlig undersøgelse.

  Stk. 2.  Kontrolmyndigheden kan give fartøjer og køretøjer ordre til at afgå til udpeget havn og sted m.v. med henblik på visitation eller losning af fangst og redskaber.

  Stk. 3.  Kontrolmyndigheden og andre personer, der er bemyndiget og udpeget hertil af Naalakkersuisut, kan forlange at få fremvist gyldig legitimation og tilladelse til, at en person har ret til at udøve fangst og jagt.

  Stk. 4.  De i stk. 1-3 nævnte beføjelser kan udøves uden forudgående retskendelse mod forevisning af behørig legitimation.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for arbejdsopgaver, der tillægges kontrolmyndigheden eller særligt bemyndigede personer efter stk. 1-3.

 

  § 35.  Kontrolmyndigheden kan pålægge fangstfartøjer at installere en fartøjsovervågningsenhed, der sender fartøjets positioner, kurs og hastighed m.v. til kontrolmyndigheden.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for krav til fartøjsovervågningssystemet og vilkår for anvendelse heraf.

 

  § 36.  Kontrolmyndigheden kan, i det omfang det er nødvendigt for kontrollens udøvelse, meddele:

1)  påbud og forbud om landingssteder eller flænsesteder,

2)  påbud og forbud om landingstider eller flænsetid,

3)  påbud om kontrolmyndighedens tilstedeværelse ved fangst, ankomst, omladning og landing, og

4)  påbud om forudgående anmeldelse af vejning af fangst, samt at vejningen skal foretages ved akkrediteret vejer og måler.

 

  § 37.  Kontrolmyndigheden har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til virksomheder, fartøjer og køretøjer, såfremt det er nødvendigt for at kontrollere overholdelsen af denne inatsisartutlov eller regler udstedt i medfør af denne inatsisartutlov.

  Stk. 2.  Kontrolmyndigheden har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til privat ejendom, såfremt der foreligger en konkret mistanke om, at ejendommen benyttes som led i omgåelse af denne inatsisartutlov eller regler udstedt i medfør heraf.

 

  § 38.  Naalakkersuisut kan udstede regler med henblik på at forhindre overdragelse, forsendelse, køb og salg af fangst, som måtte være taget i strid med regler udstedt efter inatsisartutloven, herunder regler om følgende:

1)  Pligt til at give oplysninger om modtaget fangst.

2)  Forbud mod at modtage fangst eller dele deraf fra personer med videre, der ikke er berettiget til at drive fangst og jagt.

3)  Forbud mod at modtage fangst eller dele deraf fra fredede arter eller kvoterede arter, efter at kvoten er opbrugt.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan udstede regler, der fastsætter at uforarbejdet fangst nedlagt uden for fredningsperioden kun må gøres til genstand for salg, indtil et vist antal dage efter fredningsperioden er indtrådt.

 

Kapitel 8

Foranstaltninger

 

  § 39.  Det kan medføre foranstaltninger i form af bøde at:

1) overtræde § 6, stk. 1, § 12, stk. 1, § 13, stk. 7-9, § 14, stk. 3-4, § 16, stk. 1 og 2, § 21, § 22, stk. 1-4, og 6-7, § 23, stk. 3, § 24, stk. 4, § 25, stk. 1-3 og stk. 6, § 29, stk. 2, og § 30, § 31, stk. 1, 3 og 4, § 32, stk. 2, og § 40, stk. 2, og forskrifter fastsat i medfør af § 15, stk. 1, § 16, stk. 4, §§ 17-20, § 23, stk. 4 og 5, § 24, stk. 1, § 25, stk. 4, 5, og 7, § 27, stk. 2, § 28, § 29, stk. 1, § 31, stk. 5, § 35, stk. 2, og § 38.

2) undlade at efterkomme påbud meddelt efter § 34, stk. 1-3, § 35, stk. 1, § 36, og § 45, samt

at overtræde forbud meddelt efter § 36,

3) tilsidesætte vilkår for en tilladelse, herunder dispensationer, der er givet i henhold til

inatsisartutloven eller regler udstedt efter inatsisartutloven, og

4) afgive urigtige eller vildledende oplysninger til offentlig myndighed, tilsidesætte en pligt

til at afgive oplysninger til offentlig myndighed, som er påbudt i inatsisartutloven eller i henhold til regler udstedt efter inatsisartutloven, og

5) undlade at give kontrolmyndigheden adgang efter § 37.

  Stk. 2.  Hvor inatsisartutloven eller forskrifter udstedt i medfør af inatsisartutloven hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i kapitel 5 i kriminalloven.

  Stk. 3.  For overtrædelser af denne inatsisartutlov eller regler udstedt i medfør heraf, der begås ved anvendelse af et fartøj eller køretøj, kan der pålægges den, der ejer eller råder over fartøjet, bødeansvar, selvom overtrædelsen ikke kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom.

  Stk. 4.  Overtrædelse af betingelser i en tilladelse eller licens, eller overtrædelse af bestemmelser i denne inatsisartutlov eller regler udstedt i medfør heraf kan medføre begrænsninger i retten til at udnytte tilladelsen eller licensen, samt under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde inddragelse af tilladelsen eller licensen.

 

  § 40.  Den, der har gjort sig skyldig i forsætlig eller gentagne tilfælde af groft uagtsom overtrædelse af de regler, der er nævnt i § 39, stk. 1 og 2, kan frakendes retten til at have eller erhverve jagtbevis, hvis det begåede forhold giver grund til at antage, at den pågældende ikke fremtidigt vil udøve jagt på forsvarlig måde. Det samme gælder den, der under jagt gør sig skyldig i, enten ved forsætligt eller i gentagne tilfælde af grov uagtsomhed, at have forvoldt skade på anden person eller fare herfor.

  Stk. 2.  Den, der er frakendt retten til jagtbevis, eller den, hvis jagtbevis er inddraget i medfør af § 15 eller § 16, stk. 4, skal aflevere jagtbeviset til kommunekontoret.

  Stk. 3.  Frakendelse af jagtbevis sker i en periode fra 1 til 5 år, regnet fra endelig dom, eller indtil videre. Hvis retten er frakendt indtil videre, kan sag om fortsat frakendelse efter 5 års forløb indbringes for retten efter reglerne i kriminallovens § 165.

 

  § 41.  Kontrolmyndigheden kan efter reglerne i retsplejelovens kapitel 37 foretage beslaglæggelse af fartøjer og køretøjer samt redskaber og fangst ved overtrædelser af bestemmelser i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov.

  Stk. 2.  Udenlandske skibe, som har været anvendt til fangst- og jagtaktiviteter, der strider mod denne lov eller mod regler udstedt i medfør af denne lov, kan tilbageholdes af kontrolmyndigheden. Kontrolmyndighedens iværksættelse af tilbageholdelse finder sted i overensstemmelse med retsplejelovens kapitel 37 om beslaglæggelse.

  Stk. 3.  Anmoder den, som indgrebet retter sig mod, om det, skal politiet snarest muligt og senest inden 72 timer forelægge sagen for retten, der afgør, om indgrebet kan godkendes. Sagen indbringes for Retten i Grønland.

 

  § 42.  Et fartøj eller køretøj, der er tilbageholdt efter § 41, kan efter dom eller bødevedtagelse tilbageholdes med samtlige redskaber, indtil de forskyldte bøde- og konfiskationsbeløb og sagsomkostninger er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen, og indtil foranstaltninger efter § 44 er gennemført. Sker dette ikke inden 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i fartøj og redskaber.

  Stk. 2.  Reglerne i stk. 1 kan ikke anvendes, hvis den, der havde rådighed over fartøjet, uberettiget var i besiddelse af det.

 

  § 43.  Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere sanktion end bøde, kan Naalakkersuisut meddele, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig villig til inden en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i meddelelsen angivet bøde. På samme måde kan krav om konfiskation, herunder værdikonfiskation, vedtages uden retslig forfølgning. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift finder tilsvarende anvendelse på bødeforlæg. 

  Stk. 2.  I sager, der behandles administrativt finder § 347, stk. 1, og § 437, stk. 2, nr. 2-3, og stk. 3, i retsplejeloven tilsvarende anvendelse.

  Stk. 3. Betales bøden i rette tid, bortfalder den videre forfølgning.

 

  § 44.  Reglerne i kriminalloven om konfiskation anvendes tilsvarende i denne inatsisartutlov.

  Stk. 2.  Ved ulovlig fangst fra et fartøj eller køretøj kan der dog ske konfiskation af de anvendte fangstredskaber, af hele fartøjets eller køretøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovlig virksomhed.

  Stk. 3.  Der kan ske konfiskation af et fartøj eller køretøj eller værdien heraf i grovere eller gentagne tilfælde af manglende eller mangelfuld afgivelse af oplysninger om fangsten.

  Stk. 4.  I regler udstedt i medfør af denne inatsisartutlov, kan det fastsættes, at overtrædelse af bestemmelserne heri kan medføre konfiskation.

 

  § 45.  Såfremt fangsten eller værdien af fangsten eller en del af denne konfiskeres, kan det i forbindelse med konfiskationen pålægges fartøjet eller køretøjet at separere og plombere den hertil svarende fangst fra anden fangst og tåle, at den afmærkes af kontrolmyndigheden. Kan man ikke på denne måde forhindre sammenblanding af den fangst, hvis værdi er konfiskeret, og anden fangst, kan det pålægges fartøjet eller køretøjet at lande eller indbjærge den fangst, hvis værdi er konfiskeret, til et forudbestemt sted.

  Stk. 2.  Separering, plombering og afmærkning af fangsten skal være opretholdt, når fartøjet eller køretøjet befinder sig på Grønlands land- og fiskeriterritorium.

 

  § 46.  Bøder og konfiskation, der fastsættes i medfør af denne inatsisartutlov eller i regler udstedt i medfør heraf, tilfalder Landskassen.

 

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

  § 47. Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2023.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt med senere ændringer.

  Stk. 3.  Regler udstedt eller opretholdt i medfør af landstingslov jf. stk. 2, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af nye regler.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 13. juni 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut

Relationer
Hjemmelslov til

Ophæver

Dokumenter