Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 62
20. november 2023
Gældende

Inatsisartutlov om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen

Kapitel 1
Overordnede bestemmelser

 

Formål

 

  § 1.  Alt pædagogisk arbejde med børn i førskolealderen efter denne Inatsisartutlov skal med barnet i centrum ske i samarbejde med barnets forældremyndighedsindehavere, faktiske forsørgere og barnets netværk.

 

  § 2.  Denne Inatsisartutlov har til formål at opfylde følgende målsætninger:
1)  Det pædagogiske arbejde skal ske med henblik på at sikre barnets bedste ved at fremme barnets trivsel, læring og udvikling af sociale og almene færdigheder og sikre barnets skoleparathed.
2)  At give barnet muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet, udvikling og respekt for naturen.
3)  At fremme barnets forståelse for respekten for dets medmenneske, udvikle forståelse for egen kulturel identitet, men også for den kultur, som adskiller sig fra barnets egen.
4)  At forberede barnet til et ansvarligt liv i et frit samfund i en ånd af forståelse, fred, tolerance, ligestilling på tværs af køn, etnicitet, nationalitet og religiøse overbevisning.

5)  At give barnet medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati.
6)  At sørge for, at der skabes sammenhæng og kontinuitet, således at barnet forberedes bedst muligt ved overgangene mellem tilbuddene, og dermed fremme barnets alderssvarende udvikling.

7)  At sikre inklusion og forebygge risiko for sociale problemer, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn, og dermed sikre forebyggende og støttende indsats over for børn med behov for en særlig indsats.

 

Anvendelsesområde og definitioner

 

  § 3.  Denne Inatsisartutlov finder anvendelse på dagtilbud til alle børn i førskolealderen.
  Stk. 2.  Pædagogisk udviklende dagtilbud til børn omfatter dagpleje, dagplejecentre, daginstitutioner og aktivitetstilbud, hvor der udføres pædagogisk målrettet arbejde med børn.        Det er uden betydning, om tilbuddet er et heldags- eller deltidstilbud.
  Stk. 3.  Ved børn i førskolealderen forstås børn i alderen 0-6 år, eller indtil undervisningspligten indtræder.
  Stk. 4.  Inatsisartutloven omfatter ligeledes børn i førskolealderen med behov for en særlig indsats grundet sociale vanskeligheder, varig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre børn.

 

  § 4.  Ved dagpleje forstås et pædagogisk stimulerende pasningstilbud i en del af døgnet, der enten foregår i et privat hjem, hvor barnet ikke bor, eller i et offentligt samlingssted.
  Stk. 2.  Ved kommunal dagpleje forstås en kommunalt etableret og formidlet dagpleje, hvor dagplejeren er ansat og lønnet af kommunen.
  Stk. 3.  Ved privat dagpleje forstås en dagpleje, som etableres og drives privat mod betaling. Privat dagpleje følger samme regler som kommunal dagpleje.

 

Samarbejde om det enkelte barn

 

  § 5.  Kommunalbestyrelsen skal sikre et koordineret samarbejde mellem de netværk, der er omkring det enkelte barn. Efter behov skal kommunalbestyrelsen oprette et samarbejdsteam bestående af personer på tværs af enkelte forvaltninger, som er direkte involveret i arbejdet med det enkelte barn.
  Stk. 2.  Samarbejdsteamene skal i forbindelse med det tværfaglige samarbejde efter stk. 1, afholde netværksmøder, herunder med inddragelse af barnets forældremyndighedsindehavere eller faktiske forsørgere, med henblik på en tidlig indsats over for det enkelte barn.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om oprettelse af samarbejdsteams.

 

Kapitel 2
Pladshenvisning

 

  § 6.  Forældre med lovligt opholdssted her i landet har ret til dagtilbudsplads efter denne Inatsisartutlov.

 

  § 7.  Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre dagtilbud til alle børn i førskolealderen.

 

  § 8.  Kommunalbestyrelsen foretager pladshenvisning til børn på ventelisten til kommunale daginstitutioner og kommunal dagpleje ud fra de kriterier, som er kommunalt fastsat.

 

  § 9.  Kommunalbestyrelsen henviser 0-2-årige børn til vuggestuer og kommunal dagpleje og 3-6-årige børn til børnehaver og kommunal dagpleje.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns bedste samt udvikling henvise 2-årige til børnehave.

 

  § 10.  Forældre kan alene råde over én plads pr. barn i dagtilbud efter denne lov.

 

Venteliste

 

  § 11.  Hvis der ikke er plads til alle ansøgere, skal kommunalbestyrelsen oprette en venteliste.

 

  § 12.  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte kriterier for prioriteringen for ventelisten.
  Stk. 2.  Børn med særlige behov jf. § 3, stk. 4, skal gives første prioritet.

 

  § 13.  Kriterier for ventelisten skal fremgå af kommunalbestyrelsens politik for børn og unge, som skal være offentligt tilgængelig.
  Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om kriterier for prioriteringen.

 

Kapitel 3
Daginstitutioner

 

  § 14.  Daginstitutioner er institutioner, hvor pædagogisk uddannet personale udfører pædagogisk målrettet arbejde med en børnegruppe, og hvor de fysiske rammer er tilpasset børnenes og personalets behov og er godkendt af de relevante myndigheder.
  Stk. 2.  Daginstitutioner kan være kommunale eller oprettet som selvejende institutioner med 6 eller flere børn, som kommunalbestyrelsen kan indgå driftsoverenskomst med.

 

  § 15.  Daginstitutioner oprettes som vuggestuer for 0-2-årige, børnehaver for 3-6-årige eller aldersopdelte institutioner for 0-6-årige.
  Stk. 2.  Daginstitutioner opdeles i børnegrupper, hvor der i hver børnehavegruppe maksimalt kan være 20 børn og i hver vuggestuegruppe maksimalt 12 børn.
  Stk. 3.  Ud fra en konkret vurdering kan kommunalbestyrelsen i samarbejde med daginstitutionen dispensere fra maksimale normeringer, jf. stk. 2.

  Stk. 4.  Børn med særlige behov optager det antal daginstitutionspladser, som kommunalbestyrelsen eller den selvejende daginstitutions bestyrelse efter anbefaling fra daginstitutionen beslutter, for at kunne opfylde §§ 1 og 2. Hvis der er nedsat et samarbejdsteam omkring det enkelte barn, jf. § 5, kan samarbejdsteamet inddrages i forbindelse med denne beslutning.

Fysiske krav til daginstitutioner

 

  § 16.  Kommunalbestyrelsen godkender daginstitutionen første gang ved ibrugtagningen af daginstitutionen. Kommunalbestyrelsen godkender efterfølgende ændringer af daginstitutionen i forhold til ændringer af de fysiske rammer og i relation til ændringer af antallet af normerede pladser.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal påse, at daginstitutionen til enhver tid er indrettet efter gældende lovgivning.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut fastsætter regler for etablering og indretning af daginstitutioner.

 

Godkendelsesbevis for daginstitutioner

 

  § 17.  Enhver daginstitution skal have et af kommunalbestyrelsen udstedt godkendelsesbevis, som daginstitutionens leder skal placere synligt i daginstitutionen.
  Stk. 2.  Godkendelsesbeviset skal indeholde oplysninger om:
1)  Daginstitutionens navn, adresse og beliggenhed.
2)  Daginstitutionens målsætning og børnesyn.
3)  Daginstitutionens leder.
4)  Relevant kommunalt udvalg eller den selvejende daginstitutions bestyrelse.
5)  Antal institutionspladser.
6)  Antal ansatte.
7)  Åbningstid.
8)  Godkendelse af relevante myndigheder, herunder brandmyndighed, byggemyndighed og kommunalbestyrelsen samt dato herfor.
9)  Oplysning om, hvor daginstitutionens pædagogiske årsplan forefindes og det relevante lovgrundlag.

 

  § 18.  Kommunalbestyrelsen ansætter en leder af en kommunal daginstitution efter indstilling fra et indstillingsudvalg med repræsentanter fra den pågældende daginstitution, forældrebestyrelse og forvaltningen. Indstillingsudvalg nedsættes af kommunalbestyrelsen.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med ansættelse af en kommunal daginstitutions personale og ledelse indhente børneattest og straffeattest, hvis stillingen indebærer kontakt med børn, samt foretage en konkret vurdering af attesterne i forhold til den pågældendes opgaver. Kommunalbestyrelsen kan, når særlige omstændigheder taler herfor, indhente fornyet straffeattest og børneattest.

  Stk. 3.  Der kan ikke ske ansættelse af en daginstitutions leder eller personale:

1)  hvis det af straffeattesten fremgår, at ansøgeren inden for de seneste 10 år er dømt for seksualforbrydelser eller personfarlige forbrydelser, eller

2)  Hvis det af børneattesten fremgår, at ansøgeren er dømt for seksualforbrydelser.

 

Daginstitutionens leder

 

  § 19.  Daginstitutionens leder har det pædagogiske og administrative ansvar for, at daginstitutionen drives forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler. Daginstitutionens leder har ansvaret for de personalemæssige forhold.
  Stk. 2.  Daginstitutionens leder har ansvaret for, at der udarbejdes en pædagogisk årsplan og budget for daginstitutionen.
  Stk. 3.  For kommunale daginstitutioner og de selvejende daginstitutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået driftsoverenskomst med, udarbejdes budget i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen fastsatte direktiver. For øvrige selvejende daginstitutioner udarbejdes budgettet efter retningslinjer givet af bestyrelsen.

 

  § 20.  Daginstitutionens leder har ansvar for oprettelse og ajourføring af en fysisk eller digitaliseret børnemappe, og for at der føres en stambog over de indskrevne børns navne og cpr. nr., forældremyndighedsindehavernes og de faktiske forsørgeres navne, samt ved udskrivning årsagen hertil. Der skal føres en fremmødeprotokol.
  Stk. 2.  De kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået driftsoverenskomst med, fremsender fremmødeprotokollen sammen med den pædagogiske årsplan til kommunalbestyrelsen inden for en af kommunalbestyrelsen fastsat frist.

 

  § 21.  Den ansættende myndighed kan friholde daginstitutionens leder fra varetagelse af administrative opgaver, jf. §§ 18 og 19, hvis daginstitutionens struktur og tilrettelæggelsen af daginstitutionens opgavefordeling taler derfor, og den ansættende myndighed kan godtgøre, at pædagogiske, administrative og ledelsesmæssige opgaver løses på tilfredsstillende vis. Den ansættende myndighed kan dog ikke friholde daginstitutionens leder fra varetagelse af administrative opgaver i tilfælde af, at den ansættende myndighed har dispenseret fra kravet om pædagogisk uddannelse, jf. § 22, stk. 1.
  Stk. 2.  Daginstitutionens leder indgår i stuenormeringen, når denne friholdes for varetagelsen af administrative opgaver.

 

  § 22.  Daginstitutionens leder skal være pædagoguddannet. Den ansættende myndighed kan dog, hvis stillingen ikke kan besættes af en uddannet pædagog, dispensere fra kravet om pædagogisk uddannelse, hvis en ansøger til stillingen anses for kvalificeret til stillingen på grundlag af anden relevant uddannelsesmæssig baggrund eller mangeårig relevant erhvervserfaring.
  Stk. 2.  Daginstitutionens leder er uden for stuenormeringen.
  Stk. 3.  I kommunale daginstitutioner ansættes daginstitutionens leder af kommunalbestyrelsen efter indstilling, jf. § 18, stk. 2.


Personalenormering i kommunale
 daginstitutioner

 

  § 23.  Hver børnegruppe skal have en personalenormering på minimum 1 pædagog, 1 pædagogisk uddannet og 1 medhjælper. Praktikanter og støttepersoner medregnes ikke i normeringen.
  Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan i samarbejde med daginstitutionen midlertidigt dispensere fra denne personalenormering efter en konkret vurdering. Den midlertidige dispensation kan være op til 3 måneder, hvorefter der skal foretages en revurdering af dispensationen.
  Stk. 3.  I daginstitutionens åbningstid skal der altid være mindst 2 ansatte per børnegruppe, og altid mindst 1 pædagog i daginstitutionen.
  Stk. 4.  Daginstitutionen skal have køkken- og rengøringspersonale ud over personalenormeringen.
  Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen fastsætter ud fra stk. 1-4 den enkelte daginstitutions personalenormering og udarbejder retningslinjer for ansættelsen af personalet ud over lederen.

Forældrebestyrelser

 

  § 24.  Kommunalbestyrelsen skal nedsætte en forældrebestyrelse i en daginstitution for at fremme samarbejdet mellem det pædagogiske personale, barnets forældremyndighedsindehavere og faktiske forsørgere.
  Stk. 2.  Ved hver kommunal daginstitution skal daginstitutionens leder mindst 3 gange årligt indkalde forældrebestyrelsen.
  Stk. 3.  Forældrebestyrelsen har til opgave at:
1)  foreslå og arrangere aktiviteter eller tiltag i daginstitutionen,
2)  deltage i udarbejdelsen af pædagogiske årsplaner,
3)  følge op på pædagogiske årsplaner 2 gange årligt samt tilpasset efter dagtilbuddets børns behov, og
4)  komme med forslag til indretning og ændring af fysiske rammer.
  Stk. 4.  Forældrebestyrelsen skal udarbejde et referat af hvert møde, som efter mødet indgives til kommunalbestyrelsen eller den selvejende institutions bestyrelse.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om forældrebestyrelser.

 

Selvejende daginstitutioners styrelse

 

  § 25.  Der skal nedsættes en bestyrelse som øverst styrende organ for selvejende daginstitutioner.
  Stk. 2.  I selvejende daginstitutioner ansættes daginstitutionens leder af daginstitutionens bestyrelse. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for ansættelsen af det øvrige personale.

 

Kapitel 4

Dagpleje


Godkendelse af dagplejere og dagplejehjem

 

  § 26.  Modtagelse af børn i dagpleje eller dagplejehjem kan kun ske, når kommunalbestyrelsen efter ansøgning herom har udstedt skriftlig godkendelse af dagplejere og dagplejehjem.
  Stk. 2.  Godkendelse, jf. stk. 1, forudsætter, at dagplejeren er fysisk og psykisk habil og har kompetence til at tilbyde pædagogisk stimulerende aktiviteter. Dagplejeren og samtlige medlemmer af pågældendes eventuelle husstand skal fremlægge en ikke over 3 måneder gammel helbredserklæring.
  Stk. 3.  Der kan ikke ske godkendelse af et dagplejehjem:

1)  hvis det af straffeattesten fremgår for dagplejeren eller medlemmer af dennes husstand, der skal bistå med pasningen af børnene, at denne er dømt for forbrydelser i familieforhold, seksualforbrydelser eller personfarlige forbrydelser inden for de seneste 10 år,

2)  hvis det af børneattesten fremgår for dagplejeren eller medlemmer af dennes husstand, at denne er dømt for forbrydelser i familieforhold eller seksualforbrydelser.

3)  hvis der er smitsomme sygdomme i dagplejehjemmet.
  Stk. 4.  Foregår dagplejen på et offentligt samlingssted gælder bestemmelserne i stk. 2, 2. pkt. og stk. 3 kun dagplejeren.
  Stk. 5.  Forinden et privat hjem eller offentligt samlingssted kan godkendes til at modtage børn i dagpleje, skal kommunalbestyrelsen foretage en bedømmelse af de fysiske forhold.
  Stk. 6.  Skønner kommunalbestyrelsen, at forudsætningerne for godkendelse af dagplejere og dagplejehjem ikke længere er til stede, skal godkendelsen midlertidigt inddrages eller ophæves uden unødigt ophold.


Formidling af dagpleje

 

  § 27.  Kommunalbestyrelsen kan give en ansøger tilladelse til dagpleje for i alt 4 børn i førskolealderen. Antallet af egne børn under 6 år samt dagplejebørn må ikke overstige 5 i samme dagplejehjem.
  Stk. 2.  En dagplejer kan have overbelægning eller vikariere for en anden dagplejer inden for en afgrænset periode af 14 dage.

  Stk. 3.  En dagplejer kan maksimalt have overbelægning eller vikariere for en anden dagplejer 2 gange inden for et kvartal.


Forældrebestyrelse for kommunale dagplejere

 

  § 28.  Ved hver dagpleje skal dagplejeren mindst 3 gange årligt indkalde forældrebestyrelsen. En forældrebestyrelse består af barnets forældremyndighedsindehavere, faktiske forsørgere og dagplejeren. Er der flere dagplejere i samme bosted, kan der nedsættes en fælles forældrebestyrelse for alle dagplejere.
  Stk. 2.  Forældrebestyrelsen har til opgave at:
1)  foreslå og arrangere aktiviteter eller tiltag i dagplejen i henhold til målrettet arbejde i forhold til børnene såvel som forældremyndighedsindehaverne eller de faktiske forsørgere, og herunder
2)  træffe beslutning om forhold med konkret betydning for børnenes dagligdag i dagplejen.
  Stk. 3.  Forældrebestyrelsen skal udarbejde et referat af hvert møde, som efter mødet indgives til kommunalbestyrelsen.

 

Kapitel 5
Særlige aktivitetstilbud

 

  § 29.  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktiviteter til børn i førskolealderen, som ikke er i daginstitution eller dagpleje. Der må ikke kræves betaling for deltagelse i disse aktivitetstilbud.
  Stk. 2.  Aktivitetstilbud er deltidstilbud for børn i førskolealderen under ledsagelse af en voksen med målrettede aktiviteter på et eller flere af barnets udviklingsområder, som er alderssvarende.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at udpege en koordinator for oprettelse og igangsættelse af aktivitetstilbud. Koordinatoren skal samarbejde med lokale foreninger, ressourcepersoner og andre relevante fagpersoner.

 

Kapitel 6
Fælles bestemmelser

 

Barnets udvikling og trivsel

 

  § 30.  Dagtilbuddet skal forestå en løbende evaluering og dokumentation af det enkelte barns udvikling og trivsel ud fra en helhedsvurdering og gennemføre en udviklingsbeskrivelse mindst 2 gange årligt.
  Stk. 2.  Udviklingsbeskrivelser skal følges op i samarbejde med forældremyndighedsindehavere, faktiske forsørgere og relevante fagpersoner.
  Stk. 3.  Dagtilbuddet er forpligtet til at afholde samtaler med forældremyndighedsindehaverne og eller de faktiske forsørgere mindst 2 gange årligt med det formål at samarbejde om barnets videre udvikling.

 

  § 31.  Ved et barns overgang fra et dagtilbud til et andet, skal personalet ved det afgivende dagtilbud samarbejde og videregive relevante oplysninger om barnet til det modtagende dagtilbud til brug for varetagelse af barnets omsorg og behov.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter regler om videregivelse af relevante oplysninger.

 

Screening og tidlig indsats

 

  § 32.  Kommunalbestyrelsen skal foretage en obligatorisk screening af barnets helbred og udvikling, når barnet fylder 3 år. Screeningen foretages på grundlag af indikatorer, monitorerings- og evalueringsredskaber, der udvikles af Naalakkersuisut.

  Stk. 2.  Screeningen skal blandt andet indeholde følgende:

1)  Motorik.

2)  Sociale kognitive evner.

3)  Sundhedsforhold.

4)  Adfærd som kan give anledning til støttetilbud.

5)  Familie og netværk.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om screening og tidlig indsats når barnet fylder 3 år.

 

 § 33.  Kommunalbestyrelsen skal foretage en obligatorisk screening af barnets skoleparathed, når barnet fylder 5 år. Screeningen foretages på grundlag af indikatorer, monitorerings- og evalueringsredskaber, der udvikles af Naalakkersuisut.

  Stk. 2.  Screeningen skal blandt andet indeholde følgende:

1)  Motorik.

2)  Sociale kognitive evner.

3)  Sundhedsforhold.

4)  Adfærd som kan give anledning til støttetilbud.

5)  Sprog.

6)  Selvhjulpenhed.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om screening og tidlig indsats når barnet fylder 5 år. 

 

Pædagogisk-psykologisk rådgivning

 

  § 34.  Kommunalbestyrelsen yder pædagogisk-psykologisk rådgivning til dagtilbud, forældremyndighedsindehavere og faktiske forsørgere med henblik på at sikre barnets bedste.

 

  § 35.  Naalakkersuisut foranlediger pædagogisk-psykologisk forskning inden for førskoleområdet.

 

Udvikling og forsøgsordninger

 

  § 36.  Naalakkersuisut udvikler nye former for dagtilbud til børn, herunder alternative dagtilbud til børn tilpasset forholdene på bostedet.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut udvikler retningslinjer for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde.

 

  § 37.  Naalakkersuisut kan efter indstilling fra en kommunalbestyrelse godkende kommunale forsøgsordninger om dagtilbud til børn i førskolealderen.
  Stk. 2.  En kommunal forsøgsordning må højst gælde tre år.
  Stk. 3.  I forbindelse med en kommunal forsøgsordning, jf. stk. 1, skal kommunalbestyrelsen hvert år udarbejdes en redegørelse, som skal afleveres til Naalakkersuisut.

 

  § 38.  Naalakkersuisut kan i samarbejde med kommunalbestyrelsen etablere forsøgsordninger på systemer og værktøjer med henblik på at opkvalificere gældende pædagogisk og administrativ praksis.
  Stk. 2.  En forsøgsordning må højst gælde tre år. Den samme forsøgsordning kan maksimalt forlænges med 2 år.
  Stk. 3.  I forbindelse med en kommunal forsøgsordning, jf. stk. 1, skal der hvert år udarbejdes en redegørelse, som skal afleveres til Naalakkersuisut.

 

Statistik

 

  § 39.  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at fremsende de oplysninger, som Naalakkersuisut anmoder om med henblik på udarbejdelse af statistik.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om omfanget af de statistiske oplysninger og lignende, som skal indsendes, jf. stk. 1, og om hvordan de ajourføres og indsendes.

 

Overordnet ansvar

 

  § 40.  Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en kommunal børne- og ungepolitik.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal formidle en fast kontakt mellem dagtilbud til børn i større og mindre bosteder med henblik på pædagogisk inspiration.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for at udarbejde pædagogiske årsplaner for de enkelte dagtilbud og evaluering heraf.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal sikre, at daginstitutionens leder opretter og ajourfører en digitaliseret eller fysisk børnemappe for hvert barn med henblik på at følge barnet og skabe grundlag for en hurtig indsats i forhold til eventuelle behov for særlige initiativer vedrørende eksempelvis barnets læring, udvikling eller sociale problemer. Børnemappen skal efterfølgende overføres til elevens skole i forbindelse med skolegangens påbegyndelse.

 

Tilsyn

 

  § 41.  Naalakkersuisut fører overordnet tilsyn med pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen.

  § 42.  Kommunalbestyrelsen fører almindeligt og pædagogisk tilsyn med samtlige dagtilbud til børn i samarbejde med relevante myndigheder.

  Stk. 2.  Tilsynet med samtlige dagtilbud skal foretages mindst 3 gange om året, hvoraf mindst 1 årligt besøg skal finde sted uanmeldt.

  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal iværksætte skærpet tilsyn, hvis det vurderes, at kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer eller andre forhold i dagtilbuddet giver anledning til bekymring.

  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal iværksætte skærpet tilsyn og udarbejde en handleplan, hvis det vurderes, at kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer eller andre forhold i dagtilbuddet giver anledning til alvorlig bekymring. Skærpet tilsyn skal iværksættes, og handleplan udarbejdes, i umiddelbar forlængelse af, at de alvorligt bekymrende forhold er konstateret.

  Stk. 5.  Handleplanen skal udarbejdes i dialog med lederen af dagtilbuddet og skal beskrive, hvordan der skal arbejdes med at styrke kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer eller andre forhold i dagtilbuddet, og hvordan der skal følges op herpå. Forældrebestyrelsen skal have en orientering om handleplanen og have mulighed for at komme med bemærkninger. Orienteringen af forældrebestyrelsen og forældrebestyrelsens afgivelse af eventuelle bemærkninger hertil skal ske hurtigst muligt.

  Stk. 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for kommunalbestyrelsens almindelige og pædagogiske tilsyn med samtlige dagtilbud i kommunen.

   

Finansiering

 

  § 43.  Kommunerne afholder udgifter til daginstitutioner, dagpleje og særlige aktivitetstilbud i henhold til denne Inatsisartutlov, jf. dog § 44.

  Stk. 2.  Grønlands Selvstyre kan yde tilskud til etablering af daginstitutioner.

 

  § 44.  Kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling for børns ophold i kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen. Betalingen fastsættes på grundlag af kommunens udgifter til det kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen, og de økonomiske forhold hos den eller de betalingspligtige.
  Stk. 2.  Betalingspligt for benyttelse af kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen påhviler den eller de, der varetager barnets faktiske forsørgelse.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om betaling for børns ophold i kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen, jf. stk. 1 og 2, herunder om indtægtsregulering, udmeldelse af et barn i tilfælde af restance med betalingen og om opsigelse og udmeldelse af kommunale dagtilbud til børn.


Klageadgang

 

  § 45.  Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til § 8 og § 26 kan påklages til Det Sociale Ankenævn efter bestemmelserne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation

  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til øvrige bestemmelser i denne inatsisartutlov kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regler udstedt med hjemmel i denne inatsisartutlov kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.


Ikrafttrædelse

 

  § 46.  Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar 2024.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.
  Stk. 3.  Bestemmelser udstedt eller opretholdt i medfør af den i stk. 2 nævnte Inatsisartutlov forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller anden Inatsisartutlov.Grønlands Selvstyre, 20. november 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut